Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överskuldsättning - är staten medskyldig?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överskuldsättning - är staten medskyldig?"— Presentationens avskrift:

1 Överskuldsättning - är staten medskyldig?

2 Bakgrundsfakta Utredare: Anna Hedborg
Sekreterare: Paula Roth och Sebastian de Toro Dead-line: 1 oktober 2013

3 Direktiv Huvudsyfte: föreslå en åtgärdsinriktad strategi för att motverka överskuldsättning Analysera vilka problem olika grader av skuldsättning medför för enskilda, närstående och samhället i stort Kartlägga vanliga orsaker till allvarlig skuldsättning Särskilt beakta situationen för barn och unga i överskuldsatta familjer

4 Vem är överskuldsatt? Hög skuldkvot?
Svårt att få ekonomin att gå ihop? Långvarig allvarlig skuldsättning utan utsikter till förbättring? Risk att få svag ekonomi i morgon?

5 Hushållens bruttoskulder i förhållande till disponibel inkomst År 2010
Källa: Riksbanken

6 Andel hushåll som har svårt att få ekonomin att gå ihop (“make ends meet”) År 2010
Källa: Eurostat

7 Studie i utredningens regi
SCB Inkomstnivå Utbildningsnivå Arbetslöshet/Sjuk-frånvaro Boendeform Bostadsort Hushållstyp Ålder Kön KFM Skuldnivå Antal år med skuld Löneutmätning Skuldsanering Uppdelning a-mål

8 Varför blir hushåll överskuldsatta?
Tre huvudspår

9 Tre huvudspår Kreditsamhällets utveckling
Från samhällsansvar till individuellt ansvar Skulder till det offentliga

10 Skulder till det offentliga

11 Vanliga allmänna skuldmål* 2012
Antal gäldenärer Skuldbelopp (mnkr) Skuld/gäldenär (kr) TV-avgift 1 100 10 700 Skattekonto 94 000 18 200 Bötesmedel 500 5 300 Studiemedelsavgift 90 000 12 000 Brottsofferfond 73 000 100 1 300 Fordonskatt 69 000 450 6 600 Underhållsstöd 43 000 30 900 Felparkeringsavgift 40 000 630 15 700 Trängselskatt 22 000 210 9 200 * Avrundade tal Källa: Kronofogden

12 Exemplet underhållsstöd

13 Historik Bidragsförskott (1937) Utfyllnadsbidrag (1957)
Underhållsstöd (1997) Från kr/mån till kr/mån

14 Grundläggande regelverk
Föräldrar som bor isär kan reglera underhållsskyldighet genom: Civilrättsliga regler i föräldrabalken Offentligrättsliga regler om underhållsstöd i Socialförsäkringsbalken Inget system har företräde framför det andra, men FK ska verka för att fler föräldrar ska reglera ansvaret direkt med varandra

15 Föräldrarnas eget ansvar
Föräldrarna ska svara för underhåll efter vad som är skäligt till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (vanligast är att utgå från Socialstyrelsens schablonbelopp) Föräldrar ska komma överens om underhållet, men kan vända sig till domstol om så ej är fallet.

16 Statens subsidiära ansvar
Barnets rätt till underhållsbidrag, upp till viss miniminivå, ska inte påverkas av att den bidragsskyldiga föräldern inte fullföljer sin skyldighet Helt underhållsstöd uppgår till kr/mån Finns också utfyllnadsbidrag, och bidrag vid växelvist boende

17 Grundläggande statistik
Ca 1,9 miljoner 0-17-åringar i Sverige Ca 0,5 miljoner särlevande föräldrar Ca hälften av dessa får ngn form av underhållsstöd

18 Underhållsstöd – en skuldfälla?
2007 2008 2009 2010 Antal inkomna gäldenärer 38 900 35 500 38 400 37 000 Antal återkommande gäldenärer 16 700 26 500 25 500 26 200 Andel återkommande gäldenärer 43 % 75 % 66 % 71 %

19 Potentiella problem (i)
Återbetalningsskyldighet baseras på två år gamla inkomstuppgifter 2012 års återbetalningsbelopp styrs av 2011 års taxeringsbelopp som baseras på 2010 års inkomstuppgifter Långa handläggningstider? Barn ska ej få vänta, och första belopp för bidragsskyldig ska ej bli för högt (FK:s mål 75 % inom 40 dgr, har varierat över tiden. RiR kritisk till målet)

20 Potentiella problem (ii)
Förbehållsbelopp hos KFM För att klara sin försörjning ska person som ex. är föremål för löneutmätning få behålla ett minimibelopp, det sk förbehållsbeloppet I förbehållsbeloppet ingår det som kan räknas till vanliga levnadskostnader i ett hushåll (ex. kost, boende kläder, hygien, hushållsel, telefon) Återbetalningar till FK räknas ej in i förbehållsbeloppet Underhållsbidrag till annan förälder räknas in i förbehållsbeloppet Skulder till följd av obetalt underhållsstöd är skulder till staten, och sådana skulder är inte prioriterade enligt reglerna i utsökningsbalken. (En liknande situation uppstår när den betalningsskyldige ansöker om anstånd med betalning till Försäkringskassan och samtidigt är föremål för indrivningsåtgärder hos Kronofogdemyndigheten)

21 Potentiella problem (iii)
Dåliga kunskaper hos föräldrarna ¼ som har underhållsstöd visste inte att det gick att lösa underhållsskyldigheten själva ½ har ej fått information att så är fallet > ½ använder FK för att få pengarna i tid. Andra skäl: litar inte på den andra föräldern Ca 30 procent av föräldrarna (53 000) som går via FK skulle kunna gå själva enligt RiR

22 Frågor: Rimligt med årsuppgifter?
Hur informera särlevande föräldrar bättre? Rimligt med underhållsstöd vid växelvis boende? Bör föräldrar få bistånd i att komma överens själva om beräkning och avtal av underhåll? Behöver handläggningstiderna stramas upp?

23 Frågor kring några andra system

24 Exempel på utmaningar i andra system
Bostadsbidrag hushåll fick bostadsbidrag 2009 varav (34 procent) registrerades för återkrav efter 2009 års taxering 2011 hade av dessa reglerat sin skuld (86 procent) var fortfarande skuldsatta Problem med årsuppgifter i taxeringen? Studiemedel och studiehjälp Låga inkomster hos personer med kronofogdekrav. Vet de att de kan få nedsatta årsbelopp från CSN? Svårt för studenter med CSN-stöd till grundläggande utbildning att återbetala sina skulder Vet gymnasister om riskerna med betalningsanmärkningar? TV-avgift Ingen direkt konsekvens av utebliven betalning Svårt att se logiken i att betala (tittar ej på SVT)

25 Frågor att arbeta vidare med
Gå igenom system för system Fundera på: Lösningar kopplade till respektive system Allmänna lösningar

26 Inspel?


Ladda ner ppt "Överskuldsättning - är staten medskyldig?"

Liknande presentationer


Google-annonser