Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledningens genomgång Xxx skolans/universitetsförvaltningens miljöledningssystem Möte ÅÅMMDD.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledningens genomgång Xxx skolans/universitetsförvaltningens miljöledningssystem Möte ÅÅMMDD."— Presentationens avskrift:

1 Ledningens genomgång Xxx skolans/universitetsförvaltningens miljöledningssystem Möte ÅÅMMDD

2 1. Mötet öppnas

3 1. Val av justerare Instruktion: Val av justerare (gäller mötets protokoll).

4 1. Inledning och syfte Uppfylla krav i ISO 14001, 4.6 Ledningens genomgång. ”Högsta ledningen ska utvärdera miljöledningssystemet, med planerade intervall, för att säkerställa att det är fortsatt lämpligt, tillräckligt och verkningsfullt. Utvärderingen skall omfatta en bedömning av möjligheterna till förbättringar och av behovet av ändringar..”

5 1. Inledning och syfte Resultatet från ledningens genomgång Resultatet från ledningens genomgång ska resultera i beslut om åtgärder om eventuella förändringar i miljöledningssystemet som leder till förbättringar.

6 2. Föregående möte och uppföljning av tidigare beslutade åtgärder ÅtgärdStatusKommentar

7 3. Resultat från interna och externa revisioner Intern revision genomfördes ÅÅMMDD. Resultat: Xx avvikelser rörande xx, xx och xx Status för avvikelser:

8 3. Resultat från interna och externa revisioner Extern revision genomfördes ÅÅMMDD. Resultat: Xx avvikelser rörande xx, xx och xx Status för avvikelser:

9 Slutsats och förslag till beslut Instruktion: Här ska slutsats och förslag till beslut rörande interna och externa revisioner skrivas. Slutsats: Förslag till beslut:

10 4. Information från externa intressenter inklusive klagomål Frågor som inkommit gällande miljöarbetet: Klagomål som inkommit: Information/synpunkter från intressenter:

11 Slutsats och förslag till beslut Instruktion: Här ska slutsats och förslag till beslut rörande information från externa intressenter inkl. klagomål skrivas. Slutsats: Förslag till beslut:

12 5. Resultat från utvärdering av hur lagar och andra krav uppfylls. Instruktion: Beskriv hur och när utvärdering har gjorts, beskriv eventuella problem. Vilka tillstånd finns och kommer att behövas eller formuleras om, revideras, snart utgångna?

13 Slutsats och förslag till beslut Slutsats: Förslag till beslut:

14 6. Uppföljning av miljöprestanda Tjänsteresor - Energiförbrukning – finns per byggnad i kundportalen. Miljögruppen har sammanställning årsvis per byggnad. Där vi är hyresgäst och har upprättat avtal. Avfall – uppgifter finns för farligt avfall, övrigt avfall om uppgifter finns.

15 Slutsats och förslag till beslut Slutsats: Förslag till beslut:

16 7. Miljöaspekter och uppfyllande av mål

17 7. KTH:s betydande miljöaspekter Utbildning Forskning Samverkan Avfall Kemikaliehantering Resor och transporter Energianvändning Upphandling och inköp Byggnader, renovering och lokalplanering KTH:s campus Investeringar av stiftelse- och donationskapital Instruktion: för information

18 7. KTH:s övergripande hållbarhetsmål Utbildning Forskning Samverkan Arbetsmiljö KTH:s campus Resor Upphandling och inköp Kemikaliehantering Investeringar av stiftelse- och donationskapital Organisation och ledning (miljö- och hållbarhetsfrågor) Instruktion: ta fram förslag på mål, beskriv vilka handlingsprogram som ska upprättas eller finns, uppföljning. Förslag för grovplanering för målperioden (gällande de områden som hanteras inom miljöledningssystemet.)

19 7. Skolans/universitetsförvaltningens detaljerade mål Beskriv mål samt status för målet t.ex. Uppfyllt, pågår, försenat MålStatusKommentar XxxxxPågårPågår enligt tidplan, delmål uppfyllt YyyyyyFörsenatEj slutfört pga…

20 Slutsats och förslag till beslut Slutsats: Förslag till beslut:

21 8. Status för avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder Instruktion: Gäller ej avvikelser i samband med revisioner utan de som rapporterats in via webbformuläret på intranätet, eller har rapporterats på annat sätt. Avvikelser: Har avvikelser rapporterats in och vad är status. Korrigerande åtgärder: Vilka korrigerande åtgärder har genomförts för att åtgärda avvikelserna? Förebyggande åtgärder: Vilka förebyggande åtgärder görs inom miljöarbetet? T.ex. riskbedömningar, utbildningsinsatser och annat.

22 Slutsats och förslag till beslut Slutsats: Förslag till beslut:

23 9. Förändrade förhållanden, inklusive utveckling av lagar och andra krav som kan relatera till KTH:s miljöaspekter Instruktion: Förändringar i verksamheten beskrivs och om dessa har betydelse för miljöarbetet/påverkan på miljön. Tex nya avdelningar, fler anställda, fler kemikalier, större mängder kemikalier, ombyggnationer/nybyggnationer. Finns förändringar i lagkrav eller andra krav som berör verksamheten?

24 Slutsats och förslag till beslut Slutsats: Förslag till beslut:

25 10. KTH:s policy för hållbar utveckling Instruktion: Förklara policyn i stora drag (Ett krav i ISO 14001). Beskriv hur policyn har kommunicerats i skolan/universitetsförvaltningen och var den finns tillgänglig. Beskriv hur skolan/universitetsförvaltningen uppfyller policyn. Finns frågor, synpunkter?

26 10. KTH:s policy för hållbar utveckling KTH ska aktivt och ansvarsfullt bidra till en hållbar utveckling1 genom utbildning, forskning, samverkan och genom att minska vår egen miljöbelastning och verka för socialt ansvarstagande. Detta innebär att KTH ska: Integrera ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet på alla nivåer i den strategiska och operativa verksamheten. Ha en identitet och varumärke som förknippas med hållbar utveckling. Ha en verksamhet som präglas av öppenhet, demokrati och respekt för människors lika värde och livsvillkor. Erbjuda utbildning av högsta kvalitet som utrustar framtidens yrkesverksamma med kunskap, engagemang, kritiskt tänkande och praktiska verktyg som gör att de kan bidra till ett hållbart samhälle. Producera forskning av högsta kvalitet som bidrar med hållbara och innovativa lösningar på samhällsutmaningar.

27 10. KTH:s policy för hållbar utveckling, forts. Skapa nytta genom att sprida och stödja tillämpningar av teknik, metoder och synsätt samt aktivt delta i samhällsdebatten för att bidra till en hållbar utveckling. Systematiskt arbeta med att ständigt förbättra sitt hållbarhetsarbete och att förebygga förorening i miljön. Följa tillämpliga lagar och andra krav som verksamheten omfattas av. Uppmuntra, utbilda och skapa förutsättningar för medarbetare och studenter till att bidra till en hållbar utveckling i och utanför verksamheten. Arbeta med partners som bidrar till en hållbar utveckling och verka för hållbar utveckling i samverkan med lokala och globala aktörer. 1 Baserat på Brundtlandrapporten (1987) kan begreppet ”hållbar utveckling” definieras som: En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Det innehåller två grundläggande koncept: behov, och speciellt de grundläggande behoven hos världens fattiga för vilka prioritet ska ges, och de begränsningar av ekosystemens möjligheter att tillgodose nuvarande och framtida behov som också bestäms av teknologi och social organisation.

28 Slutsats och förslag till beslut Slutsats: Förslag till beslut:

29 11. Utbildning, medvetenhet och kompetens Instruktion: Beskriv hur/vilken utbildning som genomförts Beskriv hur kompetens säkerställs för vissa nyckelpersoner/nyckelroller. Hur många på skolan/universitetsförvaltningen har genomgått webbutbildningen i miljö? Beskriv vilka kommande behov som finns för av utbildning? Behövs en kartläggning/analys genomföras?

30 11. Miljöorganisation och resurser Instruktion: Beskriv skolans miljöorganisation. Vilka roller finns i miljöarbetet, skolchef, miljöombud, miljögrupp, kemikalieansvariga med flera. Vilka resurser finns för miljöarbetet, personer, tid, pengar etc. Har man uppfyllt verksamhetsuppdrag från rektor (fd rektorskontrakt) där det står att skolorna/UF ska se till att resurser finns för att arbeta med miljöledningssystemet. Se intranätet för mer information här. Är resurserna tillräckliga, har man uppfyllt verksamhetsuppdraget från rektor – kan vara en slutsats och förslag till beslut.

31 Slutsats och förslag till beslut Slutsats: Förslag till beslut:

32 12. Rekommendationer till vidare arbete och förbättringar Instruktion: Beskriv förslag till förbättringar och åtgärder inom miljöledningssystemet, t.ex. investeringar, resurser (ekonomiska och personella), projekt, eller andra idéer. Sammanfattning utifrån slutsatser och förslag till beslut.

33 Slutsats och förslag till beslut Slutsats: Förslag till beslut:

34 13. Övrigt

35 14. Nästa möte Instruktion: Förslag på tidpunkt för nästa möte Förslag till februari (ledningens genomgång) och september (ledningens uppföljning) för kommande år.

36 15. Mötet avslutas


Ladda ner ppt "Ledningens genomgång Xxx skolans/universitetsförvaltningens miljöledningssystem Möte ÅÅMMDD."

Liknande presentationer


Google-annonser