Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FINANSMINISTERIET Tuomas Pöysti 22.9.2016/1 IMPLEMENTERINGEN AV INFOSOC –DIREKTIVET I FINLAND Dr. juris, docent Tuomas Pöysti Helsingfors universitet Konsultativ.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FINANSMINISTERIET Tuomas Pöysti 22.9.2016/1 IMPLEMENTERINGEN AV INFOSOC –DIREKTIVET I FINLAND Dr. juris, docent Tuomas Pöysti Helsingfors universitet Konsultativ."— Presentationens avskrift:

1 FINANSMINISTERIET Tuomas Pöysti 22.9.2016/1 IMPLEMENTERINGEN AV INFOSOC –DIREKTIVET I FINLAND Dr. juris, docent Tuomas Pöysti Helsingfors universitet Konsultativ tjänsteman, Finansministeriet, Finland

2 FINANSMINISTERIET Tuomas Pöysti 22.9.2016/2 Föredragets syfte beskriva nuläget in implementeringen av INFOSOC – direktivet (direktiv 29/2001 EG) –förarbete –kontroversiella saker –hur tolknings- och implementeringsutrymme skall utnyttjas diskutera andra ändringar till upphovsrättslagen som ingår i regeringens proposition (kommittebetänkadet) läget och utmaningar efter INFOSOC-direktivet och dess implementering –diskutera upphovsrättens utmaningar i det digitala nätverkssamhället –upphovsrätten och den optimala rättsstaten

3 FINANSMINISTERIET Tuomas Pöysti 22.9.2016/3 Upphovsrättens generella utmaningar i det digitala nätverkssamhället Kontrollen: effektivet av upphovsmannes rätt att förfoga över verket och informaton samt problem kring kopiering i den nya verksamhetsmiljön –skyddsobjektet: verk eller investering till information –oproportionell kontroll och knapphet av möjligheter Balansen mellan olika intressen och aktörer Optimala rättsstaten, rättsstat baserad på grundläggande fri- och rättigheter Europeisering av upphovsrättens doktrin och allmänna principer Avtal och överlåtelse av upphovsrätt samt upphovsrättsligt skyddade verk; hur upphovsrättslagstiftningen stöder gemensamma marknader Effektiva marknader och konkurrens

4 FINANSMINISTERIET Tuomas Pöysti 22.9.2016/4 Om europeiseringen Upphovsrättens internationella karaktär Europeiska integrationen den viktigaste normkällan –Infosoc-direktivets implementering har ännu inte ändrat strukturer men direktivet betyder kvalitativ ändring i europeisering –EG rättens principer och tolkningsmetoder får en alltför större betydelse inom upphovsrättsliga fal Allmänna principer och doktriner får en EG-rättslig karaktär; teleologi och starkare marknadsrättsliga och konkurrensrättsliga element Tolkningens europeisering är inte helt erkänt i förarbeten

5 FINANSMINISTERIET Tuomas Pöysti 22.9.2016/5 Kontroll av verket Framställning av verk –upphovsrättslagen i princip i enlighet med direktivet –precisering av URL 2 § Överföring till allmänheten –flera rättsfall i nuvarande rättsläge om vad som är en större sluten krets i förvärvsverksamhet; angående innebörden av överföring finns det inte särskild rättspraxis –reformeras enligt direktivet 1. föreslås täcka överföring av ett verk till allmänheten på trådbunden eller trådlös väg, inbegripet att verket görs tillgängligt på begäran (on demand) samt utsändning i radio eller television, 2. föreslås omfatta att verket framförs för en vid framförandet närvarande publik, 3. rätten till offentlig visning föreslås omfatta enbart omedelbar visning som sker utan att tekniska hjälpmedel används. Rätten till överföring på begäran skall fogas till bestämmelserna om närstående rättigheter enligt 5 kap.

6 FINANSMINISTERIET Tuomas Pöysti 22.9.2016/6 Kontroll av verket Från internationell konsumtion till konsumtion inom gemenskapen Piratkopior –förbjudet ? Tekniska skyddsmedel och rättighetsförvaltning

7 FINANSMINISTERIET Tuomas Pöysti 22.9.2016/7 Konsumering Direktiv: –europeisk konsumering –konsumering endast i off-line, fysiska verk Finland: enligt allmänna principer konsumeras rättigheter inte vid överföring till allmänheten; behovs inga nya paragrafer för implementering av direktivet

8 FINANSMINISTERIET Tuomas Pöysti 22.9.2016/8 Balansering Rättspolitisk fråga i förhandlingar av WIPO fördragen och direktivet –inskränkningar –licensering och rimlig ersättning –direktivet och särskillt förarbetena för implementering saknar balanseringsperspektivet Inskränkningar –harmoniseras enligt direktivet Länkning –diskuteras i förarbeten; inga särkillda principer –informationens och metainformationes fria produktion och spridning, det fria flödet av information

9 FINANSMINISTERIET Tuomas Pöysti 22.9.2016/9 Inskränkningar Tillfälligt mångfaldigande –Bredare tillämpningsområde än enligt direktivets inledning Krav om angivelsen av källan skärps enligt direktivet Privatkopiering och fotokopior; avtalslicenssystemet regleras närmare i lagen –inget nytt om begränsning av privatkopiering

10 FINANSMINISTERIET Tuomas Pöysti 22.9.2016/10 Inskränkningar: eventuella nya stadganden 1/ 2 Bruk i intern kommunikation inom företag Radio- och tv-utsändningar vid vissa inrättningar Illustrationer inom undervisning och vetenskaplig forskning –avtalslicensering –samlingsverk –vetenskapliga verk: endast för icke-kommersiellt framförande Annonsering av en offentlig utställning och försäljning av konstnärliga verk

11 FINANSMINISTERIET Tuomas Pöysti 22.9.2016/11 Inskränkningar: eventuella nya stadganden 2/2 Offentligt framförande –utvidgandet av upphovsrättsliga ensamrättigher till erbjudandet av infrastruktur och apparater –inga ändringar föreslås tolkningen måste ändå ändras jfr: direktivets inledning (27); må ha betydelse även för detta Artiklar om dagsfrågor identifiering av författaren och källan Koncertprogram; bergränsas enbart till analoga teknologier Återgivning av konstverk och byggnader –nya begränsningar icke-kommersiell karaktär i vetenskapliga verk ?

12 FINANSMINISTERIET Tuomas Pöysti 22.9.2016/12 Tekniska åtgärder ett allmänt förbjud att kringgå –ändring i strafflagen precisering ? –inga andra undantag än inom vetenskaplig forskning av kryptering produkter av medel för kringgående osv. –täcker alla produkter osv. som har inga eller ringa andra kommersiella marknader –den vetenskapliga forskningens frihet och yrkesmässig kommunikation Balansering –rättighetsinnehavarens skyldigheter –skiljeförfarande ? okonstitutionell ?

13 FINANSMINISTERIET Tuomas Pöysti 22.9.2016/13 Tekniska åtgärder Konstitutionella frågor –Allmän metarätt till kunskap och information –Yttrandefrihetsfrågor precisering av strafflagen –Näringsfrihet -> marknadsfriheter Konstitutionella krav –relativitet av upphovsrätten –det offentligas skyldigheter att balansera –avtalsfriheten är en skyddad rättighet

14 FINANSMINISTERIET Tuomas Pöysti 22.9.2016/14 Ersättning Utvidgandet av kassettavgift för andra medier och anordningar inom verken kan lagras Ett av de mest kontroversiella förslagen –’’hard-ware’’ -lobbyn

15 FINANSMINISTERIET Tuomas Pöysti 22.9.2016/15 Andra förändringar till upphovsrättslagen utanför infosoc- direktivets implementering framställning av exemplar på arkiv, bibliotek och museer –digitalisering efemära uttagningar –datorisering, programformat osv.

16 FINANSMINISTERIET Tuomas Pöysti 22.9.2016/16 Effektiv konkurrens och marknader Konkurrensrätten och upphovsrätten i konflikt ? – Alltför större risk för konflikter –Användning av ensamrättigheter är inte nödvändigtvis legitim och berättigad; EG domstolen Direktivets inledning; europeisering –Avtalsfriheten berättigar inga inskränkningar av konkurrensrättsliga regler tekniska skyddsmedel

17 FINANSMINISTERIET Tuomas Pöysti 22.9.2016/17 Den optimala rättsstaten Upphovsrätt är inte en isolerad och absolut rättighet; upphovsrättsjuridiken måste bemöta andra rättsområden –Relativitet av upphovsrättsliga ensamrättigheter Personuppgifter Kulturella rättigheter och rättigheter till kunskap och information –vetenskapens frihet –artistiskt yttrande –offentlighet; ex. en tjänstemans hemvideo i tv-nyheter Optimering av olika hänsyn och rättigheter –stor risk för en för utvidgad och kontroll-centrerad upphovsrätt; specialiseringes faror, saknad av en helhetsmässig regleringspolitik

18 FINANSMINISTERIET Tuomas Pöysti 22.9.2016/18 Efter infosoc-direktivet Bara en början till en ändring som kommer att vara krävande och må vara radikal med långsam Rättsdogmatiska och rättspolitiska utmaningar –Teknisk kodifiering –Överlåtelse av upphovsrätten –Kreativa kedjor, tillämpningsområdets krav verkshöjden utnyttjande i kedjor open source –Medföljanadet av utvecklingen på informationsmarknaderna (upphovsrättens ekonomi; ekenomisk kunskap kan icke nödvändigtvis stöda den traditionella legitimiring av upphovsrätten) Förståelsen av upphovsrätten och verk Upphovsrättens rättsgrunder –naturrättslig, utilitarisk, ekonomisk Nuvarande upphovsrätt – skyddet av maktpositioner och traditionella affärsmodeller ?


Ladda ner ppt "FINANSMINISTERIET Tuomas Pöysti 22.9.2016/1 IMPLEMENTERINGEN AV INFOSOC –DIREKTIVET I FINLAND Dr. juris, docent Tuomas Pöysti Helsingfors universitet Konsultativ."

Liknande presentationer


Google-annonser