Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledningens genomgång Industriell teknik och managements miljöledningssystem Möte 160212.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledningens genomgång Industriell teknik och managements miljöledningssystem Möte 160212."— Presentationens avskrift:

1 Ledningens genomgång Industriell teknik och managements miljöledningssystem Möte 160212

2 1. Mötet öppnas

3 1. Val av justerare Förslag: ?

4 1. Inledning och syfte Uppfylla krav i ISO 14001, 4.6 Ledningens genomgång. ”Högsta ledningen ska utvärdera miljöledningssystemet, med planerade intervall, för att säkerställa att det är fortsatt lämpligt, tillräckligt och verkningsfullt. Utvärderingen skall omfatta en bedömning av möjligheterna till förbättringar och av behovet av ändringar..”

5 1. Inledning och syfte Resultatet från ledningens genomgång Resultatet från ledningens genomgång ska resultera i beslut om åtgärder om eventuella förändringar i miljöledningssystemet som leder till förbättringar.

6 2. Föregående möte och uppföljning av tidigare beslutade åtgärder ÅtgärdStatusKommentar Prioritera ansökan om nya tillstånd för brandfarliga varor EGI/MMK PågåendeMMK inskickad, väntar på besked. EGI planerar att skicka in i slutet av februari. Arbeta vidare så att årsförbrukning av kemikalier kan sammanställas årligen Klart Labbutbildning HT2015Klart13 av 20 deltog Miljöombuden involveras i processen för utbyggnaden i Södertälje KlartMöte med EA Mötesdeltagarna ska se över hur KTH:s policy för hållbar utveckling efterlevs i verksamheten Hur har det gått? Fråga uppdragshavare inom miljö/arbetsmiljö att de har tillfredställande tid och resurser för att klara sina uppdrag Hur har det gått?

7 3. Resultat från interna och externa revisioner Intern revision genomfördes 151120. Resultat: 4 avvikelser rörande dokumentstyrning, inköp, omärkta kemikalier, skylt för brandsläckare. Status för avvikelser: Avvaktar miljöchefens besked.

8 3. Resultat från interna och externa revisioner Extern revision genomfördes 150427 Resultat: 4 avvikelser: Utbildning miljö: Rutin saknar information om utbildningsplan. Miljökrav på leverantörer: Dokumentation saknas där miljökrav ställts. Avvikelsehantering i vardagen: Avsaknad av dokumentation av lokala avvikelser. Nödlägesberedskap: Brandsläckare på TMT kontroll har inte genomförts inom 12- månaders intervall. Status för avvikelser: 4 stängda

9 Slutsats och förslag till beslut Slutsats: Miljöombuden anser att avvikelserna mer var observationer. Förslag till beslut: Inget beslut föreslås.

10 4. Information från externa intressenter inklusive klagomål Inga externa intressenter har kontaktat miljöombuden med information eller klagomål.

11 Slutsats och förslag till beslut Slutsats: Externa intressenter kanske i första hand kontaktar KTH central framför miljöombuden på skolan. Förslag till beslut: Inget beslut föreslås.

12 5. Resultat från utvärdering av hur lagar och andra krav uppfylls. Lagrevision genomfördes 20160120 av miljöombuden med följande resultat: 3 avvikelsers: MSBFS 2013:3: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om tillstånd vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor och ITM - Tillstånd brandfarlig vara och drifttillstånd EGI: EGI överskriver gränserna för dagens tillstånd. AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker: Dokumenterad riskbedömning av kemikalier saknas i vissa fall i KLARA. 2 observationer: ITM - Tillstånd hantering av brandfarlig vara vid Motorlabb byggnad 43:40 MMK: Tillstånd saknas men ingen verksamhet bedrivs i väntan på nytt tillstånd. SÄIFS 2000:2 Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarliga vätskor: Riskbedömning genomförs inte alltid på ett tillfredställande sätt.

13 Slutsats och förslag till beslut Slutsats: ITM är medveten om sina avvikelser och arbetar fortlöpande med att stänga dessa. Förslag till beslut: Skicka in ansökan brandfarliga varor EGI. Sätta upp ett nytt mål för kemikaliehantering, där riskbedömning ingår. Föreståndare för brandfarliga varor ITM får i uppdrag att undersöka hur det ser ut gällande riskbedömningar för brandfarliga varor i verksamheten.

14 6. Uppföljning av miljöprestanda Energiförbrukning Tjänsteresor Farligt avfall Årsförbrukning av kemikalier

15 6. Uppföljning av miljöprestanda ÅrEl kWh/m2 Värme kWh/m2 Kyla kWh/m2 Totalt 2012 105,35119,7427,93253,02 2015 96,37112,818,63227,80 Skillnad 2012/2015 -8,52 %-5,79%-33,31%-9,97 % Energiförbrukning (Ej TMT, då vi inte fått några uppgifter för 2012 och 2015) ITM:s mål Energi- förbrukningen ska minska med 5 % till år 2015

16 6. Uppföljning av miljöprestanda ÅrFlyg- resor Kg Co2 Taxi Kg Co2 Totalt Kg Co2 2013 677 321560677 881 2014 565 094723565 818 2015 604 549609605 158 Skillnad 2013/2015 - 11 %+8,78 %- 11 % Tjänsteresor Jämför med 2013 då ingen statistik finns för 2012. ITM:s mål Transport/resor ska minska utsläppet med 5 % till år 2015

17 Kg CO2 från flygresor bokade via VIA 2013-2015

18 6. Uppföljning av miljöprestanda ÅrDestruerat farligt avfall, Kg (ex spillolja, glykol, diesel, småkemikalier) 2013 (6 gånger) 1752 2014 (8 gånger) 1730 2015 (7 gånger) 1387 Skillnad 2013/2015 - 20 % Farligt avfall

19 6. Uppföljning av miljöprestanda Inventerade kemikalier Jämför med 2014 då ingen tidigare statistik finns. ÅrKgm3Ampul/ Kit EnhetCMR- ämnen 2014 843,256,911,1038 2015 984,486,3221135 Skillnad 2014/2015 + 16,8 %- 8 %--- 7,9 %

20 Slutsats och förslag till beslut Slutsats: Energiförbruknings målet har vi klarat och energiförbrukningen har minskat för, värme, el och kyla. För tjänsteresor har vi klarat målet. Destruering av farligt avfall har minskat förhoppningsvis för att vi upprättat rutiner kring kemikalier och att vi arbetar ´systematiskt med att inte köpa in för stora mängder. Årsförbrukningen av kemikalier har ökat förhoppningsvis för att vi förbättrat inventeringen av kemikalier så att fler kemikalier inventeras. CMR ämnen minskar något Förhoppningsvis för att vi arbetat med kemikaliefrågan och uppmärksammat riskerna. Förslag till beslut: Nya mål antas för kemikaliehantering, energi, tjänsteresor och avfall.

21 7. Miljöaspekter och uppfyllande av mål

22 7. KTH:s betydande miljöaspekter Utbildning Forskning Samverkan Avfall Kemikaliehantering Resor och transporter Energianvändning Upphandling och inköp Byggnader, renovering och lokalplanering KTH:s campus Investeringar av stiftelse- och donationskapital

23 7. KTH:s övergripande hållbarhetsmål Utbildning Forskning Samverkan Arbetsmiljö KTH:s campus Resor Upphandling och inköp Kemikaliehantering Investeringar av stiftelse- och donationskapital (research office endast) Organisation och ledning (miljö- och hållbarhetsfrågor)

24 7. Skolans detaljerade mål MålStatusKommentar Förbättra hantering av kemikalier KlartAktiviteter är genomförda. Minska utsläppen från tjänsteresor KlartMålet uppfylldes. Minska energi- användningen KlartMålet uppfylldes. Aktiviteter är genomförda. Integrering av HU i GRU GA/ vice GA? Mål 2013-2015

25 7. Skolans detaljerade mål MålStatusKommentar Anställa två bitr. lektorat inom HU PågårEnligt tidplan för miljömål, justeras till en bitr. lektor. Mål 2015-2016

26 7. Skolans detaljerade mål MålStatusKommentar Forskning – 2 biträdande lektorer inom Cirkulär ekonomi 2015-2016 Pågår 2015-2016 Enligt tidplan för miljömål, justeras till en bitr. lektor. Campus: Farligt avfall 2016-2018 Energianvändning 2016-2020 Förslag på nytt mål. Kemikalier 2016-2020Förslag på nytt mål. Tjänsteresor minska koldioxidutsläpp 2016-2018 Förslag på nytt mål. Organisation och ledning 2016-2020Förslag på nytt mål. Samverkan 2016-2017Förslag på nytt mål. Förslag på mål 2016-2020 (Utbildning- & forskningsmål 2016-2020 hanteras separat av KTH Sustainability Office med GA & FA)

27 Slutsats och förslag till beslut Slutsats: Vi har genomfört de åtgärder som vi satt upp med blandat resultat. Fortsatt arbete krävs för nå KTHs nya mål och minska ITM:s skolans påverkan för en hållbar utveckling. Förslag till beslut: Bilagda mål och handlingsplaner fastslås av ledningen. Forskningsmålet 2015-2016 justeras.

28 8. Status för avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder Frågor/klagomål/synpunkter/information som inkommit från studenter och medarbetare på KTH gällande miljöarbetet på ITM: Sortering av avfall INDEK, Metall avfall EGI E-cigaretter Energiförbrukning statistik

29 Slutsats och förslag till beslut Slutsats: Finns potential/intresse för att förbättra avfallshanteringen. Våra studenter är intresserade över vår energiförbrukning. E-cigaretter behöver finnas med i rökförbudsanvisningen i regelverket på KTH, kommunicerat till personalavdelningen på UF. Förslag till beslut: Inga nya förslag till beslut utöver det nya målet inom avfall.

30 9. Förändrade förhållanden, inklusive utveckling av lagar och andra krav som kan relatera till KTH:s miljöaspekter Flytt och expansion av KTH Södertälje.

31 Slutsats och förslag till beslut Slutsats: Miljöombuden har tagit del av plan och hållbarhetsfrågan hålls aktuell. Förslag till beslut: Inget beslut föreslås.

32 10. KTH:s policy för hållbar utveckling KTH ska aktivt och ansvarsfullt bidra till en hållbar utveckling genom utbildning, forskning, samverkan och genom att minska vår egen miljöbelastning och verka för socialt ansvarstagande. Detta innebär att KTH ska: Integrera ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet på alla nivåer i den strategiska och operativa verksamheten. Ha en identitet och varumärke som förknippas med hållbar utveckling. Ha en verksamhet som präglas av öppenhet, demokrati och respekt för människors lika värde och livsvillkor. Erbjuda utbildning av högsta kvalitet som utrustar framtidens yrkesverksamma med kunskap, engagemang, kritiskt tänkande och praktiska verktyg som gör att de kan bidra till ett hållbart samhälle. Producera forskning av högsta kvalitet som bidrar med hållbara och innovativa lösningar på samhällsutmaningar.

33 10. KTH:s policy för hållbar utveckling, forts. Skapa nytta genom att sprida och stödja tillämpningar av teknik, metoder och synsätt samt aktivt delta i samhällsdebatten för att bidra till en hållbar utveckling. Systematiskt arbeta med att ständigt förbättra sitt hållbarhetsarbete och att förebygga förorening i miljön. Följa tillämpliga lagar och andra krav som verksamheten omfattas av. Uppmuntra, utbilda och skapa förutsättningar för medarbetare och studenter till att bidra till en hållbar utveckling i och utanför verksamheten. Arbeta med partners som bidrar till en hållbar utveckling och verka för hållbar utveckling i samverkan med lokala och globala aktörer. 1 Baserat på Brundtlandrapporten (1987) kan begreppet ”hållbar utveckling” definieras som: En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Det innehåller två grundläggande koncept: behov, och speciellt de grundläggande behoven hos världens fattiga för vilka prioritet ska ges, och de begränsningar av ekosystemens möjligheter att tillgodose nuvarande och framtida behov som också bestäms av teknologi och social organisation.

34 Slutsats och förslag till beslut Slutsats: Vad tycker ni? Förslag till beslut: Vad tycker ni?

35 11. Utbildning, medvetenhet och kompetens Utbildning som genomförts VT 2015: Risk assessment5 från ITM Kemikalielagstiftning & praktisk tillämpning på labb2 från ITM Miljöutbildningen66,8% (september 2015 71,4 %) Utbildning HT 2015: Systematiskt brandskyddsarbete5 Brandskyddsansvariga (2 saknar) Egenkontroll brandskydd6 Brandskyddsansvariga (2 saknar) Brandskydd med släckning (KTH)Utrymningsledare och Brandskyddsansvariga Säkerhantering av gas3 Föreståndare brandfarliga varor (1 saknar) Kemikalielagstiftning & praktisk tillämpning på labb2 anställda Workshop Riskbedömningar i labbmiljö13 Labbansvariga av 20 deltog Brandskydd på labb1 Föreståndare brandfarliga varor (2 saknar) Heta arbeten3 Föreståndare brandfarliga varor

36 Slutsats och förslag till beslut Slutsats: Stor utbildningsinsats under året. Endast ett litet behov 2016 för de som blev sjuka eller om ny uppdragshavare tillsätts. Utbildningsbehov för 2016 ligger i arbetsmiljöbudgeten för ITM och hanteras i respektive nätverk. Deltagandet för webbutbildning går neråt istället för uppåt. Förslag till beslut: Vad tycker ni vi ska göra för att öka/inte sänka deltagandet för webutbildningen?

37 11. Miljöorganisation och resurser Skolchef Miljöombud + vice skolchef (ses regelbundet) + GA Miljösamordnare Kemikaliekoordinatorer + KLARA registrerare Föreståndare brandfarliga varor Ses 4 grr/år Brandskyddsansvariga Arbetsmiljögruppen Krisansvariga och Labbansvariga finns dock ej regelbundet

38 Slutsats och förslag till beslut Slutsats: Nätverken fungerar, drar nytta av varandra. 4 möten per år är bra. Förslag till beslut: Inget beslut föreslås.

39 12. Rekommendationer till vidare arbete och förbättringar KTH:s nya hållbarhetsmål kommer behöva resurser för att uppnås (ekonomiska och personella) Nya mål ska kommuniceras ut och vara kända av personalen

40 Slutsats och förslag till beslut Slutsats: KTH:s hållbarhetsmål är väldigt ambitiösa och varje skola behöver ha egna mål inom områden. Ledningen kommer behöva ta ett större ansvar för att skolan ska lyckas. Förslag till beslut: Vad tycker ni?

41 13. Övrigt Ny version av standard införs nu successivt, den gällande versionen upphör september 2018. (Miljöombuden kommer få utbildning i detta maj 2016) Vid revisoner kommer hela ledningsgruppen att kallas, ansvaret blir tyngre och tydligare. Skolans miljömål/ KTH:s hållbarhetsmål ska behandlas på en strategisk nivå.

42 14. Nästa möte Ledningens uppföljning planeras i september 2016 kallelse kommer i juni.

43 15. Mötet avslutas


Ladda ner ppt "Ledningens genomgång Industriell teknik och managements miljöledningssystem Möte 160212."

Liknande presentationer


Google-annonser