Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om Digitaliseringskommissionen Utredning under Näringsdepartementet Bidra till att Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om Digitaliseringskommissionen Utredning under Näringsdepartementet Bidra till att Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter."— Presentationens avskrift:

1

2 Om Digitaliseringskommissionen Utredning under Näringsdepartementet Bidra till att Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter

3 Trender i samhällsutvecklingen

4 Digitaliseringen förändrar samhället

5 Omvärldsanalys Hela kartan ritas om – en transformation från det industriella samhället till det digitala Digitaliseringen möjliggör, förutsätter och leder till individualisering Stat - individ – näringsliv – civilsamhälle –Förändrade relationer, värderingar, ansvarsfördelning, processer och villkor –Behöver förstås och debatteras för att finna fungerande lösningar Brist på kompetenser och behov av innovation i näringsliv och offentliga verksamheter –Sämre tillväxt och välfärd Stora problem med omställning - utmaning för välfärdens finansiering och trygghetssystemen

6 Från det industriella till det digitala samhället Kompetens och innovation i näringsliv och offentliga verksamheter nödvändigt för tillväxt och välfärd Risk för ökade klyftor mellan människor Social sammanhållning och demokrati i praktiken – stora utmaningar på flera plan De offentliga tjänsterna (skola, vård och omsorg mm) ska erbjudas likvärdigt - vad kan, bör och ska det offentliga åtagandet vara i det digitala samhället? Monopol och oligopol gynnas av digitaliseringen –hur säkra den demokratiska staten och dess processer? –integritet och säkerhet – hur finna fungerande principer?

7

8 Det hållbara samhållet är målet Det offentliga ska vara proaktivt Kritisk massa behöver uppnås Innovation och utveckling av näringslivet ska främjas Ledarskap krävs på alla nivåer i offentlig verksamhet Utgångspunker

9 Strategiska områden Kontinuerligt nationellt främjande Regelverk som fungerar i och för den digitala omställningen Kompetens för det digitala samhället Infrastruktur för att främja digitaliseringen Datadriven innovation för tillväxt och välfärd Säkerhet och integritet i en digital tid

10 Nationellt främjande och stöd till digitalisering De nationella insatserna för att främja användningen av digitaliseringens möjligheter behöver innefatta systematisk kun­skapsuppbyggnad om samtidens och framtidens sakfrågor, analys för att identifiera nytta, värde och utmaningar, stöd för myndig­heter och kommuners utvecklingsarbete, utveckling av strategisk samverkan samt framtagande av policyunderlag av olika slag.

11 Kunskapsuppbyggnad och internationell utblick – arbetsplanering 2016 Arbetets inriktning och utgångspunkter Teman för kunskapsuppbyggnaden Arbetssätt Leveranser Resultat

12 Arbetets inriktning och utgångspunkter De sex strategiska områdena Kontinuerligt statligt engagemang för att främja digitaliseringen Nationella insatser; systematisk kunskapsuppbyggnad om samtidens och framtidens sakfrågor analys för att identifiera nytta, värde och utmaningar stöd för myndig­heter och kommuners utvecklingsarbete utveckling av strategisk samverkan framtagande av policyunderlag av olika slag

13 Arbetets inriktning och utgångspunkter Stärka digital kompetens –kunskap –färdighet –förståelse –motivation Transformationen påverkar –värderingar –praktik och villkor –processer och relationer –ledning och ansvar –styrning –incitament

14 Teman för kunskapsuppbyggnaden Datadriven digitalisering Det sociala kontraktet Vuxnas livslånga lärande Hållbart klimat och incitament Det digitala samhället – scenarios Internationell utblick

15 Datadriven digitalisering En orientering inom området - Markus Bylund, Swedish ICT Välstånd bortom BNP - Anna Felländer, Stefan Fölster, Claire Ingram Incitament för näringslivet att praktisera värdringar som ingår i det sociala kontraktet – Erik Lakomaa ev konsekvensanalys på ett område

16 Det sociala kontraktet Värderingsutveckling och dilemman Individens rättigheter och skyldigheter – Karim Jebari Medborgarskap och delaktighet – Marie Demker/Ulf Bjereld Den enskildes frihet – Jacob Heidbrink Offentlig verksamhet - Anders Ekholm, inst för framtidsstudier

17 Vuxnas livslånga lärande Livslångt lärande – aspekter, perspektiv, dilemman Modeller för vuxnas livslånga lärande – Lars-Olof Pettersson Högre utbildnings omställning till det digitala samhället – Lars Haikola Hållbart klimat Digitaliseringen, innovation och hållbar utveckling – Karl Palmås Smarta städer – Anna H Kramers Incitament via användning av data

18 Det digitala samhället - scenarios Hållbara plattformar för hemmet – vardagsliv Individidanpassad vård och egenvård Mobility as a service – MAS – nyttjandeekonomi inom transporter Utbildning i det digitala samhället Infrastruktur som främjar digitaliseringen

19 Arbetssätt Skribenter/forskare skriver artiklar Seminarier för kvalitetsdiskussioner Möten med relevanta aktörer Kansliet utreder, analyserar, identifierar slutsatser

20 Leveranser 4 -5 temarapporter – pdf Omvärldsutblickar inom ett par temaområden Slutbetänkande –Framtidsbild av det digitala samhället –Presenteras utifrån de strategiska områdena

21 Resultat Kunskapsuppbyggande - fördjupa kunskapen om utvecklingen och vilka faktorer och aspekter som har eller kommer att få betydelse bidra till förståelse för/vara Främjande - tankeväckande kring digitaliseringens påverkan på individ och samhället och de möjligheter och utmaningar som utvecklingen innebär Utvecklingsinriktat - bidra till innovativa eller nya lösningar på de identifierade utmaningarna Policydrivande – analyser och rekommendationer för digitaliseringspolitiken

22 Vad är digitalisering? Förändrar vad vi gör, hur vi gör och vad som går att göra - en transformation Digitalisering av information Teknisk utveckling av robotar, sensorer och automatisering Kommunikation och interaktion mellan människor, verksamheter och saker Möjligheten att samla in, tolka och utveckla digital data Tid och plats påverkas Möjligheter till optimering av tid Vår kunskap om och förståelse av människan, samhället och miljön Vårt arbete med tillväxt och välfärd, arbetsmarknad och utbildning, hälsa, vård och omsorg Potential för hållbarhet för klimat och miljö och delaktighet och jämlikhet

23 Digital kompetens – vår definition Digital kompetens utgörs av i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på ens liv, det innefattar Kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och producera digitalt Färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster Förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i samhället med dess möjligheter och risker Motivation att delta i utvecklingen


Ladda ner ppt "Om Digitaliseringskommissionen Utredning under Näringsdepartementet Bidra till att Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter."

Liknande presentationer


Google-annonser