Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samfinansiering enligt regleringsbrev HfR-konferens 2012-05-25.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samfinansiering enligt regleringsbrev HfR-konferens 2012-05-25."— Presentationens avskrift:

1 Samfinansiering enligt regleringsbrev HfR-konferens 2012-05-25

2 Regleringsbrev I årsredovisningen ska det framgå i vilken omfattning anslagsmedel efter beslut har använts för att samfinansiera bidrags- finansierad verksamhet. Redovisningen ska delas upp i de två områdena utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning, konstnärligt utvecklingsarbetet och utbildning på forskarnivå. Både belopp och andel av den totala finansieringen ska framgå av redovisningen.

3 Frågeställningar Hur beräknar man samfinansieringen? Vad betyder ”efter beslut”? Vad betyder andel av totala finansieringen? Inkluderas gemensamma projekt där såväl direkta som indirekta kostnader finansieras av två eller flera parter varav en part är lärosätet som finansierar med anslagsmedel?

4 Belopp

5 Belopp forskning

6 Belopp utbildning

7 Belopp jämförelse 2010

8

9 Andel av total finansiering??

10 Andel av total finansiering 1.Andel av bidragsintäkter 2.Andel av bidragsintäkter + samfinansiering 3.Andel av anslag 4.Andel av totala intäkter (inkl/exkl uppdrags- verksamhet) 5.Andra definitioner….. Allt avser respektive verksamhetsgren 1 och 2 är vanligast

11 Andel av bidrag + samfinansiering

12 Andel av bidrag

13 Andel av anslag

14 Andel av totala intäkter

15 Andel av bidrag + samfinansiering

16 Andel av bidrag

17 Andel av anslag

18 Andel av totala intäkter

19 Vad är samfinansiering och hur beräknas den?

20 Samfinansiering LU externfinansierad forskning Projekt A externfinansierad forskning Projekt B anslagsfinansierad forskning Anslagxxx Bidrag135 Samfinansiering anslagsmedel 15 -30 Direkta kostnader-100 Indirekta kostnader-50 Uppföljning görs på internkonto Samfinansiering anslagsmedel

21 Samfinansiering LU Samarbetsprojekt där såväl direkta som indirekta kostnader finansieras av både anslag och externa medel bokförs vanligen som två projekt på olika verksamhetsgrenar och inte på ovanstående sätt, men det kan förekomma….. Samfinansiering beslutas i normalfallet av prefekt, i vissa fall av rektor eller fakultet

22 Samfinansiering MdH Alla kostnader bokförs på v-gren Bidragsfinansierad forskning Månadsvis vid avstämning flyttas kostnader som enligt avtal är lovade som samfinansiering till v-gren Anslagsfinansierad forskning med samma projektnummer Ev. glapp i finansiering av indirekta kostnader förs också över till v-gren Anslagsfinansierad forskning Ev. kan kostnader bokföras direkt både på v-gren Anslagsfinansierad forskning och Bidragsfinansierad forskning, med samma projektnummer

23 Samfinansiering MdH Inför bokslut söks projektnummer som finns på två eller flera v-grenar ut Samlade samfinanseringen = projektkostnader på v-gren Anslagsfinansierad forskning enligt denna utsökning

24 Samfinansiering UmU Samfinansiering = andel av avtalad projektbudget efter beslut av rektor/universitetsstyrelsen Samfinansiering = ej avtalade indirekta kostnader i enlighet med rektors beslutade regler (t. ex. NIH, RJ, vissa stiftelser, Europeiska forskningsfinansiärer, rese- och konferensbidrag) Samfinansiering av prefekt förekommer också, men bedöms ske i liten omfattning. Denna bokförs då som ordinarie kostnad och är därmed svår att redovisa

25 Samfinansiering UmU 44 % av samfinansiering forskning avser av rektor/universitetsstyrelsen beviljad samfinansiering 56 % av samfinansiering forskning avser samfinansiering enligt rektors beslutade regler

26 Samfinansiering MiUn Samfinansiering = andel av avtalad projektbudget enligt beslut av rektor (med internt beslut av prefekt och dekan alt. rektor som underlag) Samfinansiering = ej avtalade indirekta kostnader i enlighet med rektors beslutade regler

27 Samfinansiering MiUn Total samfinansiering av forskning består av andel Samfinansiering andel av avtalad projektbudget, EU-projekt64 % Samfinansiering andel av avtalad projektbudget, övriga7 % Samfinansiering ej avtalade indirekta kostnader, EU-projekt23 % Samfinansiering ej avtalade indirekta kostnader, övriga6 %

28

29


Ladda ner ppt "Samfinansiering enligt regleringsbrev HfR-konferens 2012-05-25."

Liknande presentationer


Google-annonser