Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överskuldsättning - är staten medskyldig?. Bakgrundsfakta • Utredare: Anna Hedborg • Sekreterare: Paula Roth och Sebastian de Toro • Dead-line: 1 oktober.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överskuldsättning - är staten medskyldig?. Bakgrundsfakta • Utredare: Anna Hedborg • Sekreterare: Paula Roth och Sebastian de Toro • Dead-line: 1 oktober."— Presentationens avskrift:

1 Överskuldsättning - är staten medskyldig?

2 Bakgrundsfakta • Utredare: Anna Hedborg • Sekreterare: Paula Roth och Sebastian de Toro • Dead-line: 1 oktober 2013

3 Direktiv • Huvudsyfte: föreslå en åtgärdsinriktad strategi för att motverka överskuldsättning • Analysera vilka problem olika grader av skuldsättning medför för enskilda, närstående och samhället i stort • Kartlägga vanliga orsaker till allvarlig skuldsättning • Särskilt beakta situationen för barn och unga i överskuldsatta familjer

4 Vem är överskuldsatt? • Hög skuldkvot? • Svårt att få ekonomin att gå ihop? • Långvarig allvarlig skuldsättning utan utsikter till förbättring? • Risk att få svag ekonomi i morgon?

5 Hushållens bruttoskulder i förhållande till disponibel inkomst År 2010 Källa: Riksbanken

6 Andel hushåll som har svårt att få ekonomin att gå ihop (“make ends meet”) År 2010 Källa: Eurostat

7 Studie i utredningens regi KFM • Skuldnivå • Antal år med skuld • Löneutmätning • Skuldsanering • Uppdelning a-mål SCB • Inkomstnivå • Utbildningsnivå • Arbetslöshet/Sjuk- frånvaro • Boendeform • Bostadsort • Hushållstyp • Ålder • Kön

8 Varför blir hushåll överskuldsatta? Tre huvudspår

9 • Kreditsamhällets utveckling • Från samhällsansvar till individuellt ansvar • Skulder till det offentliga

10 Skulder till det offentliga

11 Vanliga allmänna skuldmål* 2012 Antal gäldenärerSkuldbelopp (mnkr)Skuld/gäldenär (kr) TV-avgift104 0001 10010 700 Skattekonto94 00018 200193 000 Bötesmedel94 0005005 300 Studiemedelsavgift90 0001 10012 000 Brottsofferfond73 0001001 300 Fordonskatt69 0004506 600 Underhållsstöd43 0001 30030 900 Felparkeringsavgift40 00063015 700 Trängselskatt22 0002109 200 * Avrundade tal Källa: Kronofogden

12 Exemplet underhållsstöd

13 Historik • Bidragsförskott (1937) • Utfyllnadsbidrag (1957) • Underhållsstöd (1997) • Från 1 173 kr/mån till 1 273 kr/mån

14 Grundläggande regelverk • Föräldrar som bor isär kan reglera underhållsskyldighet genom: – Civilrättsliga regler i föräldrabalken – Offentligrättsliga regler om underhållsstöd i Socialförsäkringsbalken – Inget system har företräde framför det andra, men FK ska verka för att fler föräldrar ska reglera ansvaret direkt med varandra

15 Föräldrarnas eget ansvar • Föräldrarna ska svara för underhåll efter vad som är skäligt till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (vanligast är att utgå från Socialstyrelsens schablonbelopp) • Föräldrar ska komma överens om underhållet, men kan vända sig till domstol om så ej är fallet.

16 Statens subsidiära ansvar • Barnets rätt till underhållsbidrag, upp till viss miniminivå, ska inte påverkas av att den bidragsskyldiga föräldern inte fullföljer sin skyldighet • Helt underhållsstöd uppgår till 1 273 kr/mån • Finns också utfyllnadsbidrag, och bidrag vid växelvist boende

17 Grundläggande statistik • Ca 1,9 miljoner 0-17-åringar i Sverige • Ca 0,5 miljoner särlevande föräldrar • Ca hälften av dessa får ngn form av underhållsstöd

18 Underhållsstöd – en skuldfälla? 2007200820092010 Antal inkomna gäldenärer 38 90035 50038 40037 000 Antal återkommande gäldenärer 16 70026 50025 50026 200 Andel återkommande gäldenärer 43 %75 %66 %71 %

19 Potentiella problem (i) Återbetalningsskyldighet baseras på två år gamla inkomstuppgifter • 2012 års återbetalningsbelopp styrs av 2011 års taxeringsbelopp som baseras på 2010 års inkomstuppgifter Långa handläggningstider? • Barn ska ej få vänta, och första belopp för bidragsskyldig ska ej bli för högt • (FK:s mål 75 % inom 40 dgr, har varierat över tiden. RiR kritisk till målet)

20 Potentiella problem (ii) Förbehållsbelopp hos KFM • För att klara sin försörjning ska person som ex. är föremål för löneutmätning få behålla ett minimibelopp, det sk förbehållsbeloppet • I förbehållsbeloppet ingår det som kan räknas till vanliga levnadskostnader i ett hushåll (ex. kost, boende kläder, hygien, hushållsel, telefon) • Återbetalningar till FK räknas ej in i förbehållsbeloppet • Underhållsbidrag till annan förälder räknas in i förbehållsbeloppet • Skulder till följd av obetalt underhållsstöd är skulder till staten, och sådana skulder är inte prioriterade enligt reglerna i utsökningsbalken. • (En liknande situation uppstår när den betalningsskyldige ansöker om anstånd med betalning till Försäkringskassan och samtidigt är föremål för indrivningsåtgärder hos Kronofogdemyndigheten)

21 Potentiella problem (iii) Dåliga kunskaper hos föräldrarna • ¼ som har underhållsstöd visste inte att det gick att lösa underhållsskyldigheten själva • ½ har ej fått information att så är fallet • > ½ använder FK för att få pengarna i tid. • Andra skäl: litar inte på den andra föräldern • Ca 30 procent av föräldrarna (53 000) som går via FK skulle kunna gå själva enligt RiR

22 Frågor: • Rimligt med årsuppgifter? • Hur informera särlevande föräldrar bättre? • Rimligt med underhållsstöd vid växelvis boende? • Bör föräldrar få bistånd i att komma överens själva om beräkning och avtal av underhåll? • Behöver handläggningstiderna stramas upp?

23 Frågor kring några andra system

24 Exempel på utmaningar i andra system Bostadsbidrag • 183 000 hushåll fick bostadsbidrag 2009 varav 63 000 (34 procent) registrerades för återkrav efter 2009 års taxering • 2011 hade 9 000 av dessa reglerat sin skuld. 54 000 (86 procent) var fortfarande skuldsatta • Problem med årsuppgifter i taxeringen? Studiemedel och studiehjälp • Låga inkomster hos personer med kronofogdekrav. Vet de att de kan få nedsatta årsbelopp från CSN? • Svårt för studenter med CSN-stöd till grundläggande utbildning att återbetala sina skulder • Vet gymnasister om riskerna med betalningsanmärkningar? TV-avgift • Ingen direkt konsekvens av utebliven betalning • Svårt att se logiken i att betala (tittar ej på SVT)

25 Frågor att arbeta vidare med • Gå igenom system för system • Fundera på: – Lösningar kopplade till respektive system – Allmänna lösningar

26 Inspel?


Ladda ner ppt "Överskuldsättning - är staten medskyldig?. Bakgrundsfakta • Utredare: Anna Hedborg • Sekreterare: Paula Roth och Sebastian de Toro • Dead-line: 1 oktober."

Liknande presentationer


Google-annonser