Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Löntagarorganisationen Pardia 13.1.2014. • central förhandlings-, avtals- och intressebevakningsorganisation • medlemsorganisationernas kanal till Tjänstemannacentralorganisationen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Löntagarorganisationen Pardia 13.1.2014. • central förhandlings-, avtals- och intressebevakningsorganisation • medlemsorganisationernas kanal till Tjänstemannacentralorganisationen."— Presentationens avskrift:

1 Löntagarorganisationen Pardia 13.1.2014

2 • central förhandlings-, avtals- och intressebevakningsorganisation • medlemsorganisationernas kanal till Tjänstemannacentralorganisationen STTK • samhällspåverkan • fackförbund för 24 medlemsorganisationer med 60 000 medlemmar • en av de största förbunden inom STTK Löntagarorganisationen Pardia 23.1.2014

3 Strategi 2014-2017 Vision: Pardia är den bästa löntagarorganisation Verksamhetsidé: • Pardia garanterar intressebevakning av högsta kvalitet för sina medlemmar. Värden: • Likabehandling • Ansvarsfullhet • Närhet VERKSAMHETENS TYNGDPUNKTER 2014 STRATEGISKA MÅL 33.1.2014 Tjänste- och kollektivavtalsverksamhet Samhällelig verksamhet Organisationsverksamhet •En stark förhandlings- och avtalsverksamhet samt aktiv påverkan i samhället garanterar goda arbetsvillkor, arbetshälsa och trygghet i förändringssituationer. •Verksamheten svarar mot medlemmarnas behov arbetslivet, som förändras kontinuerligt. •Kunniga aktörer och organisationens stabila ekonomi möjliggör framgångsrik intressebevakning.

4 Centrala tyngdpunkter för verksamheten 2014 Tjänste- och arbetskollektivavtalsverksamhet • Ett av de viktigaste målen med tjänste- och arbetskollektivavtalsverksamheten är att trygga medlemmarnas köpkraft i avtalsomgången, främja lika lön och jämlikhet i arbetslivet samt att utveckla personalrepresentanternas ställning. Samhällelig verksamhet • Syftet med den samhälleliga verksamheten är att medverka i samhällsutvecklingen och den offentliga debatten om den genom att lyfta fram personalens ståndpunkter i dialogen samt att delta i den debatt som pågår om Europaparlamentsvalet. Organisationsverksamhet • Syftet med organisationsverksamheten är bland annat att främja organisering och utveckling av förutsättningarna för anskaffning av medlemmar i synnerhet i nya ämbetsverk och företag. 3.1.20144

5 Pardias medlemprofil (Pardias medlemsregister och medlemsundersökning 2013) • Kvinnor 39 % - män 61 % • yrkesuppgifter 55 % • sakkunniga uppgifter 35 % • chef och förmansuppgifter 10 % • högre högskoleexamen eller vetenskaplig påbyggnadsexamen 9 % • lägre högskoleexamen 21 % • examen på institutsnivå eller lägsta högskolenivå 39 % • yrkesinriktad grundexamen 22 % • annan utbildning 9 % 53.1.2014

6 Medlem i Pardia Alkoholialan toimihenkilöt rf Kelan toimihenkilöt rf Lotsförbundet Landsförsvarets Personalförbund MPHL Lantmäteriverkets tekniska MATE Förvaltningsunionen HU Lantbrukstjänstemannaorganisationernas förbund METO – Skogsbranschens experter* ProUnion Byggnadsingenjörer och -arkitekter i Finland (RIA)* Fackförbundet för social- hälsovårds- och fostringssektorn SHAFO rf Finlands Maskinbefälsförbund* Finlands Skeppsbefälsförbund* Finlands Brandmäns Förbund* Finlands Polisorganisationernas Förbund Finlands telekommunikationstekniska ST Funktionärer inom Teknik och Information Hälso- och socialvårdens fackorganisation Tehy * Tjänstemän vid Ålands Landskapsförvaltning TÅLC Tulltjänstemannaförbundet TMVL Arbets- och näringsförvaltningens personalförbund ANPF Utrikesförvaltningens tjänstemannaförening UHVY Beskattningstjänstemannaförbundet Universitetens och forskningssektorns personalförbund YHL SAMARBETSMEDLEMMAR: Personalföreningen vid Finlands Bank *) Gäller endast de medlemmar som arbetar inom statssektorn. 63.1.2014

7 Organisations- och verksamhetsmodell Kansli Region- kommitteerna Medlemskåren Föreningarna Medlemsförbunden Representantskapsmötet Styrelsen • ordf. + 25 medlemmar Arbetsutskottet • ordf. +8 medlemmar •Verksamhetsgruppen för statens avtalssektorer • Verksamhetsgruppen för de privata avtalssektorerna 60 000 medlemmar 300 föreningar 24 medlemsförbund Medlemsorganisationen utser sin representant Representantskapsmötet utser på föredragning av medlemsorganisationen •16 st medlemsförbundets representat Ledningsgrupp 73.1.2014

8 8 Pardias kansliorganisation Personal: • ordförande • 41 funktionärer Ordförande Intressebevaknings- avdelningen Förvaltnings- avdelningen Organisations- och utbildnings- avdelningen Kommunikations- avdelningen Utvecklings- och framtidsenheten - förhandlingsverksamhet - internationell verksamhet - samhällspåverkan - forskning och statistik - ekonomi - pesonalärenden - service ärenden - organisationsverksamhet - utbildningsverksamhet -externa och interna kommunikationen - publikationer - webbtjänster 3.1.2014

9 Pardias uppgifter Förhandlingar och avtal • statens allmänna tjänstekollektivavtal och kollektivavtal • arbetskollektivavtal för de privata sektorerna • stöd för medlemsorganisationernas förhandlingar • tolkning av avtal, rådgivning • frågor gällande samarbete, förtroendemän och arbetarskydd • arbetslivsutveckling • behandling av tvister • forskning och statistik • pension och övrigt socialskydd Samhällelig påverkan • regional påverkan • uppskattning av medlemskårens arbete • intressebevakning på europeisk nivå och annan internationell verksamhet • arbetslöshetsskydd • samhällspåverkan i STTK (beskattning, näringspolitik etc.) • samhällspåverkan (statsbudgeten, tjänstemanna- och förvaltningslagstiftning etc.) Kommunikation • kommunikation skapar den externa och interna bilden av Pardia och synliggör Pardias insatser • externa och interna kommunikationen, webbkommunikation, publikationer 93.1.2014

10 Pardias uppgifter Föreningsverksamhet • regional verksamhet • stöd för medlemsrekrytering • relationer till andra organisationer • medlemsservice • beredskap inför arbetskonflikter • ungdomsverksamhet Utbildning • planering, genomförande och utvärdering av medlemsutbildning, fackföreningsutbildning och utbildning för personalrepresentanter • upprätthållande av ett datasystem för kursadministration • produktion och distribution av studiematerial • inventering av utbildningsbehov • stärkande av Pardias utbildares kompetens • Det årliga utbildningsutbudet planeras i samråd med medlemsorganisationerna och övriga samarbetspartners. 103.1.2014

11 Pardias medlemsservice 113.1.2014

12 Pardias fackföreningsverksamhet ger medlemmarna följande: • konkurrenskraftiga tjänste- och arbetskollektivavtal • tolkning av och rådgivning i anknytning till avtal • stöd till förtroendemän • skötsel och rättshjälp i samband med avtalstvister • arbetslöshetsskydd Pardia och medlemsorganisationer erbjuder även andra medlemsförmåner 123.1.2014

13 Medlemsförmåner bl.a.: • PardiaNyt-medlemstidningen • facklig ansvars- och rättsskyddsförsäkring • olycks- och resenärförsäkring samt resgodsförsäkring under fritiden • strejkbidrag till medlemsorganisationer • hotell- och inkvarteringsrabatter • Välfärdsperioderna ”1.steget” för fullvuxna och familjer • kryssningsrabatter • bränslerabatter 133.1.2014

14 E-tjänster på webben: • Hemsidorna www.pardia.fi • Medlemssidorna PardiaPlus ●fördjupade kunskaper om Pardias verksamhet • E-tjänsten på webbsidorna ●ändra dina kontaktuppgifter i medlemsregistret och anmäl dig till kurser • Prenumerera nya inlägg med RSS-flöde från aktuella nyhetssidan, nyhetssidan för Pardias statliga och privata sektor, Pardias förhandlingsnyheter, och om utbudet av utbildning. • Ställ frågor eller ge feedback via webblankett • Skicka e-vykort • www.facebook.com/palkansaajajarjestopardia • www.youtube.com/pardiary 143.1.2014

15 Pardias förhandlingsverksamhet 153.1.2014

16 Dimensionerna för ett Bra Arbete: • jämställdhet och likvärdighet • rättvis och sporrande lön • medvetenhet om arbetsenhetens målsättningar • uppskattning av det egna arbetet • möjlighet att påverka det egna arbetet • goda utvecklings- och utbildningsmöjligheter • gott ledarskap och arbetshälsa • trygg arbetsmiljö och anställning 163.1.2014

17 Pardias förhandlingsmiljö Statens arbets- marknads- verk SAMV Statliga ämbetsverk och inrättningar Finlands Näringsliv, EK Förbund inom Finlands Näringsliv EK med vilka Pardia har tecknat arbetskollektivavtal: • Servicebranschernas arbetsgivare PALTA: bl.a. affärsverkssektorn, VR:s sektorer, Fpa, revisionsbranschen och landsbygdsnäringar • Socialbranschens Arbetsgivare •Bildningsarbetsgivarna (universiteten) • Förbundet för Finsk Handel Pardia 173.1.2014

18 Statens tjänste- och kollektivavtal rjestö Pardia Pardia/ Medlems- organisationer med fullmakt av Pardia SAMV Förhandlings- myndighet, ämbetsverk, inrättning Allmänna tjänstekollektivavtal Ämbetsverksspecifika preciserande tjänste- eller kollektivavtal ”Avtalsluckor” lönesystem Befullmäktigande 183.1.2014

19 19 Den privata sektorns förhandlingssystem Finlands Näringsliv (EK) Arbetsgivarförbundet Företag Allmänna avtal STTK Arbetskollektivavtal (t.ex. löner, arbetstid, semester) Företagsspecifikt arbetskollektivavtal Pardia Pardias medlems- organisation Pardias medlems- organisation eller underorganisa tion Förtroendeman, Anställd Lokala avtal, arbetsavtal 3.1.2014

20 Arbetsfördelning mellan organisatoriska nivåer Samhällspåverkan Påverkar i lagstiftningsfrågor Internationell intressebevakning Statliga arbetskollektiv- och tjänstekollektivavtal på central nivå Samhällspåverkan Påverkar i lagstiftningsfrågor Internationell intressebevakning Preciserande arbetskollektivavtal/ tjänstekollektivavtal Påverkar beslutsfattare inom det egna förvaltningsområdet Utveckling av arbetsmiljön Tolkning och tillämpning av avtal Tjänstemannaorgani- sationen STTK Löntagarorganisationen Pardia Medlemsorganisation och/eller underorganisation 203.1.2014

21 Pardias internationella intressebevakning 213.1.2014

22 Pardias internationella intressebevakning • På EU-/europeisk nivå har Pardia utvecklat intresse-, förhandlings- och avtalssystem samt även påverkningssystem • de kompletterar motsvarande verksamhet på nationell nivå och • vidgar verksamheten till de internationella fälten för beslutsfattande • Pardias internationella intressebevakning och inflytande innebär i första hand ett europeiskt och nordiskt samarbete 223.1.2014

23 Finskt och nordiskt organ FIPSU= Finnish Public Services Unions’ EU Working Party: • representerar Finlands organisationer i EPSU, i NOFS och på PSI • medlemsförbund: Pardia, Jyty, TEHY, Super, Teknik och Hälsa FKT, JHL, OAJ, Talentia, AKAVAs specialbranscher, som samarbetar i ett nätverk NSO= Nordiska Statstjänstemanna organisation • som medlem i NSO samarbetar Pardia med motsvarande nordiska organisationer och arbetsgivare i frågor om personal, arbetsplatser, anställningsvillkor etc. inom den statliga sektorn 233.1.2014

24 Pardia är en aktiv organisation PSI= Public Services International, dvs. det internationella sekretariatet för de offentliga sektorernas fackförbund • global sammanslutning för den offentliga sektorns fackförbund • främjar rätten att organisera sig, fackföreningsrättigheter och demokrati • försvarar den offentliga sektorns verksamhet och existensberättigande • påverkar internationella organ och organisationer EPSU= European Public Services Unions’ Federation • realiserar PSI:s projekt etc. inom den offentliga sektorn • utveckling av och deltagande i social dialog på EU-nivå TUNED (Trade Unions Delegation) • NOFS= Nordic Public Service Unions, dvs. den nordiska valkretsen, som bereder ärenden med ett nordiskt perspektiv för EPSU:s generalförsamling, styrelsen och de fasta kommittéerna, bl.a. kommittén för stats- och europeisk förvaltning (NEA) och jämställdhetskommittén (GEC) 243.1.2014

25 Pardias deltar via STTK i den internationella intressebevakningen i • Fria fackföreningsinternationalen • EFS, dvs. Europas fackliga samorganisation • NFS, dvs. Nordens fackliga samorganisation • TUAC, Trade Union Advisory Committee (fackföreningsrörelsens rådgivande kommitté i OECD) 253.1.2014


Ladda ner ppt "Löntagarorganisationen Pardia 13.1.2014. • central förhandlings-, avtals- och intressebevakningsorganisation • medlemsorganisationernas kanal till Tjänstemannacentralorganisationen."

Liknande presentationer


Google-annonser