Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överskuldsättning - är staten medskyldig?. Bakgrundsfakta • Utredare: Anna Hedborg • Sekreterare: Paula Roth och Sebastian de Toro • Dead-line: 1 oktober.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överskuldsättning - är staten medskyldig?. Bakgrundsfakta • Utredare: Anna Hedborg • Sekreterare: Paula Roth och Sebastian de Toro • Dead-line: 1 oktober."— Presentationens avskrift:

1 Överskuldsättning - är staten medskyldig?

2 Bakgrundsfakta • Utredare: Anna Hedborg • Sekreterare: Paula Roth och Sebastian de Toro • Dead-line: 1 oktober 2013

3 Direktiv • Huvudsyfte: föreslå en åtgärdsinriktad strategi för att motverka överskuldsättning • Analysera vilka problem olika grader av skuldsättning medför för enskilda, närstående och samhället i stort • Kartlägga vanliga orsaker till allvarlig skuldsättning • Särskilt beakta situationen för barn och unga i överskuldsatta familjer

4 Vem är överskuldsatt? • Hög skuldkvot? • Svårt att få ekonomin att gå ihop? • Långvarig allvarlig skuldsättning utan utsikter till förbättring? • Risk att få svag ekonomi i morgon?

5 Hushållens bruttoskulder i förhållande till disponibel inkomst År 2010 Källa: Riksbanken

6 Andel hushåll som har svårt att få ekonomin att gå ihop (“make ends meet”) År 2010 Källa: Eurostat

7 Studie i utredningens regi KFM • Skuldnivå • Antal år med skuld • Löneutmätning • Skuldsanering • Uppdelning a-mål SCB • Inkomstnivå • Utbildningsnivå • Arbetslöshet/Sjuk- frånvaro • Boendeform • Bostadsort • Hushållstyp • Ålder • Kön

8 Varför blir hushåll överskuldsatta? Tre huvudspår

9 • Kreditsamhällets utveckling • Från samhällsansvar till individuellt ansvar • Skulder till det offentliga

10 Skulder till det offentliga

11 Vanliga allmänna skuldmål* 2012 Antal gäldenärerSkuldbelopp (mnkr)Skuld/gäldenär (kr) TV-avgift Skattekonto Bötesmedel Studiemedelsavgift Brottsofferfond Fordonskatt Underhållsstöd Felparkeringsavgift Trängselskatt * Avrundade tal Källa: Kronofogden

12 Exemplet underhållsstöd

13 Historik • Bidragsförskott (1937) • Utfyllnadsbidrag (1957) • Underhållsstöd (1997) • Från kr/mån till kr/mån

14 Grundläggande regelverk • Föräldrar som bor isär kan reglera underhållsskyldighet genom: – Civilrättsliga regler i föräldrabalken – Offentligrättsliga regler om underhållsstöd i Socialförsäkringsbalken – Inget system har företräde framför det andra, men FK ska verka för att fler föräldrar ska reglera ansvaret direkt med varandra

15 Föräldrarnas eget ansvar • Föräldrarna ska svara för underhåll efter vad som är skäligt till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (vanligast är att utgå från Socialstyrelsens schablonbelopp) • Föräldrar ska komma överens om underhållet, men kan vända sig till domstol om så ej är fallet.

16 Statens subsidiära ansvar • Barnets rätt till underhållsbidrag, upp till viss miniminivå, ska inte påverkas av att den bidragsskyldiga föräldern inte fullföljer sin skyldighet • Helt underhållsstöd uppgår till kr/mån • Finns också utfyllnadsbidrag, och bidrag vid växelvist boende

17 Grundläggande statistik • Ca 1,9 miljoner 0-17-åringar i Sverige • Ca 0,5 miljoner särlevande föräldrar • Ca hälften av dessa får ngn form av underhållsstöd

18 Underhållsstöd – en skuldfälla? Antal inkomna gäldenärer Antal återkommande gäldenärer Andel återkommande gäldenärer 43 %75 %66 %71 %

19 Potentiella problem (i) Återbetalningsskyldighet baseras på två år gamla inkomstuppgifter • 2012 års återbetalningsbelopp styrs av 2011 års taxeringsbelopp som baseras på 2010 års inkomstuppgifter Långa handläggningstider? • Barn ska ej få vänta, och första belopp för bidragsskyldig ska ej bli för högt • (FK:s mål 75 % inom 40 dgr, har varierat över tiden. RiR kritisk till målet)

20 Potentiella problem (ii) Förbehållsbelopp hos KFM • För att klara sin försörjning ska person som ex. är föremål för löneutmätning få behålla ett minimibelopp, det sk förbehållsbeloppet • I förbehållsbeloppet ingår det som kan räknas till vanliga levnadskostnader i ett hushåll (ex. kost, boende kläder, hygien, hushållsel, telefon) • Återbetalningar till FK räknas ej in i förbehållsbeloppet • Underhållsbidrag till annan förälder räknas in i förbehållsbeloppet • Skulder till följd av obetalt underhållsstöd är skulder till staten, och sådana skulder är inte prioriterade enligt reglerna i utsökningsbalken. • (En liknande situation uppstår när den betalningsskyldige ansöker om anstånd med betalning till Försäkringskassan och samtidigt är föremål för indrivningsåtgärder hos Kronofogdemyndigheten)

21 Potentiella problem (iii) Dåliga kunskaper hos föräldrarna • ¼ som har underhållsstöd visste inte att det gick att lösa underhållsskyldigheten själva • ½ har ej fått information att så är fallet • > ½ använder FK för att få pengarna i tid. • Andra skäl: litar inte på den andra föräldern • Ca 30 procent av föräldrarna (53 000) som går via FK skulle kunna gå själva enligt RiR

22 Frågor: • Rimligt med årsuppgifter? • Hur informera särlevande föräldrar bättre? • Rimligt med underhållsstöd vid växelvis boende? • Bör föräldrar få bistånd i att komma överens själva om beräkning och avtal av underhåll? • Behöver handläggningstiderna stramas upp?

23 Frågor kring några andra system

24 Exempel på utmaningar i andra system Bostadsbidrag • hushåll fick bostadsbidrag 2009 varav (34 procent) registrerades för återkrav efter 2009 års taxering • 2011 hade av dessa reglerat sin skuld (86 procent) var fortfarande skuldsatta • Problem med årsuppgifter i taxeringen? Studiemedel och studiehjälp • Låga inkomster hos personer med kronofogdekrav. Vet de att de kan få nedsatta årsbelopp från CSN? • Svårt för studenter med CSN-stöd till grundläggande utbildning att återbetala sina skulder • Vet gymnasister om riskerna med betalningsanmärkningar? TV-avgift • Ingen direkt konsekvens av utebliven betalning • Svårt att se logiken i att betala (tittar ej på SVT)

25 Frågor att arbeta vidare med • Gå igenom system för system • Fundera på: – Lösningar kopplade till respektive system – Allmänna lösningar

26 Inspel?


Ladda ner ppt "Överskuldsättning - är staten medskyldig?. Bakgrundsfakta • Utredare: Anna Hedborg • Sekreterare: Paula Roth och Sebastian de Toro • Dead-line: 1 oktober."

Liknande presentationer


Google-annonser