Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsammans förändrar vi världen!. Invånare i Sverige Regering och riksdag Sida Svensk försam- ling PMU Lokal samarbets -partner Målgrupp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsammans förändrar vi världen!. Invånare i Sverige Regering och riksdag Sida Svensk försam- ling PMU Lokal samarbets -partner Målgrupp."— Presentationens avskrift:

1 Tillsammans förändrar vi världen!

2 Invånare i Sverige Regering och riksdag Sida Svensk försam- ling PMU Lokal samarbets -partner Målgrupp

3 Globalisering Individualism ”Konsumism” Kris Kyrkan

4 Den svenska pingstförsamlingens medlemmar Missionsrådet Missionärer PMU Second Hand Land-AU Regionråd Lokala partner Sida Andra svenska organisationer Andra lokala organisationer PYM, FIDA etc. EU/ECHO Andra ramorganisationer ”Profeter”

5

6 Mig själv”Dom andra” Skapelsen Gud Samhället

7 Guds skapelse och allas lika värde Förebilder för ett gott samhälle Gemenskapen förstörd och återupprättad Kyrkans uppgift Holistisk syn på fattigdom Samarbete

8 Vår tro på att varje individ är skapad och älskad av Gud får oss att se varje människa som en kreativ individ med förmåga till utveckling och lärande Jesus exkluderade ingen, och behandlade alla lika, oavsett livssituation och bakgrund. Också vi ska se och bekräfta all individer som unika personer med okränkbart värde Vi engagerar oss därför att alla har samma rätt till ett värdigt liv

9 Vi ska i vårt arbete utgå från att alla människor har en inneboende förmåga att förändra sitt liv, och ge dem makt och möjligheter att göra det (empowerment) Vi talar hellre om människor som lever i fattigdom än om fattiga människor

10 ”Att vara fattig är att alltid vara trött” (Kenya) ”Fattigdom är en brist på frihet, en förslavning under dagliga bördor, av sorg och rädsla över vad framtiden kommer att innebära” (Georgien) ”Fattiga känner sig alltid rädda för de rikas exponering” (Nepal) Den rike är den som kan säga ”jag ska göra det” och sedan gör det” (Brasilien)

11

12 Hur reagerar ni på bilden? Vilka problem finns med bilden? Vilken människosyn förmedlar den? Finns det andra, bättre bilder?

13 Behov Vatten Orsak Ägarskap Strukturer Kastsamhället Grupper/klasser Brahminer Ideologi/värden ”Vi ska betjänas. Dom är inte lika mycket värda”

14 Definition av förändring och utveckling Grundteser Genomförande PMUs roll PMUs vision

15 U-landshjälp och bistånd har blivit utvecklingssamarbete Partnerskap grunden i vårt arbete för utveckling och förändring Fattigdomen handlar om mycket mer än brist på pengar och resurser; sårbarhet, rättslöshet och bristande möjligheter att påverka sitt eget liv Människor i fokus, inte materiella resurser

16 Vi lär och utvecklas tillsammans Två viktiga perspektiv, fattigdoms- och rättighetsperspektivet Fattigdomens orsaker är många och förstärker varandra

17 Viktiga byggstenar i arbetet för förändring 1. Demokrati 2. Respekt för mänskliga rättigheter 3. Jämställdhet mellan män och kvinnor 4. Hållbart utnyttjande av naturresurser, omsorg om miljön 5. Ekonomisk tillväxt 6. Social utveckling och trygghet 7. Konflikthantering 8. Globala gemensamma nyttigheter

18 I arbetet för att utrota fattigdom och bygga en hel värld där Guds goda vilja får råda behövs alla dessa komponenter. De hänger ihop och förstärker varandra I arbete för helhet måste sårbara och utsatta människor få utrymme att finnas med En nyckel är att hjälpa människor att komma samman i arbetet för förändring (ett stärkt civilt samhälle, som bygger samhället underifrån)

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Återblick seminarium 1 villkor, riktlinjer och roller program-projekt projektcykeln; planering (workshop) uppföljning utvärdering resultatredovisning ekonomi och administration (avsnitt 5) avtal

29 Kyrkans uppdrag och kallelse är att upprätta människor och samhällen -hela världen - så att Guds goda vilja får ske. Vi vill sprida Gudsrikets värderingar och värden; fred, försoning, rättvisa, jämlikhet, mångfald, barmhärtighet... Vi hjälper inte människor i första hand för att vi tycker synd om dem, utan för att alla människor har rätt till ett värdigt liv.

30

31 Partnerskap mellan svensk pingstförsamling och lokal samarbetspartner. Samarbetsavtal. Lokala samarbetspartnern - nationell, öppen och demokratisk organisation. Lokala samarbetspartnern presenterad i PMUs land- /regionprogram. Lokala samarbetspartnern genomför projektet. Svenska församlingen har kapacitet och kompetens att aktivt stödja den lokala samarbetspartnern. Svenska församlingen bidrar med egeninsats för varje insats. Egeninsatsen ska utgöras av kontanta medel insamlade i Sverige. De planerade insatserna överensstämmer med land- /regionprogrammets mål och prioriteringar.

32 Projektsamarbetet sker i partnerskap mellan svensk församling, lokal samarbetspartner och PMU InterLife. Lokal samarbetspartner genomför och ansvarar för projektets planering, genomförande, uppföljning, utvärdering och resultatredovisning. Svensk församling ansvarar för att stödja lokal samarbetspartner under projektets genomförande. Svenska församlingarnas aktiva deltagande är en förutsättning för partnerskap och bidrar till kontinuitet i utvecklingssamarbetet.

33 PMUs roll är: - att kvalitetssäkra projektsamarbetet, - att utbilda svensk församling och lokal samarbetspartner, - att ge stöd vid planering, uppföljning och utvärdering - att redovisa resultat och effekter till finansiärer som Sida, svenska församlingar och enskilda gåvogivare. Ansvarsfördelning och roller regleras i samarbets- och projektavtal.

34 Förbered- elser Strategiskt program för utvecklings- samarbetet Strategisk plan för församlings- utveckling / plantering Hur ser situa- tionen ut i landet (fattigd om, civila samhäll et?) Vilka är vi och vad kan vi bidra med? Vad ska vi göra?

35

36

37

38 Behov Vatten Orsak Ägarskap Strukturer Kastsamhället Grupper/klasser Brahminer Ideologi/värden ”Vi ska betjänas. Dom är inte lika mycket värda”

39 Långsiktiga utvecklingsmål (för att utrota fattigdom och stärka det civila samhället) Prioriterade byggsten (ex. respekt för mänskliga rättigheter) Prioriterad byggsten (ex. jämställdhet) Prioriterade verksamhetsområden (ex. hiv/aids, mikrofinans, barns och kvinnors rättigheter) projekt … Prioriterad byggsten (ex. ekonomisk utveckling) projekt

40 1. Demokrati 2. Respekt för mänskliga rättigheter 3. Jämställdhet mellan män och kvinnor 4. Hållbart utnyttjande av naturresurser, omsorg om miljön 5. Ekonomisk tillväxt 6. Social utveckling och trygghet 7. Konflikthantering 8. Globala gemensamma nyttigheter

41 Resultat kan nås på åtminstone fem nivåer; 1. ökad kunskap och färdigheter bland huvudintressenter/målgruppen 2. ökad medvetenhet ’’ 3. förändrade attityder ’’ 4. Förändrade beteenden ’’ 5. strukturella förändringar (förändrade system och strukturer inom och utom det civila samhället på lokal, regional eller nationell nivå) Metoder för att mäta result; Statistiska underlag, uppföljningssamtal/workshops, målgruppens dokumenterade berättelser och djupintervjuer etc

42 INPUTBLACK BOX Theory of Change OUTPUTOUTCOME

43

44

45

46

47

48 Invånare i Sverige Regering och riksdag Sida/ Civsam Svensk försam- ling PMU Lokal samarbets -partner Målgrupp

49

50

51 Varför är en fungerande ekonomihantering och administration viktig? Vad händer om det inte finns fungerande ekonomihantering och administration? Kapitel 5 i projektmanualen Svensk församlings roll och ansvar enligt nya riktlinjerna Nya revisionsinstruktioner Tid för frågor och funderingar. Vilka problem möter svensk församling?


Ladda ner ppt "Tillsammans förändrar vi världen!. Invånare i Sverige Regering och riksdag Sida Svensk försam- ling PMU Lokal samarbets -partner Målgrupp."

Liknande presentationer


Google-annonser