Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Budget 2016 Styrelsen den 27 november 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sahlgrenska Universitetssjukhuset Budget 2016 Styrelsen den 27 november 2015."— Presentationens avskrift:

1 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Budget 2016 Styrelsen den 27 november 2015

2  Vårdintäkter från ägare, VÖK är uppräknade med 2,0 %  ALF-anslag för 2016 uppgår till 436 mnkr  Regionbidrag; driftbidrag för FoUU, anslag för rikssjukvård, utbildning och spridning av medicinska metoder samt sista utposten på 865 mnkr  Utvecklingsmedel för akutmottagningarna ger SU 66,1 mnkr  Psykiatrisatsning ger 20,9 mnkr, ytterligare medel tillkommer, beslutas 2016  BOIC: SU budgeterar 137 mnkr (45 mnkr år 2015). Beslut i feb.  Inget beslut om -75 mnkr, t.v. inlagt i budget men inte utfördelat  Lönekostnadsökningar budgeterats till 2 %  För att rätta till oskäliga skillnader i lönestrukturen tillförs SU 22,5 mnkr  SU internt effektiviserings-anpassningskrav om 60 mnkr Ekonomi 2 Budget 2016

3 Kvarvarande frågor  SÖK belopp ej fastställt, preliminärt belopp i budget 545 mnkr, indikativt ökade kostnader på 12 mnkr ej omhändertagna i budgeten  BOIC: RF fattar beslut om finansiering i början av 2016, preliminärt belopp 137 mnkr  Staten skjuter till ytterligare medel med anledning av flykting- situationen, ingen fördelning inom VGR ännu Budget 2016 3

4 Budgetpropositionen  I budgetpropositionen finns ett antal poster där SU ännu inte fått besked från VGR avseende hantering: –Kvinnosjukvården förstärks 2016-2018 –Kostnadsfri mammografi (från 1/7 2016) –Kostnadsfria läkemedel för personer under 18 år –Ytterligare satsning på kvinnors hälsa 2016-2019 –Satsning på psykisk ohälsa bland barn och unga 2016-2019 (satsning främst på ungdomsmottagningar) Budget 2016 4

5 Investeringar  Fastighetsinvesteringar 99 mnkr  Utrustningsinvesteringar 409 mnkr  Sparade ramar 105 mnkr  Områdesramar 35 mnkr  Strategiska medel begärda från VGR (utrustning BOIC)50 mnkr 5 Budget 2016

6 Resultaträkning 2016 6 Budget 2016 FörändringBudget 2015 Tkr INTÄKTER Vårdintäkter VGR o regionbidrag 12 015 977355 33611 660 641 Vårdintäkter övriga 1 020 96837 366983 602 Patientavgifter 169 858926168 932 ALF-medel 436 8595 035431 824 Övriga intäkter 1 267 583185 5391 082 044 SUMMA INTÄKTER 14 911 245584 20214 327 043 KOSTNADER Personalkostnader 9 208 005351 9548 856 051 Inhyrd personal 9 449 Köpt vård 107 991-44 062152 053 Läkemedel 1 624 733-27 9601 652 693 Lokalhyror, Västfastigheter 710 29076 872633 418 Lokalhyror, externa 124 3594 987119 372 Material, varor och tjänster 2 779 46695 9102 683 556 Avskrivning 308 76238 362270 400 Finansiella int o kostnader 38 19017 19021 000 SUMMA KOSTNADER 14 911 245522 70214 388 543 SUMMA 061 500-61 500

7 Förändringar jämfört med 2016  Index totalt 257 mnkr  Användning av Eget kapital 2015 utgår, -61 mnkr  VÖK: nettotillskott 12 mnkr, –varav ordnat införande 70 mnkr –jämställda löner 24 mnkr, –IT utveckling 14 mnkr (motsvarande 16 mnkr ökade kostnader till VGRIT) –avdrag ny styrmodell Regionservice -36 mnkr  Tillskott från HSS mfl 80 mnkr – mycket finns i utfall 2015 men ej i bdg –akutenprojekt (66,1 mnkr) inget i bdg 2015 –psykiatrisatsning (20,1 mnkr) –standardiserade vårdförlopp (31 mnkr) –ordnat införande, (-34 mnkr, varav hepatit-C -75 mnkr)  BOIC ökning med 92 mnkr från 2015 (varav oklar finansiering 16 mnkr)  Ökade externa intäkter 77 mnkr (transplantation, onkologi, kirurgi) Budget 2016 7

8 Prestationsbudget 2016 Budget 2016 8 Totalt ca 100 000 SV tillfällen och ca 500 000 vårddagar inom somatiken Ca 1 000 000 besök inom somatisk öppenvård Ca 140 000 vårddagar inom psykiatrin Reducering av sluten vård till förmån för öppenvård, främst inom kardiologi, neurologi och barnmedicin. DRG-viktlista ökar med 1,1 % i sluten vård och 2,5 % i öppen vård Ändring av besök inom vuxenpsykiatri från läkarbesök till sjukvårdande behandling Ökning såld slutenvård övriga landsting avser främst kirurgi. Ökning såld öppenvård övriga landsting avser främst onkologi och transplantation

9 Fortsatt tidplan  Beslut i Styrelsen den 27 november  Vecka 49 – budgetgenomgång per område  Verkställighetsbeslut verksamhetsplan och budget på områdesnivå den 17 december (CSG 15 december)  Budget på lägsta nivå klar 31 december 9 Budget 2016


Ladda ner ppt "Sahlgrenska Universitetssjukhuset Budget 2016 Styrelsen den 27 november 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser