Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Specialpedagogik Ht 12. Introduktion 7 sept kl 1315-16, 12:131 Erfarenhetsutbyte/diskussion och information inför ventileringen 5 december kl 1315-1600,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Specialpedagogik Ht 12. Introduktion 7 sept kl 1315-16, 12:131 Erfarenhetsutbyte/diskussion och information inför ventileringen 5 december kl 1315-1600,"— Presentationens avskrift:

1 Specialpedagogik Ht 12

2 Introduktion 7 sept kl 1315-16, 12:131 Erfarenhetsutbyte/diskussion och information inför ventileringen 5 december kl 1315-1600, 12:131 Ventilering 12 januari 2013, sal 12:131

3 Kontakta handledare i god tid Tidsramar Handledarens roll Former för diskussion och återkoppling Frågor kring bedömningen/examinationen

4 Se senaste version (kontinuerlig uppdatering sker) Varje institution har sina regler. Detta dokument utgör denna institutions policy. Se det som en manual, en hjälpreda, något att luta sig emot

5 En annan inbördes ordning mellan de olika delarna av examensarbetet än det som beskrivs i manualen är tillåten. Motivera i så fall varför.

6 Inre koherens – ”en röd tråd” genom arbetet Litteraturöversikt Frågeställningarnas utformning. Bl a frågeställningarna styr koherensen. Konsekvent referenssystem ( s 31 ff) Sidhänvisningar ska finnas med (med vissa undantag )

7 En undertitel ska klargöra studiens tema ytterligare Undvik alltför lång titel eller undertitel

8 Innehållsförteckningen ska börja på ny sida och ha en egen formaterad rubrik. Skapas automatiskt av word på grundval av s k formatmallar för rubriker. Förformaterat i den elektroniska mallen Se studentportalen

9 En personlig presentation Gör dig och ditt intresse synligt för läsaren. En motivering av ämnesvalet.

10 Syfte: Att visa att ditt tema har en giltighet och relevans i världen utanför dig själv. Avgränsa tydligt problemområdet! Bör mynna ut i en första, allmän formulering av uppsatsens syfte och huvudfrågeställning, vilket senare kommer att specificeras Se frågorna på s 8! Tänk igenom dessa innan du sätter igång med uppsatsen!

11 Syfte: Att underbygga, vidareutveckla och kvalificera den huvudfråga som bakgrunden mynnar ut i. Vilka perspektiv bildar utgångspunkt? Exempel: ”Mobbning”. Varje tema/kunskapsområde brukar ha ”sina” perspektiv, alla perspektiv är inte relevanta på alla kunskapsområden. Ej enbart refererande, utan även diskuterande.

12 -Vilka vetenskapliga studier finns? -Ska vara tematiskt ordnad Se frågorna, s 9.

13 Teori: Ett sammanhängande system av begrepp som hänger samman med varandra, med en sammanhängande begreppsapparat. T ex Vygotsky/Piaget Krav: Att redogöra för den egna studiens teoretiska utgångspunkter och att de ska komma till användning i uppsatsen Se frågorna, s 13.

14 Vetenskaplig grund, så nära originaltexten som möjligt. Gråzon: Myndighetsrapporter av olika slag (gäller även styrdokument av olika slag).

15 Den frågeställning som formulerades i Bakgrund ska nu formuleras tydligare. Syftet bryts ner till mer preciserade frågeställningar. Frågeställningarna är av avgörande betydelse för examensarbetet. Formulering av syfte och frågeställningar, se s 17.

16 Ändamålsenlighet m a p frågeställningarna Kvalitativ eller kvantitativ? Vilka slags data behövs? Motivera val av metod – teoretiskt och praktiskt Överväg för- och nackdelar med olika metoder, samt gör etiska överväganden Ange alternativ metod Redogör för hela bearbetningsprocessen och proceduren Skilj på bearbetning och analys Analys: en innebär en granskning av data utifrån vissa begrepp, teorier eller perspektiv. Se frågorna s 22 Reliabilitet och validitet

17 Kan hållas ihop i ett kapitel eller delas upp i två. Kan vävas samman. Men läsaren ska kunna avgöra vad som är en beskrivning och vad som är en analys. Strävan mot objektivitet Fokus på för frågeställningen relevanta data En beskrivande sammanfattning av resultaten Läsaren ska själv i viss mån kunna bedöma de resultat som presenteras Kategorisering (analytiska kategorier) där sådan är möjlig och meningsfull

18 En förlängning av analysen, här diskuteras på ett friare sätt det som framkom i analysen – en tolkning av resultaten Hur kan resultaten tolkas? Koherenskravet: Att göra den röda tråden synlig

19 Examensarbetet i ett vidare perspektiv. Ett resonemang i friare form av det studien kommit fram till, i relation till framtida forskning eller till den allmänna debatten Även normativa aspekter kan tas upp här.

20 Hänvisningar till olika källor ska ske systematiskt, enligt ett enhetligt tillämpat system Sidref ska finnas med om källan är ett självständigt verk En beskrivning av de olika systemen finns på s 31ff.


Ladda ner ppt "Specialpedagogik Ht 12. Introduktion 7 sept kl 1315-16, 12:131 Erfarenhetsutbyte/diskussion och information inför ventileringen 5 december kl 1315-1600,"

Liknande presentationer


Google-annonser