Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LOK-STÖD STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD NYA REGLER FRÅN 1 JANUARI 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LOK-STÖD STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD NYA REGLER FRÅN 1 JANUARI 2014."— Presentationens avskrift:

1

2 LOK-STÖD STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD NYA REGLER FRÅN 1 JANUARI 2014

3 Nya föreskrifter för det statliga LOK-stödet RF-stämman 2011 gav RF uppdraget att se över regelverket för LOK-stöd. RF-stämman 24-26 maj 2013 tog beslut om justering av LOK-stödsreglerna. SF och DF fick lämna synpunkter på förslaget under september. De nya föreskrifterna antogs av RS 2013-10-11 och gäller fr o m 1 januari 2014

4 Föreskrifter om statligt lokalt aktivitetsstöd 2 § Bidragsberättigad förening Ideell förening som är medlem i ett specialidrottsförbund (SF) anslutet till RF har rätt att erhålla LOK-stöd i enlighet med som anges nedan. 3 § Bidragsberättigad verksamhet LOK-stöd utgår för idrottslig verksamhet för barn och ungdomar mellan 7-25 år som föreningen bedriver och ansvarar för med utgångspunkt från idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Med idrottslig verksamhet avses prestations-inriktad tävlingsidrott samt hälsoinriktad bredd- och motions-idrott i vilket ingår ett centralt moment av fysisk aktivitet. LOK-stöd utgår enbart för verksamhet som bedrivs under den tid föreningen är medlem i SF

5 Föreskrifter om statligt lokalt aktivitetsstöd 4 § Bidragskriterier För att vara bidragsberättigad ska verksamhet huvudsakligen (minst 75 %) innefatta utövande av den eller de SF-idrotter föreningen bedriver. Därutöver kan sådan verksamhet som direkt främjar den eller dessa idrotter vara bidragsberättigad. LOK-stöd utgår inte för verksamhet som annan än föreningen bedriver och ansvarar för, eller verksamhet som får statligt stöd i annan ordning.

6 Föreskrifter om statligt lokalt aktivitetsstöd 5 § Bidragsberättigad gruppaktivitet En gruppaktivitet ska pågå i minst 60 minuter, ledas av minst en ledare utsedd av föreningen och bestå av minst tre och högst 30 övriga deltagare (om föreningen har fler än 30 deltagare på en gruppaktivitet så får de bara räkna 30 i ansökan). Gruppaktiviteten ska innehålla en gemensam samling och avslutning Ledaren ska ha fyllt 13 år och vara medlem i en förening inom RF Ingen övre åldersgräns finns. Ledare får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt

7 Föreskrifter om statligt lokalt aktivitetsstöd 6 § Ledar- och deltagarstöd Förening har rätt till LOK-stöd i form av ledarstöd och deltagarstöd Om aktiviteten leds av en (1)ledare erhåller föreningen ett ledarstöd om X kronor. Om aktiviteten leds av två eller flera ledare, och föreningen närvaroregistrerar aktiviteten i idrottens verksamhetsredovisnings-system, erhåller föreningen ett högre ledarstöd om Y kronor För varje deltagare utgår ett deltagarstöd om Z kronor Deltagare får endast ingå i en gruppaktivitet per SF-idrott och veckodag

8 Föreningen fyller i närvarokort (eller närvaroregistrerar via IdrottOnline) och gör ansökan precis som tidigare Antal gruppaktiviteter, deltagartillfällen och ledartillfällen ska fyllas i precis som tidigare

9 Föreskrifter om statligt lokalt aktivitetsstöd 7 § Ansökan Förenings ansökan om LOK-stöd görs via IdrottOnline, enligt ett av RF fastställt formulär. Varje kalenderår omfattar två redovisningsperioder; 1 januari-30 juni med sista ansökningsdag den 25 augusti samt 1 juli till 31 december, med sista ansökningsdag den 25 februari Ansökan ska göras av en av föreningsstyrelsen utsedd person Ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig.

10 Föreskrifter om statligt lokalt aktivitetsstöd 8 § För sent gjord ansökan m.m. Ansökan som skickas in efter den 25 augusti respektive 25 februari ska avvisas såvida inte föreningen kan visa att förseningen beror på ursäktande omständigheter. Föreningen har inte rätt att efter angivna datum komplettera ansökan med tillkommande gruppaktiviteter, ledare eller deltagare.

11 Föreskrifter för statligt lokalt aktivitetsstöd 9 § Felaktig ansökan Om en förening efter ansökan gjorts upptäcker att ansökan innehåller felaktig uppgift, är föreningen skyldig att omgående hos RF rätta uppgiften

12 Föreskrifter om statligt lokalt aktivitetsstöd 10 § Kontroll m.m. RF har rätt att kontrollera innehållet i en ansökan. På begäran av RF är förening skyldig att tillhandahålla redovisning samt övriga handlingar som RF anser nödvändiga för kontrollen

13 Föreskrifter om statligt lokalt aktivitetsstöd 11 § Betalning och återbetalning Utbetalning, som sker efter respektive avslutad redovisningsperiod och kontroll, sker till föreningens plus- eller bank-girokonto Om det efter utbetalning av bidrag framkommer att utbetalningen grundats på oriktig uppgift, är föreningen på begäran av RF skyldig att omgående återbetala mottaget bidrag

14 Föreskrifter om statligt lokalt aktivitetsstöd 12 § Överklagande RF:s beslut enligt dessa föreskrifter får, av den förening som beslutet angår, överklagas hos LOK-stödsnämnden. LOK-stödsnämndens beslut får inte överklagas

15 Föreskrifter om statligt lokalt aktivitetsstöd 13 § LOK-stödsnämndens sammansättning LOK-stödsnämnden ska bestå av ordförande och fyra ledamöter utsedda av RS. Antalet ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. Minst en av nämndens ledamöter ska ha avlagt juristexamen

16 Föreskrifter om statligt lokalt aktivitetsstöd 14 § Rättelse och överprövning Om det framkommer att ett beslut till följd av skrivfel, felräkning eller annat liknande förbiseende innehåller uppenbar oriktighet, får RF respektive LOK-stödsnämnden, sedan föreningen getts tillfälle att yttra sig, meddela beslut om rättelse

17 Föreskrifter om statligt lokalt aktivitetsstöd 16 § Övergångsbestämmelser Ansökningar om bidrag som avser verksamhet genomförd före den 1 januari 2014 ska av RS tidigare fastställda regler för statligt lokalt aktivitetsstöd tillämpas. Det betyder att för hösten 2013 så gäller fortfarande de gamla reglerna

18 Förändringar Bidragsberättigad ålder höjs från 20 år till 25 år, detta för att följa den statliga förordningen (lika för Idrottslyftet) Ledarstöd ersätter tidigare sammankomstbidrag. De föreningar som väljer att närvaroregistrera alla sina aktiviteter i idrottens verksamhetsredovisningssystem har möjlighet att erhålla ett högre ledarstöd om föreningen har två eller flera ledare per gruppaktivitet Ledare som leder gruppaktivitet ska vara medlem i någon idrottsförening under RF Inlämningsdatum för ansökan blir 25 februari och 25 augusti

19 Förändringar 70-30% regeln förändras till 75% SF-idrott och 25% kringliggande verksamhet För sent inkommen ansökan ger ej rätt till bidrag. Föreningarna kan ej komplettera sin ansökan efter sista ansökningsdag Personnummer krävs på alla deltagare i ansökan Minst en ledamot i LOK-stödsnämnden ska ha avlagt juristexamen

20 Förändringar FörrNu Bidragsberättigade deltagare 7-20 år Bidragsberättigade deltagare 7-25 år Bidrag per sammankomstLedarstöd ersätter tidigare sammankomstbidrag. Om man har två eller flera ledare och närvaroregistrerar i Idrottonline finns möjlighet till ett högre ledarstöd Fanns inget krav att ledare skulle vara medlem i förening Ledare ska vara medlem i någon idrottsförening under RF Sista ansökningsdag 15 februari och 15 augusti Sista ansökningsdag 25 februari och 25 augusti

21 Förändringar FörrNu Bedriva sin egen SF-idrott minst 70 % och sedan kringliggande verksamhet max 30% Bedriva sin egen SF-idrott minst 75 % och sedan kringliggande verksamhet max 25% För sent inkommen ansökan de första 3 veckorna efter ansökningsdagen -10% sedan inget För sent inkommen ansökan ger ej rätt till bidrag. Föreningarna kan ej komplettera ansökan efter ansökningsdagen Födelsedata för deltagare och ledare Personnummer krävs på deltagare och ledare oavsett hur man redovisar LOK-stödsnämnden består av ordförande och 4 ledamöter utsedda av RS LOK-stödsnämnden består av ordförande och 4 ledamöter, varav minst 1 ledamot ska ha avlagt juristexamen, utsedda av RS

22 Nya blanketter på rf.se

23

24 Information till föreningarna Nyhetsbrev har skickats ut 21 oktober Information om LOK på föreningens IOL-sida Information på www.rf.se och Svenskidrott.sewww.rf.se Fortlöpande information fram till årsskiftet och under våren

25 Vad Specialdistriktsförbunden bör göra; Snabbt ut med information om nya föreskrifterna för det statliga LOK-stödet, som gäller fr o m 1 januari 2014 Hur berör detta era föreningar? Hur mycket stöd och utbildning behöver dom? Samarbeta med SISU för att utbilda och sprida rätt information. (material kommer ifrån DF) Fler föreningar kommer säkert att vilja använda sig av närvaroregistrering, planera in utbildningar i LOK- stödsmodulen i egen regi eller i samarbete med SISU

26

27 All information finns på svenskidrott.se


Ladda ner ppt "LOK-STÖD STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD NYA REGLER FRÅN 1 JANUARI 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser