Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Outsider eller insider: affärsänglars roller gentemot sina portföljbolag Andreas Fili

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Outsider eller insider: affärsänglars roller gentemot sina portföljbolag Andreas Fili"— Presentationens avskrift:

1 Outsider eller insider: affärsänglars roller gentemot sina portföljbolag Andreas Fili andreas.fili@abe.kth.se

2 Översikt Vem är Andreas Fili? Naturvetenskaplig linje på S:t Mikaelsgymnasiet (Mora). Examen från Int. Ekonomprogrammet i Uppsala. Jobbat i verkligheten 2000-2006. Förlorat en del pengar i små bolag. På KTH sedan 2006, ekonomie doktor sedan 2014. Idag ansvarig för våra kandidatprogram inom fastighet och finans samt fastighetsutveckling med fastighetsförmedling. Dagens innehåll kommer från min avhandling, framför allt artiklar 1-4.

3 Början av min forskningsresa KTH – jag blev indragen i ett kul projekt i Småland där jag kom att genomföra många intervjuer (ca 150 intervjuer med entreprenörer, kommuntjänstemän, politiker, banker, samt enstaka affärsänglar). Efter det hade frågor växt fram som jag ville ställa till affärsänglar. Frågorna handlade om relationen efter investeringen, om tider av harmoni såväl som konflikt, samt hur man håller ordning på en envis och bångstyrig entreprenör utan att kväva entusiasmen.

4 Vad vet vi om affärsänglar? De flesta av dem är: Före detta entreprenörer. Framför allt män (men idag syns allt fler kvinnor). KTH installerade nyss affärsängeln Jane Walerud som hedersdoktor. Verkar traditionellt ensamma eller i en liten informell grupp men idag alltmer i formella nätverk (BAN). I Sverige har vi i en internationell jämförelse många affärsänglanätverk (Tillväxtverket, 2015).

5 Affärsänglars investeringsprocess

6 Forskningen har hittills framför allt fokuserat på att studera pre-investment Pre-investment studies: Hur affärsänglar får reda på möjliga bolag att investera i (deal flow – originating – familiarization). Hur affärsänglar bedömer bolags potential (screening). Hur affärsänglar förhandlar om ägande och investering (bargaining). Pre-investment är lättare att isolera och studera. Pre-investment utspelar sig under kort tid, under ett antal avgränsade aktiviteter. Studierna utgörs av experiment, enkäter, observationer.

7 När investeringsprocessen beskrivs är det fokus på pre-investment (blåa området nedan)

8 Varför behövs post-investment studies? Forskningen som pekat ut affärsängelns betydelse för tidiga bolags utveckling säger samtidigt säger att värdet för entreprenören uppstår under relationen, när affärsängeln bidrar till verksamheten. Betydligt svårare att isolera post-investment aktiviteter. Investeringsrelationen kan sträcka sig 7-10 år. Svårt att avgränsa aktiviteter och definiera vem som sade och gjorde vad. Svårt att studera relationer genom dyadstudier (båda parter).

9 Min avhandling: koordination och kontroll 4 publicerade artiklar och ett working paper. Studier av koordination och kontroll av entreprenören genom att undersöka investerarens attityd och strategi. Studier av hur relationen utvecklas över tiden.

10 Metod Bakgrundsmaterial/förförståelse: Ca 150 entreprenörer, banktjänstemän, politiker, kommunala tjänstemän, revisorer, mentorer och enstaka affärsänglar intervjuades inom ramen för två EU-projekt i Småland (Fili, 2013; Berggren & Fili, 2013a; Berggren & Fili, 2013b; Berggren & Fili, 2013c) Intervjuer med affärsänglanätverk inom ramen för en NUTEK- utredning (Silver, 2008). Avhandlingens fokus: 21 affärsänglar Djupintervjuer (1-2 timmar långa), samt telefonintervjuer Oplanerade samtal med entreprenörer Observationer Skriftligt material

11 Artikel 1 Fili, A., & Grünberg, J. (in press). Business angel post- investment activities: A multi-level review. Journal of Management and Governance. DOI: 10.1007/s10997-014- 9296-7. Reproduced with kind permission from Springer.

12 Artikel 1: Litteraturöversikt En litteraturöversikt av forskningens framkant avseende affärsänglars post-investment relation. Skriven tillsammans med Jaan Grünberg på företagsekonomiska institutionen i Uppsala. Publicerad i Journal of Management and Governance. Studien fokuserar på hur det går att förstå nuvarande forskning på ett teoretiskt djupare sätt genom att ta på sig organisationsteoretiska glasögon.

13 Artikel 1: Resultat Affärsänglars beteende gentemot entreprenören kan delas upp i fem kategorier: Boundary spanning (att vara utrikesminister åt entreprenören) Structuring (sätta spelreglerna) Leadership (leda laget) Doing (spelande tränare) Monitoring (återfinns i de andra processerna, viktig process) Övergripande slutsats: är affärsängeln outsider eller insider? Då passar ett visst beteende bättre än ett annat. Över tiden blir många affärsänglar insiders och ses som medentreprenörer eller mentorer av sina entreprenörer.

14 Artikel 2 Fili, A. (2014b). Mentoring the CEO or monitoring the ROI? Interrole conflict in the business angel–venture relationship (No. 14/7). Working Paper Series, Department of Real Estate and Construction Management & Centre for Banking and Finance. Retrieved from http://swopec.hhs.se/kthrec/abs/kthrec2014_007.htm

15 Artikel 2: Mentoring (den harmoniska relationen) Bygger på insikten från artikel 1 om outsider och insider. I fokus är mentorskap. Vad innebär det att vara mentor åt någon om man samtidigt har en ekonomisk relation som inbegriper stora summor pengar? Mentorskapet bygger på insiderrollen, som bygger på ett reciprokt utbyte (reciprocal exchange). Denna logik är inte kopplad till en transaktion, utan bygger på ömsesidigt förtroende och ett långsiktigt utbyte. Outsiderrollen bygger på ett förhandlingsutbyte (negotiated exchange), där varje interaktion är kopplad till en transaktion, med förväntad ersättning därtill.

16 Artikel 2: Resultat När affärsängeln agerar insider så passar inte detaljstyrning. Affärsängeln måste visa att hen litar på entreprenören. Behovet av att bygga VDs långsiktiga självförtroende genom att inte lägga sig i och ifrågasätta beslut Samtidigt existerar ett behov av att kunna sätta stopp om det finns risk att entreprenören riskerar hela företaget. ”Affordable loss”

17 Artikel 3 Berggren, B., & Fili, A. (2008). When things go wrong: Business angels’ use of cues in judging their investment relations. International Journal of Business Strategy, 8(2), 48–58. Reproduced with kind permission from IABE.

18 Artikel 3: Relationen försämras Samförfattad med Björn Berggren, KTH. Affärsänglar använder sig av ett antal varningssignaler för att förstå att relationen till entreprenören försämras, signaler som framför allt är baserade på förändringar i kommunikationen, som exempelvis: Rapporterna innehåller oväntat innehåll. Missade deadlines (rapportering är försenad eller uteblir). Historierevision – entreprenören försöker skriva om historien till sin fördel. Information kommer från oväntat håll (indikerar att affärsängeln inte längre får information direkt från entreprenören).

19 Artikel 4 Fili, A. (2014a). Business angel–venture negotiation in the post-investment relationship: The use of the good cop, bad cop strategy. Venture Capital, 16(4), 309-325. Reproduced with kind permission from Taylor & Francis.

20 Artikel 4: Konflikthantering När relationen försämrats måste affärsängeln till sist hantera konflikten. En affärsängel är beroende av entreprenören. Om de blir osams så finns det inget värde i aktierna att sälja vidare. Om affärsängeln blivit en insider så är det svårt att verkligen klara av att växla till ett förhandlingsbeteende som baseras på en ekonomisk outsiderlogik. Då kan affärsängeln använda sig av ”good cop, bad cop”: introducera en bad cop som får leverera den beska medicinen. På så sätt bevaras det förtroende som byggts upp.

21 Övergripande resultat Att styra en entreprenör med långsiktig planering är svårt. Målen är provisoriska och behöver förändras i takt med att företaget utvecklas. Då passar normbaserad styrning bättre (Ouchi, 1979). Insidern har access till sådan styrning. Outsider blir till insider (bygger upp förtroende genom att arbeta tillsammans och lösa problem). Insidern är kopplad till reciprokt utbyte. Det verkar inte gå att byta tillbaka till outsider tillfälligt för att kunna få access till outsiderns processer. Därför kopplas bad cop in.

22 Bästa tips Fokusera på att ha kul tillsammans genom att arbeta hårt. Bygg på det sättet upp ett förtroende över tid, i rollen som medentreprenör eller mentor. Tack vare det förtroendet kan ni utveckla gemensamma normer för hur arbetet i företaget ska genomföras. Om det gnisslar i relationen: tänk dig för innan du beter dig som en outsider och konfronterar entreprenören över pengar. Din insiderroll är dyrbar och kommer inte kunna återskapas när du en gång förstört den. Försök att låta någon annan leverera de hårda orden, så att du kan förbli en insider.


Ladda ner ppt "Outsider eller insider: affärsänglars roller gentemot sina portföljbolag Andreas Fili"

Liknande presentationer


Google-annonser