Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försäkringsmedicinskutbildning 2015 Försäkringskassans historia.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försäkringsmedicinskutbildning 2015 Försäkringskassans historia."— Presentationens avskrift:

1 Försäkringsmedicinskutbildning 2015 Försäkringskassans historia

2 Försäkringsmedicinskutbildning 2015 Historik Slutet 1700-tal Sjukkassor börjar bildas 1889Arbetarskyddslagen 1891Lag om sjukkassor 1901Yrkesskadeförsäkring 1902Riksförsäkringsanstalten 1913 Lag om pensionsförsäkring Pensionsstyrelsen 1930-talBidrag till boende 1937Bidragsförskott 1948Barnbidrag, folkpension 1954Allmänna sjukkassor 1960ATP-systemet 1961Riksförsäkringsverket 1963Allmänna försäkringskassor 1973 Inkomstbortfallsprincipen Sjukpenningen beskattas, blir ATP-grundande 1974Föräldraförsäkring 1977Arbetsskadeförsäkring 1994 Assistansersättning Bostadsbidraget förstatligas 1999Nytt pensionssystem 2005Försäkringskassan 2010 Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten Etableringsersättning

3 Försäkringsmedicinskutbildning 2015 Försäkringskassan i Sverige Försäkringskassans uppdragsgivare är regeringen Myndigheten leds av en generaldirektör (GD)

4 Försäkringsmedicinskutbildning 2015 Vårt uppdrag är att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen Att samordna resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att komma tillbaka till arbetslivet. Vårt uppdrag

5 Försäkringsmedicinskutbildning 2015 Försäkringskassans del Finansieras med avgifter från arbetsgivare och enskilda samt över statsbudgeten genom skatter Inkomstbortfallsprincipen upp till ett tak Garantinivåer (i föräldraförsäkringen) Socialförsäkringen

6 Försäkringsmedicinskutbildning 2015 Socialförsäkringens utgifter - 212 miljarder per år

7 Försäkringsmedicinskutbildning 2015 Sjuk Sjukpenning Förlängd sjukpenning Fortsatt sjukpenning Aktivitetsersättning Sjukersättning Arbetsskadeersättning Yrkesskadeersättning Närstående- penning Reseersättning istället för sjukpenning Smittbärarpenning Rehabiliteringsersättning Statligt personskadeskydd Sjuklönegaranti Särskilt högriskskydd Bostadstillägg Funktionsnedsättning Assistansersättning Bilstöd Handikappersättning Bidrag till arbetshjälpmedel Vårdbidrag Kontaktdagar för vissa funktions- hindrade barn Förälder Föräldrapenning Tillfällig föräldra- penning Graviditetspenning Bostadsbidrag Underhållsstöd Underhållsbidrag Allmänt och förlängt barnbidrag inklusive flerbarnstillägg Adoptionskostnadsbidrag Övrigt Aktivitetsstöd Etableringsersättning Utvecklingsersättning Familjebidrag, Bostadsbidrag, Näringsbidrag och Begravningsbidrag till totalförsvars- pliktiga EU-kortet Tandvård Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension

8 Försäkringsmedicinskutbildning 2015 Tid 180 15-21 1d 90 365 2 Sjuklön Fördjupad utredning LFC Personlig handläggare Läkarintyg 8 Sassam Plan för återgång Avstämningsmöte Kontaktmöte Överlämningsmöte Ansökan Sjukanmälan till AG Sjukanmälan till FK Komplettera underlag Behovsbedömning

9 Försäkringsmedicinskutbildning 2015 Försäkrad enligt socialförsäkringsbalkenFörsäkrad enligt socialförsäkringsbalken 1 Lider av sjukdomLider av sjukdom 2 Nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedelNedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel 3 Sjukförsäkringens regler

10 Försäkringsmedicinskutbildning 2015 Den svenska sjukförsäkringen Fler dagar sjukpenning normalnivå Ca 80 % Allvarlig sjukdom utifrån socialstyrelsens kriterier (KS) Sjukpenning på normalnivå 364 dagar inom 450 Ca 80 % Sjukpenning på fortsättningsnivå 550 dagar Ca 75 % ALI aktivitetsstöd 87 dagar Fler dagar sjukpenning på fortsättningsnivå Ca 75 % 1.Godkänd arbetsskada 2.Omfattande vård och behandling (KS) 3.Avgörande förlust av verklighetsuppfattning (KS) 4.Riskerar allvarlig försämring (KS) 5.Oskäligt (SBO)

11 Försäkringsmedicinskutbildning 2015 Sjukpenning betalas ut om den anställde inte kan klara de vanliga arbets- uppgifterna. Sjukpenning betalas ut om den anställde inte kan klara någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om den anställde inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbets- uppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter söks även på hela arbets- marknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. *Den sjukskrivne har rätt till tjänstledighet för att söka och pröva annat arbete ** Vid särskilda skäl eller om oskäligt kan detta gälla längre än 180 dagar. *** Vid allvarliga sjukdomar eller om oskäligt betalas sjukpenning ut längre än 365 dagar. 0 90 180365 Rehabiliteringskedjan – bedömning av arbetsförmåga för anställda Gemensam kartläggning med Arbetsförmedlingen Efter dag 365 kan sjukpenning på normal- nivå eller på fortsättnings- nivå beviljas efter ansökan

12 Försäkringsmedicinskutbildning 2015 Försäkrings- kassans handläggare SASSAM SLU/TMU Läkarintyg Försäkrings medicinskt beslutsstöd Dokumentation avstämningsmöte Utlåtande från arbets- givare Försäkringskassans handläggare fattar beslut där FMR:s yttrande kan – men behöver inte - ingå som ett av flera beslutsunderlag Vilka underlag ligger till grund för handläggarens beslut?

13 Försäkringsmedicinskutbildning 2015 Två tidsmaskiner är igång… 1. Tidsbegränsning: Sjukpenning på normalnivå 364 dagar inom ramtiden 450 dagar Därefter får sjukpenning på fortsättningsnivå betalas ut för ytterligare 550 dagar 2. Rehabiliteringskedjan: Anger vad arbetsförmågan skall prövas mot. Innebär att tidigare sjukskrivningsperioder kan läggas ihop. Man börjar då nästa gång direkt en bit in i rehabiliteringskedjan.

14 Försäkringsmedicinskutbildning 2015 Vad händer när sjukpenningen tar slut? Erbjudande om gemensam kartläggning med Arbetsförmedlingen Erbjudande om att delta i arbetslivsintroduktion Fortsättning

15 Försäkringsmedicinskutbildning 2015 Försäkringskassans ansvar är att samordna rehabiliteringen Individen Sjukvården Kommunerna Arbetsgivare Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Fack FHV

16 Försäkringsmedicinskutbildning 2015 Vem ansvarar för vad? Arbetsgivare och Arbetsförmedlingen LandstingetKommunen Medicinsk behandling och rehabilitering Sociala åtgärder Arbetslivsinriktade åtgärder

17 Försäkringsmedicinskutbildning 2015 Rehabilitering Begränsning enligt tidsgränser i rehabiliteringskedjan Tidsgränser – 3 månader och 1 år Begränsning med sjukpenning och förlängd sjukpenning Rehabiliteringsersättning utbetalas under tiden

18 Försäkringsmedicinskutbildning 2015 Arbetsprövning och arbetsträning Arbetsprövning Utredningsåtgärd som syftar till att få information om vilken funktionsförmåga den försäkrade har eller skulle kunna uppnå genom arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetsträning Arbetslivsinriktad rehabiliteringsåtgärd som innebär att en försäkrad tränar på vissa arbetsuppgifter för att få tillbaka arbetsförmåga

19 Försäkringsmedicinskutbildning 2015 Då någon behöver personliga arbetshjälpmedel för att kunna fortsätta arbeta trots funktionshinder. Det kan också ges i rehabiliterande eller förebyggande syfte. Bidrag beviljas inte till sådant som kan betraktas som normal utrustning på arbetsplatsen. Enligt arbetsmiljölagen (AML) är det arbetsgivaren som har det grundläggande ansvaret för att arbetsmiljön är bra och lämpligt utformad. Även Arbetsförmedlingen kan bevilja olika arbetshjälpmedel. Arbetshjälpmedel - från Försäkringskassan

20 Försäkringsmedicinskutbildning 2015 Alternativ till hel sjukskrivning Deltidssjukskrivning Arbetsresor Förebyggande sjukpenning

21 Försäkringsmedicinskutbildning 2015 Arbetsresor Ersättning för resor till och från arbetet istället för sjukpenning om den försäkrade kan arbeta men på grund av sjukdom inte kan ta sig till arbetet. Försäkringskassan betalar skälig ersättning för resor tex taxi. Begränsad tid

22 Försäkringsmedicinskutbildning 2015 Förebyggande sjukpenning Sjukpenning kan betalas vid medicinsk behandling eller rehabilitering som syftar till att förebygga sjukdom, förkorta sjukdomstid eller att minska nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Om man p g a behandling eller rehabilitering är förhindrad att arbeta eller ta ett arbete (minst ¼) Behandlingen/rehabiliteringen ska ha ordinerats av läkare och ingå i en av Försäkringskassan godkänd plan. Enstaka besök berättigar inte till ersättning.

23 Försäkringsmedicinskutbildning 2015 Kriterier för att få sjukersättning Stadigvarande nedsatt arbetsförmåga Alla rehabiliteringsmöjligheter uttömda Särskilda skäl ska inte beaktas Arbetsförmågan nedsatt i förhållande till hela arbetsmarknaden Ålder 30 – 65 år

24 Försäkringsmedicinskutbildning 2015 Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga Unga mellan 19-29 år som troligen inte kommer att kunna arbeta heltid på minst ett år på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning Ansökan kan beviljas för minst 1 år och som längst för en period om 3 år Under tid med ersättning: Rehabiliteringsplan Delta i aktiviteter

25 Försäkringsmedicinskutbildning 2015 Kontakt med Försäkringskassan Kundcenter för privatpersoner Telefon 0771-524 524 Kundcenter för partner Telefon: 0771-17 90 00 Servicekontor: personliga besök Mobiltelefon alt surfplatta: e-leg till Mina sidor Internet: www.forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se Facebook facebook.com/foralder facebook.com/bostadsbidrag


Ladda ner ppt "Försäkringsmedicinskutbildning 2015 Försäkringskassans historia."

Liknande presentationer


Google-annonser