Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ändra till startrubrik En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess Överenskommelse 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ändra till startrubrik En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess Överenskommelse 2016."— Presentationens avskrift:

1 Ändra till startrubrik En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess Överenskommelse 2016

2 Syftet En överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen, för utvecklingsarbeten i landstingen. Syftet är att öka landstingens drivkrafter att prioritera sjukskrivningsfrågorna i hälso- och sjukvården.

3 Bakgrund I början av 2000-talet var en större andel av befolkningen i Sverige frånvarande från arbetsmarknaden för att de var sjukskrivna eller hade sjuk- eller aktivitetsersättning jämfört med många andra länder. Kulmen nåddes år 2003 då personer i arbetsför ålder till följd av sjukskrivning eller sjuk- och aktivitetsersättning var frånvarande från arbetet 43,2 dagar i genomsnitt. 52 dagar för kvinnor och 35 dagar för män. Studier visade på brister i sjukskrivningsprocessen (Kristina Alexandersson professor Karolinska institutet)

4 Sjukfrånvarons utveckling 1955–2014

5 Utvecklingsarbete Insatserna handlar om hur sjukvården kan bidra till en effektiv, jämställd och kvalitetssäkrad sjukskrivningsprocess genom att bland annat: förbättra samverkan och koordinering fortsätta arbetet inom försäkringsmedicin fortsätta arbetet inom elektroniska system fokusområde psykisk ohälsa nationellt utvecklingsarbete om stöd för rätt sjukskrivning.

6 Villkor 2016: En jämställd sjukskrivning Kompetenssatsning i försäkringsmedicin Funktion för koordinering Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta Utökat elektroniskt informationsutbyte Teknisk plattform för stöd och behandling Utvecklingsmedel för stöd till rätt sjukskrivning

7 En jämställd sjukskrivningsprocess Analys av sjukskrivningsmönster Våld i nära relationer Landstingen redovisar resultatet av analyser som har genomförts utifrån könsuppdelad statistik och annat underlag samt hur resultatet kommer att beaktas i den fortsatta verksamhetsutvecklingen för att åstadkomma en jämställd sjukskrivningsprocess. Landstingen återrapporterar arbetet med att implementera riktlinjer och handlingsplaner som har utarbetats under 2015 avseende våld i nära relation i arbetet med patienters sjukskrivning.

8 Kompetenssatsning i försäkringsmedicin Försäkringsmedicinsk kompetensförsörjning Att det finns struktur för en långsiktig kompetensförsörjning och kompetensstöd i försäkringsmedicin för läkare och andra berörda yrkesgrupper. Att det finns kontinuerligt kompetensstöd i form av fortbildning och handledning för läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, psykologer samt koordinatorer inom sjukskrivning och rehabilitering

9 Funktion för koordinering Stöd till individen Intern samordning Extern samordning med andra aktörer En sådan koordineringsfunktion har, utöver den första nivån (grundnivån), ett uppdrag som i ännu högre grad fungerar inom samordning och stöd, t.ex. coaching av patienter, analys av statistik, kartlägga rehabiliteringsbehov, samarbetspartners till andra aktörer och utveckling av rehabiliteringsteam. I de fall det är lämpligt och patienten har gett sitt medgivande tas direktkontakter med arbetsgivare/Arbetsförmedlingen för att möjliggöra eventuell anpassning av arbetsplatsen, arbetsuppgifter och/eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Det ska finnas uppdragsbeskrivning/direktiv för koordineringsfunktionen på landstingsnivå.

10 Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta Evidensbaserade medicinska rehabiliteringsinsatser Icke specificerad långvarig smärta i rygg, nacke och axlar Lindrig eller medelsvår ångest depression eller stress Kontakt med arbetsgivare/AF Ersättning till landstingen

11 Kontakt med arbetsgivare/AF Underlätta patientens återgång i arbete Företagshälsovård Patientens samtycke Kontakt kan initieras av patient

12 Vad betyder kontakt med arbetsgivare/arbetsförmedling? Det är landstingen som avgör på vilket sätt och vem som ansvarar för att kontakten tas Syftet med kontakten ska vara att arbetsgivaren/ arbetsförmedlingen kan göra anpassning av arbetsplatsen, arbetsuppgifter eller rehabiliteringsinsatser och därigenom främja patientens återgång i arbete.

13 Förslag på behandlingar MMR nivå 1 MMR nivå 2 Beteendemedicinskt behandlingsprogram Aktiv, specifik träning och sjukgymnastiskt ledd träning Annan smärtbehandling Kognitiv beteendeterapi Internetbaserad kognitiv beteendeterapi Interpersonell terapi Psykodynamisk behandling Eye Movement Desensitization and Reprocessing Annan psykologisk behandling

14 Utökat elektroniskt informationsutbyte Försäkringsmedicinskt beslutsstöd integreras i system för journalsystem Överföring av medicinsk information till FK Sjukpenning Sjukersättning Aktivitetsersättning

15 Förutsättningar för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess enligt VGR Försäkringsmedicinskt Forum Försäkringsmedicinskt ansvarig Rehabiliterings och sjukskrivningskoordinering Försäkringsmedicinsk kompetens


Ladda ner ppt "Ändra till startrubrik En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess Överenskommelse 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser