Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lars Hansson Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser Hur kan personer med psykiskt funktionshinder eller samsjuklighet med missbruk få och behålla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lars Hansson Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser Hur kan personer med psykiskt funktionshinder eller samsjuklighet med missbruk få och behålla."— Presentationens avskrift:

1 Lars Hansson Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser Hur kan personer med psykiskt funktionshinder eller samsjuklighet med missbruk få och behålla bostad Lars Hansson Institutionen f hälsa, vård och samhälle Lunds universitet

2 Lars Hansson Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser Hemlöshet och psykisk sjukdom 2005 •Totalt 17 800 hemlösa •Cirka 60% missbruksproblematik •Cirka 40% psykiska problem •Cirka 25% både och Socialstyrelsen: Hemlöshet i Sverige 2005 Ungefär samma fördelning i Situation 1: Uteliggare, härbärge, jourboende, akutboende

3 Lars Hansson Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser Hemlöshet och psykisk sjukdom 1999-2005 •Antalet hemlösa ökat med ca 3000 (i jämförbara tal) •Antalet personer med missbruk ökat •Antalet personer med psykiska problem ökat Socialstyrelsen: Hemlöshet i Sverige 2005

4 Lars Hansson Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser Hemlösas hälsa och dödlighet Longitudinell studie av 2300 hemlösa i Sthlm •Dubbelt så hög risk att vårdas på sjukhus för somatisk sjukdom •13-21 ggr så hög risk att vårdas på sjukhus för psykisk ohälsa (inkl missbruk) •3 gånger så hög dödlighet (primärt alkohol/drogrelaterad sjuklighet) Ulla Beijer: Hemlösas hälsa och dödlighet i ett genderperspektiv Avhandling KI 2009

5 Lars Hansson Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser Många psykiskt funktionshindrade behöver boendestöd •8000 personer i boende med särskild service •22000 personer har boendestöd i egen bostad

6 Lars Hansson Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser Nationella riktlinjer psykosociala insatser för personer med schizofreni •Preliminär version publiceras i mars •Rekommendationer inom 12 områden varav ett gäller boendestöd inklusive insatser mot hemlöshet

7 Lars Hansson Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser Hemlöshet: Bostad först jmfrt med vårdkedjemodell •Meritera sig för bostad •Boende kopplat till vård •Vårdgivare kontroll över boende •Krav på deltagande i behandling •Krav på drogfrihet •Egen bostad direkt •Boende inte kopplat till vård •Fastighetsägare kontroll över boende •Inget krav på deltagande i behandling •Inget krav på drogfrihet Bostad förstVårdkedja/Boendetrappa

8 Lars Hansson Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser Evidens bostad först jämfört med vårdkedjemodell •En randomiserad studie och en kvasi- experimentell studie från New York •RCT studien (N=225) •Bostad först gruppen erbjöds stöd enligt ACT-modellen •Deltagare –50% uteliggare, resten från härbärgen eller från institution men hemlösa vid intagning –50% psykosdiagnos –90% aktuellt eller bakgrund med missbruk

9 Lars Hansson Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser Evidens bostad först jämfört med vårdkedjemodell: Visst vetenskapligt stöd •Bostad först leder till (24 mån uppföljning) –Minskad hemlöshet –Mer stabilt boende –Inga skillnader i missbruk –Mindre missbruksvård –Inga skillnader i symptom –Högre grad av upplevd autonomi

10 Lars Hansson Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser Socialstyrelsen 2009: Boendelösningar för hemlösa personer – en kunskapsöversikt

11 Lars Hansson Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser Evidens bostad först jämfört med vårdkedjemodell: Visst vetenskapligt stöd •Kvasiexperimentell studie, new York •5-årsuppföljning –Bostad först: 88% egen bostad –Vårdkedjemodellen: 47% egen bostad

12 Lars Hansson Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser Bostad först inte tillräckligt för att skapa ett stabilt självständigt boende •Observera att bostad först är en modell och inget behandlings/rehabprogram •Måste kompletteras med olika typer av behovsstyrda insatser som ger stöd i olika avseenden •T.ex. –ACT –Färdighetsträning –Arbetsrehabilitering

13 Lars Hansson Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser Målgruppen för ACT •Allvarlig långvarig psykisk sjukdom, t.ex. schizofreni, affektiva sjukdomar, med åtföljande funktionsnedsättning •Stor konsumtion av framförallt sjukhusvård •Svårigheter att behålla kontakt med vården •Komplexa vårdbehov •Allvarliga konsekvenser av återfall i sjukdom med t.ex –Tvångsvård –Risk för självskada, –Bristande egenvård –Våldsamt beteende –Missbruk –Hemlöshet

14 Lars Hansson Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser Assertive Community Treatment - ACT •Multidisciplin ä rt team •Aktivt uppsökande arbetssätt (assertive outreach) •Teamet ansvarigt för klienterna •Små case loads 10-15 klienter/CM •Icke tidsbegränsade insatser •Koordination av alla interventioner •Merparten interventioner genomförs av teamet •Interventioner i klientens miljöer •Mobilt krisstöd dygnet runt •Hög grad av tillgänglighet

15 Lars Hansson Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser Evidens personer med schizofreni Mycket gott vetenskapligt stöd för •Färre inläggningar •Kortare vårdtider •Färre som avbryter kontakt •Fler i arbete •Fler i självständigt boende Jämfört med sedvanlig behandling Systematisk översikt Cochrane collaboration 1999

16 Lars Hansson Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser ACT-modellen vid hemlöshet – personer med schizofreni Visst stöd för att ACT –Minskar hemlöshet –Minskar inläggningar och dagar på sjukhus Jämfört med sedvanlig behandling (Nelson et al 2007 ) –Minskar hemlöshet (37% större minskning) –Minskar symtom (26% större minskning) Jämfört med mindre intensiv case management (Craig et al 2007 )

17 Lars Hansson Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser ACT-modellen vid samsjuklighet missbruk-schizofreni •Otillräckligt underlag för att bedöma effekter på missbruket •Inte fler som stannar kvar i behandling Jämfört med sedvanlig behandling Cleary M et al Cochrane Collaboration 2008, issue 1. Drake E et al. 2008

18 Lars Hansson Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser Systematisk översikt om behandling av samsjukliga (59 studier) r Inga behandlingar effektiva för båda tillstånden • Effektiviteten av integrerad behandling är fortfarande oklar, integrerad och samtidig behandling dock best practice • Effektiva behandlingar för den psykiska sjukdomen fungerar också för personer med samtidigt beroende • Effektiva behandlingar för alkohol- o drogproblem fungerar också för dem med samtidig psykisk sjukdom Tiet Q, Mausbach 2007

19 Lars Hansson Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser Arbetsinriktad rehabilitering – Supported employment •Tidigt fokus på konkurrensutsatt arbete –Minimum av träning –Minimum av bedömning av arbetsförmåga •Integration i ett ”riktigt” arbete •Lönearbete: Konkurrensutsatt arbete med lön och normala arbetsvillkor •Individualiserat stöd anpassat till den enskildes behov och förmåga över tid. •Kontinuerligt stöd: behovsbaserat med sikte på att bibehålla arbetet. Ej tidsbegränsat. •Integration av arbetsrelaterat och psykiatriskt stöd

20 Lars Hansson Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser Evidens personer med schizofreni Mycket gott vetenskapligt stöd för att •Arbete med stöd är effektivare än arbetsinriktad träning –Fler erhåller konkurrensutsatt arbete (65% vs 26%) –Fler behåller arbete (34 vs 12 % vid 18 månaders uppföljning) •Arbetsinriktad träning inte är effektivare än ”vård som vanligt” •Klubbhusmodellen otillräckligt studerad

21 Lars Hansson Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser Social färdighetsträning ”Ett självständigt liv” •Förbättra sociala färdigheter •Minska återfallsrisk •Bli mer kunnig om egna reaktioner •Minska kvarstående symptom •Förbättra compliance/samarbete med vården

22 Lars Hansson Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser Evidens personer med schizofreni Gott vetenskapligt stöd för att •Sociala färdigheter förbättras •Social funktion förbättras •Färre symtom (negativa symtom) •Minskad risk för återfall Som tillägg till sedvanlig behandling eller i jämförelse med andra psykosociala insatser

23 Lars Hansson Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser Slutsatser hemlöshet och psykiskt funktionshinder •Bostad först har bästa vetenskapliga stöd vid insatser mot hemlöshet (men otillräckligt studerat) •Vi behöver studier utanför en amerikansk kontext –Viktigt att följa den svenska satsningen med bra studier! •Bostad först måste integreras med medicinska, psykologiska och psykosociala insatser utifrån individuella behov •Bostad först därför inte en enbart kommunal angelägenhet. Kräver integration kommun, landsting, hyresvärdar och t.ex. AF, FK mm


Ladda ner ppt "Lars Hansson Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser Hur kan personer med psykiskt funktionshinder eller samsjuklighet med missbruk få och behålla."

Liknande presentationer


Google-annonser