Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdöverenskommelsen Beställarprocess

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdöverenskommelsen Beställarprocess"— Presentationens avskrift:

1 Vårdöverenskommelsen Beställarprocess
Utbildning ny styrelse januari 2015

2 Resursfördelnings-modell Regionbidrag Regionfullmäktige
Budget Resursfördelnings-modell Regionbidrag Regionfullmäktige Inriktning, mål Gemensam standard RS / HSS Utförare SU Beställare HSN geografiskt område Vårda patienter Beställa vård utifrån befolkningens behov Genomföra -Vårdöverens- kommelsen HSN geografiskt område Bild 3 RE modell: Demografi och vårdtunga grupper bl a Utbildning ny styrelse januari 2015

3 Hälso- och sjukvårdsnämndernas ansvarsområden 2015
Utbildning ny styrelse januari 2015

4 Vad är vårdöverenskommelsen?
Uppdrag: Länssjukvård 1) till invånare i HSN 5, 7, 11 och 12 och (Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd) inom vissa specialiteter till invånare i HSN 4 ( del av Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden) invånare i övriga VGR och Region Halland som väljer att söka vård vid SU Region- och rikssjukvård för VGR-invånare Forskning, utbildning och utveckling ”Sista utposten” 1) Specialiserad öppen och slutenvård som kräver medicinska och tekniska resurser eller annan kompetens som inte är på primärvårdsnivå En vårdöverenskommelse görs varje höst mellan de tolv Hälso- och sjukvårdsnämnderna i regionen och Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse. Det är ett avtal som rör den vård som sjukhuset ska erbjuda invånarna i regionen. Avtalet reglerar bland annat: vård, inriktning, kvalitet och finansiering. En vårdöverenskommelse innebär att tjänstemän utreder befolkningens behov av sjukvård och förser politikerna med underlag. Politikerna ger sedan vårdgivaren (sjukhus, primärvård, folktandvård) i uppdrag att ge befolkningen den vård de behöver. Dessa uppdrag regleras genom överenskommelser och avtal, en vårdöverenskommelse. I modellen finns tre roller: ägare, beställare och utförare. 1. Regionfullmäktige och regionstyrelsen är ägare, de har ett övergripande ansvar för verksamheten och ekonomin. Regionfullmäktige finansierar vården, sätter upp mål och inriktningar som resulterar i bland annat budget och flerårsplaner. 2. Beställare är de tolv hälso- och sjukvårdsnämnderna. De är befolkningens företrädare och ansvarar för beställning och uppföljning av hälso- och sjukvård ur ett lokalt medborgarperspektiv. 3. Utförarna är sjukhusen, primärvården, tandvårdsförvaltningen samt Habilitering och Hälsa. De har alla en styrelse och ansvarar var för sig att erbjuda hälso- och sjukvård, utifrån ägarens uppdrag och överenskommelser med beställarna. Utbildning ny styrelse januari 2015 4

5 Göteborgsområdet Sahlgrenska och Kungälvs Sjukhus har vårdgaranti- befolkningsansvar Frölunda Specialist sjukhus och Lundby sjukhus har vårdgaranti- produktionsansvar. Utbildning ny styrelse januari 2015

6 Hur vården skall bedrivas - enligt vårdöverenskommelsen
God vård Säker Patientfokuserad Kunskapsbaserad och ändamålsenlig Jämlik Vård i rimlig tid (vårdgaranti) Effektiv Samverkan Primärvården Kommuner Andra sjukhus MFL Utbildning ny styrelse januari 2015

7 Planeringsprocess Vårdöverenskommelsen och Budget
Utbildning ny styrelse januari 2015

8 Utbildning ny styrelse januari 2015

9 Uppföljningsplanen för Vårdöverenskommelsen
Utbildning ny styrelse januari 2015

10 Intäkter och kostnader
Utbildning ny styrelse januari 2015

11 VÖK

12 VÖK

13 Egenfinansiering VÖK 2013

14 Intäktsfördelning budget 2015
VGR medel till SU 89 % 11% regionbidrag, rättspsyk Utbildning ny styrelse januari 2015

15 10 mdr Utbildning ny styrelse januari 2015

16 Forskning, utbildning och utveckling
Regionbidrag direkt från Regionfullmäktige 848 mnkr avser medfinansiering för: Forskning, utbildning och utveckling Högspecialiserad vård; region- och rikssjukvård ”Sista utposten” funktion Styrdokument: Ägaruppdrag Högspecialiserad vård Utbildning ny styrelse januari 2015

17 Externa medel till SU Rikssjukvårdsuppdrag externt VGR
Avtal med andra landsting Valfrihetsvård/länssjukvård Halland Externa projekt/forskning Försäljning internationellt Utbildning statligt finansierad, sk Alf medel Patientavgifter Utbildning ny styrelse januari 2015

18 Kostnadsfördelning Utbildning ny styrelse januari 2015

19 Budget 2015 Utbildning ny styrelse januari 2015

20 Ekonomistyrning skall främja att sjukhusets mål uppnås
Plan Genomförande Uppföljning Verksamhetsplan Ekonomiska rapporter Ev åtgärder Budget Redovisning Utbildning ny styrelse januari 2015

21 Mått för balanserad verksamhet
För sjukhusen finns åtta mått med tydliga mätmetoder för att spegla en balanserad verksamhet. Utgångspunkten är att alla verksamheter ska vara i balans till utgången av 2015. Ekonomi Beläggning Tillgänglighet inom 60 dagar Vårdgaranti 90 dagar Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom Kvalitet enligt kvartalen Sjukfrånvaro Övertid Utbildning ny styrelse januari 2015

22 Driftbudget/ Ekonomisk plan
Budgeten Prestationsbudget Investeringsplan Driftbudget/ Ekonomisk plan Investeringsplan: 488 mnkr Utbildning ny styrelse januari 2015

23 Budgetförutsättningar - enligt tidigare majoritet
Intern VÖK process SU: behov ca 400 mnkr Nya uppdrag från HSN: ca 30 mnkr Inget effektiviseringskrav Ökad produktivitet 1 % Ökad produktion till oförändrad kostnad Anpassningskrav 60 mnkr Minskade kostnader med oförändrad vårdproduktion Utbildning ny styrelse januari 2015

24 Budgetförutsättningar - enligt nuvarande majoritet
Nytt index 2,7 %, effektiviseringskrav -1 % Tillskott till HSN 750 mnkr som ska fördelas till hälso- och sjukvården Ortopedisatsning 148 mnkr förs från HSU till HSN HSS tillförs medel för psykiatrisatsning, akutverksamhet och ordnat införande Ordnat införande Hepatit C, SU 148 mnkr Ny styrmodell Regionservice Nya städriktlinjer Personalutskottet tillförs 20 mnkr för yrkesintroduktion av nyutexaminerade sjuksköterskor Utbildning ny styrelse januari 2015

25 Nytt index och effektiviseringskrav
Viktat index 2,5 % ersätts med index 2,7 % minus effektivisering 1 %: Nettopåverkan för SU: -72 mnkr Utbildning ny styrelse januari 2015

26 Tillskott HSN 750 mnkr och ortopedisatsning 148 mnkr
Extra resurser 550 mnkr tilldelas sjukhusen utan prestationskrav SUs andel 90 mnkr (netto inkl effektiviseringskrav 18 mnkr) Tillgänglighetssatsningar 200 mnkr SUs andel 72 mnkr (redan i budget 2014) Ortopedisatsning 148 mnkr SUs andel 61 mnkr (redan i budget 2014) Tillgänglighetssatsning och ortopedisatsning betalas ut till sjukhusen efter avrop och utförda prestationer Utbildning ny styrelse januari 2015

27 HSS tillförs nya medel Regional utvecklingsplan för psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri 50 mnkr Akut och prehospital verksamhet och vårdplatser 100 mnkr Ordnat införande 150 mnkr Grön rehab och multimodal rehabilitering 10 mnkr Beslut om fördelning och användning av medel tas av HSS i särskild ordning Utbildning ny styrelse januari 2015

28 Ny styrmodell Regionservice
2015 tas en ny prislista i bruk beräknad på Regionservice faktiska självkostnad 2013 Priser i 2013 års nivå har räknats upp med index och därefter reducerats med en bedömd produktivitetsutveckling för Priserna blir därmed generellt lägre än tidigare. Regionservice slipper tidigare effektivitetskrav på 96 mnkr – detta fördelas istället till verksamheterna, för SU:s del: 22,6 mnkr Total ekonomisk effekt av ny styrmodell innebär en ökad kostnad för SU på ca 15 mnkr Utbildning ny styrelse januari 2015

29 Fortsatt budgetarbete SU
Konsekvenser av nytt budgetbeslut och nytt planeringsdirektiv ska vara inarbetat i SUs budget den 14 januari Styrelsen fattar beslut om den kompletterade budgeten den 6 februari Utbildning ny styrelse januari 2015


Ladda ner ppt "Vårdöverenskommelsen Beställarprocess"

Liknande presentationer


Google-annonser