Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) EN LÄNK MELLAN TEORI OCH PRAKTIK.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) EN LÄNK MELLAN TEORI OCH PRAKTIK."— Presentationens avskrift:

1 Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) EN LÄNK MELLAN TEORI OCH PRAKTIK

2 Institutets övergripande uppdrag att främja utvecklingen av metoder och arbetsformer i socialt arbete genom systematisk prövning och värdering av utfall och effekter av socialtjänstens insatser samt förmedla kunskap om verkningsfulla metoder och arbetsformer.

3 Definition av EBM Sackett David L. (2000). Evidence-Based medicin: How to Practice and Teach EBM, 2 upplagan, Edinburgh: Churchill Livingstone. “Evidence-based medicine is the integration of best research evidence with clinical expertise and patients values”

4 Evidensbaserad praktik att använda bästa tillgängliga forskningsunderlag integrerad med praktisk expertis och brukares uppfattningar och värderingar

5 Forskning om sociala interventioners effekter I Socialt arbete? Sällsynt i Sverige? Är resultaten överförbara internationellt?

6 Systematiska översikter Cochrane Collaboration (www.cochrane.org) Campbell Collaboration (www.campbellcollaboration.org)

7 Utmärkande för systematiska översikter 1) Tydliga frågeställningar och kriterier för inklusion och exklusion 2) Sökningarna efter vetenskapliga studier kännetecknas av genomgående systematik samt redovisning av sökstrategi 3) Metodologisk kvalitet - primärstudier 4) Tydlig framställning av vilka analysmetoder som använts för att integrera resultaten

8 Systematiska översikter - Campbell Collaboration 2007-05-25 Social welfare: 13 publicerade systematiska översikter, c:a 30 som är på gång Crime and Justice: 6 publicerade systematiska översikter, c:a 26 som är på gång Education: 5 publicerade systematiska översikter, c:a 14 som är på gång

9 Effekter av psykosociala insatser för personer med psykiska funktionshinder En sammanställning av systematiska översikter Socialstyrelsen, 2006-110-37 Socialstyrelsen, 2006-110-38

10 Projektgrupp Projektledare: Agneta Öjehagen, professor, Universitetssjukhuset i Lund Lars Hansson, professor, Lunds universitet Mikael Sandlund, docent, Umeå universitet Gunilla Cruce, doktorand, Lunds universitet Carina Gustafsson, IMS, projektkoordinator Marie Nyström och Johan Glad, IMS Ann-kristine Jonsson och Maja Fredriksson, bibliotekarier

11 Målgrupper: Personer med schizofreni och personer med risk att insjukna i psykos eller som nyligen insjuknat i psykos Personer med bipolär störning samt personer i ovannämnda grupper med samtidigt missbruk/beroende av alkohol och/eller narkotika Personer med utvecklingsstörning och/eller autism med samtidig psykisk ohälsa (>18 år)

12 Publicerade systematiska översikter – psykosociala insatser Supported employment: (Cochrane Collaboration) Case management: (Cochrane Collaboration) Familjeinterventioner: (Cochrane Collaboration + Psychological Medicine) Psykoedukativa insatser. (Cochrane Collaboration) Psykoterapi: (Cochrane Collaboration + Schizophrenia Research, Psychological Medicine) Social färdighetsträning: (Journal of consulting and clinical psychology, Psychological Medicine)

13 Publicerade systematiska översikter – psykosociala insatser Kognitiv träning: (Cochrane Collaboration + Psychopharmacology, Schizophrenia Bulletin, American Journal of Psychiatry, Psychological Medicine, Acta Psychiatrica Scandinavica) Boendestöd: (Cochrane Collaboration) Daglig sysselsättning: (Cochrane Collaboration) Compliance (följsamhet till behandling): (Cochrane Collaboration + Clinical effectiveness in Nursing, The British Journal of Psychiatry, American Journal of Psychiatry)

14 Verksamma psykosociala insatser - personer med schizofreni - Supported employment Intensiv case management (ACT- modellen) Familjeinterventioner Psykoedukativa insatser Kognitiv beteendeterapi Compliance (följsamhet till behandling)

15

16 Uppdragsområde Kunskapsöversikter Inventering av systematiska översikter av psykosociala insatsers effekter för personer med psykiska funktionshinder Systematisk översikt om personlig assistans Forskningsöversikt över insatsers effekter i soc.tjänstens arbete med kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer Systematisk kunskapsöversikt om yngre dementa och deras anhöriga Kunskapssammanställning om internationella adoptioner

17 Uppdragsområde Bedömningsmetoder: Kvalitetsbestämning av bedömningsinstrument för socialt arbete Svensk utveckling av bedömningsinstrumentet HOME Stöd till modellkommuner (ASI) Normeringsstudie av ASI Kunskapsstöd systematisk bedömning- psykiska funktionshinder

18 Uppdragsområde Interventionsstudier: Betydelsen av soc.tjänstens insatser/arbetssätt för soc.bidragstagares försörjningssituation Stöd till utvärdering av multisystemisk terapi (MST) Utvärdering av Multidimensional Treatment foster Care (MTFC) Institutionsmodell för ungdomar med beteendeproblem (MultifunC)


Ladda ner ppt "Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) EN LÄNK MELLAN TEORI OCH PRAKTIK."

Liknande presentationer


Google-annonser