Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Löntagarorganisationen Pardia 124052016. central förhandlings-, avtals- och intressebevakningsorganisation medlemsorganisationernas kanal till Tjänstemannacentralorganisationen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Löntagarorganisationen Pardia 124052016. central förhandlings-, avtals- och intressebevakningsorganisation medlemsorganisationernas kanal till Tjänstemannacentralorganisationen."— Presentationens avskrift:

1 Löntagarorganisationen Pardia 124052016

2 central förhandlings-, avtals- och intressebevakningsorganisation medlemsorganisationernas kanal till Tjänstemannacentralorganisationen STTK samhällspåverkan fackförbund för 23 medlemsorganisationer med 40 000 medlemmar en av de största förbunden inom STTK Löntagarorganisationen Pardia 224052016

3 3 Verksamhetens tyngdpunkter 2016 Vision: Parda är den bästa löntagarorganisationen Verksamhetsidé: Pardia garanterar intressebevakning av högsta kvalitet för sina medlemmar. Värden: Likabehandling – Ansvarsfullhet – Närhet En stark förhandlings- och avtalsverksamhet samt aktiv påverkan i samhället garanterar goda arbetsvillkor, arbetshälsa och trygghet i förändringssituationer. Verksamheten svarar medlemmarnas behov i arbetslivet, som förändras kontinuerligt. Kunniga aktörer och organisationens stabila ekonomi möjliggör framgångsrik intressebevakning Strategiska mål: Strategia 2014–2017 Tjänste- och kollektivavtalsverksamhet Den nya centralorganisationen En kunnig och verksamhetsduglig Pardia

4 Pardias medlemprofil (Pardias medlemsundersökning 2015) Kvinnor 72,5 % - män 27,5 % yrkesuppgifter 50 % sakkunniga uppgifter 43 % chef och förmansuppgifter 7 % högre högskoleexamen eller vetenskaplig påbyggnadsexamen 12 % lägre högskoleexamen 22 % examen på institutsnivå eller lägsta högskolenivå 36 % yrkesinriktad grundexamen 21 % annan utbildning 9 % 424052016

5 Medlem i Pardia Alkoholialan toimihenkilöt rf Kelan toimihenkilöt rf Landsförsvarets Personalförbund MPHL Lantmäteriverkets tekniska MATE Förvaltningsunionen HU Lantbrukstjänstemannaorganisationernas förbund METO – Skogsbranschens experter* ProUnion Byggnadsingenjörer och -arkitekter i Finland (RIA)* Fackförbundet för social- hälsovårds- och fostringssektorn SHAFO rf Finlands Maskinbefälsförbund* Finlands Skeppsbefälsförbund* Finlands Brandmäns Förbund* Finlands telekommunikationstekniska ST Funktionärer inom Teknik och Information Hälso- och socialvårdens fackorganisation Tehy * Rautatiealan Teknistenliitto RTL Tjänstemän vid Ålands Landskapsförvaltning TÅLC Tulltjänstemannaförbundet TMVL Arbets- och näringsförvaltningens personalförbund ANPF Utrikesförvaltningens tjänstemannaförening UHVY Beskattningstjänstemannaförbundet Universitetens och forskningssektorns personalförbund YHL SAMARBETSMEDLEMMAR: Personalföreningen vid Finlands Bank *) Gäller endast de medlemmar som arbetar inom statssektorn. 524052016

6 Organisations- och verksamhetsmodell 240520166 40 000 medlemmar 200 föreningar 23 medlemsförbund Representantskapsmötet Styrelsen ordf. + 22 medlemmar Arbetsutskottet ordf. + 7 medlemmar Medlemsorganisationen utser sin representant. Representantskapsmötet utser styrelsen på föredragning av medlemsorganisationerna. Styrelsen väljer medlemmarna i arbetsutskottet samt utnämner olika arbetsgrupper.

7 Pardias kansliorganisation 240520167 - organisations-verksamhet - utbildningsverksamhet - samhällspåverkan - forskning och statistik - utveckling ekonomi - pesonalärenden - service ärenden - förhandlingsverksamhet - internationell verksamhet - externa och interna kommunikationen - publikationer - webbtjänster Ordförande Intressebevaknings- avdelningen Organisations- avdelningen Förvaltnings- avdelningen Kommunikations- avdelningen Personal - Ordförande + 20 funktionärer

8 Pardias uppgifter Förhandlingar och avtal statens allmänna tjänstekollektivavtal och kollektivavtal arbetskollektivavtal för de privata sektorerna stöd för medlemsorganisationernas förhandlingar tolkning av avtal, rådgivning frågor gällande samarbete, förtroendemän och arbetarskydd arbetslivsutveckling behandling av tvister forskning och statistik pension och övrigt socialskydd Samhällelig påverkan regional påverkan uppskattning av medlemskårens arbete intressebevakning på europeisk nivå och annan internationell verksamhet arbetslöshetsskydd samhällspåverkan i STTK (beskattning, näringspolitik etc.) samhällspåverkan (statsbudgeten, tjänstemanna- och förvaltningslagstiftning etc.) Kommunikation kommunikation skapar den externa och interna bilden av Pardia och synliggör Pardias insatser externa och interna kommunikationen, webbkommunikation, publikationer 824052016

9 Pardias uppgifter Föreningsverksamhet regional verksamhet stöd för medlemsrekrytering relationer till andra organisationer medlemsservice beredskap inför arbetskonflikter ungdomsverksamhet Utbildning planering, genomförande och utvärdering av medlemsutbildning, fackföreningsutbildning och utbildning för personalrepresentanter upprätthållande av ett datasystem för kursadministration produktion och distribution av studiematerial inventering av utbildningsbehov stärkande av Pardias utbildares kompetens Det årliga utbildningsutbudet planeras i samråd med medlemsorganisationerna och övriga samarbetspartners. 924052016

10 Pardias medlemsservice 1024052016

11 Pardias fackföreningsverksamhet ger medlemmarna följande: konkurrenskraftiga tjänste- och arbetskollektivavtal tolkning av och rådgivning i anknytning till avtal stöd till förtroendemän skötsel och rättshjälp i samband med avtalstvister arbetslöshetsskydd Pardia och medlemsorganisationer erbjuder även andra medlemsförmåner 1124052016

12 Medlemsförmåner bl.a.: PardiaNyt-medlemstidningen facklig ansvars- och rättsskyddsförsäkring olycks- och resenärförsäkring samt resgodsförsäkring under fritiden strejkbidrag till medlemsorganisationer hotell- och inkvarteringsrabatter välfärdsperioderna ”1.steget” för familjer förutsätter inte medlemskap i fackförbundet kryssningsrabatter bränslerabatter 1224052016

13 E-tjänster på webben: Hemsidorna www.pardia.fi Medlemssidorna PardiaPlus ●fördjupade kunskaper om Pardias verksamhet E-tjänsten på webbsidorna ●ändra dina kontaktuppgifter i medlemsregistret och anmäl dig till kurser Prenumerera nya inlägg med RSS-flöde från aktuella nyhetssidan. Därtill kan du prenumerera nyheter från sidorna för Pardias statliga och privata sektor, Pardias förhandlingsnyheter, utbildning samt arbetarskydd och välmåga i arbetslivet.statligaprivata sektorförhandlingsnyheterutbildning samt arbetarskyddvälmåga i arbetslivet Ställ frågor eller ge feedback via webblankett Skicka e-vykort www.facebook.com/palkansaajajarjestopardia www.youtube.com/pardiary www.twitter.com/pardiary 1324052016

14 Pardias förhandlingsverksamhet 1424052016

15 Dimensionerna för ett Bra Arbete: jämställdhet och likvärdighet rättvis och sporrande lön medvetenhet om arbetsenhetens målsättningar uppskattning av det egna arbetet möjlighet att påverka det egna arbetet goda utvecklings- och utbildningsmöjligheter gott ledarskap och arbetshälsa trygg arbetsmiljö och anställning 1524052016

16 Pardias förhandlingsmiljö Statens arbets- marknads- verk SAMV Statliga ämbetsverk och inrättningar Finlands Näringsliv, EK Förbund inom Finlands Näringsliv EK med vilka Pardia har tecknat arbetskollektivavtal: Servicebranschernas arbetsgivare PALTA: bl.a. affärsverkssektorn, VR:s sektorer, Fpa, revisionsbranschen och landsbygdsnäringar Socialbranschens Arbetsgivare Bildningsarbetsgivarna (universiteten) Förbundet för Finsk Handel Pardia 1624052016

17 Statens tjänste- och kollektivavtal rjestö Pardia Pardia/ Medlems- organisationer med fullmakt av Pardia SAMV Förhandlings- myndighet, ämbetsverk, inrättning Allmänna tjänstekollektivavtal Ämbetsverksspecifika preciserande tjänste- eller kollektivavtal ”Avtalsluckor” lönesystem Befullmäktigande 1724052016

18 18 Den privata sektorns förhandlingssystem Finlands Näringsliv (EK) Arbetsgivarförbundet Företag Allmänna avtal STTK Arbetskollektivavtal (t.ex. löner, arbetstid, semester) Företagsspecifikt arbetskollektivavtal Pardia Pardias medlems- organisation Pardias medlems- organisation eller underorganisa tion Förtroendeman, Anställd Lokala avtal, arbetsavtal 24052016

19 Arbetsfördelning mellan organisatoriska nivåer Samhällspåverkan Påverkar i lagstiftningsfrågor Internationell intressebevakning Statliga arbetskollektiv- och tjänstekollektivavtal på central nivå Samhällspåverkan Påverkar i lagstiftningsfrågor Internationell intressebevakning Preciserande arbetskollektivavtal/ tjänstekollektivavtal Påverkar beslutsfattare inom det egna förvaltningsområdet Utveckling av arbetsmiljön Tolkning och tillämpning av avtal Tjänstemannaorgani- sationen STTK Löntagarorganisationen Pardia Medlemsorganisation och/eller underorganisation 1924052016

20 Pardias internationella intressebevakning 2024052016

21 Pardias internationella intressebevakning På EU-/europeisk nivå har Pardia utvecklat intresse-, förhandlings- och avtalssystem samt även påverkningssystem de kompletterar motsvarande verksamhet på nationell nivå och vidgar verksamheten till de internationella fälten för beslutsfattande Pardias internationella intressebevakning och inflytande innebär i första hand ett europeiskt och nordiskt samarbete 2124052016

22 Finskt och nordiskt organ FIPSU= Finnish Public Services Unions’ EU Working Party: representerar Finlands organisationer i EPSU, i NOFS och på PSI medlemsförbund: Pardia, Jyty, TEHY, Super, Teknik och Hälsa FKT, JHL, OAJ, Talentia, AKAVAs specialbranscher, som samarbetar i ett nätverk NSO= Nordiska Statstjänstemanna organisation som medlem i NSO samarbetar Pardia med motsvarande nordiska organisationer och arbetsgivare i frågor om personal, arbetsplatser, anställningsvillkor etc. inom den statliga sektorn 2224052016

23 Pardia är en aktiv organisation PSI= Public Services International, dvs. det internationella sekretariatet för de offentliga sektorernas fackförbund global sammanslutning för den offentliga sektorns fackförbund främjar rätten att organisera sig, fackföreningsrättigheter och demokrati försvarar den offentliga sektorns verksamhet och existensberättigande påverkar internationella organ och organisationer EPSU= European Public Services Unions’ Federation realiserar PSI:s projekt etc. inom den offentliga sektorn utveckling av och deltagande i social dialog på EU-nivå TUNED (Trade Unions Delegation) NOFS= Nordic Public Service Unions, dvs. den nordiska valkretsen, som bereder ärenden med ett nordiskt perspektiv för EPSU:s generalförsamling, styrelsen och de fasta kommittéerna, bl.a. kommittén för stats- och europeisk förvaltning (NEA) och jämställdhetskommittén (GEC) 2324052016

24 Pardias deltar via STTK i den internationella intressebevakningen i Fria fackföreningsinternationalen EFS, dvs. Europas fackliga samorganisation NFS, dvs. Nordens fackliga samorganisation TUAC, Trade Union Advisory Committee (fackföreningsrörelsens rådgivande kommitté i OECD) 2424052016


Ladda ner ppt "Löntagarorganisationen Pardia 124052016. central förhandlings-, avtals- och intressebevakningsorganisation medlemsorganisationernas kanal till Tjänstemannacentralorganisationen."

Liknande presentationer


Google-annonser