Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Gunnar Bergström Tekniskt råd Vänersborgs tingsrätt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Gunnar Bergström Tekniskt råd Vänersborgs tingsrätt."— Presentationens avskrift:

1 1 MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Gunnar Bergström Tekniskt råd Vänersborgs tingsrätt

2 2

3 3 Förväntad målinströmning Vänersborg 420 miljömål 230 fastighetsmål 2012-229 2013-253 2014-288 480 PBL-mål DOMSTOLSAKADEMIN

4 4 Nytt från domstolarna Mål och ärenden VA mål tagits över från Statens VA nämnd från 1 jan 2016 Överklagade detaljplaner Direkt till mark-och miljödomstolen från kommunen, länsstyrelsen ej instans från 1 juni 2016

5 5 Mark- och miljödomstolarna Rätten består oftast av två personer; Ordförande – jurist Tekniskt råd (f.d. miljöråd resp fastighetsråd eller “PBL-råd”) I förstainstansmål normalt även Särskilda ledamöter (i andra måltyper vid behov) Övriga kring målen Beredningsjurister Handläggare Registrator Inga nämndemän

6 6 Mark- och miljödomstolarna Vid behov hålls sammanträde (enl tidigare lag ”huvudförhandling” resp ”muntlig förberedelse”) Målet avgörs genom dom (enl tidigare lag ”utslag”) Klagotiden är tre veckor från domens dag (förr fyra) För prövning i mark- och miljööverdomstolen krävs prövningstillstånd Mark- och miljööverdomstolens dom kan inte överklagas till HD om inte Mark- och miljööverdomstolen ger tillstånd pga av att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen (sk ventil)

7 7 De vanligaste överklagade lantmäteriförrättningarna och fastighetsmålen Anläggningsförrättningar (vägar) Fastighetsbestämningar (gränser, bryggor) Ledningsrätt (ledningar, master, telestationer) Avstyckning/fastighetsreglering allmänt/enskilt intresse strandskyddsområden, jord- och skog klyvning Lantmäterikostnader (ökande antal!) Stämningsmål: Klander mot samfällighetsförening, tomträttsmål, expropriationsmål DOMSTOLSAKADEMIN

8 8 Några rättsfall

9 9 Ledningsrätt inom allmän platsmark, Halmstads kommun Mål F 4665-14 Ledningsrätt för befintlig gasledning Stjärnarp-Halmstad. LM meddelat beslut om ledningsrätt till förmån för E.ON Gas rätt att bibehålla underjordisk gasledning. Kommunen överklagat, olämpligt att upplåta ledningsrätt inom planlagd allmän platsmark, stort antal ledningsägare som måste samsas om utrymmet, problem med lr om befintliga ledningar måste justeras och flyttas vid t.ex ombyggnad av infrastrukur. Lämpligare med civilrättsliga avtal. Parterna överens om att gasledning ska får finnas kvar E.ON befintlig ledning som anlagts i samförstånd med kommunen VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

10 10 Lr forts MMD domskäl HD dom NJA 2013 s 795 Ledningsrätt får upplåtas inom allmän plats, de särskilda intressena får beaktas vid prövningen av ledningsrätten Kommunen har särskilt anfört att lr står i konflikt med planerna på en ny motorvägs av- och påfart, Södra infarten till Halmstad MMD upphäver lr vid Södra infarten, i övrigt avslås överklagandet från kommunen. LR kvarstår Kommun och E-ON Gas överklagat till MMÖD, PT meddelat, prövning pågår VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

11 11 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avstyckning Nynäshamn Inrett uthus blev bostadshus på styckningslott Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) anser inte att Lantmäteriet haft fog för att ställa in en förrättning med motiveringen att det inte gick att bilda någon lämplig fastighet eftersom styckningslotten saknade självständig fritidsbostad. MÖD bedömer dock att en byggnad som användes som bostadshus, trots att den benämndes uthus i bygglovet, också ska räknas som bostadsbyggnad och som efter avstyckningen kommer att vara placerad på styckningslotten.

12 12 Nynäshamn forts Av till bygglovsbeslutet hörande ritning framgår att byggnaden är inredd med såväl kök som badrum. Enligt ägaren har byggnaden sedan den uppfördes haft fungerande vatten och avlopp och utnyttjats som fritidsbostad. Trots att byggnaden benämnts uthus i bygglovet får nämnden, på grund av byggnadens funktioner och eftersom ritningen utgör en del av bygglovsbeslutet, anses ha lämnat lov för nybyggnation av en bostadsbyggnad. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

13 13 Nynäshamn forts Till skillnad från underinstanserna bedömer alltså Mark- och miljööverdomstolen att det på fastigheten Kärret 2:13 finns två bostadsbyggnader, av vilka den ena efter avstyckning kommer att vara placerad på styckningslotten. Det har därmed inte funnits skäl att ställa in förrättningen på grund av att styckningslotten saknar en självständig fritidsbostad. Detta får till följd att mark- och miljödomstolens dom ska ändras på så sätt att Lantmäteriets beslut undanröjs och målet återförvisas till Lantmäteriet för fortsatt handläggning av ansökan. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

14 14 Avstyckning för sjöbodsändamål, Tanum, Mål F4394-14 Vänersborgs tingsrätt

15 15 Tanum forts Lantmäteriet beslutade den 11 november 2014 att avstycka ett område om 123 m2 landområde, bebyggt med sjöbod, och 355 m2 vattenområde från fastigheten Tanums-Åseröd 1:30 för sjöbodsändamål. Området omfattas inte av detaljplan och ligger avskilt från resten av stamfastigheten. BN klagande, Nämnden har också yrkat ersättning för sin rättegångskostnad Fastigheten är belägen inom område som är av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken och där turismens och friluftslivets intressen särskilt ska beaktas enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

16 16 Tanum forts Av översiktsplanen framgår att fastigheten ingår i den yttre kustzonen, för vilken rekommendationen är en i huvudsak oförändrad markanvändning samt att naturvårdens, turismens och det rörliga friluftslivets intressen ska prioriteras. Nämnden anser att avstyckningen strider mot 3 kap. 1 § fastighetsbildningslagen (FBL) och att riskerna för ett ändrat användningssätt till boende i ett mera långsiktigt perspektiv ska beaktas. Sjöbodar har av tradition uppförts som förvaringsutrymmen för båtutrustning och fiskeredskap och som komplement till bostadshus i grannskapet VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

17 17 Tanum forts domskäl En sjöbod är typiskt sett en strandnära enkel förråds- byggnad avsedd för förvaring av båttillbehör och redskap för yrkes- eller fritidsfiske eller för andra fritidsinriktade verksamheter med koppling till sjö eller hav. Den nu ifrågavarande sjöboden är inte inriktad mot yrkesfiske och den tilltänkta fastigheten har inte heller förutsättningar för väg med parkeringsplats eller för godtagbara VA-lösningar. Det kan ifrågasättas om ett sådant fritidsändamål som det nu ifrågavarande överhuvudtaget är ett godtagbart ändamål för fastighetsbildning. I lagens förarbeten anfördes att ”ett extensivt utnyttjande av ett markområde för friluftsliv är emellertid inte ett ändamål som i allmänhet bör tillgodoses genom fastighetsbildning” VNERSBORGS TINGSRÄTT

18 18 Domskäl forts Mot denna bakgrund och med hänvisning till hovrättsavgörandet RH 2001:32 finner mark- och miljödomstolen att ett sådant förrådsändamål för fritidsbehov varom nu är fråga inte är ett godtagbart ändamål för fastighetsbildning och att ändamålet istället bör tillgodoses på annat sätt, t.ex. genom nyttjanderättsupplåtelse. Den överklagade fastighetsbildningen är således inte tillåten enligt 3 kap. 1 § FBL och Lantmäteriets beslut, utom såvitt avser beslutet om fördelning av förrättningskostnaderna, ska därför undanröjas och förrättningen ställas in. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

19 19 Tanum forts rättegångskostnad Eftersom nämnden inte är sakägare ska 18 kap. RB tillämpas beträffande rättegångskostnaderna. 18 kap. 16 § RB stadgar att bestämmelserna i 31 kap. RB ska tillämpas i mål där en myndighet för talan på det allmännas vägnar utan att talan avser tillvaratagande av statens eller någon annans enskilda rätt. Reglerna i 31 kap. RB innebär, såvitt nu är av intresse, att den enskilde inte kan åläggas att betala ersättning för myndighetens rättegångskostnad. Mark- och miljödomstolen finner därför att NN inte kan förpliktas att svara för nämndens rättegångskostnad i målet. Nämndens yrkande om sådan ersättning ska därför ogillas. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

20 20 Exploateringsfastigheter/vilandeförklaring F 986-12, Gotland även HD F 2507-15, Rinkaby, Kalmar, ändrat F 1053-16 Göteborg Hult 4:55

21 21 Göteborg Hult 4:44 Ansökan om avstyckning inställd 2015-05-04, planhinder Detaljplanändring begärd. BN beviljat positivt planbesked 2015-08-18 MMD 2016-01-14 överklagandet avslås, positivt planbesked meddelat och detaljplan för bostäder har inletts, utrymmet för vilandeförklaring begränsat, synnerlig vikt för fastighetsbildningen, ej tillräckligt med planarbete på ett förberedande stadium Överklagat till MÖD PT meddelat LM Fastighetsbildning yttrat sig 2016-04-25, LM anser att planarbetet inte kommit tillräckligt långt för att det ska vara möjligt vilandeförklara förrättningen. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

22 22 Hult forts LM: en antagen men överklagad detaljplan bör vara ett skäl för att vilandeförklara Även ett framtaget planförslag som har varit föremål för granskning bör kunna vara skäl Enbart ett planprogram eller likande är inte skäl för vilandeförklaring LM instämmer i MMD:s uppfattning, det är inte möjligt att utifrån ett planbesked förutse en lagakraftvunnen detaljplan inom en nära förestående framtid. Fundering kunde lm Gbg vilat på ärendet? VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

23 23 Exploateringsfastigheter/vilandeförklaring F 986-12, Gotland även HD MD, Det har inte antagits någon detaljplan eller fördjupad översiktsplan för området där fastigheten är belägen. 2012-01-12 MÖD, Även om planprogrammet då antas är arbetet med detaljplanen inte så långt framskridet att det nu är möjligt att förutse att en lagakraftvunnen detaljplan föreligger inom en nära framtid. Överklagandet och yrkandet om vilandeförklaring här ska därför avslås.

24 24 Exploateringsfastigheter/vilandeförklaring Skiljaktig, Enligt min mening innebär samhällsutvecklingen under de drygt 40 år som gått sedan propositionen skrevs att bestämmelsen om vilandeförklaring i fall som det aktuella bör kunna tillämpas något mindre restriktivt. Med tanke på att planprocessen numera kommit längre än vid LM:s inställelsebeslut 17 maj 2010 anser jag att förrättningen borde ha återförvisats till LM. 2012-06-08

25 25 Exploateringsfastigheter/vilandeförklaring HD, Utredningen i ärendet har kompletterats i väsentliga hänseenden efter Lantmäteriets och domstolarnas prövning. Eftersom det är förhållandena sådana de nu föreligger som ska ligga till grund för bedömningen, bör frågan om tillstånd till den sökta fastighetsbildningen åter prövas av Lantmäteriet som första instans. 2014-04-08

26 26 F 2507-15, Rinkaby, Kalmar

27 27 Exploateringsfastigheter/vilandeförklaring LM bildar exploateringsfastigheten LST överklagar, strandskydd och översvämningar MD, Avstyckning av exploateringsfastighet inom strandskyddsområde strider mot strandskyddet. Tveksamt om en exploateringsfastighet är lämplig om den är belägen inom område som riskerar påverkas av stigande havsnivåer. Aktualitetskrav kräver lagakraftvunna planeringsbeslut

28 28 Exploateringsfastigheter/vilandeförklaring MÖD, lagakraftvunnen översiktsplan finns Även om det ännu saknas detaljplan för markområdet ger den fördjupade översiktsplanen ledning i fråga om den markanvändning som är avsedd inför den nära förestående detaljplaneläggningen. Fastighetsbildningen för exploateringsändamål får anses vara väl förenlig med den fördjupade översiktsplanen, oavsett om hela fastigheten i ett senare skede inte kommer att kunna bebyggas på grund av strandskydd eller översvämningsrisk. Enligt Mark- och miljööverdomstolen föreligger därmed inga hinder för den sökta fastighetsbildningen enligt lämplighetsvillkoren i 3 kap. FBL.

29 29 F 2986-14 Avstyckning Gunnarskogs-Berga 1:53 i Arvika kommun Avstyckning av bostadshus, ca 13 ha skog och 8 ha åker Stamfastigheten omfattar efter avstyckning av 45 ha skog LM avstyckade för bostads- samt komb. jord- och skogsbruksändamål Lst överklagade, enighet om åker+ bostad kan avstyckas SVEA HOVRÄTT

30 30 MMD och MÖDs domskäl Är avstyckningen för skogsbruk tillåten m h t bestämmelserna i 3:5 och 3: 7 FBL? MMD Avstyckningen medför inte att möjligheten att ekonomiskt utnyttja skogen undergår försämring av någon betydelse (3:7) M ht möjligheten att kombinera företaget med annan varaktig verksamhet på orten ger styckningslotten sammantaget ett godtagbart ekonomiskt utbyte. (3:5) MÖD För litet för att ge något ekonomiskt bidrag till försörjningen även med beaktande av regionalpolitiska hänsyn, verksamhet på orten (3:5) Genom avstyckningen överförs skogsmark som kan bli ekonomiskt ointressant att sköta pga för liten areal (3:7) Överklagat till HD (PT frågan ej avgjord än) Överklagat till HD

31 31 Gunnarskogs-Berga forts LM registrerat innan laga kraft! Ny ägare erhållit lagfart och inteckningar uttagna Fråga om skadestånd får prövas enligt 19:5 FBL DOMSTOLSAKADEMIN

32 32 Hästevik Göteborg avstyckning MMD F 2408 DOMSTOLSAKADEMIN

33 33 Göteborg Hästevik och Öckerö avstyckning MMD F 2408-15 Göteborg Hästevik 1:250 mfl 3 avstyckningar för bostadsändamål Göteborg och Öckerö kommuner, förhandsbesked föreligger, ej detaljplan Länsstyrelsen överklagat, gemensamt sammanträde i de tre målen, utökad rätt (rådman, 2 tekniska råd och en särskild ledamot) Länsstyrelsen har grundat sitt överklagande på att aktuella avstyckningar, mot bakgrund av rådande trafiksituation på riksväg 155 (Göteborg-Öckerö), inte kan bedömas varaktigt lämpade för sitt ändamål samt att avstyckningarna försvårar områdenas ändamålsenliga användning, föranleder olämplig bebyggelse och motverkar lämplig planläggning. DOMSTOLSAKADEMIN

34 34 Hästevik forts Länsstyrelsen har vid sammanträde i målet klargjort att myndigheten inte ifrågasätter fastighetsbildningens lämplighet på annan grund än framkomlighets- och kapacitetsproblem på riksväg 155. Länsstyrelsen har anfört att ett beslut om fastighetsbildning för bostadsändamål ska föregås av en planmässig bedömning. Göteborgs kommun, som har yttrat sig i målet, delar denna ståndpunkt, men har anfört att dessa planmässiga bedömningar har gjorts i byggnadsnämndens prövning av förhandsbesked. Mark- och miljödomstolen konstaterar först att syftet med de ändringar som skett i FBL ifråga om lantmäterimyndighetens samråd med myndigheter, senast manifesterade i 4 kap 25 § andra stycket FBL genom SFS 2014:2005, har varit att samordna prövningen och att ge kommunen ett avgörande inflytande över fastighetsbildningen för ny bebyggelse utanför planlagt område. I nu aktuellt fall har fastighetsägaren sökt förhandsbesked vilket resulterat i ett positivt besked som vunnit laga kraft. Vid prövning av beslut om förhandsbesked ska byggnadsnämnden, såvitt gäller områden utanför detaljplan, pröva att åtgärden inte förutsätter planläggning och att den uppfyller bl.a. kraven i 2 kap. PBL. De planmässiga förutsättningarna vad gäller tillåtligheten vid avstyckning av nya tomter måste därför anses fullt ut beaktade när ett positivt förhandsbesked meddelats och vunnit laga kraft DOMSTOLSAKADEMIN

35 35 Hästevik forts För det fall länsstyrelsen konstaterar att en byggnadsnämnd inte tillräckligt beaktar planmässiga förutsättningar i sin prövning av förhandsbesked eller lov, har länsstyrelsen möjlighet att besluta att länsstyrelsen ska ha överprövningsrätt av nämndens beslut om förhandsbesked och/eller lov jämlikt 11 kap. 12 § PBL. Något sådant beslut har inte fattats av länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan också påverka kommunens hantering av ärenden utanför detaljplan genom sitt granskningsyttrande över översiktsplanen. Domstolen konstaterar att den ökade trafikbelastning som utgör grunden för länsstyrelsens överklagande är en typisk sådan planmässig förutsättning som får anses behandlad inom ramen för prövningen av förhandsbesked. Med hänsyn till lagstiftningens struktur och den samordnade prövning som eftersträvas mellan FBL och PBL skulle det framstå som stridande mot lagarnas syften att i en överklagandesituation nu på nytt väcka frågor som redan förutsätts vara färdigbehandlade. DOMSTOLSAKADEMIN

36 36 Hästevik forts Frågan om planmässig bedömning får i princip anses vara avgjord genom beslut om förhandsbesked och det kan därefter inte finnas annat än ett ytterst litet utrymme för domstolen att, efter överklagande i fastighetsbildningsärendet, ompröva de planmässiga förutsättningarna för fastighetsbildningen. För sakägarna torde en sådan ”omprövning” också framstå som stötande. Mot bakgrund av vad som sålunda anförts ovan finner domstolen inte skäl att bifalla länsstyrelsens överklagande DOMSTOLSAKADEMIN

37 37 F 11610-13 Ingår belysningen? Gemensamhetsanläggning befintliga båtbryggor samt parkeringsplatser och båtuppläggningsplatser. Anläggningen utförd. Föreningens stadgar hänvisar till förvaltning i enlighet med vad som bestämts vid bildandet MMD -stämmobeslut att dra fram el och belysning inte förenligt med stadgar och anläggningsbeslut föreningen klagar, MÖD ej PT HD återförvisat till MÖD, rättspraxis MÖD avslår överklagandet Överklagan till HD, PT SVEA HOVRÄTT

38 38 F 11610-13 Ingår belysningen? 2015-02-09 Frågan i målet är om samfällighetsföreningens beslut att ordna med el och belysning till brygganläggning är främmande för det ändamål som samfälligheten ska tillgodose. (HD:s mål T 3932-14)2015-02-09 HD:s dom och bedömning Föreningen har inte visat att det klandrade beslutet har behövts för att uppfylla några krav enligt en för föreningen tillämplig författning Bakomliggande anläggningsbeslut och samfällighetens ändamål är knutet till en anläggning som är utförd. Det ingår inte någon el- eller belysningsanordning i befintlig anläggning. Beslutet om el och belysning får därför till följd att föreningen driver en verksamhet som är främmande och strider mot 18 § SFL. Föreningens beslut ska därför upphävas. SVEA HOVRÄTT

39 39

40 40 Kungsbacka F4456-14 MMD Fastighetsreglering överföring av 351 kvm till bostadsfastigheten Bröndome 3:11, 3:11 belägen inom detaljplan, överförd mark en planlagd. LM medgav fastighetsbildningen (BN avstyrkt) Överklagat av BN i Kungsbacka MMD undanröjer förrättningen med hänsyn till 3 kap 3§, yttre plangräns överskrids, olämplig fastighetsindelning och fastighetsstruktur, Ej hinder enligt 3:1 och 3:2 Överklagat

41 41 MMÖD:s dom Inte olämpligt att låta fastigheten överskrida plangränsen Ej hinder att fastigheten kommer att ligga både inom och utom plan BN har ej framfört tillräckliga skäl varför regleringen ej ska vara tillåten. LM:s beslut fastställdes

42 42 Servitut VA-ledningar Öjersjö Partille Mark- och miljööverdomstolen 2015-04-21, mål nr F 8184- 14 Med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställer Mark- och miljööverdomstolen Lantmäteriets beslut att ställa in förrättning avseende fastighetsreglering för bildande av servitut för befintlig VA-ledning. Åtgärden överensstämmer inte med detaljplanen och kan inte bedömas som en mindre avvikelse. Därtill skulle fastigheten med ett servitut i det sökta läget i mindre mån än före en sådan reglering lämpa sig för sitt ändamål. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

43 43 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

44 44 MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN slut

45 45 DOMSTOLSAKADEMIN


Ladda ner ppt "1 MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Gunnar Bergström Tekniskt råd Vänersborgs tingsrätt."

Liknande presentationer


Google-annonser