Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 2 och 3 Grunder Redovisning och kalkylering ht 2014 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 2 och 3 Grunder Redovisning och kalkylering ht 2014 1."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 2 och 3 Grunder Redovisning och kalkylering ht

2 Vem är Jenny? Redovisning och kalkylering ht Vad gör jag här? Vad gör jag när jag inte är här? Varför är jag här? Min epost;

3 Redovisning och kalkylering ht Grundläggande perspektiv Vad är ett företag? Vad är ekonomi? Vad är företagsekonomi?

4 Företag i ett externt perspektiv Redovisning och kalkylering ht

5 Intressentmodellen Företaget Aktieägare Kunder Långivare Stat/kommunLeverantörer Anställda Konkurrenter Redovisning och kalkylering ht

6 Interna perspektivet Governance-struktur Redovisning och kalkylering ht Företag Anställda Företag Anställda VD Ledningsgrupp VD Ledningsgrupp Styrelse Ägare/Bolagsstämma

7 Företag i ett internt perspektiv det vertikala perspektivet Redovisning och kalkylering ht

8 Det horisontella perspektivet Redovisning och kalkylering ht

9 Kombination/Matris Redovisning och kalkylering ht

10 Företag i ett internt perspektiv olika former av resurser Personella Reala Finansiella Redovisning och kalkylering ht

11 Olika former av resurser personella resurser Utbildningsnivå Erfarenheter Kunskap Inställning Antal Redovisning och kalkylering ht

12 Olika former av resurser reala resurser Typ av industri (It-konsult, pappersmassa, butik) Typ av produktion (vertikal integration, legotillverkning…) Utnyttjande av de reala resurserna Placering i produktlivscykeln Redovisning och kalkylering ht

13 Produktlivscykeln Redovisning och kalkylering ht Intro Tillväxt Mognad Återgång Tid Omsättning ? ?

14 Olika former av resurser finansiella resurser Tillgång till kapital Egenfinansiering Extern finansiering Hur använder vi kapitalet? Hur arbetar vi med kapitalet? Redovisning och kalkylering ht

15 Tre viktiga frågor Tjänar företaget pengar? Har företaget några pengar? Är företaget skyldig pengar? Redovisning och kalkylering ht

16 Svaret på detta hittar vi i; Resultaträkningen Balansräkningen Kassaflödesanalysen Redovisning och kalkylering ht

17 Grundläggande begrepp Redovisning och kalkylering ht  Intäkt: värdet av levererad prestation under viss period  Kostnad: värdet av en förbrukad resurs under en viss period  Inkomst: uppstår i samband med att företaget skickar faktura  Utgift: uppstår i samband med att företaget erhåller faktura  Inbetalning: uppstår i samband med att företaget får betalt  Utbetalning: uppstår i samband med att företaget gör betalning

18 Övning Redovisning och kalkylering ht Ett företag köper in en maskin för Kr. Betalning sker med Kr år 1 och Kr år 2. Livslängden för maskinen beräknas till 5 år. 1.Vad är utbetalningen år 1? 2.Vad är utgiften år 1? 3.Vad är kostnaden år 3?

19 Resultaträkning Visar vad vi gjort under en period, eller vill göra! –T ex under ett år Visar intäkter (det vi sålt under perioden, eller förväntar oss sälja) Visar kostnader (de resurser vi förbrukat under samma period, eller förväntar oss förbruka) Resultat = Intäkter - kostnader Redovisning och kalkylering ht

20 Resultaträkning jan-dec 2013 Redovisning och kalkylering ht Resultaträkning Försäljning870 Kostnad sålda varor-500 Rörelsekostnader exklusive avskrivningar-140 Avskrivningar-80 Rörelseresultat+150 Ränteintäkter+30 Räntekostnader-80 Resultat före skatt100 Skatt-30 Resultat efter skatt+70

21 Resultaträkning Redovisning och kalkylering ht Funktionsindelning Försäljning - Kostnad sålda varor - Administrations – och försäljningskostnader - Ev. forsknings/utvecklingskostnader - Övriga rörelsekostnader = Rörelseresultat +Finansiella intäkter -Finansiella kostnader =Resultat före skatt -Skatt =Årets resultat Kostnader Årets resultat Årets resultat Intäkter

22 Övning Redovisning och kalkylering ht Ett företag säljer varor för Kr under år Värdet för dessa varor är Kr. Årets inköp av varor uppgick till Kr. I början av året in- förskaffade företaget även en dator som de köpte för Kr. Datorns livslängd beräknas till 3 år. Alla betalningar utfördes direkt med kontanter. 1.Hur stora var årets inköp? 2.Hur stora var årets utbetalningar? 3.Vilket resultat redovisade företaget 2013?

23 Balansräkning Visar företagets förmögenhet Hur det ser ut den 31/12 Vilka tillgångar finns Vilka skulder finns Skuldsidan visar hur företaget finansierat sina tillgångar Visar ställningen vid uppstart och efter den period man bestämmer. Redovisning och kalkylering ht

24 Balansräkning den 1 januari (IB) och den 31 december (UB) Redovisning och kalkylering ht Balansräkning TillgångarIBUB Anläggningstillgångar Lager Kundfordringar7060 Likvida medel8070 Summa Skulder och eget kapital Eget kapital Långa lån Leverantörsskulder5060 Summa820840

25 Balansräkning Redovisning och kalkylering ht Anläggnings- tillgångar Omsättnings- tillgångar Eget Kapital Skulder -Immateriella -Materiella -Finansiella -Varulager -Fordringar -Kortfristiga placeringar - Kassa -Bundet EK -Fritt EK -Långfristiga skulder -lån -Kortfristiga skulder -leverantörsskulder - t ex inkomstskatteskuld Tillgångar = Eget Kapital + Skulder Den s.k. Balansekvationen;

26 Övning Redovisning och kalkylering ht Upprätta en balansräkning från följande händelser för ett handelsföretag. Anta att inköpen görs kontant. Händelse Tkr Insats från ägarna500 Inköp av datorer300 Inköp av varor500 Banklån500

27 Övning Redovisning och kalkylering ht Ett företag har som ingående balans (IB) eget kapital = 600 Tkr. Under perioden har tillgångarna ökat med 240 Tkr och skulderna har ökat med 80 Tkr. Hur stort är det egna kapitalet vid periodens slut?

28 Resultaträkning / balansräkning Redovisning och kalkylering ht Tillgångar Eget kapital Resultat Skulder Balansräkning Kostnader Resultat Intäkter Resultaträkning

29 Alltså Redovisning och kalkylering ht Eget kapital UB = Eget kapital IB + Årets resultat (+Ägarinsättning - Ägaruttag ) Exempelvis Årets resultat = Eget kapital UB – Eget kapital IB - Ägarinsättning + Ägaruttag

30 Övning Redovisning och kalkylering ht Ett företag har som ingående balans (IB) eget kapital = 600 Tkr. Under perioden har tillgångarna ökat med 240 Tkr och skulderna har ökat med 80 Tkr. Under perioden har ägarna satt in 400 Tkr vid ett tillfälle och tagit ut 100 Tkr vid ett annat tillfälle. Till hur mycket uppgick periodens resultat?

31 Kassaflöde Visar hur strömmar av kontanta medel skett under året Viktigt att också planera i förväg hur man tror att betalningsströmmar kommer att ske Hur mycket utflöde har vi? Hur mycket inflöde har vi? Blir det pengar kvar? Redovisning och kalkylering ht

32 Årets (periodens) Kassaflöde obs! inte Kassa Flöde Visar förändringen av ”pengar” under en period Kan brytas ner och budgeteras veckovis, månadsvis osv. Viktigt att ha kontroll över kassan för de utbetalningar som måste göras Förändringen i kassaflödet visar förändringen av kassan i Balansräkningen Redovisning och kalkylering ht

33 Övning Redovisning och kalkylering ht Följande gäller under en ettårsperiod för ett företag; 1.Företaget startas. Ägarna satsar 500 Tkr 2.Företaget lånar 300 Tkr 3.Företaget köper en byggnad för 600 Tkr. Ekonomisk livslängd 20 år. 4.Byggnaden hyrs ut. 50 Tkr erhålls kontant i hyra. 5.Lönekostnaden för perioden är 20 Tkr 6.Företaget betalar ränta för lånet på 10 Tkr 7.Företaget amorterar 5 Tkr Beräkna företagets kassaflöde under perioden. Samt gör en balansräkning Och resultaträkning.

34 Hur hänger dessa ihop? Redovisning och kalkylering ht

35 Planering och budgetering Resultatbudget Balansbudget Likviditetsbudget Redovisning och kalkylering ht

36 Resultatbudget Hur mycket kan vi sälja? Till vilket pris? Vad kommer våra kostnader att vara för att sälja detta till ett visst pris? Kommer vi att tjäna pengar? Kommer vi att ha pengar? Redovisning och kalkylering ht

37 Övning 37 Balansräkning 31/12, 20x0 TillgångarEget Kapital, Skulder Inventarier Aktiekapital Likvida medel Årets resultat Banklån Summa Resultaträkning 20x0 Intäkter Utförda uppdrag Kostnader Löner Lokalhyra Kontorsmaterial Marknadsföring Avskrivning Räntekostnader Årets resultat Följande förutsättningar har företaget att utgå ifrån när man gör resultatbudget för nästa år. Alla betalningar sker kontant. 1.Intäkter av utförda uppdrag förväntas öka med 10% 2.Lönekostnader stiger med 5% 3.Lokalhyra beräknas höjas med 200 kr per månad 4.Kostnader för kontorsmateriel förväntas minska med 5% 5.Marknadsföringskostnader ökar med 15% 6.På inventarierna görs avskrivningar med samma belopp som året innan 7.Räntekostnaden blir 5% på banklånet Hur ser resultatbudgeten ut för 20x1?

38 Balansbudget Vilken form av resurser behöver vi i starten –Personella –Reala –Finansiella Hur ser detta ut efter ett år? Redovisning och kalkylering ht

39 Övning 39 Balansräkning 31/12, 20x0 TillgångarEget Kapital, Skulder Inventarier Aktiekapital Likvida medel Årets resultat Banklån Summa Resultaträkning 20x0 Intäkter Utförda uppdrag Kostnader Löner Lokalhyra Kontorsmaterial Marknadsföring Avskrivning Räntekostnader Årets resultat Följande förutsättningar har företaget att utgå ifrån när man gör resultatbudget för nästa år. Alla betalningar sker kontant. 1.Intäkter av utförda uppdrag förväntas öka med 10% 2.Lönekostnader stiger med 5% 3.Lokalhyra beräknas höjas med 200 kr per månad 4.Kostnader för kontorsmateriel förväntas minska med 5% 5.Marknadsföringskostnader ökar med 15% 6.På inventarierna görs avskrivningar med samma belopp som året innan 7.Räntekostnaden blir 5% på banklånet Hur ser balansbudgeten ut för 20x1?

40 Likviditetsbudget Planera periodens in – och utbetalningar Behöver vi en buffert? När i så fall? Kan vi ”trimma” tidpunkter för respektive in – och utbetalningar? Redovisning och kalkylering ht

41 Likviditetsbudget Likviditetsbudget, januariMånad 1Månad 2Månad 3Månad 4Tertial Ingående likvida medel Inbetalningar Nettoomsättning Upptagning av nya lån Summa inbetalningar Utbetalningar Varuinköp Lokalhyra Diverse kostnader Personalkostnader Räntekostnader Amorteringar Nyinvesteringar Summa utbetalningar Periodens överskott/underskott Likvida medel vid periodens slut

42 Redovisning och kalkylering ht Hur planerar ni ert kassaflöde? Inflödestudielån Utflödehyra kurslitteratur mat Stocken mm ?????

43 Övning 43 Balansräkning 31/12, 20x0 TillgångarEget Kapital, Skulder Inventarier Aktiekapital Likvida medel Årets resultat Banklån Summa Resultaträkning 20x0 Intäkter Utförda uppdrag Kostnader Löner Lokalhyra Kontorsmaterial Marknadsföring Avskrivning Räntekostnader Årets resultat Följande förutsättningar har företaget att utgå ifrån när man gör resultatbudget för nästa år. Alla betalningar sker kontant. 1.Intäkter av utförda uppdrag förväntas öka med 10% 2.Lönekostnader stiger med 5% 3.Lokalhyra beräknas höjas med 200 kr per månad 4.Kostnader för kontorsmateriel förväntas minska med 5% 5.Marknadsföringskostnader ökar med 15% 6.På inventarierna görs avskrivningar med samma belopp som året innan 7.Räntekostnaden blir 5% på banklånet Hur ser likviditetsbudgeten ut för 20x1?

44 Några viktiga ”formler” Redovisning och kalkylering ht Kassa och Bank 31/12 = Kassa och Bank 1/1+inbetalningar-utbetalningar 2. Betalning från kunder= kundfordringar 1/1+försäljningsintäkter-kundfordringar 31/12 3.Betalning till leverantör= Leverantörskulder 1/1+varuinköp-leverantörskulder 31/12 4. Kostnad såld vara = varulager 1/1+inköp-varulager 31/12 5. Anläggningstillgångar 31/12 = anläggningstillgångar 1/1+investeringar-avskrivningar 6. Banklån 31/12 = banklån 1/1 +nya lån-amorteringar 7. Resultat = intäkter - kostnader 8. Eget kapital = Tillgångar-skulder (= nettotillgångar) 9. Eget kapital 31/12 = eget kapital 1/1+resultat-utdelning+nyemission

45 Vad är det vi har gjort? Utgått från vad företaget uppnått eller planerar i företagsekonomiska termer –Intäkt –Kostnad –Tillgång –Skuld –In och utbetalningar Redovisning och kalkylering ht

46 Sammanfattning Hur visas resultat av en verksamhet Skillnad mellan flöden av pengar och intäkter/kostnader Hur dessa flöden påverkar förmögenheten Hur allt hänger ihop Koppling mellan redovisning och rapporter Redovisning och kalkylering ht

47 Övning Redovisning och kalkylering ht Artgaal är ett nystartat företag som köper och säljer konst och affischer. Företaget hyr sina lokaler och försäljningen i galleriet sker mot kontant betalning, men myndigheter och företag erbjuds att köpa konst mot faktura med 30 dagars kredittid. Vid företagets start satsar ägarna 500 tkr av privata pengar. När det första året är slut gör ägarna ett ”bokslut” (i privatekonomisk termer) genom följande lista på inbetalningar och utbetalningar : Gör en Resultaträkning och en Balansräkning! Artgaal är ett nystartat företag som köper och säljer konst och affischer. Företaget hyr sina lokaler och försäljningen i galleriet sker mot kontant betalning, men myndigheter och företag erbjuds att köpa konst mot faktura med 30 dagars kredittid. Vid företagets start satsar ägarna 500 tkr av privata pengar. När det första året är slut gör ägarna ett ”bokslut” (i privatekonomisk termer) genom följande lista på inbetalningar och utbetalningar : Gör en Resultaträkning och en Balansräkning! HändelseTkr Insats från ägarna vid starten+ 500 Inköp av datorer och övrig utrustning, som beräknas hålla i 3 år-300 Inköp av konstverk och affischer(vid årets slut finns det för 200 tkr kvar) Försäljning till kunder i galleriet+ 800 Betalning från företagskunder Under året har företaget skickat fakturor på sammanlagt tkr Hyror, telefon, el försäkringar o dyl-450 Annonser och annan marknadsföring-300 Löner med sociala avgifter-400 Kassa vid årets slut50


Ladda ner ppt "Föreläsning 2 och 3 Grunder Redovisning och kalkylering ht 2014 1."

Liknande presentationer


Google-annonser