Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Löntagarorganisationen Pardia

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Löntagarorganisationen Pardia"— Presentationens avskrift:

1 Löntagarorganisationen Pardia

2 Löntagarorganisationen Pardia
central förhandlings-, avtals- och intressebevakningsorganisation medlemsorganisationernas kanal till Tjänstemannacentralorganisationen STTK samhällspåverkan fackförbund för 24 medlemsorganisationer med medlemmar en av de största förbunden inom STTK

3 Vision: Pardia är den bästa löntagarorganisation
Strategi Vision: Pardia är den bästa löntagarorganisation Verksamhetsidé: Pardia garanterar intressebevakning av högsta kvalitet för sina medlemmar. Värden: • Likabehandling • Ansvarsfullhet • Närhet VERKSAMHETENS TYNGDPUNKTER 2014 STRATEGISKA MÅL En stark förhandlings- och avtalsverksamhet samt aktiv påverkan i samhället garanterar goda arbetsvillkor, arbetshälsa och trygghet i förändringssituationer. Verksamheten svarar mot medlemmarnas behov arbetslivet, som förändras kontinuerligt. Kunniga aktörer och organisationens stabila ekonomi möjliggör framgångsrik intressebevakning. Tjänste- och kollektivavtalsverksamhet Samhällelig verksamhet Organisationsverksamhet

4 Centrala tyngdpunkter för verksamheten 2014
 Tjänste- och arbetskollektivavtalsverksamhet Ett av de viktigaste målen med tjänste- och arbetskollektivavtalsverksamheten är att trygga medlemmarnas köpkraft i avtalsomgången, främja lika lön och jämlikhet i arbetslivet samt att utveckla personalrepresentanternas ställning. Samhällelig verksamhet Syftet med den samhälleliga verksamheten är att medverka i samhällsutvecklingen och den offentliga debatten om den genom att lyfta fram personalens ståndpunkter i dialogen samt att delta i den debatt som pågår om Europaparlamentsvalet. Organisationsverksamhet Syftet med organisationsverksamheten är bland annat att främja organisering och utveckling av förutsättningarna för anskaffning av medlemmar i synnerhet i nya ämbetsverk och företag.

5 Pardias medlemprofil (Pardias medlemsregister och medlemsundersökning 2013)
Kvinnor 39 % - män 61 % yrkesuppgifter 55 % sakkunniga uppgifter 35 % chef och förmansuppgifter 10 % högre högskoleexamen eller vetenskaplig påbyggnadsexamen 9 % lägre högskoleexamen 21 % examen på institutsnivå eller lägsta högskolenivå 39 % yrkesinriktad grundexamen 22 % annan utbildning 9 %

6 Medlem i Pardia Alkoholialan toimihenkilöt rf
Kelan toimihenkilöt rf Lotsförbundet Landsförsvarets Personalförbund MPHL Lantmäteriverkets tekniska MATE Förvaltningsunionen HU Lantbrukstjänstemannaorganisationernas förbund METO – Skogsbranschens experter* ProUnion Byggnadsingenjörer och -arkitekter i Finland (RIA)* Fackförbundet för social- hälsovårds- och fostringssektorn SHAFO rf Finlands Maskinbefälsförbund* Finlands Skeppsbefälsförbund* Finlands Brandmäns Förbund* Finlands Polisorganisationernas Förbund Finlands telekommunikationstekniska ST Funktionärer inom Teknik och Information Hälso- och socialvårdens fackorganisation Tehy * Tjänstemän vid Ålands Landskapsförvaltning TÅLC Tulltjänstemannaförbundet TMVL Arbets- och näringsförvaltningens personalförbund ANPF Utrikesförvaltningens tjänstemannaförening UHVY Beskattningstjänstemannaförbundet Universitetens och forskningssektorns personalförbund YHL SAMARBETSMEDLEMMAR: Personalföreningen vid Finlands Bank *) Gäller endast de medlemmar som arbetar inom statssektorn.

7 Organisations- och verksamhetsmodell
medlemmar 300 föreningar 24 medlemsförbund Medlemskåren Föreningarna Medlemsförbunden Medlemsorganisationen utser sin representant Representantskapsmötet utser på föredragning av medlemsorganisationen Representantskapsmötet Styrelsen ordf medlemmar Arbetsutskottet ordf. +8 medlemmar Verksamhetsgruppen för statens avtalssektorer Verksamhetsgruppen för de privata avtalssektorerna Region-kommitteerna Ledningsgrupp Kansli 16 st medlemsförbundets representat

8 Pardias kansliorganisation
Personal: ordförande 41 funktionärer externa och interna kommunikationen - publikationer - webbtjänster förhandlingsverksamhet internationell verksamhet samhällspåverkan forskning och statistik - ekonomi - pesonalärenden service ärenden - organisationsverksamhet utbildningsverksamhet

9 Pardias uppgifter Kommunikation Förhandlingar och avtal
statens allmänna tjänstekollektivavtal och kollektivavtal arbetskollektivavtal för de privata sektorerna stöd för medlemsorganisationernas förhandlingar tolkning av avtal, rådgivning frågor gällande samarbete, förtroendemän och arbetarskydd arbetslivsutveckling behandling av tvister forskning och statistik pension och övrigt socialskydd Samhällelig påverkan regional påverkan uppskattning av medlemskårens arbete intressebevakning på europeisk nivå och annan internationell verksamhet arbetslöshetsskydd samhällspåverkan i STTK (beskattning, näringspolitik etc.) samhällspåverkan (statsbudgeten, tjänstemanna- och förvaltningslagstiftning etc.) Kommunikation kommunikation skapar den externa och interna bilden av Pardia och synliggör Pardias insatser externa och interna kommunikationen, webbkommunikation, publikationer

10 Pardias uppgifter Föreningsverksamhet Utbildning regional verksamhet
stöd för medlemsrekrytering relationer till andra organisationer medlemsservice beredskap inför arbetskonflikter ungdomsverksamhet Utbildning planering, genomförande och utvärdering av medlemsutbildning, fackföreningsutbildning och utbildning för personalrepresentanter upprätthållande av ett datasystem för kursadministration produktion och distribution av studiematerial inventering av utbildningsbehov stärkande av Pardias utbildares kompetens Det årliga utbildningsutbudet planeras i samråd med medlemsorganisationerna och övriga samarbetspartners.

11 Pardias medlemsservice

12 Pardias fackföreningsverksamhet ger medlemmarna följande:
konkurrenskraftiga tjänste- och arbetskollektivavtal tolkning av och rådgivning i anknytning till avtal stöd till förtroendemän skötsel och rättshjälp i samband med avtalstvister arbetslöshetsskydd Pardia och medlemsorganisationer erbjuder även andra medlemsförmåner

13 Medlemsförmåner bl.a.: PardiaNyt-medlemstidningen
facklig ansvars- och rättsskyddsförsäkring olycks- och resenärförsäkring samt resgodsförsäkring under fritiden strejkbidrag till medlemsorganisationer hotell- och inkvarteringsrabatter Välfärdsperioderna ”1.steget” för fullvuxna och familjer kryssningsrabatter bränslerabatter

14 E-tjänster på webben: Hemsidorna www.pardia.fi
Medlemssidorna PardiaPlus fördjupade kunskaper om Pardias verksamhet E-tjänsten på webbsidorna ändra dina kontaktuppgifter i medlemsregistret och anmäl dig till kurser Prenumerera nya inlägg med RSS-flöde från aktuella nyhetssidan, nyhetssidan för Pardias statliga och privata sektor, Pardias förhandlingsnyheter, och om utbudet av utbildning. Ställ frågor eller ge feedback via webblankett Skicka e-vykort

15 Pardias förhandlingsverksamhet

16 Dimensionerna för ett Bra Arbete:
jämställdhet och likvärdighet rättvis och sporrande lön medvetenhet om arbetsenhetens målsättningar uppskattning av det egna arbetet möjlighet att påverka det egna arbetet goda utvecklings- och utbildningsmöjligheter gott ledarskap och arbetshälsa trygg arbetsmiljö och anställning

17 Pardias förhandlingsmiljö
Finlands Näringsliv, EK Förbund inom Finlands Näringsliv EK med vilka Pardia har tecknat arbetskollektivavtal: Servicebranschernas arbetsgivare PALTA: bl.a. affärsverkssektorn, VR:s sektorer, Fpa, revisionsbranschen och landsbygdsnäringar Socialbranschens Arbetsgivare Bildningsarbetsgivarna (universiteten) Förbundet för Finsk Handel Statens arbets-marknads-verk SAMV Statliga ämbetsverk och inrättningar Pardia

18 Statens tjänste- och kollektivavtal
Allmänna tjänstekollektivavtal SAMV Pardia ”Avtalsluckor” lönesystem Befullmäktigande Ämbetsverksspecifika preciserande tjänste- eller kollektivavtal Pardia/ Medlems- organisationer med fullmakt av Pardia Förhandlings- myndighet, ämbetsverk, inrättning r j e s t ö

19 Den privata sektorns förhandlingssystem
Finlands Näringsliv (EK) Allmänna avtal STTK Arbetsgivarförbundet Arbetskollektivavtal (t.ex. löner, arbetstid, semester) Pardia Pardias medlems- organisation Företag Företagsspecifikt arbetskollektivavtal Pardias medlems- organisation eller underorganisation Företag Lokala avtal, arbetsavtal Förtroendeman, Anställd

20 Arbetsfördelning mellan organisatoriska nivåer
Samhällspåverkan Påverkar i lagstiftningsfrågor Internationell intressebevakning Tjänstemannaorgani-sationen STTK Statliga arbetskollektiv- och tjänstekollektivavtal på central nivå Samhällspåverkan Påverkar i lagstiftningsfrågor Internationell intressebevakning Löntagarorganisationen Pardia Preciserande arbetskollektivavtal/ tjänstekollektivavtal Påverkar beslutsfattare inom det egna förvaltningsområdet Utveckling av arbetsmiljön Tolkning och tillämpning av avtal Medlemsorganisation och/eller underorganisation

21 Pardias internationella intressebevakning

22 Pardias internationella intressebevakning
Pardias internationella intressebevakning och inflytande innebär i första hand ett europeiskt och nordiskt samarbete På EU-/europeisk nivå har Pardia utvecklat intresse-, förhandlings- och avtalssystem samt även påverkningssystem de kompletterar motsvarande verksamhet på nationell nivå och vidgar verksamheten till de internationella fälten för beslutsfattande

23 Finskt och nordiskt organ
FIPSU= Finnish Public Services Unions’ EU Working Party: representerar Finlands organisationer i EPSU, i NOFS och på PSI medlemsförbund: Pardia, Jyty, TEHY, Super, Teknik och Hälsa FKT, JHL, OAJ, Talentia, AKAVAs specialbranscher, som samarbetar i ett nätverk NSO= Nordiska Statstjänstemanna organisation som medlem i NSO samarbetar Pardia med motsvarande nordiska organisationer och arbetsgivare i frågor om personal, arbetsplatser, anställningsvillkor etc. inom den statliga sektorn

24 Pardia är en aktiv organisation
PSI= Public Services International, dvs. det internationella sekretariatet för de offentliga sektorernas fackförbund global sammanslutning för den offentliga sektorns fackförbund främjar rätten att organisera sig, fackföreningsrättigheter och demokrati försvarar den offentliga sektorns verksamhet och existensberättigande påverkar internationella organ och organisationer EPSU= European Public Services Unions’ Federation realiserar PSI:s projekt etc. inom den offentliga sektorn utveckling av och deltagande i social dialog på EU-nivå TUNED (Trade Unions Delegation) NOFS= Nordic Public Service Unions, dvs. den nordiska valkretsen, som bereder ärenden med ett nordiskt perspektiv för EPSU:s generalförsamling, styrelsen och de fasta kommittéerna, bl.a. kommittén för stats- och europeisk förvaltning (NEA) och jämställdhetskommittén (GEC)

25 Pardias deltar via STTK i den internationella intressebevakningen i
Fria fackföreningsinternationalen EFS, dvs. Europas fackliga samorganisation NFS, dvs. Nordens fackliga samorganisation TUAC, Trade Union Advisory Committee (fackföreningsrörelsens rådgivande kommitté i OECD)


Ladda ner ppt "Löntagarorganisationen Pardia"

Liknande presentationer


Google-annonser