Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

När jag var på vippen att sjunga så sa dom - inte kan du sjunga! När jag var på vippen att flyga så sa dom - inte kan du flyga! Nu har jag lärt mig att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "När jag var på vippen att sjunga så sa dom - inte kan du sjunga! När jag var på vippen att flyga så sa dom - inte kan du flyga! Nu har jag lärt mig att."— Presentationens avskrift:

1 När jag var på vippen att sjunga så sa dom - inte kan du sjunga! När jag var på vippen att flyga så sa dom - inte kan du flyga! Nu har jag lärt mig att inte lyssna på tråkmånsar för Hur ska den som aldrig varit på vippen begripa Att fåglar med ruggiga vingar ändå har vingar! Helga Henschen

2 Helga Henschen 1917-2002

3 kulturstrategi, kulturverksamhet, kulturarbete, kulturella medel, kulturens kraft, kultur i närområde, kulturfest, kulturkriterier, kulturaktivitet, kultur i bostadsområde, barnkultur, ungdomskultur, kultursekretare, kulturlivet, kulturutövande, kulturnämnd, kulturella uttrycksformer, kulturbegrepp, kulturpolitik, amatörkultur, professionell kultur, kulturintressen, kulturinitiativ, mångkultur, fri kultur, kulturinstitutioner, kulturskola, kulturplanering, finkultur, …………..

4

5

6

7

8 reklamteve kabelteve Satellit-teve

9 Bengt Göransson Kulturminister 1982-1989

10 Det handlar om inte om konst och kultur. Det handlar om konstpolitik och kulturpolitik? Dvs Vad vill vi som socialdemokrater?

11 Citat från senaste partikongressen ” Konst- och Kulturpolitik bottnar i frågan om vilket framtida samhälle det är vi vill ha. Vi socialdemokrater tror på det öppna, demokratiska, kreativa, nyfikna, jämlika, dynamiska och framtidsinriktade samhället. Därför vill vi också ha en stark konst- och kulturpolitik som skapar förutsättningar för ett sprudlande konst- och kulturliv och många människors delaktighet.”

12 ”Konstformerna är en del av kulturen – inte tvärtom. Göran Palm

13 ”Kulturplanering är en strategi som skär genom gränserna för den offentliga sektorn, den privata marknaden och det civila samhället. Den kopplar konst och kultur till i stort sett alla delar av det politiska fältet.

14 Martin Luther 1483-1526

15

16 kultur Kultur  kultur

17

18

19

20

21 Att sitta i kulturnämnden Konserter Utställningar Teater Bibliotek Musikskola Då 1974 (ungefär)

22 Våffår gör i på dette viset?

23 För vem? Varför distribuerar ”konst” till borgarklassen? Hur når vi alla? Är det ett självändamål att delta i ”konst”- livet? Är inte konstupplevelser en privatsak? Vem har rätt att säga vad som är rätt eller fel?

24 Göran Palm Kulturen i arbetslivet var på torsdagar när bruksorkestern spelade i matsalen? Konsten är en del av kulturen och inte tvärtom

25 Från partikongressen: Konst- och Kulturpolitik bottnar i frågan om vilket framtida samhälle det är vi vill ha. Vi socialdemokrater tror på det öppna, demokratiska, kreativa, nyfikna, jämlika, dynamiska och framtidsinriktade samhället. Därför vill vi också ha en stark konst- och kulturpolitik som skapar förutsättningar för ett sprudlande konst- och kulturliv och många människors delaktighet.”

26 Från partikongressen: Konst- och Kulturpolitik bottnar i frågan om vilket framtida samhälle det är vi vill ha. Vi socialdemokrater tror på det öppna, demokratiska, kreativa, nyfikna, jämlika, dynamiska och framtidsinriktade samhället. Därför vill vi också ha en stark konst- och kulturpolitik som skapar förutsättningar för ett sprudlande konst- och kulturliv och många människors delaktighet.”

27 ”Kulturplanering är en strategi som skär genom gränserna för den offentliga sektorn, den privata marknaden och det civila samhället. Den kopplar konst och kultur till i stort sett alla delar av det politiska fältet.

28

29 Kultur handlar inte om enstaka konstupplevelser utan är en grundläggande livskvalitetsfråga En grundbult för vårt demokratiska samhälle. Ökar förståelse för oss själva och varandra Ökar förmågan till kritisk granskning och omprövning Inspirerar till nya tankar och lösningar Gör livet meningsfullt.

30 Kulturpolitiken(S) mål Ge en reell möjlighet att leva ett gott liv Möjlighet och lust att delta i samhällsprocessen Få kunskaper och redskap för att kunna delta i denna process Få information för att kunna vara med Ge alla människor självtillit och tron på sig själv att vilja och våga vara med Konsten att kommunicera Förmågan att upptäcka sammanhang.

31 Var kommer konsten in? Konsten har för många ett egenvärde! Men de är också medel att nå våra kulturpolitiska mål ”Konsten” är språk som utvecklar höger hjärnhalva.

32 De två hjärnhalvorna! Den vänstra: Logiskt tänkande Rationellt tänkande Det skrivna språket Att kunna räkna Den högra: Holistiskt tänkande Färg, form, bilder Intuition Känslor

33 Kreativa hjärnhalvor sökes Kreatörer och konstnärer heta villebråd på arbetsmarknaden i framtiden. Dan Pink var tidigare talskrivare åt Clinton. Nu åker han världen runt och berättar om hur han tror att arbetslivet kommer att förändras radikalt den närmaste framtiden. Dan Pink menar att kreatörer och konstnärer kommer att bli vinnare i näringslivet medan jurister och ekonomer tappar mark. --- Samtidigt måste företagen konkurrera mer och mer med design och varumärken. Och därmed ökar efterfrågan på talanger, kreatörer och konstnärer. Eller uttryckt på ett annat sätt: värden i företag kommer att skapas med den kreativa högra hjärnhalvan och inte den logiska vänstra halvan.

34 därför Måste konsten och konstarterna bli en tillgång och rättighet för alla – inte bara fåtalet! Men det finns inget ”konst”-facit eller måttstock Min konstupplevelse är min privatsak ”Konsten” får inte ockuperas av elitister men

35 ”konsten” skall också ifrågasätta och provocera Väcka debatt och nyfikenhet Skapa lust och glädje Locka till delaktighet Konsten och konstupplevelserna är en rättighet och därmed en rättvise fråga!

36 Vad är kultur? Om frågan ställs till barn kan svaret bli: Typ, statyer och sånt…

37 Vad är då barnkultur? Och frågan ställs till samma barn kan svaret bli: -Typ, när man får klättra på statyn!

38 Konst och kultur/konst- och kulturpolitik Som privatperson kan man själv välja. Som privatperson kan man tillåta sig att bara vara passiv Konst- och kulturpolitik kan aldrig bli passivt konsumerande Vår politik innebär syftar till delaktighet och kreativitet Vi vill klättra på statyerna!

39 Strategier Identitet Gemenskap Delaktighet/mötesplatser Mångfald Kreativitet Förnyelse

40 Vad är det?

41 Identitet Öppenhet och gemenskap mellan människor Hålla vårt kulturarv levande Förståelse för kontinuerlig förändring Hemkänsla i Landskrona Då- nu- sen

42 Delaktighet Skapa mötesplatser och neutrala arenor Möjlighet att påverka Inflytande Levande centrum Värna lugna platser Främja opinionsbildning Demokratiprocessen Tillgänglighet

43 Mångfald Skapa förståelse för mångfalden som möjlighet Konstens bredd Respekt för olika kulturer Minska avstånd mellan åldrar/generationer Säkra kulturella värden Utrymme för stimulans, inspiration, förnyelse

44 Kreativitet Alla skall ges möjlighet att skapa och uttrycka sig Möten mellan yrkesverksamma och amatörer Skapa nyfikenhet och intresse för det okända Våga bli provocerad ”Klättra på statyerna”

45 Förnyelse Värna föreningar och folkrörelser men stimulera till förnyelse Framtidsorientering Värna kulturarvet men bejaka det som händer idag Framtidsorienterad kulturpolitik

46

47 Handlingsplan Ordet och ordets makt – bibliotek Scenkonst och rörlig bild – film Kunskap och bildning – folkbildning Barn och unga Kulturarv och museum Mångfald, internationalisering integration Bildkonst

48 Ursäkta jag tjatar – med vad är det?

49 Ordet och ordets makt - bibliotek Slå vakt om det fria ordet – i alla sammanhang Slå fast bibliotekets viktiga roll Se över bibliotekens uppdrag – hybridbibliotek mm Digitalisera mera Anpassa folkbildningsuppdraget Koncentrera resurserna Öppna skolbiblioteken Utnyttja skolorna Satsa på konsten att berätta en historia

50 Scenkonst och rörlig bild - film Bejaka och utnyttja den nya tekniken Skapa ett mediahus/digitalt hus Stimulera utveckling av rörlig bild Satsa på konsten att berätta en historia Värna om teatern men släpp in digital teknik Fortsätta med evenemangsteater tillsammans med föreningar Stödja amatörverksamhet Bygga en riktig teaterrestaurang

51 Kunskap och bildning - folkbildning Satsa på förenings- och folkbildningsverksamhet – delaktighet, mötesplatser, personlig utveckling, nyfikenhet, kreativitet, demokratiplattform Locka yngre deltagare Satsning på amatörverksamhet Stimulera till nya former

52 Barn och unga Vi vill satsa på en kulturskola – för alla, som en integrerad del av skolan I en skola där man lever tillsammans med konstarterna ökar gemenskap och trygghet och mobbningen minskar Skapa enkla bidragssystem som möjliggör stöd till ungdomar Det digitala huset blir en stor ungdomssatsning

53 Kulturarv och museum Återskapa Landskrona – ”kulturstaden”’ Bejaka mångfalden i kulturarvet Utveckla och förnya museet till ett kulturhus Satsa på Landkronas särart Lyfta fram Arbetarrörelsens historia och betydelse för Landskrona Värna kustremsan Avgiftsfrihet

54 Mångfald, internationalisering - integration Vårt ”kulturprogram” som helhet skapar mångfald och ökad integration Kulturprogrammet blir ett program för ökad trygghet Medveten satsning på återkommande folkfester

55 Bildkonst Uppmuntra och stimulera den provokativa och ifrågasättande konsten som skakar om och skapar debatt Skapa en genomtänkt och finansierad inköpspolitik av konst En procent av investering vid offentlig byggnation till konstnärlig utsmyckning Aktiv samverkan mellan professionella och ickeprofessionella Skapa verkstäder Återerövra bildkonsten från elitisternas reservat

56 Inte bara kulturnämnd Kulturen är allas ansvar Kulturpolitik finns i alla politiska beslut Skapa en konst- och kulturnämnd Kulturpolitiken är en grundbult för demokratins utveckling och därmed lika viktig som traditionella satsningar på vård, skola och omsorg

57 Glöm inte Konsten är den del av kulturen – inte tvärtom En enstaka konstupplevelse kan kanske liknas vid grädde på moset! Men kulturen är jästen i degen!

58

59 ”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka." Albert Einstein 1879-1955

60 Fantasi är viktigare än kunskap! /albert einsten

61 ”Herre förbarma dig och se med särskild ömhet till dessa personer som är så väldigt logiska, så väldigt praktiska, så väldigt realistiska att de kan bli irriterade över att man kan tro på en blå liten häst.” Dom Helder Camara Brasilien 1909-1999


Ladda ner ppt "När jag var på vippen att sjunga så sa dom - inte kan du sjunga! När jag var på vippen att flyga så sa dom - inte kan du flyga! Nu har jag lärt mig att."

Liknande presentationer


Google-annonser