Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning i UF-Företagande på estet, teknik, natur och samhällsvetenskapliga programmet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning i UF-Företagande på estet, teknik, natur och samhällsvetenskapliga programmet."— Presentationens avskrift:

1 Utbildning i UF-Företagande på estet, teknik, natur och samhällsvetenskapliga programmet

2 Vem är jag? Gymnasielärare psykologi, religion och entreprenörskap UF-lärare sedan 2009 Pedagogisk projektledare på Ung Företagsamhet Sverige sedan 2014 med fokus på högskoleförberedande program. Förstelärare inom entreprenörskap/entreprenöriellt lärande sedan HT14. Aino Pleiner 073-648 87 77 aino.pleiner@ungforetagsamhet.se aino.pleiner@ungforetagsamhet.se

3 ”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem. Eleverna ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande. Därigenom ökar elevernas möjligheter att kunna starta och driva företag. Entreprenöriella förmågor är värdefulla för arbetslivet, samhällslivet och vidare studier.” ”Läroplan, examensplan och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 ”

4

5 Vi är ett företag under stark tillväxt och söker därför nya medarbetare. Du ska vara en person som brinner för ditt arbete, kunna arbeta självständigt, ta eget ansvar och inte vara rädd för att hugga i. Du ska vara ansvarsfull, glad och självständig. Du har förmågan att hitta lösningar och se möjligheter i olika situationer. Du kommer att ingå i ett härligt gäng med duktiga målinriktade medarbetare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Nu söker vi personal för att utföra uppdrag med känsla och noggrannhet. Platsannons, vem söks?

6 Sedan starten har Ung Företagsamhet haft ambitionen att vara en brygga mellan skola och näringsliv och ge ökad förståelse för hur företagande fungerar! Brygga mellan skola och näringsliv

7

8 Integrerat i befintliga ämnen och kurser Anpassa efter kursmål och elevens förutsättningar Din roll som lärare – entreprenöriellt förhållningssätt UF-företagande som metod

9 En entreprenöriell lärare är: Slow Lazy Stupied

10 Lärprocesser som främjar företagsamhet bygger på erfarenhetsbaserat lärande som berör elevernas livsvärld förutsätter att eleverna tar ansvar för sitt eget lärande äger rum i en forskande kultur, med problemlösning genom skapande och experimenterande verksamheter innebär ett lärande i samspel med andra där man både lär sig att samarbeta och att dra nytta av andras idéer.

11 Lärprocesser som främjar företagsamhet utgår från problem som eleverna själva finner värda att lösa bygger på att eleverna ser lärandet som meningsfullt genom att de upptäcker samband och kan skapa helheter Baseras på långa sammanhängande processer, i vilka eleverna lär sig att planera, genomföra och utvärdera sitt eget arbete innehåller återkommande inslag av reflektion över det egna tänkandet och lärandet (Johannisson & Madsén, I entreprenörskapets tecken,1997, s. 114)

12 Högskoleförberedande program Eleverna ska bli förberedda för fortsatta studier inom aktuellt utbildningsområde Examensmålen betonar vetenskaplighet, samarbetsförmåga, kreativitet, kommunikation, hållbar utveckling och entreprenörskap.

13 UF-företagandet kan kopplas till flera kurser och inriktningar Entreprenörskap /entreprenörskap och företagande hela centrala innehållet går att koppla till UF-företagandet Gymnasiearbetet Eleven ska planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från de centrala kunskapsområdena inom det programmet. Ämnesintegrera gärna med programgemensamma och programfördjupningskurser Svenska, Design, bild och form, produktutveckling, ledarskap och organisation, företagsekonomi, CAD, hållbart samhällsbyggande etc.

14 Gymnasiearbetet på högskoleförberedande program Produkten ska vara kopplad till centrala kunskapsområden inom det program eleven läser UF-året är inte själva gymnasiearbetet, det är tillvägagångssättet UF-företagandet kan bli metoden för att få fram svaren på frågeställningen i rapporten ”UF-företagandet kan bli ramen. Gymnasiearbetet görs som ett UF-företag men UF-företagandet är inte själva gymnasiearbetet (bullarna före budgeten)” Citat från intervju med Skolverket

15 Exempel på frågeställningar NA - Hur ser en produkts livscykel ut? - Hur förändras vattenkvalitén i våra sjöar? SA - Förbättras elevers resultat av läxhjälp? - Hur påverkar ungas närvaro de äldre på ett äldreboende? Te - Hur användaranpassar man en app? - Hur ser hela produktionsprocessen ut för en produkt?

16 Samhällsvetenskaps- programmet Exempel på affärsidéer: -Tillverka varor eller tjänster som löser ett samhälls- och/eller miljöproblem -Guide- och reserelaterade tjänster/produkter -Pedagogiska tjänster och hjälpmedel -Skapa hemsidor, tjänster kring informationsspridning -Gör ett UF-företag i helklass och skapa en tidning

17 Rosengård inifrån UF Amine Mehmedi (Anders Wall stipendiat 2014) Affärsidé: Skapa, ge ut och sprida boken ”Eldsjälar och förebilder i Rosengård” samt att genom föreläsningar och guidade turer ge en mera sanningsenlig bild av stadsdelen. Boken såldes i över 1000 exemplar och omarbetas just nu till en lärobok för ämnet samhällskunskap.

18 Lämpliga kurser att integrera i UF-företagandet på samhällsvetenskapsprogrammet Ledarskap och organisation 100p Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering. Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet. Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär. Journalistik reklam och information 1 100p Lagstiftning, etiska regler och internationella överenskommelser som berör kommunikationsområdet, till exempel marknadsföringslagen, pressetiska regler och erkända internationella regler för reklam. Analys av olika budskapsinnehåll, avseende språk och gestaltning, som är riktade mot en tänkt målgrupp.

19 Naturvetenskaps- programmet Exempel på affärsidéer: -Tänk miljö och natur -Basera UF-företaget på vetenskapen -Uppfinn någonting nytt -Skapa en produkt -Produktutveckling -Återvinningssystem

20 Retursmart UF

21 Lämpliga kurser att integrera UF-företagandet i på naturvetenskapliga programmet Hållbart samhällsbyggande 100p Miljökonsekvensbeskrivningar. Olika tekniker, verktyg och uttryckssätt för att analysera, karaktärisera och dokumentera omgivningen i samband med förslag till förändringar. Ritprogram inom området, till exempel cad (computer aided design). Samband mellan livsstilsfrågor och utformningen av ett hållbart samhälle.

22 Teknikprogrammet Exempel på affärsidéer: -Lös ett vardagsproblem -Tillverka en produkt eller tjänst -Produktutveckla befintliga produkter -Appar, hemsidor -Utnyttja kurserna som eleverna läser i andra ämnen (design, CAD, teknik)

23 Lämpliga kurser att integrera UF-företagandet i på teknikprogrammet Produktutveckling 1 Planering, konstruktion, design, tillverkning och presentation av en egen enkel prototyp eller egna enkla modeller. Presentation av idéer via till exempel bild, ritning, modell, skrift och tal samt analys och utvärdering av såväl egna som andras idéer. CAD 2/3 Skiss- och ritteknik inom valt teknikområde. Skapa sammanställningar i tre dimensioner med beaktande av konstruktionsvillkor. Grundläggande/fördjupning av applikationer beroende på teknikområden inom produktutveckling och byggteknik.

24 Lämpliga kurser att integrera UF-företagandet i på teknikprogrammet Design1 och 2 Produktens estetiska utformning med hänsyn till målgrupp, varumärke och sammanhang där produkten används. Designprocessens olika delar från problemformulering, marknadsundersökning, funktionsanalys, kravspecifikation, faktainsamling, idégenerering, skiss, modellarbete, analys till presentation och utvärdering. Konstruktion Grundläggande materialegenskaper och materialets betydelse för funktion, kvalitet, lönsamhet, tillverkning och återvinning. Teknikmetoder och konstruktionsmetoder inom något eller några områden, till exempel produktutveckling och byggnation. Faktorer som påverkar utformningen av produkter, till exempel tillgänglighet och säkerhetsaspekter.

25

26 Estetiska programmet Exempel på affärsidéer: -Sätt upp en teater/föreställning/konsert/dans uppvisning/utställning -Skapa en skiva, konstverk, bok -Skapa appar, hemsida, musikvideos -Anordna ett event -Fotografera - Undervisa i dans, musik, sång

27 Lämpliga kurser att integrera i UF-företagandet på det estetiska programmet Ensemble 2 Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och musicerande inför och i kommunikation med publik. Estetisk kommunikation 2 Gruppdynamik i skapande eller gestaltande arbete. Konstnärlig produktionsprocess från idé till färdig gestaltning. Presentation av färdig gestaltning. Lagar och andra bestämmelser om konstnärliga produktioner, till exempel om upphovsrätt, royaltyer, arbetstid och arbetsmiljö. Digitalt skapande 1 och 2 Skapande och gestaltande processer från idé till färdig produktion. Bild och form 1b Arbete med konstnärliga processer, enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion. Metoder för att driva och ta ansvar för egna arbetsprocesser

28 People in Revolt Clothing UF

29 Fd UF-företagare… -startar i större utsträckning egna företag, -anställer fler personer i sina företag, -har högre omsättning i sina företag, -har företag som överlever längre, -tjänar i snitt, 16 år efter studenten, en månadslön mer i årsinkomst, -är i mindre utsträckning arbetslösa … än de som inte drivit UF-företag. *Från rapporten ”Övning ger färdighet” av Karl Wennberg, Handelshögskolan i Stockholm.

30

31

32

33


Ladda ner ppt "Utbildning i UF-Företagande på estet, teknik, natur och samhällsvetenskapliga programmet."

Liknande presentationer


Google-annonser