Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prognos och länstal 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prognos och länstal 2013."— Presentationens avskrift:

1 Prognos och länstal 2013

2 Sammanfattning Verksamhets- och kostnadsprognos 26 oktober 2012 Migrationsverket. Kraftig ökning av asylsökande till Sverige Kraftig ökning av beviljade asyltillstånd, permanenta och tillfälliga Kraftig ökning av beviljade uppehållstillstånd av direktinresta anknytningar

3 Politisk och ekonomisk turbulens i omvärlden
Ökad konfliktgrad- mellanöstern, Syrien, statslösa, Iran, Irak, Somalia, Afganistan Politisk/ekonomisk oro- gruppen övriga, ensamkommande Nordafrika, söder om Sahara Ekonomisk oro- Västra Balkan (Verksamhets- och kostnadsprognos 26 oktober Migrationsverket) Politiskt turbulens med eskalerat våld och stora flyktingströmmar. Säkerhetsläget i Syrien är extremt allvarligt och mycket tyder på att konflikten blir långvarig. Utdragen konflikt ger konsekvenser gällande migrationen från andra länder i Mellanöstern vilket redan märks i Sverige, med ökade asylsökningar från medborgare från Iran, Irak och statslösa. Utöver situationen i Mellanöstern påverkar den politiska och ekonomiska oron i Europa i hög grad migrationen till Sverige. Den ekonomiska krisen är nu inne på sitt femte år utan tecken på stabilisering. Hög arbetslöshet, lågt framtidshopp, migrera från södra till norra Europa. Tredjelandmedborgare ex. pakistanier, georgier och ekb från nordafrika. Sekundära förflyttningar. Socioekonomiska skäl- västra balkan, albaner och bosniner. Under senaste två månaderna har Sverige tagit emot asylsökande per vecka. Sverige är en av de primära asylländerna i Europa.

4 Syrien människor i behov av skydd i grannländerna i slutet av (UNHCR) 1,5 miljoner interna flyktingar (UNHCR) Syrien tidigare asylland- flyktingar flyr vidare. Sverige ett primärt destinationsland för asylsökande syrier i Europa (Verksamhets- och kostnadsprognos 26 oktober Migrationsverket) Grannländernas förmåga att ta emot de syriska flyktingarna är nära bristningsgränsen och kapacitetsförmågan täcker inte de basala behoven av mat, vatten och medicin. Många bor i tält och den kommande vintern oroar. Antalet syriska flyktingar stiger fortfarande i grannländerna. UNHCR och dess partners ökar ansträngningarna inför den kommande vintern, då temperaturen sjunker i regionen. Vi är i en kapplöpning mot tiden. I Jordanien, där tusentals bor i tält, är den genomsnittliga temperaturen mellan november och mars två grader. UNHCR planerar kunna distribuera spisar, bränsle, varma kläder och filtar, termosar och andra förnödenheter. I Libanon, dit mer än flyktingar hittills tagit sig, hoppas UNHCR och dess partners kunna hjälpa det växande antalet flyktingar med boenden som ger tillräckligt skydd mot kylan, och att förse flyktingarna har tillräckligt med bränsle, varma kläder och andra förnödenheter som hjälper människorna klara av den kyliga vintern. Libanon stödjer Assadregimen och visar ovilja att bygga nya flyktingläger. Turkiets militära svar i Syrien. Hotar regional fred och stabilitet.

5 Asylsökande 2011 2013 29 600 nya grundärenden
beviljade uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl nya grundärenden ( sedan prognos i juli) beviljas asyl Snabb utbyggnad av verksamheten. Prioritera ärenden som kan avgöras snabbt, samt barnfamiljer. 2012 väntas söka asyl Snabba ärenden permanenta uppehållstillstånd (Syrien, Somalia, EKB), tillfälliga uppehållstillstånd (Syrien) samt snabba avslag så kallade uppenbart ogrundade ansökningar (socioekonomiska skäl). Detta för att det frigör platser i mottagningssystemet. Videoutredningar i Sundsvall, Kiruna, Skellefteå, Jönköping, Örebro och Norrköping. Tidsbegränsade UT treåriga efter rättsligt ställningstagande Syrien. 15 juni Ensamstående. Eventuell ändrad praxis Somalia, idag PUT utan individuella skäl pga inre väpnad konflikt. Ev ny praxis leder till individuell prövning- fler avslag.

6 Migrationsverkets mottagningsverksamhet
Eget boende (EBO)- Anläggningsboende (AB0)- ökat behov Tillfälligt anläggningsboende (ABT)- ökar behov Situation i länet beträffande asylboenden Migrationsverket direktkontakt med privata och kommunala aktörer, Asylsökande, personer med avslagsbeslut samt personer som fått tillstånd men som inte fått kommunplats. Sundsvall, stort antal ABO 1500?, Härnösand 120 platser, Kramfors eventuellt 100 lägenheter, Sollefteå eventuellt platser. Om det blir klart med Sollefteå och Kramfors innebär det arbetstillfällen. Rikspolischefen Bengt Svensson uppmanat att polisen ska prioritera av- och utvisningar,

7 Övrig migration till Sverige 2013
Ny vägledande dom våren 2012 från Migrationsöverdomstolen gällande identitet ger nya förutsättningar för bl. a. somaliska medborgare att återförenas med sina familjer i Sverige. Påtaglig ökning? uppskattas beviljas uppehålltillstånd 2013 Varav somaliska medborgare Jämför beviljade tillstånd på grund av familjeåterförening Ca 300 i länet. Ej blivit så många bifall som man först trodde, utan hög avslagsfrekvens i första instans (Migrationsverket)

8 Länstal-Kommunmottagning
Länsstyrelserna och Arbetsförmedlingen tar fram länstal i samverkan nationellt. Länstal innehåller både anvisningsbara platser och planeringstal för självbosatta. Länsstyrelsen dialog med kommunerna angående antal platser Arbetsförmedlingen anvisar personer som fått uppehållstillstånd för bosättning Självbosatta exempelvis anhöriginvandrare

9 Fördubblat behov av anvisningsbara platser i Västernorrlands län
2011 Prognos 2013 kommunmottagna i Sverige 530 kommunmottagna i Västernorrlands län (ca 350 anvisade och 180 självbosatta) personer uppskattas få uppehållstillstånd Anvisningsbara platser Västernorrland 633 Planeringstal självbosatta Västernorrland 614 Enligt ersättningsförordningen Kommunerna har rätt till statlig ersättning för mottagande utländska medborgare som beviljats uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar, skyddsbehövande, efter särskilt ömmande omständigheter eller som anhöriga. Det följer av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Exempelvis är det före detta asylsökande som beviljats uppehållstillstånd (bland annat konventionsflyktingar och skyddsbehövande), kvotflyktingar (uttagna i utlandet av Migrationsverket i samarbete med FN:s flyktingorganisation UNHCR), samt anhöriga till dessa grupper. Den anhörige måste ha ansökt om uppehållstillstånd (familjeåterförening) inom två år från den dag personen i Sverige blev kommunmottagen.

10 Integrationssatsningar i BP- exempel
Prestationsbaserat ersättningssystem för mottagande- 760 Mkr (februari-mars 2013) Fler anhöriga får etableringsinsatser, tidsfristen utökas från två till sex år- 1,3 miljarder Ersättning till kommunerna för hyreskostnader- max kr/familj- 63 Mkr Flyktingguider och familjekontakter- 44 Mkr Utbildningssatsningar Förändrad föräldraförsäkring ( Prestationsbaserad ersättning- syfte är att öka kommunens mottagningskapacitet. Flera anhöriga får rätt till etableringsinsatser. Ersättning till kommunerna för tomhyror, permanent satsning. Förändrad föräldraförsäkring- syftet är att påskynda utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden, höjt grundbelopp, 80 procent av dagarna ska tas ut innan barnet är 4 år.


Ladda ner ppt "Prognos och länstal 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser