Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsgrupp: Janne Ö, Totte F, Örjan G, Andreas L, Bosse S, Henrik H, Christina L, Karin N, Bisse C, Mats H, PeOS,(Lotten vH) 20110817 + 22 (L-grp)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsgrupp: Janne Ö, Totte F, Örjan G, Andreas L, Bosse S, Henrik H, Christina L, Karin N, Bisse C, Mats H, PeOS,(Lotten vH) 20110817 + 22 (L-grp)"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsgrupp: Janne Ö, Totte F, Örjan G, Andreas L, Bosse S, Henrik H, Christina L, Karin N, Bisse C, Mats H, PeOS,(Lotten vH) 20110817 + 22 (L-grp)

2

3 Mål: ”Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke” Delmål för 2011 - 2015: Minst 59 000 bor på Gotland Gotlänningarnas välstånd ligger i nivå med rikets genomsnitt Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen Självskattad hälsa och psykiskt välbefinnande ligger över riksgenomsnittet Miljö- och klimatarbete på Gotland rankas topp tio i landet Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) Aktiviteter på nämndnivå Stärka medborgarnas möjlighet till dialog och inflytande Föräldraråd, Öppna dialogmöten inför förändringar, Lärplattformen Schoolsoft, Dialog med närsamhället, Främja hälsa och förebygga ohälsa och sjukdomarEn kvalitativ god förskole- och grundskoleverksamhet är det bästa skyddet mot ohälsa. Värna en bra elevhälsovård samt nolltolerans till skolk. Sex och samlevnad/genus – jämställd förskola, skola, Utställningar på Fenomenalen, Förskolors och skolors medvetna arbete med värdegrunds- och hälsofrågor, Idrottsprofilerade skolor/fritids, Uteförskolor, Friskvårdstimme för personal, Barn- och elevhälsan, Aktivt samarbete mellan förvaltningar Främja hållbar tillväxt och sysselsättning med särskilda satsningar på kvinnor och ungdomar Satsa på kultur och idrott som viktiga utvecklingsfaktorer Kulturskolan, Skapande skola, KIS-projekt, LIRA – samarbete med lokala idrottsföreningen, Fenomenalen: skolprogram,, Idrottslyftet, Förvalta kulturarvet Gutniska idrotter, Samarbete med KoF, Film- och mediautbildning, Skolbio Mätningar för att visa måluppfyllelse: 1. Antalet folkbokförda, flyttningsnetto, födelsenetto 2. Medborgarupplevelse (nöjd region- medborgar- inflytande index) 3. Kvinnors inkomster i förhållande till männens, mäns procent av föräldrapenningdagarna 4. Andelen sysselsatta, andelen arbetslösa, andel unga vuxna med försörjningsstöd, andelen långtidssjukskrivna 5. Företagsklimat/-service mätt genom SKL, Svenskt näringsliv med flera 6. Antal nystartade företag 7. BRP/capita 8. Disponibel inkomst 9. Antal färjepassagerare/flygpassagerare och pris färjetrafik (gotlänningar, besökare – nationellt, internationellt) Antalet destinationer (nationellt, internationellt) Kapacitet och turtäthet - färjetrafik 10. Utbildningsnivå, andel godkända i samtliga ämnen i årskurs 9, slutbetyg efter gymnasiet, andelen avhopp, andelen som gått vidare till högre studier 11. Andel boende på landsbygden + åldersstruktur 12. Allmänna kommunikationer på ön 13. Företagande på landsbygden 14. Tillgång till fiberförbindelse till hemmet (FTTH) 15. Antal bostäder utifrån lagakraftvunna detaljplaner Antal beslutade exploateringsavtal som möjliggör bostadsbyggande 16. Upplevelse av trygghet (HPLV, NTU-BRÅ, medborgarundersökning), krishanteringsförmåga (årlig MSB-enkät) 17. Vattenkvalitet (N -utsläpp från avlopp till Ö - sjön, tillgång till bra dricksvatten, skyddet för grundvattentillgångarna) 18. CO2 utsläpp, energitillförsel, förnybar energi (tillförda fossila bränslen, eltillförsel), omfattning - cykling 19. Miljö och klimatarbete - ranking placering 20. Självupplevd hälsa 21. Psykiskt välbefinnande 22. Rökning 23. Riskabel alkoholkonsumtion 24. Övervikt och fetma 25. Klamydiaförekomst 26. Tonårsaborter 27. Antal gästnätter, antal stora möten, antal mötesdeltagare, antal gästnätter koppade till möten (nationellt och internationellt perspektiv) 28. Internationalisering – antal projekt, förfrågningar, samverkanspartners 29. Innovationsindex Resultaten redovisas där så är möjligt könsuppdelat (kvinnor, män, pojkar, flickor) Samhällsutveckling Forts. nästa sida

4 Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) Aktiviteter på nämndnivå Öka takten för att ställa om till förnybar energi och effektivisera energianvändning Säkerställa tillgång till och kvalitet på grund och ytvatten Arbeta med miljö exempelvis Grön flagg, Fenomenalen, Energibesparingssatsningar Utvecklingsområden: Utveckla miljögrupper på skolorna, Besluta om det papperslösa kontoret. Satsa på att all kontorshantering sker digitalt. Erbjuda miljövänliga leasingbilar och tjänstecyklar Stödja både lokala utvecklingsinitiativ och utveckling genom internationalisering WCPRC, Internationella utbyten/projekt, Satsning på entreprenöriellt lärande/PRAO, Samverkan med hembygdsrörelsen, Kulturskolans internationella utbyten Säkra god planering av bostadsförsörjning utifrån olika gruppers behov Främja trygghet och säkerhet Värdegrundsarbete, Tryggare Gotland, Kontaktpoliser på H-skolorna Höja utbildningsnivån för att möta näringslivets och offentliga sektorns kompetensbehov Verka för ett utökat utbud av eftergymnasial utbildning Skolans huvuduppdrag! Öka elevernas intresse för det lokala näringslivet genom Prao och studiebesök. Motivera flickorna till tekniska utbildningar genom olika projekt som t ex Polhem. Fenomenalen Stärka varumärket för att bo och leva på Gotland och aktivt använda etableringsstöd för att öka nyinflyttning Skola och förskola i toppklass viktig tillväxtfaktor, ”Ambassadörer” för Region Gotland, Uppdaterade och kommunicerande hemsidor, Bredda besökssäsongen så att den omfattar hela året Fenomenalen, Uppmuntra alla olika initiativ till ökad besöksnäring och delta själv, t.ex. Fårönatta, Kulturnatt m.m. Skolor som vandrarhem, Stavgard, Kulturskolans medverkan i egna och andras evenemang, Samhällsutveckling, fortsättning

5 Mål: ”Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta” Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) Målnivå Mätningar för att visa måluppfyllelse 1. Väl fungerande kommunikation och samarbete med barn, elever och föräldrar. X% upplever att kommunikation och samarbete fungerar väl.. Brukarundersökningar 2. Med utgångspunkt från varje barns behov, önskemål och förutsättningar forma skolan så att barn och elever kan använda sin fulla potential och nå sina mål. X % känner sig sedda och upplever att de lär och utvecklas. Brukarundersökningar 3. Ett aktivt och prioriterat värdegrundsarbeteX % trivs, känner trygghet och delaktighet/inflytande. 0 % upplever sig mobbad/trakasserad. 100 % av verksamheterna har en aktuell likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Brukarundersökningar Årlig uppföljning 4. Engagerande och kompetenta medarbetare/ledareX % upplever att de möts av engagerande och kompetent personal Brukarundersökningar Nämndens verksamheter

6 Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) Målnivå Mätningar för att visa måluppfyllelse 1.Utveckla en kultur som präglas av höga förväntningar på resultat av god kvalitet på alla nivåer Nämnd och verksamheter arbetar aktivt med att finna former för att uttrycka höga förväntningar Årlig rapportering av aktiviteter. Medarbetarsamtal, utvecklingssamtal, elevenkät etc 2. Följa upp, utvärdera och analysera verksamheternas resultat X % skall vara bättre än jämförbara mätetal i riket. X % skall tillhöra de X% bästa i landet. Egna mätetal som är bättre än de tre senaste årens genomsnittliga resultat. Betyg, nationella ämnesprov, kvalitetsredovisningar, årsredovisningen, Öppna jämförelser, Regelbundna kunskapsseminarium om mål och resultat mellan BUN och verksamheterna 3. Bedriva systematiskt kvalitetsarbete100% av kvalitetsredovisningarnas åtgärdsplaner är genomförda. Tillsyn och egengranskning. Avstämning av åtgärdsplanerna årligen. Regelbundna kunskapsseminarium om mål och resultat mellan BUN och verksamheterna. 4. Arbeta med förebyggande barn- och elevhälsa bl. a genom att samverka med andra verksamheter i vardagen – gränsöverskridande samarbete Alla elever fullföljer skolanElevstatistik 5. Förbereda elever för en flexibel arbetsmarknad i en global omvärld Fokusområde under mandatperioden för samtliga verksamheter Årlig rapportering av aktiviteter som främjar fokusområdet 6. Öka inslaget av estetiska lärprocesser.Inslaget av estetiska lärprocesser ökarUppföljning Mål: ” Processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara kommuner och landsting”

7 Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) MålnivåMätningar för att visa måluppfyllelse 1. Rekrytera och behålla kompetenta och engagerade medarbetare/ledare som kan skapa en god lärmiljö 100% av medarbetarna har rätt behörighet/kompetens för sitt uppdrag Medarbetarna upplever att de trivs, är engagerade, tar ansvar och känner arbetsglädje – kommungemensam målnivå 100% har individuella kompetensutvecklingsplaner som kontinuerligt utvärderas Brukarundersökningar Medarbetarsamtal Medarbetarenkät 2. Ha en kultur som präglas av öppenhet och dialogMedarbetarna upplever att kulturen på arbetsplatsen präglas av öppenhet och dialog Medarbetarsamtal 3. Möjliggöra en god löneutveckling och karriärmöjligheter Medarbetarna upplever att det finns karriärmöjligheter – kommungemensam målnivå Löneutvecklingen skall minst följa motsvarande yrkesgruppers i riket Medarbetarenkät Lönestatistik 4. Skapa förutsättningar för rektorer/förskolechefer att vara pedagogiska ledare X % av rektorer/förskolechefer upplever att de har förutsättningar att vara pedagogiska ledare Medarbetarsamtal, uppföljningar 5. Stärka den pedagogiska utvecklingen genom att utveckla möjligheter till handledning för medarbetare/ledare X % deltar i handledningÅrlig uppföljning Mål: ”Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar”

8 Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) MålnivåMätningar för att visa måluppfyllelse 1. God hushållning av resurser på alla nivåerBudget i balansEkonomi- och annan verksamhetsuppföljning, t ex lokaler 2. Långsiktig planering och regelbunden uppföljningPrognossäkerhetSystematisk uppföljning 3. Chefer som ges förutsättningar och tar ansvar för sin budget X % av cheferna upplever att det finns förutsättningar att hålla sin budget De förtroendevalda har förtroende för chefernas hantering av ekonomin Chefsdialog Avstämning med de förtroendevalda i BUN:s Au 4. Resursfördelningsmodellen ska vara känd av alla medarbetare Medarbetare känner till förvaltningens resursfördelningsmodeller Chefsdialog Mål: ”Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.’’


Ladda ner ppt "Arbetsgrupp: Janne Ö, Totte F, Örjan G, Andreas L, Bosse S, Henrik H, Christina L, Karin N, Bisse C, Mats H, PeOS,(Lotten vH) 20110817 + 22 (L-grp)"

Liknande presentationer


Google-annonser