Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ISEX Individuella studieperioder och examensarbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ISEX Individuella studieperioder och examensarbete."— Presentationens avskrift:

1 ISEX Individuella studieperioder och examensarbete

2 Examensarbete 1 - T5 En introduktion till vetenskapligt arbete

3 Examensarbete 1  I. Teori (3hp)  II. Projektarbete (12hp)

4 Teori – 3 veckor  Medicinsk statistik  Epidemiologi  Kvalitativ metod  Litteratur- och informationssökning  Referenshantering och grundläggande upphovsrätt  Forskningsetik  Intervju / enkät  Djurförsök; regelverk och etisk prövning  Etisk ansökan, GCP (Good Clinical Practice) Tenteras skriftligt Tenteras skriftligt (kursv 3, tisd 26/11)

5 Teori – obligatoriska moment Epidemiologi – seminarieövningar

6 Övrig teori

7 Mål  Redogöra för basala forskningsetiska begrepp, vetenskapsmetodik, grundläggande statistik, epidemiologi och kvalitativ metodik och upphovsrätt

8 Projektarbetet ca 8 veckor  Temaprojektgrupper  Eget projektarbete

9 Mål Att arbeta problemorienterat, vetenskapligt och självständigt med ett projekt inom ett för läkarutbildningen adekvat ämne och redovisa projektet såväl skriftligt som muntligt

10 Mål definiera ett vetenskapligt problem med medicinsk relevans och utifrån detta formulera en specifik frågeställning, redogöra för adekvat metodik samt författa en projektplan använda medicinska databaser söka och identifiera relevant litteratur samt på ett översiktligt sätt sammanfatta denna identifiera relevanta etiska problemställningar i relation till projektplanen genomföra ett mindre projekt utgående från projektplanen sammanställa och analysera vetenskapliga resultat samt redogöra för betydelse och begränsningar av dessa med utgångspunkt i frågeställning och metod skriva en kort uppsats i den vetenskapliga artikelns form samt muntligen presentera uppnådda resultat opponera på studentkamraters examensarbeten

11 Projektarbetet  Vetenskapligt originalarbete baserat helt på egna experiment eller undersökningar  Journalgenomgång  Registerstudie  Kritisk litteraturgranskning  Kritisk litteraturgranskning kombinerad med egna experiment eller undersökningar

12 Eget projekt  Handledare, disputerad  Examinator – disputerad utses av handledaren  Godkänd projektplan

13 Godkänd Projektplan ???

14 Granskning av forskningsetisk kommitté Patienter / försöksdjur - granskning av forskningsetisk nämnd (studentarbeten undantagna) Publicering!! Länkar på Vetenskapsrådets webbplats CODEX Intern etikgrupp inom ISEX - tveksamma fall Glöm inte att markera på projektplanen!!

15 Projektplan  Bakgrund / Introduktion  Syfte  Uppläggning  Litteratur  Kunskaps- och färdighetsmål Ska lämnas in till och arkiveras på kurssekretariatet, Lund

16 Eget projekt - utomlands  Relevant, tydlig projektplan krävs  Kontakt mellan handledare vid LU och lokal handledare måste vara etablerad  Namn och kontaktinformation på lokal handledare anges i planen

17 Eget projekt - utomlands Utlandsstudie. Examensarbete 1 T5 HT 2013 Namn Student …………………………………………………….. Mottagande institution (universitet/sjukvårdsinrättning/NGO/privat forsknings-institution etc) Namn Adress Handledare/kontaktperson i utlan det Namn Institution Adress Kontaktuppgifter tel epost Övrig kontaktperson i utlandet Namn Institution Adress Kontaktuppgifter tel epost Period för datainsamling (ååmmdd – ååmmdd) Period utomlands (ååmmdd – ååmmdd)

18 Temaprojektgrupper  4 – 10 studenter per grupp  2 studenter arbetar tillsammans per projekt  Temata presenteras på hemsidan – och vid presentationer i början av terminen  En projektplan underskriven av handledare och examinator lämnas in till kursledning/kurssekretariat under den första kursveckan

19

20 Projektarbetet Ha regelbunden kontakt med handledaren!! Viktigt särskilt i början och slutet

21 Examinationsseminarier Temaprojektgrupper Redovisning och examination sker inom gruppen under sista kursveckan Bedömning Uppsats, muntlig presentation, försvar, opposition

22 Redovisning - Egna projekt Examinationsseminarier Tidpunkt sista veckan av perioden (jan 9,13,14,15,17,21) Anmälan via hemsidan senast 1 vecka innan redovisningsdag. OBS! Konfirmera att dag och tid passar examinator (obligatorisk närvaro) och handledare (ej obligatorisk närvaro)

23 Redovisning - Egna projekt Examinationsseminarier Inlämning Handledaren skall godkänna att uppsatsen är avslutad och godkänd för redovisning genom att underteckna det ifyllda försättsbladet (finns på hemsidan) Senast 3 arbetsdagar innan redovisningen:  Skickas uppsatsen via mail till opponent och examinator  Lämnas en papperskopia av uppsatsen med vidhäftat ifyllt försättsblad till kurssekreteraren (till redovisningen för examinators och redovisningsansvarigs underskrifter för godkänd examination)  Skickas försättsbladet via mail till kurssekreteraren

24 Redovisning - Egna projekt Examinationsseminarier Bedömning uppsats, muntlig presentation, försvar, opposition Deltagande vid hela seminariet

25 Redovisning Muntlig redovisning 15 min Opposition 10 min Examinator/moderator 10 min sammanfattande diskussion Övriga intresserade

26 Examination - final För godkänd examination efter eventuella justeringar Lämna en papperskopia och maila den reviderade uppsatsen till kurssekreteraren

27 Kontaktpersoner i Lund Eva Barbro Henriksson Kansli M BMC, tel 222 0685 eva_barbro.henriksson@med.lu.se Elisabet Holst Medicinsk mikrobiologi, tel 17 32 35 Mobil 072 217 66 99 elisabet.holst@med.lu.se

28 Kontaktpersoner i Malmö  Kerstin Troein CRC, tel 040-39 14 00 kerstin.troein@med.lu.se kerstin.troein@med.lu.se  Peter Svensson tel 040-332392 Peter.Svensson@med.lu.se Peter.Svensson@med.lu.se


Ladda ner ppt "ISEX Individuella studieperioder och examensarbete."

Liknande presentationer


Google-annonser