Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Myrornas Affärsplan 2013 Uppdaterad version av 2012 års plan 2013-03-08.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Myrornas Affärsplan 2013 Uppdaterad version av 2012 års plan 2013-03-08."— Presentationens avskrift:

1 1 Myrornas Affärsplan 2013 Uppdaterad version av 2012 års plan 2013-03-08

2 2 Innehållsförteckning 1.Inledning 2.Kort bakgrund verksamheten 3.Verksamhetsidé (och uppdrag) 4.Övergripande Affärsmål 5.Kärnvärden 6.SWOT 7.Finansiella mål 2013 8.Ekonomiskt utveckling och Budget 2013 9.Strategier (Fokusområden) 10. Aktivitetsplan 2013

3 3 Inledning Ledningen har under Q4 2012 tillsammans uppdaterat tidigare affärsplan till en version som ska gälla för 2013. Fokus har varit på att uppdatera och säkerställa rätt aktiviteter. Arbete med att ska en långsiktigt plan (LTP 2014- 2018) görs av ledningen under Q1-2 2013. Syftet med affärsplanen är att skapa en tydlig gemensam bild av vart vi ska och därmed ge oss möjlighet att kraftsamla kring rätt saker – det som skapar mest värde 2013! Därför är det viktigt att Affärsplanen blir ett arbetsdokument som vi lever efter, varje dag i hela organisationen. Vi vill att alla medarbetare ska få möjlighet att skapa aktiviteter som utgår från våra mål och strategier, för att på så sätt konkret och aktivt bidra till att vi når våra målsättningar och skapar vår egen framtid. Utgångsläget och grund för arbetet har varit Myrornas verksamhetsidé, uppdrag och Affärsplan 2011. Ledningen har gjort prioriteringar utifrån perspektivet ”var är vi (position), var är vi starka och var kan vi utvecklas”, omvärlden och dess förutsättningar samt vår egen drivkraft att bli ännu bättre med fokus på långsiktig lönsamhet.

4 4 Kort bakgrund Myrorna kom till Frälsningsarmén som en gåva. Några hängivna damer som drivit en välgörenhet under namnet Myrorna, beslutade på grund av ålder och kanske visdom att ge sin lilla verksamhet bestående av en enkel insamling med tillhörande butik, till Frälsningsarméns sociala verksamhet. Året var 1899, och denna första butik låg på Götgatan i Stockholm. Detta var början och verksamheten bedrevs under ett flertal år med en butik. Överskottet gick oavkortat till den sociala verksamheten inom FA. Stor del av personalen för insamling och sortering fick genom Myrornas verksamhet tillfälle att ta första steget ut på arbetsmarknaden. Myrorna har idag 33 butiker samt 5 större sorteringsanläggningar och finns representerade på 20-tal orter runt om i landet.

5 5 Verksamhetssidé Myrorna skall genom att ta tillvara det överskott som genereras i samhället, i form av kläder, möbler samt prylar, och sälja dessa i egen regi skapa ett betydande ekonomiskt överskott till Frälsningsarméns sociala verksamhet. Myrorna skall också ge människor som av någon anledning behöver en ny start för att gå ut i arbetslivet, möjlighet till meningsfull sysselsättning för att på så sätt kunna öka sina möjligheter på arbetsmarknaden. Uppdrag ”Myrorna ska skapa ett betydande överskott till FAs sociala verksamhet genom att verka för en mer hållbar värld genom att aktivt driva en utveckling för ökad återanvändning samt också vara den bästa vägen in på arbetsmarknaden för människor som av olika skäl inte har sysselsättning”

6 6 Övergripande Affärsmål Myrornas ska genom sin verksamhet verka för att största möjliga långsiktiga avkastning genereras till Frälsningsarmén sociala arbete Ökad butiksförsäljning och säkrad EBIT-tillväxt. Myrorna ska vara givarens främsta val som gåvomottagare Myrorna ska genom sitt unika sortiment vara kundens främsta val Myrornas verksamhet ska bedrivas med stabil operativ effektivitet så att trygghet skapas för både ägare och medarbetare Myrorna ska vara ett attraktivt val inom den så kallade övergångsarbetsmarknaden Myrorna strävar efter att insatsen ska bli lönsam för ”samarbetaren”, instansen som placerar samt för Myrorna. Myrorna ska vara en aktiv del i utvecklingen av ett hållbart samhälle

7 7 Medarbetare Myrorna har i dagslägsläget ca 1104 medarbetare fördelade: 288 personer är tillsvidareanställda varav 84 är anställda med lönebidrag (LB) 86 personer har visstidsanställning, varav 49 är anställda med LB Ca 15 personer är volontärer ca 715 personer är ”samarbetare” som arbetar på Myrorna som praktikanter, gör samhällstjänst eller deltar i andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 2013-03-08 Bemanning

8 8 Kärnvärden Vi ska vara bäst på att arbeta tillsammans. Inom Myrorna tror vi på samarbete och delar med oss av vår kunskap. På så sätt tillvaratar vi alla våra gemensamma erfarenheter. Vi söker också samarbeten med företag och organisationer för att skapa största möjliga nytta. Vi jobbar med varandra, för andra. Vi ska alltid ligga steget före. För att bli framgångsrik måste man våga, ha modet att pröva nya vägar. Vi ska överraska och utmana. Följa trender och alltid vara aktuella. Vi söker uppmärksamhet, men inte för dess egen del, utan för att vi har något viktigt att berätta. Mångfalden gör oss unika. Vi tror att människors olikheter, bakgrund och historia är värdefulla tillgångar. Genom att respektera, och lära oss av varandra blir vi bättre. Tack vare vårt unika sortiment får begreppet mångfald en ännu större betydelse för oss. För oss är pengar alltid ett medel. Aldrig ett mål. Det är viktigt att tjäna pengar. För oss har det framförallt betydelse genom den Sociala nytta de kan skapa. Vi mäter vår framgång genom de insatser vi kan göra För att hjälpa människor och vår miljö. Det är den vinst vi skapar. Vi gör återanvändning till en bra affär. För alla. Vår verksamhet baseras på våra gåvor. Vid sidan av att det bidrar till vår sociala verksamhet innebär det också en stor miljönytta. Genom att köpa begagnat i stället för nytt minskar vi användningen av resurser. Det är bra för vår värld.

9 9 SWOT-analys Styrkor (interna förutsättningar) Myrornas positiva ändamål – social och miljömässigt Myrornas kompetens och metodik i arbetet med arbetsträning Myrornas genuina och långa bakgrund Rikstäckande närvaro Personliga och breda sortimentet Varumärket Myrorna Medarbetarnas kompetens och engagemang Erfarenhet av detaljhandeln Mångfald bland våra medarbetare Ytterligare potential i befintlig verksamhet Affärsområdet FI

10 10 SWOT-analys Svaghet er (interna förutsättningar) Ineffektiv hantering av gåvor/varor Transportkrävande Varierande kultur Inte alla gånger så snabbfotade Bristande kompetens inom vissa områden Låga varuvärden Ojämn varuförsörjning Nyttjar inte värdet fullt ut på insamlad volym Ej alltid tydligt kommunicerade prioriteringar och mål Bristande uppföljning

11 11 SWOT-analys Möjligheter (externa förutsättningar) Ökad efterfrågan på second hand (konsumenttrender) Fortsatt stor möjlighet att kapitalisera på Varumärket utifrån behov Ökade krav på transparens från kunderna/givarna Ökad medvetenhet kring miljönyttan Ökat fokus på CSR (hållbarhet) arbete i näringslivet Ökad förväntan på kundomhändertagande Tillgång produktkvalitet Utveckla nya lösningar utifrån rationellt kund/givar beteende Ökad behov av produktutveckling Fortsatt behov av arbetsträning Lågkonjunktur (håller i plånboken) NTT

12 12 SWOT-analys Hot (externa förutsättningar) Konkurrens från andra förbättrade secondhandaktörer Ny konkurrens om textilier Konkurrens från kommuner Ökad konkurrens från nyhandeln (rea, utförsäljningar) Konkurrens från Internetbaserad försäljning, t.ex. Blocket Politiska beslut styr tillgången på samarbetare Nya aktörer på exportmarknaden Marknadsregleringar (ex Ändringar i moms- och vinstskattelagstiftningen) Lågkonjunktur, ev vikande arbetsmarknad (förändring konsumtionsvanor pga sämre ekonomi) Ökad brottslighet Minskad efterfrågan utlandsförsäljning

13 13 Det långsiktiga ekonomiska målet är ett ökande betydande överskott. I dagsläget är Myrornas mål en vinstmarginal om 15%. Under 2013 kommer ny styrmodell att implementeras. Verksamheten kommer att följas upp på målsatta nyckeltal. De framtagna nyckeltalen börjar användas under kvartal 2 2013. De nya nyckeltalen är både finansiella och funktionella (operationella). Det kommer att finnas nyckeltal som mäter mjuka värden såsom ex varumärkeskännedom/erinran, nöjd kundindex, C02 utsläpp, nöjd medarbetarindex, marknadsandel, prisvärdhet och servicegrad. Utvärderingen av ny styrmodell sker under kvartal 4 2013. Ambitionen är att nuvarande interndebiteringsmodell fasas ut under andra halvåret. Finansiella mål Mål 2013

14 14 Ekonomisk utveckling samt budget 2013 (inkl nyöppningar) 2010201120122013 Butiksf ö rs. 198,1210,0215,0232,3 Exportf ö rs. 18,121,825,424,0 Ö vriga int ä kter 0,90,70,50,4 S:A f ö rs ä ljning 217,1232,5240,02567 Pers.kostn.-86,3-90,1-97,9-112,5 Lokalkostn.-47,7-53,3-54,3-59,8 Fordonskostn.-7,1-7,6-7,5 Marknadsf.-3,7-4,5-5,5-4,7 Entrepren ö rer -4,9-5,2 -5,7 Ö vriga kostn. -18,7-18,3-21,3-21,0 Finans kostn.-5,4-5,8-6,2-7,0 S:A kostnader-173,8-184,8-197,9-218,2 Resultat43,347,74338,5. I Personalkostnader ingår handledararvode 2010; 9,8 msek, 2011; 13,0 msek, 2012; 11,4 msek, 2013; 12,3.

15 15 Gemensamt arbetssätt (tryggare, starkare, effektivare) Genom ny organisation skapa ett kraftfullare, tydligare och konkurrenskraftigare Myrorna genom renodlade och tydliga verksamhetsområden. Skapa en struktur med tydliga roller, mandat och förväntningar. Vi vill med detta motverka duplicering av verksamhet och på så sätt få en effektivare resursfördelning. Den nya organisationen syftar till att tillvarata och utveckla medarbetarna i hela organisationen. Skapa tydliga processer och arbetsarenor för ökad delaktighet, samverkan och dialog. Säkerställa att vi har värdefulla och användbara verktyg för detta som alla känner till och verkar igenom. Synliggöra Myrorna (stärka varumärket) Skapa och kommunicera en tydlig vision, bygga varumärkeslöfte och identitet. Det vill säga ”Vad vi vill vara, hur vi vill uppfattas och vårt löfte till våra kunder”. Löpande 2013 utgå från en sk Budskapssplattform och agera mer proaktivt i vår kommunikation både internt och externt och därmed även belysa och kommunicera den sociala nyttan. Strategier 2013 (Fokusområden)

16 16 Förbättrad varuförsörjning Utifrån de förändringar som sker i samhället inom insamlingsområdet förstärka försäljningen genom att möta upp nya behov och ta tillvara nya, mer effektiva och lönsamma sätt för att säkerställa framtida inflöde av gåvor. Vårt varuflöde är ”a&o”. Vi behöver därför ta fram en förnyad strategi för vår varuförsörjning. Omfattande hela processen - som ex sortimentsstrategi (”push or pull”). Vi ska utveckla förenklade och effektiva processer för att säkra och optimera leveranserna. Vi ska öka vår kompetens och kunnande för att än mer ta tillvara och nyttja gåvornas potentiella värde fullt ut. Strategier 2013 (Fokusområden)

17 17 Strategier 2013 (Fokusområden) Nöjd kund givare Göra det enklare att skänka gåvor genom att öka tillgängligheten för våra kunder/givare genom nya kanaler för mottagning av gåvor samt butiksexpansion. Etableringsstrategi med inriktning på ökad lönsamhet (inte enbart omsättning). Synliggöra ”Nyttan” för ökat besöksantal och samtidigt möta upp mot kunderna/givarnas förväntningar genom ökad upplevd prisvärdhet och ökad servicegrad (bl a bemötande). Vår roll i samhället Aktivt verka för att bli en ännu starkare och trovärdig, men även innovativ, partner i övergångsmarknaden. Arbeta för en mer övergripande dialog med de olika aktörerna såsom ex AF, kommuner mfl. Säkerställa vår roll som ”hållbarhetsaktör” bl a genom driva och utveckla nyskapande idéer för återanvändning tillsammans med olika samarbetspartners.

18 18 Fokusområde: Positionera vår roll i samhället Aktivitetslista 2013 – Myrornas ledning Blåmarkerat = Nytt, Rödmarkerat = klart AktivitetAnsvarigDeadline Vision, position och långsiktiga mål (LTP 2014-2018)CAQ1-2 Formulera vision för hållbarhetsarbetet (CSR)EEQ2 Utveckla samarbetarstrategin och handledarmetodikenTNQ2 Utarbeta volontärprogramTNQ3 Berätta om nyttan och metodiken, Myrornas roll inom återanvändning och arbetsmarknad LKQ2 Plan för att öka marknadsandelar insamlingUBQ2 Översyn av etiska riktlinjer för exporthanteringEEQ2 Plan för Affärsutveckling - Nya och förbättrade affärsområden och koncept inkl samarbeten för att driva utvecklingen i samhället CA/EE/LK/ TN Q3

19 19 Fokusområde: Gemensamt arbetssätt AktivitetAnsvarigDeadline Implementera ny organisation - tydliga roller och förväntningar CAKlart Identifiera och säkerställa tydliga roller, arbetsprocesser och mötesarenor AllaPågår löpande Följa upp Affärsplanen i hela organisationenAllaQ2 Genomföra och implementera ny styrmodell, inkl nya nyckeltal LDQ2 Myrornas ”strategiska hus” – hur alla komponenter håller ihop dvs ersätter ”fundamentet” CAQ2 Aktivitetslista 2013 – Myrornas ledning

20 20 Fokusområde: Nöjdare kunder och givare AktivitetAnsvarigDeadline Öka tillgängligheten för insamling (ex ÅVC)UBQ1-4 Plan för tydligare kommunicera samhällsnyttanLKQ1 Förnya etableringsplanen (ökad lönsamhet)PHQ2 Uppdatera plan för butiksförnyelsen långsiktigt (investeringar befintliga butiker) PHQ3 Aktiviteter för ökad butiksförsäljning – ökat antal besökare, konverteringsgrad och ökade snittköp PHQ1-4 Erbjuda ett prisvärt sortiment (varufördelning)PHQ3 Implementering av Profilen i samtliga butikerPHQ3 Aktivitetslista 2013 – Myrornas ledning

21 21 Fokusområde: Synliggöra Myrorna – stärka varumärket AktivitetAnsvarigDeadline Implementera ny budskapsplattform på hela MyrornaLKQ2 Plan för employer branding – ”attraktiv arbetsgivare”TNQ2 Skapa en budskapsplattformLKKlart Identifiera/formulera kriterier för externa samarbetenLKQ2 Ta fram struktur och processflöde för internkommunikation LK/TNQ1 Plan för ökad kommunikation och marknadsföring av Myrorna både centralt och lokalt LKKlart Ta fram plan för bättre Konkurrensbevakning och Omvärldsanalys LK/PH/UBQ2 HållbarhetsredovisningLD/EEQ4 Aktivitetslista 2013 – Myrornas ledning

22 22 Fokusområde: Förbättrad varuförsörjning AktivitetAnsvarigDeadline Tydlig sortimentsstrategi (sortiment efter kundefterfrågan/lönsamhet) PH/UBQ2 Plan för säkrad insamling, nya metoder för ökad volymUBQ2 Gapanalys av hela varuprocessen (för att säkra att vi gör rätt saker) CAQ3 Förbättrad dialog mellan verksamheterna löpande (”leverantör/mottagare”) AllaQ1-4 Plan för lika arbetssätt i produktionenUBQ3 Öka produktiviteten inom produktion (”lean”)UBQ1-4 Genomföra effektivisering av transporterUBQ2 Fortsatt säkerhetsarbete (Gåvans väg)PH/UBQ2 Aktivitetslista 2013 – Myrornas ledning


Ladda ner ppt "1 Myrornas Affärsplan 2013 Uppdaterad version av 2012 års plan 2013-03-08."

Liknande presentationer


Google-annonser