Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Intervjuer i Landskrona. Vad man märkt själv (ändrat väder, förändring i naturen)? Stormarna kommer nu när som helst på året och inte bara på höst och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Intervjuer i Landskrona. Vad man märkt själv (ändrat väder, förändring i naturen)? Stormarna kommer nu när som helst på året och inte bara på höst och."— Presentationens avskrift:

1 Intervjuer i Landskrona

2 Vad man märkt själv (ändrat väder, förändring i naturen)? Stormarna kommer nu när som helst på året och inte bara på höst och vinter som förr. De kommer också ofta snabbt Häftiga regn har blivit vanligare och ännu häftigare Isen ligger inte lika ofta och länge jämfört med förr Man hittar arter i garnen som inte fanns förr och man hittar arter vid andra tidpunkter än förr (brännmaneter på våren, småkrabbor i stora mängder, tång som är brun och har hår) Man fångar fisk som inte fanns förr eller som inte var vanlig då (Sjötunga, Kolja ”Svartfisk”) Det finns fler måsar, duvor och rådjur Takten i kusterosionen har ökat Stormarna kommer nu när som helst på året och inte bara på höst och vinter som förr. De kommer också ofta snabbt Häftiga regn har blivit vanligare och ännu häftigare Isen ligger inte lika ofta och länge jämfört med förr Man hittar arter i garnen som inte fanns förr och man hittar arter vid andra tidpunkter än förr (brännmaneter på våren, småkrabbor i stora mängder, tång som är brun och har hår) Man fångar fisk som inte fanns förr eller som inte var vanlig då (Sjötunga, Kolja ”Svartfisk”) Det finns fler måsar, duvor och rådjur Takten i kusterosionen har ökat

3 Frågor vid intervjuerna 1. Besvärligt väder man varit med om - vilka typer har orsakat problem, vad gjorde man åt saken (torka, värme, regn, snö, blåst, kutserosion, högt hafsvattenstånd mm) 2. Om/när besvärligt väder blir vanligare - hur kan man anpassa sig? Finns det fördelar/nackdelar? Är förändringen allvarlig? 1. Besvärligt väder man varit med om - vilka typer har orsakat problem, vad gjorde man åt saken (torka, värme, regn, snö, blåst, kutserosion, högt hafsvattenstånd mm) 2. Om/när besvärligt väder blir vanligare - hur kan man anpassa sig? Finns det fördelar/nackdelar? Är förändringen allvarlig?

4 Torka… Bekämpning av gräsbränder under torra vårar Ökade kostnader för bevattning vid torka, mest arbetstid Stora föremål ligger kvar i VA- nätet vid torka Bevattningsförbud införs ibland, vissa bryter mot det Bekämpning av gräsbränder under torra vårar Ökade kostnader för bevattning vid torka, mest arbetstid Stora föremål ligger kvar i VA- nätet vid torka Bevattningsförbud införs ibland, vissa bryter mot det Samverkan med andra kan göra att torka blir en belastning framöver Inte stort problem framöver – kostnader för dagvattenutsläpp? Bara Teknik har utrustning för att köra ut dricksvatten De spolas med vid regn och avskiljs Inga industrier använder ytvatten som kylvatten. Problem för trädgårdsföretag, lantbrukare?

5 Värme…” strax efter lunchen så var ju folk helt utslagna” Brukare på äldreboenden och inom hemvården mår dåligt, vissa har fått fläktar, man ger dem mer att dricka De som jobbar ute mår dåligt, man förändrade arbetstiderna Sporthall för varm, man vädrar ut nattetid Boende ringer och klagar Man klagar inom skolan Brukare på äldreboenden och inom hemvården mår dåligt, vissa har fått fläktar, man ger dem mer att dricka De som jobbar ute mår dåligt, man förändrade arbetstiderna Sporthall för varm, man vädrar ut nattetid Boende ringer och klagar Man klagar inom skolan Ut i skuggan? Köpa hattar? Sitta i kyrkan alt.matsalen? Tänk innan man bygger nytt! Svårt med resurser till uppsökande verksamhet. Man vet rätt väl vilka sjukdomar folk har som kan påverka vid en värmebölja. Lättare att ändra arbetstid nu. De som vill sporta får gå ut? Oklart om det går att driva som ärenden. Tekniska åtgärder?

6 Värme-positivt! Reningen av avloppsvatten fungerar bättre Billigare att värma pooler Ökat intresse för friluftsliv Reningen av avloppsvatten fungerar bättre Billigare att värma pooler Ökat intresse för friluftsliv

7 Regn…” förr hade vi mer tjafs ” Man har fått brädda avloppsvatten Översvämning i två källare till äldreboenden - elen slogs ut. Ombyggnader Lång historik av översvämmade källare och gator. Kombinerade system har byggts bort, fördröjningsmagasin. Ökat ansvar för den enskilde. Man har fått brädda avloppsvatten Översvämning i två källare till äldreboenden - elen slogs ut. Ombyggnader Lång historik av översvämmade källare och gator. Kombinerade system har byggts bort, fördröjningsmagasin. Ökat ansvar för den enskilde. Man bygger bort det kombinerade systemet – mindre problem. Ovidkommande vatten kan komma in i avloppsnätet via inspektionsluckor? Man bör nu klara sig bättre/bra 10 % av systemet är kombinerat idag, kan byggas bort, viktigt att koll på kopplingar inne på fastigheten. Räddning bara ut för att skydda liv, miljö och s-viktiga verksamheter idag. Mer krav på fastighetsägare?

8 Regn.. fortsättning Vatten kan rinna ned från gator och in på tomter i vissa områden Dåligt badvatten efter kraftiga regn, det skummar i Borstahusens hamn Campingplats blir leråker Ändrade rutiner för krishantering gör att man idag har mer kommunikation över förvaltningsgränser Vatten kan rinna ned från gator och in på tomter i vissa områden Dåligt badvatten efter kraftiga regn, det skummar i Borstahusens hamn Campingplats blir leråker Ändrade rutiner för krishantering gör att man idag har mer kommunikation över förvaltningsgränser Insatser krävs på tomten, villapump… Behöver dagvattnet renas? Den Skall flyttas (?) Man har bättre beredskap idag än tidigare-men resurser kan skäras ned…

9 Blåst Vissa verksamheter har mkt damm utomhus, bett dem städa upp När det är fara för liv vill man inte skicka ut personalen för röjning Hemvårdens personal vill inte ha cykelhjäm Bra beredskap inom äldreomsorgen för stormar: ficklampor och filtar. Man har även övat inom andra förvaltningar samt varit med om verkliga händelser (-99) Vissa verksamheter har mkt damm utomhus, bett dem städa upp När det är fara för liv vill man inte skicka ut personalen för röjning Hemvårdens personal vill inte ha cykelhjäm Bra beredskap inom äldreomsorgen för stormar: ficklampor och filtar. Man har även övat inom andra förvaltningar samt varit med om verkliga händelser (-99) Industrier där det dammar mkt kan behöva nya krav? Bör det finnas interna riktlinjer för när man inte går ut (>28 sm?) Behövs mer skyddsutrustning framöver? Hur få den använd? Man är väl föreredd för stormar idag, det finns bra rutiner för hur verksamheten skall fungera vid kris

10 Blåst och hög havsnivå Saltvatten i reningsverket när havet stått högt, bara 70 cm nivåskillnad uppmätt Fisk simmar in i dagvattenledningarna vid hög hafsnivå, tryck bakåt i ledningar Kraftig och accelererande kusterosion. Sandpåfyllnad, reparation av gång- och cykelvägar årligen På 80-talet fyllde man ut strandparti för att skydda tomter och skapa gångstråk. Befintligt material användes Saltvatten i reningsverket när havet stått högt, bara 70 cm nivåskillnad uppmätt Fisk simmar in i dagvattenledningarna vid hög hafsnivå, tryck bakåt i ledningar Kraftig och accelererande kusterosion. Sandpåfyllnad, reparation av gång- och cykelvägar årligen På 80-talet fyllde man ut strandparti för att skydda tomter och skapa gångstråk. Befintligt material användes

11 Snö Personal inom hemvården kan ramla på sina cyklar Personal på äldreboenden kan inte ta sig till jobbet Man kan ringa och be om hjälp när det behövs (bandvagn) Man har hög beredskap och bra organisation Personal inom hemvården kan ramla på sina cyklar Personal på äldreboenden kan inte ta sig till jobbet Man kan ringa och be om hjälp när det behövs (bandvagn) Man har hög beredskap och bra organisation Tillgång till fler bilar? Viktigt att ploga vid dagis och skolor Man är väl förberedd även om det ibland skulle bli mer snö

12 Havet stiger..” hotet finns men kommer inte imorgon ” •Mäta strandlinjen över tid? •Kan fundament till vattentornet påverkas? Utrymme under tornet med el-central? •Behöver man pumpa ut allt vatten vid en förhöjd hafsnivå? Både dagvatten, avloppsvatten och lakvatten från tippen? Får man plugga igen dagvattenrören? Kan inte lägga om dom-passar inte i resten av systemet •Mäta strandlinjen över tid? •Kan fundament till vattentornet påverkas? Utrymme under tornet med el-central? •Behöver man pumpa ut allt vatten vid en förhöjd hafsnivå? Både dagvatten, avloppsvatten och lakvatten från tippen? Får man plugga igen dagvattenrören? Kan inte lägga om dom-passar inte i resten av systemet •Ta ett gemensamt grepp tillsammans med andra? •Vad är kommunens ansvar för att skydda privat mark? •Hur känns det att bo intill en vall med gång-och cykelstig ovanpå? •Skall man ha källare i strandnära bebyggelse? •Man måste få reda på vad som gäller. •Skall man bygga strandnära?

13 Analys Uppgifter om kostnader för väderproblem gick inte att få – kan de börja samlas in? Bra beredskap för stormar, snö och regn… Nya och oprövade problem dyker upp – orenat dagvatten, torka, värme Havet stiger – mkt stora konsekvenser – vem tar lead och när? Hur skall arbetet organiseras? Klimatförändringen bemöts med viss skepsis hur hantera? Uppgifter om kostnader för väderproblem gick inte att få – kan de börja samlas in? Bra beredskap för stormar, snö och regn… Nya och oprövade problem dyker upp – orenat dagvatten, torka, värme Havet stiger – mkt stora konsekvenser – vem tar lead och när? Hur skall arbetet organiseras? Klimatförändringen bemöts med viss skepsis hur hantera?


Ladda ner ppt "Intervjuer i Landskrona. Vad man märkt själv (ändrat väder, förändring i naturen)? Stormarna kommer nu när som helst på året och inte bara på höst och."

Liknande presentationer


Google-annonser