Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdöverenskommelsen Beställarprocess Utbildning ny styrelse januari 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdöverenskommelsen Beställarprocess Utbildning ny styrelse januari 2015."— Presentationens avskrift:

1 Vårdöverenskommelsen Beställarprocess Utbildning ny styrelse januari 2015

2 Utförare SU Beställare HSN geografiskt område Vårda patienter Inriktning, mål Gemensam standard Regionfullmäktige Regionbidrag Budget Resursfördelnings- modell Utbildning ny styrelse januari 2015 Genomföra -Vårdöverens- kommelsen Genomföra -Vårdöverens- kommelsen Beställa vård utifrån befolkningens behov Beställa vård utifrån befolkningens behov RS / HSS

3 Hälso- och sjukvårdsnämndernas ansvarsområden 2015 Utbildning ny styrelse januari 2015

4 Vad är vårdöverenskommelsen? –Länssjukvård 1) till  invånare i HSN 5, 7, 11 och 12 och (Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd)  inom vissa specialiteter till invånare i HSN 4 ( del av Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden)  invånare i övriga VGR och Region Halland som väljer att söka vård vid SU –Region- och rikssjukvård för VGR-invånare –Forskning, utbildning och utveckling –”Sista utposten” 1) Specialiserad öppen och slutenvård som kräver medicinska och tekniska resurser eller annan kompetens som inte är på primärvårdsnivå Uppdrag: Utbildning ny styrelse januari 2015

5 Göteborgsområdet  Sahlgrenska och Kungälvs Sjukhus har vårdgaranti- befolkningsansvar  Frölunda Specialist sjukhus och Lundby sjukhus har vårdgaranti- produktionsansvar.

6 Hur vården skall bedrivas - enligt vårdöverenskommelsen Samverkan Primärvården Kommuner Andra sjukhus MFL Samverkan Primärvården Kommuner Andra sjukhus MFL God vård –Säker –Patientfokuserad –Kunskapsbaserad och ändamålsenlig –Jämlik –Vård i rimlig tid (vårdgaranti) –Effektiv God vård –Säker –Patientfokuserad –Kunskapsbaserad och ändamålsenlig –Jämlik –Vård i rimlig tid (vårdgaranti) –Effektiv Utbildning ny styrelse januari 2015

7 Planeringsprocess Vårdöverenskommelsen och Budget

8 Utbildning ny styrelse januari 2015

9 Uppföljningsplanen för Vårdöverenskommelsen

10 Intäkter och kostnader Utbildning ny styrelse januari 2015

11 VÖK 2015-16 11

12 VÖK 2015-16 12

13 Egenfinansiering 2009-2014 VÖK 2013 13

14 Intäktsfördelning budget 2015 Utbildning ny styrelse januari 2015 89 % VGR medel till SU

15 Utbildning ny styrelse januari 2015 10 mdr

16 Regionbidrag direkt från Regionfullmäktige 848 mnkr avser medfinansiering för: Forskning, utbildning och utveckling Högspecialiserad vård; region- och rikssjukvård ”Sista utposten” funktion Styrdokument: Ägaruppdrag Högspecialiserad vård Styrdokument: Ägaruppdrag Högspecialiserad vård Utbildning ny styrelse januari 2015

17 Externa medel till SU  Rikssjukvårdsuppdrag externt VGR  Avtal med andra landsting  Valfrihetsvård/länssjukvård Halland  Externa projekt/forskning  Försäljning internationellt  Utbildning statligt finansierad, sk Alf medel  Patientavgifter  Rikssjukvårdsuppdrag externt VGR  Avtal med andra landsting  Valfrihetsvård/länssjukvård Halland  Externa projekt/forskning  Försäljning internationellt  Utbildning statligt finansierad, sk Alf medel  Patientavgifter Utbildning ny styrelse januari 2015

18 Kostnadsfördelning Utbildning ny styrelse januari 2015

19 Budget 2015 Utbildning ny styrelse januari 2015

20 Ekonomistyrning skall främja att sjukhusets mål uppnås MålPlanGenomförandeUppföljning Budget Redovisning Ekonomiska rapporter Ev åtgärder Utbildning ny styrelse januari 2015 Verksamhetsplan

21 Mått för balanserad verksamhet För sjukhusen finns åtta mått med tydliga mätmetoder för att spegla en balanserad verksamhet. Utgångspunkten är att alla verksamheter ska vara i balans till utgången av 2015.  Ekonomi  Beläggning  Tillgänglighet inom 60 dagar  Vårdgaranti 90 dagar  Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom  Kvalitet enligt kvartalen  Sjukfrånvaro  Övertid Utbildning ny styrelse januari 2015

22 Budgeten Prestationsbudget Investeringsplan Driftbudget/ Ekonomisk plan Utbildning ny styrelse januari 2015

23 Budgetförutsättningar - enligt tidigare majoritet o Intern VÖK process SU: behov ca 400 mnkr o Nya uppdrag från HSN: ca 30 mnkr o Inget effektiviseringskrav o Ökad produktivitet 1 % o Ökad produktion till oförändrad kostnad o Anpassningskrav 60 mnkr o Minskade kostnader med oförändrad vårdproduktion Utbildning ny styrelse januari 2015

24 Budgetförutsättningar - enligt nuvarande majoritet  Nytt index 2,7 %, effektiviseringskrav -1 %  Tillskott till HSN 750 mnkr som ska fördelas till hälso- och sjukvården  Ortopedisatsning 148 mnkr förs från HSU till HSN  HSS tillförs medel för psykiatrisatsning, akutverksamhet och ordnat införande  Ordnat införande Hepatit C, SU 148 mnkr  Ny styrmodell Regionservice  Nya städriktlinjer  Personalutskottet tillförs 20 mnkr för yrkesintroduktion av nyutexaminerade sjuksköterskor

25 Nytt index och effektiviseringskrav  Viktat index 2,5 % ersätts med index 2,7 % minus effektivisering 1 %: –Nettopåverkan för SU: -72 mnkr Utbildning ny styrelse januari 2015

26 Tillskott HSN 750 mnkr och ortopedisatsning 148 mnkr  Extra resurser 550 mnkr tilldelas sjukhusen utan prestationskrav –SUs andel 90 mnkr (netto inkl effektiviseringskrav 18 mnkr)  Tillgänglighetssatsningar 200 mnkr –SUs andel 72 mnkr (redan i budget 2014)  Ortopedisatsning 148 mnkr –SUs andel 61 mnkr (redan i budget 2014) Tillgänglighetssatsning och ortopedisatsning betalas ut till sjukhusen efter avrop och utförda prestationer Utbildning ny styrelse januari 2015

27 HSS tillförs nya medel  Regional utvecklingsplan för psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri 50 mnkr  Akut och prehospital verksamhet och vårdplatser 100 mnkr  Ordnat införande 150 mnkr  Grön rehab och multimodal rehabilitering 10 mnkr Beslut om fördelning och användning av medel tas av HSS i särskild ordning Utbildning ny styrelse januari 2015

28 Ny styrmodell Regionservice  2015 tas en ny prislista i bruk beräknad på Regionservice faktiska självkostnad 2013  Priser i 2013 års nivå har räknats upp med index och därefter reducerats med en bedömd produktivitetsutveckling för 2014-2015. Priserna blir därmed generellt lägre än tidigare.  Regionservice slipper tidigare effektivitetskrav på 96 mnkr – detta fördelas istället till verksamheterna, för SU:s del: 22,6 mnkr Total ekonomisk effekt av ny styrmodell innebär en ökad kostnad för SU på ca 15 mnkr Utbildning ny styrelse januari 2015

29 Fortsatt budgetarbete SU  Konsekvenser av nytt budgetbeslut och nytt planeringsdirektiv ska vara inarbetat i SUs budget den 14 januari  Styrelsen fattar beslut om den kompletterade budgeten den 6 februari Utbildning ny styrelse januari 2015


Ladda ner ppt "Vårdöverenskommelsen Beställarprocess Utbildning ny styrelse januari 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser