Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen är en förvaltningsmyndighet under Näringsdepartementet Sven-Erik Bucht Landsbygdsminister med ansvar för frågor som rör.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen är en förvaltningsmyndighet under Näringsdepartementet Sven-Erik Bucht Landsbygdsminister med ansvar för frågor som rör."— Presentationens avskrift:

1 Skogsstyrelsen

2 Skogsstyrelsen är en förvaltningsmyndighet under Näringsdepartementet Sven-Erik Bucht Landsbygdsminister med ansvar för frågor som rör skog. 2

3 Vår uppgift Skogen är Sveriges viktigaste naturtillgång och en värdefull resurs. Vår uppgift är att verka för att landets skogar sköts så att målen i den svenska skogspolitiken uppnås. 3

4 Skogspolitiken Den gällande skogspolitiken beslutades av riksdagen i stora drag 1993 (proposition 112/93:226) 2008 kom ”En skogspolitik i takt med tiden” (proposition 2007/08:108) som bekräftade skogspolitiken från 1993. 4

5 Skogspolitiken Skogspolitiken vilar på två jämställda mål, produktionsmålet och miljömålet. Som sektorsansvarig myndighet samarbetar vi med företrädare från skogsbruket och miljövården för en uthålligt god avkastning och en rik och varierande skogsmiljö. 5

6 Sektorsansvaret Det skogliga sektorsansvaret innebär att åtgärder som krävs för att bevara skogslandskapets natur- och kulturmiljövärden är ett gemensamt ansvar för myndigheterna och skogsbruket. 6

7 Frihet under ansvar Den svenska skogspolitiken ger skogsägarna stor frihet att agera inom givna ramar. Med friheten följer också ansvaret att aktivt arbeta för att våra gemensamma mål uppnås. 7

8 Tillsyn Skogsvårdslagen Miljöbalken Kulturminneslagen Virkesmätningslagen Frö- och planthandel Timmerförordningen Foto: Michael Ekstrand 8

9 1993 års skogsvårdslag Den nuvarande skogspolitiken beslutades av riksdagen 1993. Skogsvårdslagens reglering av virkesproduktionen minskade i omfattning, vilket ledde till att avverkningsmöjligheterna ökade. Skyldigheten att röja och gallra togs bort. I återväxterna accepteras lövskog i högre grad än tidigare. Kravet att inneha skogsbruksplan försvann också. I stället stärktes vissa miljöregler, t.ex. infördes en skyldighet att i avverkningsanmälan även redovisa vilken miljöhänsyn som planeras. Miljöförändringar har uppmärksammats genom 1979 års skogsvårdslag, och blev än tydligare genom 1993 års skogsvårdslag som markerar att den biologiska mångfalden inte skall påverkas av avverkning. Två jämställda mål fastställs för miljö och produktion.

10 5 § SVL Skyldighet att anlägga ny skog 1. Markens virkesproducerande förmåga tas inte tillvara 2. Marken ligger outnyttjad 3. Skogens tillstånd är uppenbart otillfredsställande

11 5 § SVL Föryngringsåtgärder Krav på tid: Plantering, sådd eller åtgärder för naturlig föryngring ska ha utförts senast år 3 efter avverkningsåret. Med år avses tiden fr.o.m. 1 juli ett år t.o.m. 30 juni året därpå.

12 5 § SVL Krav på tid föryngringsåtgärder Med år avses 1 juli ett år till 30 juni året därpå (år 0,1,2,3) Exempel på krav på tid (3:e året) Avverkning 1:a halvåret 2012. Åtgärd senast 30 juni 2015 Avverkning 2:a halvåret 2012. Åtgärd senast 30 juni 2016

13 6 § SVL Föryngringsåtgärder Krav på föryngringsåtgärder När det behövs för att få tillfredsställande återväxt och för att denna ska utvecklas väl kan följande krav ställas: Skärm-/fröträd i tillräckligt antal Sådd eller plantering Hjälpplantering Avverkning av restskog Hyggesrensning Markberedning Åtgärder mot försumpning Utglesning av skärm Plantröjning

14 8 § SVL Ansvarig för anläggning och vård av ny skog Skogsmarkens ägare alltid ansvarig

15 30 § SVL Hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen

16 Kort historik Miljöhänsyn infördes i SvL i mitten på -70 talet då främst som landskapsvård 1979 års lag kom miljöhänsynen på allvar för växter och djur då relativt detaljerade regler 1994 ny SvL med större frihet samtidigt som produktion och miljö blev 2 jämställda mål. Har sedan dess haft ungefär samma utformning. Reglerna finns i 30 §. 2010 startade ett arbete med att se över 30 § som resulterade i en del nya föreskrifter /allmänna råd

17 Översynen av 30 § under 2011-2014 Översynen har gjorts i två etapper Del 1 (2012) innebar förtydliganden avseende främst mark och vatten och skogsbilvägar, hänsyn vid stubbskörd och en tydligare struktur. Del 2 av översynen nu klar gäller från1 mars 2014 och innebär i första hand omskrivning av avsnitten kring växt- och djurarter och prioritering av hänsyn

18 30 § SVL föreskrifter Några viktiga formuleringar i föreskrifterna. –Föreskrifterna gäller ”vid all skötsel av skog, på mark som omfattas av skogsvårdslagen.” –”gäller i det enskilda fallet i den utsträckning de inte är så ingripande att pågående markanvändning avsevärt försvåras” Skador ska förhindras om det är möjligt utan att pågående markanvändning försvåras i annat fall begränsas så långt det är möjligt inom ramen för intrångsbegränsningen. Hänsyn ska skyddas vid kommande åtgärder

19 Skogsstyrelsens tillämpning av 30 § skogsvårdslagen beträffande Miljöhänsyn som ska tas utan ersättning

20 Bakgrund Enligt 30 § skogsvårdslagen ska hänsyn tas till naturvårdens och kulturmiljö- vårdens intressen vid skötsel av skog Kraven på hänsyn får inte vara så stora att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten

21 Modell för uträkning För att undvika att vi ställer så stora krav på hänsyn att toleransnivån överskrids har vi tagit fram en beräkningsmodell.

22 30 § SVL Intrångsbegränsningen

23 Vad räknas med i intrånget? I intrånget ingår i första hand värdet av sparade träd I intrånget ingår även krav på återställande ---------------------------------------------------------------------- I intrånget räknas inte åtgärder för att förhindra skada (försiktighetsåtgärder) med. –Det innebär att ”normalt” räknas inte kostnaden för passage över vattendrag och förhindra skada på kulturlämning med i intrånget (det senare normalt små kostnader) I intrånget räknas inte framtida produktionsbortfall, t.ex. krav på att lämna en skyddszon oplanterad

24 Hänsyn till arter -Skador till följd av skogsbruksåtgärder ska förhindras eller begränsas i livsmiljöer och på substrat där det förekommer prioriterade fågelarter, vilka framgår av bilaga 4, samt arter markerade med N eller n i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) eller som betecknas som akut hotade, starkt hotade, sårbara eller nära hotade. - Anges bl.a. tidpunkt för störningskänslig period för rovfåglar

25 Foto: August Thomasson I föreskrifter till 30 § SVL har vi pekat ut prioriterade fågelarter: –Bilaga 1 enligt fågeldirektivet –Rödlistade –Negativ populationsutveckling Fåglar

26 Prioritering 30 § Endast göras om hänsynen går över intrånget Prio 1 fåglar enligt bilaga 4 SvL arter eller enligt N och n arter i artskyddsförordningen Prio 2 hänsynskrävande biotoper, naturvärdes- träd eller kantzoner

27 Återställande efter skada krav 30 § Värdefulla kulturmiljöer skall återställas när så är möjligt Stigar skall rensas och lagas….. Vattendrag och diken ska rensas och deras naturliga lopp återställas. Diken ska rensas från virke i överfart och felaktigt avslutade diken ska åtgärdas. Allvarliga körskador ska återställas om det inte innebär en ökad negativ påverkan på vattnet.

28 Miljöbalken Naturvårdslagen och andra miljölagar skapade 1998 miljöbalken. Syftet med balken - Människors hälsa och miljön skyddas mot skador - Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas - Den biologiska mångfalden bevaras - God hushållning tryggas - Återanvändning och återvinning främjas

29 Miljöbalken Miljöbalken innehåller det rättsliga skyddet för naturen Ex. Nationalparker, naturreservat, biotopskydd Införlivade EU-direktiv, ex Natura 2000 –Art- och habitatdirektivet –Fågeldirektivet

30 Samråd 12:6 lag/förordning Lagtexten /förordningstext Åtgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska anmälas för samråd till berörd myndighet. Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet för skogsbruksåtgärder Myndigheten får meddela föreskrifter om vilka åtgärder som ska anmälas och vad en sådan anmälan ska innehålla.

31 Skäl att ta fram föreskrifter 12:6 Bättre efterlevnad av regelverket Tydligare avgränsning av vad som ska anmälas och vad en anmälan ska innehålla Enhetligare tillämpning Tydlighet för domstolar om vad som gäller

32 Föreskrifterna SKSFS 2013:3 Trädde i kraft 1 april 2014 1§ Allmänt om anmälningsskyldigheten 2 § Definitioner 3 § Allmänt om anmälans innehåll 4-10 §§ Beskrivning av de sju anmälningspliktiga åtgärderna

33 Åtgärder som ska anmälas Skogsbruksåtgärder i områden med mycket stor betydelse för flora och fauna (nyckelbiotoper) Viss dikesrensning Maskinell Skogsgödsling och askåterföring Viss stubbskörd Anläggande av skogsbilvägar / traktorvägar (>300m) Vissa basvägar Obs även andra åtgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön berörs av anmälningsplikten


Ladda ner ppt "Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen är en förvaltningsmyndighet under Näringsdepartementet Sven-Erik Bucht Landsbygdsminister med ansvar för frågor som rör."

Liknande presentationer


Google-annonser