Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förskolan Ekot´s modell för

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förskolan Ekot´s modell för"— Presentationens avskrift:

1 Förskolan Ekot´s modell för
Systematiskt KvalitetsArbete SKA

2 Först… Det här dokumentet beskriver på ett övergripande sätt hur Förskolan Ekot AB´s modell för Systematiskt kvalitetsarbete ser ut. Allt som ingår i SKA, det vi reflekterar kring och bestämmer samt alla dokument, ska finnas samlade i pärmar, som ska finnas tillgänglig för oss pedagoger, för föräldrar och för politiker. I ”Systematiskt KvalitetsArbete Förskolan Ekot´s modell” –pärmen ska det finnas beskrivningar kring hur vi tänker med pedagogisk dokumentation, våran gemensamma barnsyn och annat som kan vara relevant. Det som finns i den här pärmen är fast material som revideras vid behov, och avsett som ett stöd i det kontinuerliga arbetet med SKA I ”Aktuella SKA-mål dokumentation”-pärmen ska de aktuella målen finnas, det som skrivs ner i samband med den pedagogiska dokumentationen på reflektionerna, det som pedagogerna sammanställer kring SKA-målen, förskolechefens summeringar, mm. Det som finns i den här pärmen är det som kontinuerligt dokumenteras kring det aktuella SKA-målet, och byts ut när det blir nytt SKA-mål. I ”Bibas Individuell dokumentation”-pärmen ska löpande individuell dokumentation kring barn i behov av stöd finnas.

3 VIDAREUTVECKLINGSSAMTAL
VERKSAMHET DOKUMENTATION REFLEKTION MÅL SKA Hur blev det? Vart ska vi? VIDAREUTVECKLINGSSAMTAL

4 Vår grund i verksamheten är:
Skollag Läroplan Lokal arbetsplan Likabehandlingsplan FN´s barnkonvention Utbildningsplan för respektive kommun Läsårsplanering/ Pedagogiska året BRUK VERKSAMHET

5 Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att fånga barns lärprocesser och för att utveckla verksamheten. VERKSAMHET DOKUMENTATION

6 VIDAREUTVECKLINGSSAMTAL
VERKSAMHET Vi använder den pedagogiska dokumentationen i vårt arbete med vidareutvecklingssamtalen. De utgör en del av den grund på vilket vi arbetar med verksamheten och individuellt med barnen. DOKUMENTATION VIDAREUTVECKLINGSSAMTAL

7 VIDAREUTVECKLINGSSAMTAL
VERKSAMHET Vi använder den pedagogiska dokumentationen till att reflektera kring i arbetslagen för att utveckla verksamheten. DOKUMENTATION REFLEKTION VIDAREUTVECKLINGSSAMTAL

8 VIDAREUTVECKLINGSSAMTAL
I Januari och Augusti så revideras våra aktuella SKA-mål. Kan vi säkra målen så sätter vi nya, alternativt att vi fortsätter arbeta efter samma mål. Vi arbetar kontinuerligt i verksamheten med målen, och dokumenterar utvecklingen regelbundet. VERKSAMHET MÅL DOKUMENTATION REFLEKTION VIDAREUTVECKLINGSSAMTAL

9 VIDAREUTVECKLINGSSAMTAL
Arbetet med SKA är kontinuerligt och pågår hela tiden i cykler. Alla delar av SKA-arbete är allas ansvar i olika utsträckning, men det viktigaste är att alla är väl insatta i hur vi arbetar med det i vardagen. VERKSAMHET DOKUMENTATION REFLEKTION MÅL VIDAREUTVECKLINGSSAMTAL

10 VERKSAMHET Grunden för verksamheten i förskolan är våra styrdokument, d.v.s. skollagen och Lpfö98/10. Utifrån det så har vi även vår lokala arbetsplan, likabehandlingsplan samt läsårsplanering/pedagogiska år att arbeta efter. Vi ska även ha kännedom om FN´s barnkonvention, utbildningsplan för respektive kommun samt övrig relevant litteratur. Den allra största delen av vår tid som pedagoger ligger givetvis här, men för att vi ska kunna göra ett för barnen meningsfullt jobb så är de andra delarna minst lika viktiga. Det vi gör varje dag i vår verksamhet för barnen är beroende av vad den pedagogiska dokumentationen bidrar med, vad som kommer fram i våra reflektioner och därefter vilka mål vi väljer att arbeta med i SKA. Som stöd i verksamheten finns även vår läsårsplanering/pedagogiska år, som beskriver vad som sker och vad som ska göras när under året samt BRUK.

11 VERKSAMHET Skollag Lpfö98/10 Lokal arbetsplan
…ett dokument framarbetat av Ekot som beskriver vår värdegrund och hur det gestaltar sig i verksamheten Likabehandlingsplan …ett dokument framarbetat av Ekot som stödjer vårt dagliga arbete mot diskriminering och för likabehandling Läsårsplanering/pedagogiska år …ett dokument som finns till stöd för vad som sker på Ekot under året FN´s barnkonvention …ett dokument som stödjer barns rättigheter Utbildningsplan för respektive kommun …kommunernas egna lokala arbetsplan Styrdokument Lokala styrdokument Ha kännedom om Till stöd för verksamheten har vi även bl.a. Läroplan på fickan som är ett verktyg att använda vid reflektion kring Lpfö98/10, samt annan relevant litteratur. BRUK är ett självskattningsverktyg från Skolverket som vi använder när vi säkrar våra SKA-mål.

12 DOKUMENTATION Syftet med den pedagogiska dokumentationen är att utveckla vår verksamhet så att vi kan skapa de bästa förutsättningarna för barnen. Vi arbetar kontinuerligt med det i verksamheten på olika sätt, och tar litteratur och kompetensutvecklingsdagar till hjälp för att bli bättre i vårt sätt att använda de olika verktygen.

13 DOKUMENTATION Informationsdokumentation… …är en samling dokument som beskriver ett föremål eller en situation. Pedagogisk dokumentation… …är när vi diskuterar och reflekterar kring en dokumentation. Individdokumentation… …är till för barns individuella utveckling. T.ex. bilder, fotoram, teckningar, bild och text från utflykt, aktivitet mm. S.k. informationsdokumentation. T.ex. bild, observation, film, teckning m.m. blir pedagogisk när vi tillsammans i arbetslaget reflekterar kring den och använder den för att utveckla verksamheten. T.ex. vidareutvecklingssamtal, egna anteckningar, Bibas. Vi använder bl.a. ett stödmaterial från Skolverket när vi arbetar med pedagogisk dokumentation: Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan.

14 VIDAREUTVECKLINGSSAMTAL
Vi använder den pedagogiska dokumentationen och reflektionen i arbetslagen till att sammanställa material till våra vidareutvecklingssamtal. Det material vi använder är utarbetat för att underlätta arbetet innan själva samtalet. Det är något vi arbetar med under hela året som en integrerad del av verksamheten.

15 REFLEKTION Vi reflekterar regelbundet i arbetslagen på avdelningarna respektive på enheterna. Större delen av den tiden är avsedd till pedagogisk dokumentation och hur vi utifrån det ska arbeta vidare i verksamheten och med läroplanen. Fokus kring reflektionerna ligger kring hur vi på bästa sätt kan utveckla verksamheten för barnens skull och för att nå SKA-målen. Det är utifrån det som vi tittar på den dokumentation vi arbetar med. Några av pedagogerna har gemensam tid varje månad för att koppla reflektionerna till målen i SKA, och underlätta vid sammanställning och rapportering av SKA-målen.

16 REFLEKTION Vi arbetar utefter en reflektionsmall för att på ett bättre sätt fokusera på den dokumentation vi arbetar med. Var är vi – Resultat: Vart ska vi – Mål: Hur gör vi - Metod: Hur blev det – Analys: Vi tittar på en dokumentation och diskuterar vad vi ser utifrån SKA-målen. Vad händer? Vad och hur utforskar barnen? Kring vad samspelar dem? Etc. Hur går vi vidare i projektet utifrån SKA-målen och det vi ser i dokumentationen/resultatet? Vad är det vi vill ska hända? Etc. Vilka strategier ska vi ha för att nå våra mål/delmål? Vad behöver vi tillföra/förändra för att utmana barnen vidare? Etc. Till nästa reflektion: Hur blev det? Varför blev det så? Kan vi säkra målet/delmålet eller ska vi prova igen? Är vi resultat eller processtyrda? ETC.

17 MÅL SKA-arbetet är något som är hela arbetslagets ansvar, att vara uppdaterad med de mål vi bestämt och att arbeta med pedagogisk dokumentation i relation till det. De mål vi f.n. arbetar med är satta utefter verksamhetens behov och det som vi just nu väljer att fokusera extra på.

18 MÅL De punkter som vi sammanställer SKA-arbetet efter är: Pedagogmöten Summering av projekt Ämnesområden (språk, matematik, it, skapande/konstruktion, mat&miljö/utepedagogik) Barngruppen (pedagogisk handledning, pedagogisk dokumentation - bibas) Pedagogfakta (komp.dag, utbildning, pedagogisk handledning - pedagog) Pedagogisk hadledning Övrigt (vab, ekonomi, vfu mm) SKA-uppdatering Detta ska finnas i pärmar enligt: SKA-modell (våra styrdokument och förklaring) Aktuellt SKA-mål (ped.reflektion, ped.handledning – pedagog, ped.dokumentation) Bibas Barnpärm (barnkort, tillståndsblankett, schema)

19 Till sist… Förskolechefen har ytterst ansvar för summering av SKA, för klagomålshantering, tillsyn av kommunen samt andra delar som ingår i skötseln av verksamheten. Vårt systematiska kvalitetsarbete är något som revideras och förbättras kontinuerligt. Den här mallen är det vi utgår från och som vi förbättrar och justerar efter behov.


Ladda ner ppt "Förskolan Ekot´s modell för"

Liknande presentationer


Google-annonser