Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressmaterial 30 maj 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressmaterial 30 maj 2016."— Presentationens avskrift:

1 BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressmaterial 30 maj 2016

2 BNP – kvartal 1, 2016 Kvartal 1 Säsongrensad0,5 Kalenderkorrigerad4,2 Faktisk3,7 Uppgifterna avser procentuell förändring. Säsongrensad BNP- förändring redovisas jämfört med föregående kvartal medan kalenderkorrigerad och faktisk BNP-utveckling redovisas jämfört med samma kvartal föregående år.

3 Kalenderkorrigerad och säsongrensad BNP Uppgifterna avser procentuell förändring. Säsongrensad BNP-förändring redovisas jämfört med föregående kvartal medan kalenderkorrigerad BNP-utveckling redovisas jämfört med samma kvartal föregående år.

4 Kalenderkorrigerad BNP och BNP per capita Uppgifterna avser procentuell förändring. Kalenderkorrigerad BNP-utveckling redovisas jämfört med samma kvartal föregående år.

5 Försörjningsbalans kvartal 1 Försörjnings- balans Kvartals -takt q1/q4 Bidrag q1/q4 Årstakt q1/q1 Bidrag q1/q1 Hushållens kons.1,10,53,11,4 Offentlig kons.0,50,12,20,6 Fast bruttoinv.2,10,57,31,6 Lagerinvesteringar…0,3…0,5 Export-1,3-0,62,81,2 Import0,8-0,34,1-1,6 BNP0,5 3,7 Uppgifterna avser procentuell förändring resp. bidrag i procentenheter

6 Kvartalsvis förändring i BNP 2014 till 2016 dekomponerade Uppgifterna avser procentuell förändring (BNP), resp. bidrag till BNP (övriga). Värden i säsongrensade tal jämfört med föregående kvartal.

7 BNP – Säsongutveckling 2014kv2-2016kv1 Försörjningsbalans201420152016 Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1 Hushållskonsumtion 1,1-0,10,8 0,40,81,01,1 Offentlig konsumtion 0,60,90,20,50,80,30,90,5 Fast bruttoinvestering 0,91,72,31,41,31,03,12,1 Lagerinv. (bidrag) 0,5-0,50,2-0,20,10,5-0,40,3 Export 1,40,11,02,10,91,52,5-1,3 Import 4,1-1,52,41,20,22,41,30,8 BNP 0,70,40,91,1 0,91,60,5 Samtliga uppgifter avser procentuell förändring jämfört med närmast föregående kvartal rensat för säsongeffekter

8 Näringslivets förädlingsvärde Säsongrensat index 2005K01=100

9 BNP från produktionssidan kv 1 Kvartals- takt q1/q4 Bidrag q1/q4 Årstakt q1/q1 Bidrag q1/q1 Näringslivet0,50,44,53,1 Varuproducenter0,30,15,11,3 Tillverkningsindustrin-0,20,04,10,6 Tjänsteproducenter0,70,34,21,8 Handel0,90,15,50,5 Off. Myndigheter0,30,12,20,4 Produktskatter netto 0,60,15,90,7 BNP0,5 4,2 Samtliga uppgifter avser procentuell förändring resp. bidrag i procentenheter. Kvartalstakten avser säsong- och kalenderkorrigerade värden medan årstakt avser kalenderkorrigerade värden

10 Hushållens konsumtion Procentuell förändring jämfört med föregående kvartal (säsongrensad data)

11 Hushållens konsumtion Procentuell förändring jämfört med föregående kvartal (säsongrensad data)

12 Hushållens konsumtion 2016 kv1 COICOPBeskrivningKvartals- takt BidragÅrstaktBidrag 01Livsmedel 0,70,13,30,4 02Alkohol och tobak 0,90,03,50,1 03Kläder och skor -0,30,01,00,0 04Boende 2,10,53,41,0 05Möbler 0,90,05,40,3 06Hälso- och sjukvård -0,30,0-3,1-0,1 07Transporter och fordon 1,10,15,80,7 08Kommunikation 1,50,06,50,2 09Fritid och underhållning 1,60,25,80,6 10Utbildning 0,60,01,60,0 11Hotell och restaurang 1,70,15,60,3 12Övriga varor och tjänster 0,40,00,10,0 15Svensk konsumtion utomlands 2,20,19,20,5 16Utländsk konsumtion i Sverige 3,5-0,217,5-0,8 Hushållskonsumtion totalt exkl. HIO 1,1 3,1 Samtliga uppgifter avser procentuell förändring resp. bidrag i procentenheter

13 Offentlig konsumtion Procentuell förändring jämfört med föregående kvartal (säsongrensad data) resp. säsongrensade data i miljarder kronor

14 Offentlig konsumtion, 2016 kv1 Kvartals -takt BidragÅrstaktBidrag Offentlig konsumtion 0,5 2,2 Staten0,70,23,81,0 Kommuner0,40,31,71,3 Primärkommuner0,60,31,50,8 Landsting0,20,12,00,5 Uppgifterna avser procentuell förändring resp. bidrag i procentenheter

15 Fasta bruttoinvesteringar Procentuell förändring jämfört med föregående kvartal (säsongrensad data) resp. säsongrensade data i miljarder kronor

16 Fasta bruttoinvesteringar InvesteringstypKvartals -takt Bidrag Byggnader och anläggningar4,11,7 Bostäder2,50,5 Övriga byggnader och anläggningar5,51,3 Maskiner och inventarier samt vapensystem 2,60,8 Transportmedel3,60,2 IKT1,50,1 Övriga maskinger och inventarier2,60,5 Immateriella tillgångar-1,4-0,4 Totala investeringar2,1 Uppgifterna avser procentuell förändring eller bidrag i procentenheter

17 Fasta bruttoinvesteringar Investerande branschKvartals- takt Bidrag Näringslivet2,52,1 Varuproducenter1,70,5 Tillverkningsindustri-0,6-0,1 Tjänsteproducenter3,01,5 Offentliga myndigheter0,40,1 Totala investeringar2,1 Samtliga uppgifter avser procentuell förändring resp. bidrag i procentenheter

18 Lagerinvesteringar, bidrag till BNP i säsongrensad kvartalstakt

19 Lagerinvesteringar, 2016 kv 1 LagertypBidrag Kvartals- takt Bidrag Årstakt Industrins lager0,00,5 Handelns lager0,1 Övriga lager0,1-0,2 Lager totalt0,30,4 Samtliga uppgifter avser bidrag till BNP i procentenheter

20 Export och import 2000k1=100

21 Export och import Procentuell förändring jämfört med föregående kvartal (säsongrensad data)

22 Kvartals- takt BidragÅrstaktBidrag Export-1,3-0,62,81,2 Varor0,60,24,41,3 Tjänster-5,3-0,8 -0,1 Import0,8-0,34,1-1,6 Varor 1,5-0,45,3-1,5 Tjänster-0,80,11,2 -0,2 Exportnetto*-0,9-0,4 Uppgifterna avser procentuell förändring resp bidrag i procentenheter. * Avser exportnettots bidrag till BNP-utvecklingen Export och import, 2016 kv 1

23 Kvartals- takt Bidrag Insatsvaror2,10,5 Investeringsvaror0,60,2 Icke var. Kons-3,1-0,3 Varaktiga kons.-0,60,0 Energi2,30,1 Datatjänster-7,9-0,4 FoU-18,9-0,3 Huvudkontorstjänster-1,9-0,1 Uthyrning och leasing-10,1-0,5 Övriga tjänster-5,4-0,6 Utl. Kons i Sv.3,50,2 Totalt -1,3 Uppgifterna avser i procentuell förändring respektive bidrag i procentenheter. Export 2016 kv 1

24 Kvartals- takt Bidrag Insatsvaror2,50,5 Investeringsvaror-3,2-0,8 Icke var. Kons3,80,4 Varaktiga kons.1,30,0 Energi12,60,8 Datatjänster1,80,0 FoU-0,70,0 Huvudkontorstjänster-1,00,0 Uthyrning och leasing-4,1-0,1 Övriga tjänster-2,7-0,3 Svensk kons. utoml.2,00,2 Totalt 0,8 Uppgifterna avser i procentuell förändring respektive bidrag i procentenheter. Import 2016 kv 1

25 Arbetsinsats Procentuell förändring jämfört med föregående kvartal (säsongrensad data)

26 Arbetsinsats – Arbetade timmar Procentuell förändring jämfört med föregående kvartal (säsongrensad data)

27 Avstämning 2016, kvartal 1 Innan avstämning 2016q1 jfr 2015q1 Produktionssidan3,2% Användningssidan4,0% Avstämd BNP-tillväxt3,7% I fasta priser justerades användningssidan ned 2,7 miljarder kronor medan produktionssidan justerades upp 5,4 miljarder kronor.

28 Revideringar 2015 Publicerad faktisk volymutveckling för BNP vid olika beräkningstillfällen

29 Hushållssektorns inkomster och sparande kvartal 1 2016, löpande priser och årstakt (q1/q1) Kv1 2015 Kv2 2015 Kv3 2015 Kv4 2015 Kv1 2016 Disp ink, nominell3,73,33,74,15,5 Disp ink, real2,52,32,83,24,4 Sparkvot14,126,112,87,714,1 Sparkvot, individuellt5,218,74,8-0,36,4 Samtliga uppgifter är i procent om inget annat anges. Disp ink är jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Sparkvot = sparande delat med disp ink (inkl eller exkl tjänste- och premiepensioner)

30 Hushållssektorns disponibla inkomster – real utveckling (%), årstakt q1/q1

31 Real disponibel inkomst per capita, årstakt q1/q1

32 Hushållssektorns sparkvot (%)

33 Hushållssektorns inkomster och sparande kvartal 1 2016, jämfört med kvartal 1 2015 (löpande priser) Primärinkomstsaldot +4,8% Löner +5,0% Kapitalinkomstnetto -3,3% Transfereringsinkomsterna +5,3% Transfereringsutgifterna +4,0% Disponibel inkomst +5,5% Konsumtionsutgifter i LP+4,2% Sparandet+3,1 mdkr Finansiellt sparande +0,7 mdkr

34 Revideringar i hushållssektorn 2015 kv1 – 2015 kv4 Hushållens disponibla inkomster och sparande har reviderats för 2015. Uppreviderade skatteprognoser liksom höjda konsumtionsutgifter i löpande priser har medfört att hushållens sparande har reviderats ned 2015. Revideringar av sparkvoten:  2015 k1: -0,2 till 14,1 procent  2015 k2: 0,0 till 26,1 procent  2015 k3: -0,4 till 12,8 procent  2015 k4: -0,6 till 7,7 procent

35 SCB bygger ut Nationalräkenskaperna med Nationalförmögenheten. I samband med denna publicering har Nationalräkenskaperna uppdaterats till att även omfatta Nationalförmögenheten för åren 1980 till 2014. Det innebär att Sveriges samlade tillgångar, skulder och nettoförmögenhet redovisas i balansräkningar och uppdelat på bolagssektorerna, offentlig förvaltning, hushållssektorn samt hushållens icke-vinstdrivande organisationer. Förutom de finansiella tillgångarna har nu de reala tillgångarna tillkommit vilka utgörs av fasta tillgångar, lager och mark. Fasta tillgångar avser byggnader, anläggningar, maskiner, inventarier, vapensystem, odlade biologiska tillgångar och immateriella tillgångar.

36 Nationalförmögenheten ger en bättre bild av hushållens tillgångar då de reala tillgångarna har tillkommit. Hushållen 2014, procent och mdkr.

37 Hushållens nettoförmögenhet och tillgångspriser, 1980-2014, indexerade årsvärden, 1980=100.

38 Hushållens andel har ökat från drygt en tredjedel av nationalförmögenheten 1980 till ungefär två tredjedelar 2014.

39

40 Finansiellt sparande (mdkr) 2015 kv1 2015 kv2 2015 kv3 2015 Kv4 2016 Kv1 Utv. Kv1 Offentlig förvaltning-4,427,73,1-28,64,99,3 Staten exkl. STF-11,017,77,0-19,2-3,57,6 Sociala trygghetsfonder0,77,70,5-0,80,0-0,7 Kommunal förvaltning5,92,4-4,3-8,58,32,5 Varav: Kommuner6,03,3-1,7-5,56,40,4 Varav: Landsting-0,1-1,0-2,6-3,01,92,0

41 Finansiellt sparande 2016kv1 Underskott 2015kv1 vänt till överskott 2016kv1 Starkt ökade inkomster: - Produkt och produktionsskatter (+16,6 mdkr) - Inkomstskatter (+7,9 mdkr) Men även ökade utgifter: - Fortsatt ökade konsumtionsutgifter(+12,0 mdkr) - Sociala förmåner, främst pensioner(+5,7 mdkr)

42 Revideringar Helår 2015  Helår 2015 upp med 10,0 mdkrTill -2,2 mdkr Störst förändringar på - Inkomstskatter (+5,6 mdkr) - Mervärdesskatt (+4,8 mdkr)

43 Finansiellt sparande i relation till BNP, år 2012 – 2015 2012201320142015 Finansiellt sparande -34,3-51,5-61,5-2,2 BNP3 6853 7703 9184 159 % av BNP-0,9-1,4-1,6-0,1 Löpande priser miljarder kronor samt procent

44 Mer information om nationalräkenskaperna! Hemsida: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik- efter- amne/Nationalrakenskaper/Nationalrakenskap er/Nationalrakenskaper-kvartals--och- arsberakningar/ Skicka frågor till: NRINFO@scb.se


Ladda ner ppt "BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressmaterial 30 maj 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser