Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LEVANDE SKOGAR Om skogsindustrins arbete med biologisk mångfald.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LEVANDE SKOGAR Om skogsindustrins arbete med biologisk mångfald."— Presentationens avskrift:

1

2 LEVANDE SKOGAR Om skogsindustrins arbete med biologisk mångfald

3 Produktionsmål och miljömål jämställda MILJÖMÅLET ”Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga ska bevaras. En biologisk mångfald och genetisk variation i skogen ska säkras. Skogen ska brukas så att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd. Hotade arter och naturtyper ska skyddas. Skogens kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala värden ska värnas.” PRODUKTIONSMÅLET ”Skogen och skogsmarken ska utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthålligt god avkastning. Skogsproduktionens inriktning ska ge handlingsfrihet i fråga om användningen av vad skogen producerar.”

4 Delmålen i Levande skogar 1.Handlingsprogram för hotade arter som har behov av riktade åtgärder ska inledas 2.Ytterligare 900 000 hektar skyddsvärd skogsmark ska undantas från skogsproduktion 3.Mängden hård död ved ska öka med minst 40 procent i hela landet och med avsevärt mer i områden där den biologiska mångfalden är särskilt hotad 4.Arealen äldre lövrik skog ska öka med minst tio procent 5.Arealen gammal skog ska öka med minst fem procent 6.Arealen mark föryngrad med lövskog ska öka 7.Skogsmarken ska brukas på sådant sätt att fornlämningar inte skadas och så att skador på övriga kända värdefulla kulturlämningar är försumbara

5

6 Utmaningen Den boreala skogens dynamik med bränder och andra störningar, den svenska markanvändningen och skogsbrukets utveckling över tiden har skapat förutsättningarna.

7 Skogens biologiska mångfald Svensk lagstiftning och internationella konventioner

8 Den svenska modellen utvecklad av ekologer, praktiker och samhälle Landskapsplanering med frivilliga avsättningar i skogsföretagen Gröna planer för privata skogsägare Certifiering Generell hänsyn Frihet under ansvar Reservat och andra formella skyddsformer

9 Frivilliga avsättningar – lämnas eller sköts SCA:s frivilliga avsättningar: 100 000 hektar

10 Frivilliga avsättningar – lämnas eller sköts SCA:s frivilliga avsättningar: 100 000 hektar Ekologiska landskapsplaner (www.scaskog.com)

11 Generell hänsyn vid alla avverkning SCA:s generella hänsyn: Ca 5 % ≈ 100 000 ha inom 100 år

12 Stora värden för att följa lag och certifiering SCA:s årliga virkesvärde 200 Mkr

13 Generell hänsyn – produkt med lång leveranstid

14 Den svenska modellen exemplet Storberget Storberget, Kälarne, Jämtland 5% avsatt

15 Den svenska modellen Frivilliga avsättningar 2010

16 Den svenska modellen Kombination av frivilligt skydd och generell hänsyn i landskapet Avverkning med generell hänsyn 2010-2020

17 Den svenska modellen Den generella hänsynen bygger in förutsättningar för höga naturvärden i den brukade skogen 2020-2030

18 Den svenska modellen Den generella hänsynen bygger in förutsättningar för höga naturvärden i den brukade skogen 2030-2040

19 Den svenska modellen Den generella hänsynen bygger in förutsättningar för höga naturvärden i den brukade skogen 2040-2050

20 Den svenska modellen Den generella hänsynen bygger in förutsättningar för höga naturvärden i den brukade skogen 2050-2060

21 Den svenska modellen Den generella hänsynen bygger in förutsättningar för höga naturvärden i den brukade skogen 2060-2070

22 Den svenska modellen Den generella hänsynen bygger in förutsättningar för höga naturvärden i den brukade skogen 2070-2080

23 Den svenska modellen Den generella hänsynen bygger in förutsättningar för höga naturvärden i den brukade skogen 2080-2090

24 Den svenska modellen Efter 100 år har all skogsmark inslag av höga naturvärden 2100

25 Den svenska modellen SLUTSATS GENERELL HÄNSYN TIDENhänsyn ger framtida höga naturvärden + RUMMETomfattar hela landskapet =stort genomslag, men det tar tid !

26 Pausbild mellan talare. Gärna någon av de vackra skogsbilderna från rapporten.

27 Mångfaldsrapporten 2010 Redovisningen ska omfatta de mest väsentliga faktorerna i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden. Där det finns en offentligt tillgänglig fakta- bas utgår redovisningen från denna. Redovisningen ska koppla an till existerande politiska beslut. Särskild tonvikt ska läggas på det arbete som går utöver det som lagstiftningen kräver. Redovisningen ska vara så heltäckande och genomarbetad att de valda kriterierna håller över tiden.

28

29

30

31 Vägen framåt

32 Vårt övergripande mål är tydligt; Vi ska bruka skogen så att alla arter i det svenska skogslandskapet kan fortleva


Ladda ner ppt "LEVANDE SKOGAR Om skogsindustrins arbete med biologisk mångfald."

Liknande presentationer


Google-annonser