Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Budget 2016 Styrelsen den 27 november 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sahlgrenska Universitetssjukhuset Budget 2016 Styrelsen den 27 november 2015."— Presentationens avskrift:

1 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Budget 2016 Styrelsen den 27 november 2015

2  Vårdintäkter från ägare, VÖK är uppräknade med 2,0 %  ALF-anslag för 2016 uppgår till 436 mnkr  Regionbidrag; driftbidrag för FoUU, anslag för rikssjukvård, utbildning och spridning av medicinska metoder samt sista utposten på 865 mnkr  Utvecklingsmedel för akutmottagningarna ger SU 66,1 mnkr  Psykiatrisatsning ger 20,9 mnkr, ytterligare medel tillkommer, beslutas 2016  BOIC: SU budgeterar 137 mnkr (45 mnkr år 2015). Beslut i feb.  Inget beslut om -75 mnkr, t.v. inlagt i budget men inte utfördelat  Lönekostnadsökningar budgeterats till 2 %  För att rätta till oskäliga skillnader i lönestrukturen tillförs SU 22,5 mnkr  SU internt effektiviserings-anpassningskrav om 60 mnkr Ekonomi 2 Budget 2016

3 Kvarvarande frågor  SÖK belopp ej fastställt, preliminärt belopp i budget 545 mnkr, indikativt ökade kostnader på 12 mnkr ej omhändertagna i budgeten  BOIC: RF fattar beslut om finansiering i början av 2016, preliminärt belopp 137 mnkr  Staten skjuter till ytterligare medel med anledning av flykting- situationen, ingen fördelning inom VGR ännu Budget

4 Budgetpropositionen  I budgetpropositionen finns ett antal poster där SU ännu inte fått besked från VGR avseende hantering: –Kvinnosjukvården förstärks –Kostnadsfri mammografi (från 1/7 2016) –Kostnadsfria läkemedel för personer under 18 år –Ytterligare satsning på kvinnors hälsa –Satsning på psykisk ohälsa bland barn och unga (satsning främst på ungdomsmottagningar) Budget

5 Investeringar  Fastighetsinvesteringar 99 mnkr  Utrustningsinvesteringar 409 mnkr  Sparade ramar 105 mnkr  Områdesramar 35 mnkr  Strategiska medel begärda från VGR (utrustning BOIC)50 mnkr 5 Budget 2016

6 Resultaträkning Budget 2016 FörändringBudget 2015 Tkr INTÄKTER Vårdintäkter VGR o regionbidrag Vårdintäkter övriga Patientavgifter ALF-medel Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Personalkostnader Inhyrd personal Köpt vård Läkemedel Lokalhyror, Västfastigheter Lokalhyror, externa Material, varor och tjänster Avskrivning Finansiella int o kostnader SUMMA KOSTNADER SUMMA

7 Förändringar jämfört med 2016  Index totalt 257 mnkr  Användning av Eget kapital 2015 utgår, -61 mnkr  VÖK: nettotillskott 12 mnkr, –varav ordnat införande 70 mnkr –jämställda löner 24 mnkr, –IT utveckling 14 mnkr (motsvarande 16 mnkr ökade kostnader till VGRIT) –avdrag ny styrmodell Regionservice -36 mnkr  Tillskott från HSS mfl 80 mnkr – mycket finns i utfall 2015 men ej i bdg –akutenprojekt (66,1 mnkr) inget i bdg 2015 –psykiatrisatsning (20,1 mnkr) –standardiserade vårdförlopp (31 mnkr) –ordnat införande, (-34 mnkr, varav hepatit-C -75 mnkr)  BOIC ökning med 92 mnkr från 2015 (varav oklar finansiering 16 mnkr)  Ökade externa intäkter 77 mnkr (transplantation, onkologi, kirurgi) Budget

8 Prestationsbudget 2016 Budget Totalt ca SV tillfällen och ca vårddagar inom somatiken Ca besök inom somatisk öppenvård Ca vårddagar inom psykiatrin Reducering av sluten vård till förmån för öppenvård, främst inom kardiologi, neurologi och barnmedicin. DRG-viktlista ökar med 1,1 % i sluten vård och 2,5 % i öppen vård Ändring av besök inom vuxenpsykiatri från läkarbesök till sjukvårdande behandling Ökning såld slutenvård övriga landsting avser främst kirurgi. Ökning såld öppenvård övriga landsting avser främst onkologi och transplantation

9 Fortsatt tidplan  Beslut i Styrelsen den 27 november  Vecka 49 – budgetgenomgång per område  Verkställighetsbeslut verksamhetsplan och budget på områdesnivå den 17 december (CSG 15 december)  Budget på lägsta nivå klar 31 december 9 Budget 2016


Ladda ner ppt "Sahlgrenska Universitetssjukhuset Budget 2016 Styrelsen den 27 november 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser