Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BNP Miljarder kronor, fasta priser respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BNP Miljarder kronor, fasta priser respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden."— Presentationens avskrift:

1 BNP Miljarder kronor, fasta priser respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

2 Industrins investeringar Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongsrensade kvartalsvärden

3 Svensk exportmarknad Procentuell förändring

4 Exportorderingång i tillverkningsindustrin Nettotal respektive index 2005=100, fasta priser, säsongsrensade månadsvärden

5 Bostadsinvesteringar Miljarder kronor, fasta priser respektive procent

6 Hushållens konsumtionsutgifter per capita Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

7 Hushållens sparande Procent av disponibel inkomst, löpande priser

8 Real disponibel inkomst, BNP och BNI, per capita Index 2007=100

9 Lönesumma och förädlingsvärde i näringslivet Index 2007=100, löpande priser

10 Förändring av BNP och real disponibel inkomst per capita 2007-2013 Procentuell förändring

11 Offentliga konsumtionsutgifter Miljarder kronor, fasta priser respektive procentuell förändring

12 Import i förhållande till efterfrågan Procent, löpande priser

13 BNP och BNP per capita Procentuell förändring, fasta priser

14 Real BNI per capita Tusental kronor, fasta priser, referensår 2013

15 Industriproduktionsindex Index 2005=100, säsongsrensade månadsvärden

16 Produktion i näringslivet Procentuell förändring, fasta priser, kalenderkorrigerade värden

17 Bidrag till tillväxten i antalet arbetade timmar Procentenheter, kalenderkorrigerade värden

18 Anställningsplaner i näringslivet Nettotal, säsongsrensade månadsvärden

19 Produktion, arbetade timmar och produktivitet i näringslivet Årlig procentuell förändring, fasta priser, kalenderkorrigerade kvartalsvärden

20 Sysselsättning Miljoner respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

21 Nyanmälda lediga platser och lediga jobb Tusental, säsongsrensade månads- respektive kvartalsvärden

22 Sysselsättningsgrad och arbetskraftsdeltagande Procent av befolkningen 15–74 år

23 Medelarbetstid per sysselsatt i EU och Norge, 2013 Genomsnittligt antal arbetade timmar per vecka

24 Medelarbetstid per invånare 15−år i EU och Norge, 2013 Genomsnittligt faktiskt antal arbetade timmar per vecka

25 Medelarbetstid och sysselsättningsgrad i EU och Norge, 2013 Antal timmar per vecka och sysselsatt respektive sysselsatta som procent av befolkningen, 15−74 år

26 Deltidsarbete i EU och Norge, 2013 Procent av total sysselsättning, 15–74 år

27 Arbetskraft Procentuell förändring Anm. Blå linjen visar nuvarande prognos, övriga linjer visar marsprognoser 2006−2014

28 Arbetskraftsdeltagande Procent av befolkningen i respektive åldersgrupp

29 Arbetskraftsdeltagande bland äldre Procent av befolkningen 55−74 år

30 Arbetslöshet och jämviktsarbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

31 Befolkning, 15-74 år Tusental

32 Otillräcklig efterfrågan som främsta hinder för produktionen i näringslivet Procent, säsongsrensade kvartalsvärden

33 Brist på arbetskraft och arbetsmarknadsgap Nettotal respektive procent av potentiellt arbetade timmar, säsongsrensade kvartalsvärden

34 Faktisk och potentiell BNP-tillväxt Procentuell förändring

35 Potentiell BNP per capita Procentuell förändring

36 Timlön i hela ekonomin Procentuell förändring

37 Arbetsmarknadsgap, timlön och KPIF Procent av potentiellt arbetade timmar respektive årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

38 Timlön i näringslivet Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

39 Enhetsarbetskostnad i näringslivet Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

40 Lönsamhet i näringslivet Procent, årsvärden respektive nettotal, säsongsrensade kvartalsvärden

41 Kapitalavkastning i näringslivet enligt nationalräkenskaperna Procent, driftsöverskott som andel av realkapitalstocken i löpande priser

42 Konsumentpriser Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

43 Importpriser för konsumtionsvaror och växelkurs Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

44 Pris på råolja Dollar respektive svenska kronor per fat, månadsvärden

45 Inflationsförväntningar Procent, kvartalsvärden


Ladda ner ppt "BNP Miljarder kronor, fasta priser respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden."

Liknande presentationer


Google-annonser