Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Linda Petersson, 2012 Linda Petersson 2012 ©

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Linda Petersson, 2012 Linda Petersson 2012 ©"— Presentationens avskrift:

1 Linda Petersson, 2012 lin.petersson@gmail.com

2 www.pedagogisktperspektiv.se info@pedagogisktperspektiv.se Linda Petersson 2012 ©

3 Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. http://app.socialstyrelsen.se/termbank Graden av funktionshinder bestäms av både funktionsnedsättningen hos en individ och de krav på den aktuella funktionen som ställs i en viss livssituation det vill säga skillnaden mellan krav och förmåga. (WHO) Funktionshinder är inte något som en person har; utan det är miljön som är funktionshindrande... Linda Petersson 2012 ©

4  Utvecklingsstörning  Förståndshandikapp  Begåvningshandikapp  Kognitiva funktionshinder  Mental retadation Intellektuella funktionsnedsättningar Agnes är utvecklingsstörd, Agnes är autist... Agnes är en människa, en person som har..... Linda Petersson 2012 ©

5  IQ under 70  Tecken innan 18 år  Nedsättning i två av tre adaptiva färdigheter (DSM-IV) Ett funktionsnedsättning som karaktäriseras av en samtidig nedsättning i intelligens och adaptiva färdigheter inom minst två av tre följande områden: Akademiska färdigheter, sociala färdigheter och praktiska färdigheter. (American Association on Mental Retardation, 2002 www.lul.se)www.lul.se Linda Petersson 2012 ©

6 Kognitiva eller intellektuella funktionsnedsättningar; störning i hjärnans utveckling, långsammare utveckling: • Lindrig utvecklingsstörning • Måttlig utvecklingsstörning • Grav/svår utvecklingsstörning Linda Petersson 2012 ©

7  Autism (Autisktiskt Syndrom)  Aspergersyndom  Genomgripnadestörning i utvecklingen; utan närmare specifikation: UNS/ PDD-NOS (pervasive developmental disorder).  Desintegrativstörning  (Retts syndrom) Linda Petersson 2012 ©

8 Det vi ser! Förstå att/hur ens beteende påverkar andra, se sig själv ur andras perspektiv, förstå andras/sina egna känslor, förstå oskrivna regler, generalisera, förstå socialkommunikation, korrigera sitt beteende/ lära av misstag/lära om, kontrollera sina impulser… Theory of Mind, Central Koherense, Exekutiva funktioner, Sinnesbearbetning Linda Petersson 2012 ©

9

10  Theory of mind/mentalisering (Leslie, Frith, Baron-Cohen 1985) Att förstå att man själv och andra har ett tanke och känsloliv som styr beteendet i olika situationer.  Joint attention (mundy & Sigman 1989) (Hobson 1989, 1999)  Weak central coherence theory (Frith, 1989, 2003,Happe 1994, 1995)Förmågan att skapa ett centralt sammanhang, foga samman detaljer till helhet samt använda sig av sammanhang för förståelse.  ) Linda Petersson 2012©

11  Exekutiva funktioner (Ozonoff mfl 1991) Planeringsfunktionen, målinriktad i tanke och i handling.  Empathizizing-systemizing theory (Baron-Cohen, 2009) Skillnaden mellan empatisering (lågt) och systematisering (högt). Förklarar sociala/kommunikativa begränsningar (låg empatisering) och begränsningar av intresse/repitativt beteende (högre systematisering) Linda Petersson 2012 ©

12 Theory of mind/Joint attention Exekutiva funktioner Central coherens Empathizing/ Systemizing theory Sinnes Bearbetning Linda Petersson 2012 ©

13  Förstå vad andra vet, kan förväntas veta.  Förstå att/hur ens beteende påverkar andra/  Se sig själv ur andras perspektiv.  Förstå andras/sina egna känslor.  Förstå oskrivna regler.  Utläsa ett sammanhangs betydelse,  använda sammanhang för att förstå.  Förstå abstraktioner  Generalisera  Förstå kommunikation  Fatta beslut och välja  Korrigera sitt beteende/ lära av misstag/lära om  Kontrollera sina impulser  Vara flexibel  Organisera, planera och sätta igång  Dela uppmärksamhet  Sinnes bearbetningen -hyper  Sinnes bearbetningen –hypo  … Linda Petersson 2012 ©

14 De kognitiva funktionsnedsättningarna (Theory of Mind, Central koherens, Exekutiva funktioner) bygger på: • Förmågan att uppfatta och använda helheter samt sammanhang; Kontext/ sammanhangsförståelse • Förmågan att föreställa sig; Föreställningsförmåga Contextblindness/mindblindness; ingen avsaknad men annorlunda. (Vermuelen, Peter) Linda Petersson 2012 ©

15

16  Att ta in och bearbeta och samordna sinnesintryck  Att skilja viktig information från oviktig omvärld Filtrera/samordna Tolka Handlar/reagerar utifrån tolkning Linda Petersson 2012 ©

17  Syn – visuell perception  Hörsel – auditiv perception  Lukt  Smak  Balans- vestibulära sinnet  Beröring – taktila sinnet  Rörelsesinne/kroppssinne – kinestetisk perception Linda Petersson 2012 ©

18

19 Annorlunda hjärnfunktioner Kognitiva funktionsnedsättningar Perceptuella funktionsnedsättningar bemötande/undervisning/anpassning/ Det synbara beteendet ”ovanför vattenytan” Det vi ser! Linda Petersson 2012 ©

20 Kunskap om och förståelse för funktionsnedsättningen, bakomliggande orsaker. Kunskap om och förståelse för den enskilde individen och hans/hennes sätt att tänka och förstå, personens utvecklingsprofil Individualisering, hjälpmedel, undervisningsmål, lärande, planer, IUP och samarbete… Linda Petersson 2012 ©

21  Förmågor/kunskaper (starka & svaga)  Kommunikation (uttryckande & förståelse)  Intresse  Sinnesintryck  Utveckling  Motorik  Stress /affektkänslighet  Sätt att koppla av  Hur förstår och lär sig personen  Organisations förmåga  Självständighet  Problemlösningsförmåga  … Vilka redskap/hjälpmedel behöver vi utveckla för att personens funktionsnedsättningar ska bli kompenserade? Linda Petersson 2012 ©

22  Observationer  Intervjuer/samtal med: Personen med funktionsnedsättning Föräldrar Personal  Arrangerad bedömning Linda Petersson 2012 ©

23  Ingen metod  Redskap/verktyg för tänkande och lärande, för vardagen samt för oberoende och egen kontroll.  Designade för den enskilde individen och dennes behov; Ställ alltid frågan VARFÖR  Ta till vara på de starka sidorna  Ge konkret information vilket skapar förutsättningar för att själv kunna förstå  Ge möjlighet för att kunna påverka  Utvecklas tillsammans med personen som använder det  Finnas till hands när personen har behov av det ... Linda Petersson 2012 ©

24 Egen kontroll Yttre kontroll ” Control is the death of optimism and possibility” Lovett, 2005 Linda Petersson 2012©

25  Individuella hjälpmedel -Begriplighet, sammanhang, kompensation, sinnesintryck  Anpassningar miljö/rum -Sinnesintryck (perception), koncentration, framkomlighet  Anpassningar lärande/krav -Innehåll, aktiviteter, mål -Kommunikation, sociala krav, meningsfullhet  Anpassningar bemötande -Kunskap, förståelse, respekt, perspektiv, grundsyn Linda Petersson 2012 ©

26

27 Utveckla bra rutiner som underlättar självständighet och flexibilitet: Strategier och aktiviteter som ska utföras på samma sätt varje gång. Avveckla dåliga rutiner: Rutiner som personen själv skapar i brist på anpassningar och hjälpmedel som förhindrar el försvårar förändringar eller utveckling. Linda Petersson 2012©

28  Diktatur eller frihet? (Steven Degrieck, Lissabon 2003) Linda Petersson 2012 ©

29  Målet: Att han/hon själv ska kunna förstå och dra egna slutsatser  Inlärningsstrategi; vilket stöd och hur arbeta bort stödet  Utvärdera; hans/hennes självständighet, hur förhåller jag mig? Linda Petersson 2012 ©

30  Bra och effektiv lärande miljö : - Säker /pålitlig - Välbefinnande - Lugn  Bra och effektivt innehåll för lärande: - Relevant att lära sig - Motiverande - Förstår Linda Petersson 2012 ©

31  Individualisering = bedömningar  Lärande strategier  Aktiviteter  Upplevelser  Kommunikation  Sätt att koppla av  Något att göra  Omväxling  Utmaningar  Fysisk aktivitet .... begripligt, intressant, lusfyllt, meningsfullt! Linda Petersson 2012 ©

32 Kan innebära:  Att barnet/eleven/personen utvecklar en ny förmåga, lär sig något nytt  Att barnet/eleven /personen oftare eller i flera situationer använder en förmåga som redan finns  Att barnet/eleven/personen får tillgång till upplevelser där syftet är att skaffa sig nya erfarenheter  Att barnet/eleven/personen blir ännu bättre på något man redan kan  Att må bra  Att ha roligt Linda Petersson 2012 ©

33  Vem valde målet? Verksamheten eller personen själv? Eller något däremellan?  Hur användbart är målet i verkligheten?  Hur konkret är målet?  Är målet kompenserande eller korrigerande?  Hur lätt är det för personen att uppnå målet? Bygger målen på intressen, styrkor… eller (Idé: Peter Vermuelen)  Tänk på mål i mindre steg, delmoment.  Utvärderingar mycket viktiga: vad fungerade bra/varför är målet uppnått? Eller motsatsen..  Inlärningsstrategi, hur lär sig personen?  Samarbete Linda Petersson 2012 ©

34  Regeringsformen: Varje medborgare är grundlagsskyddad mot frihetsberövningar och andra frihetsinskränkningar. Frihetsinskränkningar eller tvång får inte företas, dessa handlingar är straffbelagda enligt brottsbalken. Linda Petersson 2012 ©

35  FN:s barnkonvention  FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning  Skollag, läroplan, kursplan  LSS  Socialtjänstlag  Diskrimineringslagen Linda Petersson 2012 ©

36  Det är barnet eller eleven som avgör om beteendet eller handlingen är kränkande  Inget barn och ingen elev ska ställas utan ett säkert, tydligt och aktivt skydd. Verksamheterna ska därför bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka alla former av kränkande behandling.  Det är en rättighet för barn och elever att inte bli diskriminerade eller kränkta på annat sätt. Lagen mot kränkande behandling, www.skolverket.sewww.skolverket.se  Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt. FNs Barnkonvention, www.unicef.sewww.unicef.se Linda Petersson 2012 ©

37  Respekt för inneboende värde, individuellt självbestämmande, innefattande frihet att göra egna val samt enskilda personers oberoende  Icke-diskriminering  Fullständigt och faktiskt deltagande i samhället  Respekt för olikheter och accepterande av personer med funktionsnedsättning som en del av den mänskliga mångfalden och mänskligheten Linda Petersson 2012 ©

38  Lika möjligheter  Tillgänglighet  Jämställdhet mellan kvinnor och män, samt  Respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn med funktionsnedsättning och respekt för funktions- hindrade barns rätt att bevara sin identitet. Linda Petersson 2012 ©

39  Att mötas av en omgivning som har kunskap (generell & om enskilda personen), förståelse och empati.  Att bli respekterad och känna egenvärde  Att mötas av en omgivning som reflekterar över och utvärderar sitt bemötande  Att mötas av en omgivning som ser tillit och bra relationer som en grund för lärande och positiv utveckling  Att ha en hög grad av egen kontroll  Att ha hjälpmedel och anpassningar som är designade utifrån den enskilda individen Linda Petersson 2012 ©

40  Meningsfullt, motiverande och intressant lärande  Meningsfulla, motiverande och intressanta aktiviteter  Att ha ett rikt liv!!!  Att ha en bra och passande skola, fritids, kortids..., där man trivs  Utmaningar på en bra nivå  Sätt att koppla av på, balans.  Bra fysisk hälsa  Bra psykisk hälsa Linda Petersson 2012©

41  Bemöta låg affektivt  Förebygga problemskapande situationer  Ha strategier för att hantera problemskapande situationer/beteende  Utgå från att personen gör så gott han/hon kan  Var en representant och förespråkare för personen du arbetar för/med  Inte glömma att: Ha roligt och förmedla glädje! Linda Petersson 2012 ©

42 Maktmissbruk inflytande delaktighet kränkande kontrollerad självkänsla Lust glädje Egen kontroll misslyckande Stolthet olust förödmjukelse rättvisa Linda Petersson 2012 ©

43 ”Alla som någon gång har försökt poppa popcorn i ett kylskåp vet att det inte riktigt fungerar. Det behövs rätt temperatur för att det ska bli riktiga popcorn som ”poppar”. Samma sak gäller för oss människor tror jag. Det behövs rätt temperatur och omgivning för att vi ska ”poppa”.” Jonas Helgesson; (grabben i kuvösen bredvid, 2007) Linda Petersson 2012 ©

44  Anna, Yaasiin, Kalle, Jonathan, Ragda, Rana, Måns, Lars, Elin, Adama, Sammy, Leif, Tara, Erik, Abbe, Ahmed, Mohammed, Jimmy, Magnus, Patrick, Ali, Pamela, Jacob, Emina, Allan, Mustafa, Tomas, Mikael, Justin, Sara, Sara...Och många många fler...

45  Ross Green (föreläsning, 2007) (explosiva barn, 2005)  Ellen Notbom, (ten things every child wishes you knew,2006)  Birgitha Lindgen (- När jag blir stor ska jag bli Askungen, 1996)  Leif Strandberg (Vygotskij i praktiken, 2006)  Erik Sigsgaard (Utskälld, 2003)  John Clements & Ewa Zarkowska (Behavioural Concerns & Autistic Spectrum Disorders, 2000)  Gunilla Gerland (En riktig människa)  Hilde De Clerke (mamma är det där ett djur eller människa, 2007)  Marianne Brodin & Ingerid Hylander ( Själv-känsla, 2002)  Anna Kåver & Åsa Nilsonne (Tillsammans medkänsla och bekräftelse, 2007)  Roger Säljö & Eva Hjörne (Att platsa i en skola för alla, 2008)  Luke Jackson (Freaks, Geeks & Asperger syndrom, 2002)  Bo Hejilskov Jörgensen (föreläsningar)  Helene Tranquist (föreläsningar) Linda Petersson 2012 ©

46  Martin Hanbury (Positive Behaviour Strategies to support Children and Young people with autism, 2008)  Elisabeth Råberg (Omsorg utan våld, konsten att möta människor med autism, 2008)  Peter Vermeulen (föreläsning,2008)  Joachim bauer (Varför jag känner som du känner, intuitiv kommunikation och hemligheten och hemligheten med spegelneuroner, 2007)  Helene Tranquist, föreläsningar  Peter Gärdenfors (Den meningssökande människan, 2006)  Ross blackburne och Rita Jordan (föreläsning, 2002)  Herbert Lovett ( Learning to listen, positive approaches and pepople with diffucult behavior, 2005)  Robert Parish & friends ( Embracing Autism...2008) Linda Petersson 2012 ©

47  Lusten att förstå, Gärdenfors, P, 2010, Natur och Kultur  Ross Blackburne och Rita Jordan (föreläsning, 2002)  My sensory book, Kerstein, L, 2008, AAPC  Autism and Asperger syndrom, the facts, Baron-Cohen, S, 2008, Oxford  The Autsimspectrum in the 21 st century, 2010, JKP. Linda Petersson 2012©


Ladda ner ppt "Linda Petersson, 2012 Linda Petersson 2012 ©"

Liknande presentationer


Google-annonser