Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Akademiskt skrivande, del 2

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Akademiskt skrivande, del 2"— Presentationens avskrift:

1 Akademiskt skrivande, del 2
VÄLKOMMEN! Akademiskt skrivande, del 2 Språkhandledningen Sahlgrenska akademin Anna Winlund 1

2 Akademiskt skrivande II
PM, Rapport eller Uppsats Hur man lägger upp en vetenskapligt skriven uppsats eller rapport Referenser Skrivprocessen Detta seminarium är till för att visa hur man organiserar sin text efter en internationellt accepterad och standardiserad norm.

3 PM Kort skriftlig sammanfattning som kan ligga till grund för beslut eller fortsatt arbete Ett PM syftar framåt, man skriver vad man planerar att göra. - Jag kommer att…, - Vi ska… Ex. Förslag till ett uppsatsarbete, upplägg av praktikperiod, I arbetslivet: ett förslagsställande pm Finns ingen allmän mall, men de flesta institutioner/arbetsplatser har en mall Ofta ingår Bakgrund, Syfte, Metod

4 Rapport Kan vara kort eller lång En rapport blickar bakåt i tiden
ex. ett experiment, en praktik, en undersökning, en kartläggning Den tänkte läsaren är den som väntar på resultatet, ”expert till expert” Skrivs under projektet men ger sken av att vara skriven efter En uppsats är en rapport av ett forskningsarbete och är en vetenskaplig text.

5 Vetenskaplig text Det vetenskapliga sättet att skriva är anpassat för att bygga upp en argumentation som stödjer de egna forskningsresultaten. Det är viktigt att i argumentationen integrera andras forskning i det egna resonemanget. Vetenskapligt arbete är aldrig fristående utan bygger på arbeten av tidigare forskare.

6 Internationellt accepterad grundstruktur
1. Titelblad 2. Sammanfattning 3. Innehållsförteckning 4. Introduktion till problemområdet 5. Litteraturgenomgång 6. Metodbeskrivning 7. Resultatbeskrivning 8. Diskussion 9. Källförteckning 10. Bilagor

7 – SJUKSKÖTERSKANS MÖTE MED DEN
1. Titelblad Klargör vad arbetet handlar om Eventuellt en kort titel med beskrivande undertitel ETT ÖGA BLÅTT – SJUKSKÖTERSKANS MÖTE MED DEN VÅLDSUTSATTA KVINNAN Preliminär titel – revidera allteftersom arbetet framskrider

8 2. Sammanfattning (abstract)
Kortfattad beskrivning av arbetet /undersökningen Skrivs i löpande text Skrivs i preteritum Läsaren ska kunna orientera sig om arbetet Ska finnas sökbar i databaser, ibland nyckelord, Skrivs allra sist 8

9 Sammanfattningen bör innehålla
undersökningens utgångspunkt syfte och frågeställningar hur undersökningen genomfördes vilka som deltagit de viktigaste resultaten och slutsatserna En uppsats i mini-mini format Absolut ingen ny information här, saklig objektiv som resten av uppsatsen

10 3. Innehållsförteckning
Kapitelrubriker med särskild stil Lägre rubriknivå förskjuts åt höger Sidnummer Tips! Använd rubrikmallar i datorn så att du sedan kan låta Word göra en automatisk innehållsförteckning.

11 4. Introduktion till problemområdet
Rubrik t.ex. - Introduktion, Bakgrund eller Inledning Knyt gärna an till något aktuellt Sätter in uppsatsen i ett större sammanhang Ringa in problemområdet Varför är det angeläget att undersöka detta Syfte (Syfte och frågeställningar som underrubrik i kapitlet) Frågeställning- besvarbara frågor, gärna i punktform Här börjar själva texten Introducera problemområdet Frågorna- kan behöva ändras efter undersökningen. 11

12 Exempel på formuleringar
Mot denna bakgrund har ett intresse skapats av att mer ingående studera begreppet intäktsdrivare samt förekomsten av dessa inom kläddetalj- handelsbranschen vilket leder fram till följande problemformulering: Vilka intäktsdrivare finns inom kläddetaljhandelsbranschen och vilken relation har dessa intäktsdrivare till företagets intäkter? 1.3 Syfte Bakgrunden och problemdiskussionen har resulterat i följande syfte för uppsatsen vilket är… … att såväl identifiera som kartlägga intäktsdrivare och dess relation till företagets intäkter inom kläddetaljhandeln.

13 Mot denna bakgrund har ett intresse skapats av att mer ingående studera begreppet intäktsdrivare samt förekomsten av dessa inom kläddetalj-handelsbranschen vilket leder fram till följande frågor: Vilka intäktsdrivare finns inom kläddetaljhandelsbranschen? Vilken relation har dessa intäktsdrivare till företagets intäkter? 1.3 Syfte Syftet med uppsatsen är att identifiera och kartlägga intäktsdrivare samt att inom kläddetaljhandeln beskriva intäktsdrivarnas relation till företagets intäkter.

14

15 Exempel på syfte SYFTE Syftet med uppsatsen var att undersöka hur våldsutsatta kvinnor upplevde bemötandet de fick i kontakt med personal inom hälso- och sjukvården. Finns det hinder för den våldsutsatta kvinnan att prata om våld i kontakt med hälso- och sjukvården? Finns det hinder för sjuksköterskan att ta upp våld i mötet med patienter som kan ha utsatts för våld? Vilka åtgärder kan överbrygga dessa hinder? studentuppsats 2008

16 Var hitta andra studentuppsatser?
Välj Studentuppsatser Välj Institution ex Företagsekonomiska

17 5. Litteraturgenomgång Andra rubriker: Referensram, Tidigare forskning, Forskningsbakgrund, Teori och begrepp Sammanfattning och analys av den kunskap/forskning/litteratur/teori/de begrepp som är centrala för ditt område Guida läsaren var tidigare forskning står Bara det som är relevant för din undersökning Gruppera områdesvis, dvs. organisera texten Rubrik som täcker hela ditt område – underrubriker Detta är en genomgång av tidigare forskning – den som är relevant för dig och det din uppsats/rapport ska handla om. Du ger dig in i en pågående diskussion om ett ämne. Återge för oss andra vad övriga redan har sagt i ämnet. När man läser in sig på ämnet hittar man säkert olika områden som är intressanta för ens problemställning. Dessa kan fungera som en utgångspunkt för dispositionen av litteraturgenomgången. Man kan alltså organisera sin text utifrån dessa områden genom att beskriva den kunskap som finns för vart och ett område. Om man har formulerat ett preciserat problem – i form av en hypotes – presenteras det i slutet av litteraturgenomgången eller som ett eget kapitel. Det viktiga är att för läsaren presentera vad man ska undersöka innan man redovisar hur man gjorde. Den vetenskapliga publiken känner inte till just din vinkling av den forskning som presenterats. Därför rubrik som avspeglar just det. Sedan underrubriker som delar upp innehållet i mindre avsnitt. Referera till många olika källor och citera om det är riktigt bra formulerade meningar som du inte riktigt kan skriva om lika bra. 17

18 Referera korrekt och ange källor
Se antiplagieringsguiden Se olika sätt att referera

19 Referens i texten När du gör ett citat eller referat i den löpande texten ska du alltid ange originalkällan i direkt anslutning till citatet/referatet. Detta kallas för en referens eller källhänvisning. Källhänvisningen gör det möjligt för läsaren att hitta och läsa själva källmaterialet. Det finns i huvudsak två olika sätt att utforma källhänvisningar i löptexten. Antingen används parenteser med författare årtal eller också fotnoter.

20 Författare årtal Hänvisningen placeras direkt efter det ord, den sats, den mening eller det stycke som den refererar till. Det är ”djävulen och hans gelikar” (Persson 2008 s.11) som står bakom tilltaget. Enligt Persson (2008 s.11) är det ”djävulen och hans gelikar” som står bakom tilltaget. Eneklt att se vem som citeras refereras till eftersom namnet alltid syns i texten.

21 Författare och årtal Alternativ 1
För att hantera de nya omvärldsfaktorerna har företagen börjat använda olika verktyg med kostnadsfokus (Ax & Ask 1995). Ökad efterfrågan på tjänster, både offentliga och privata, gynnar tjänstebranschen och sammanfattningsvis påvisas en ökad tjänsteproduktion medan andelen varuproduktion minskar i ekonomin (Konjunkturinstitutet 2012). Alternativ 2 Ax och Ask (1995) menar att företagen har börjat använda olika verktyg med kostnadsfokus för att hantera de nya omvärldsfaktorerna. Enligt Konjukturinstitutet (2012) gynnar en ökad efterfrågan på tjänster

22 Fotnoter En upphöjd notsiffra placeras i löptexten direkt efter det som citeras eller refereras eller i slutet av mening om inte så lång. Siffrorna hänvisar till fotnoter längst ned på samma sida Första gången ett verk nämns - utförliga uppgifter i fotnoten. Andra gången räcker namn (och sida) Källförteckning på slutet med alla källor i alfabetisk ordning (samma regler som för Harward)

23 Fotnoter (Oxford) Ax och Ask menar att företagen har börjat använda olika verktyg med kostnadsfokus för att hantera de nya omvärlds- faktorerna.1 Ökad efterfrågan på tjänster, både offentliga och privata, gynnar tjänstebranschen och sammanfattningsvis påvisas en ökad tjänsteproduktion medan andelen varuproduktion minskar i ekonomin.2 1. C. Ax & U. Ask. Cost management, Studentlitteratur, Lund, 1995. 2. Konjunkturinstitutet Sveriges ekonomi – ett långsiktsscenario fram till år Specialstudie nr 30. Publicerad 3 april Hämtad 11 april

24 Referenssystem : Vancouversystemet
Kornelia Polyak visar i sin artikel ”Breast cancer: origins and evolution” att bröstcancer inte kan betraktas som en enskild sjukdom utan består av flera undertyper (1). Bröstcancer är den främsta cancerrelaterade dödsorsaken bland kvinnor världen över (2). Referenslista: 1. Polyak, K Breast cancer: origins and evolution. The Journal of Clinical Investigation Nr 11. Vol 17: Kamangar, F., Dores, G.M., and Anderson, W.F Patterns of cancer incidence, mortality, and prevalence across five continents: defining priorities to reduce cancer disparities in different geographic regions of the world. J. Clin. Oncol. 24:2137–2150.

25 6. Metod Undersökningens material, uppläggning och genomförande
Hur har du gjort dina val? - undersökningsgrupp - tekniker som användes för att samla in material - teorier/modeller för förståelse Hur har du gått tillväga? Validitet - att man undersöker det man avser att undersöka Reliabilitet - att man gör allt på ett tillförlitligt sätt Syftet med metodbeskrivningen är att göra det möjligt för läsaren att själv bedöma resultatens och tolkningarnas rimlighet och generaliserbarhet. Den information som bör finnas är: beskrivning av individerna, beskrivning av teknikerna för att samla in information, hur vi gick tillväga samt ett eventuellt bortfall. Eventuell förundersökning redovisas också. Beskriv den avsedda undersökningsgruppen och hur stor den var. (Dvs. vi angav vilken grupp vi avsåg att vända oss till) .Har man gjort ett urval beskriv populationen och på vilket sätt man gjort ett urval – tänk på de enskilda individernas integritet. Även på vilka grunder vi gjorde våra val. Beskriv hur vi utarbetade själva instrumentet för att försäkra oss om att vi skulle få svar på vår frågeställning. Om man har olika enkäter blandat med annat ex intervjuer beskriv i tur och ordning. Följebrev, påminnelser och annat som använts – lägg som bilagor – allt för att den intresserade läsaren närmare ska kunna studera. Validitet: man måste veta att man undersöker det man avser att undersöka – Reliabilitet: måste veta att man gör det på ett tillförlitligt sätt. Instrumentets tillförlitlighet. Beskriv allt från det att du tog kontakt med de personer som skulle ingå i undersökningen tills du var klara att bearbeta informationen. Ang. enkäter ska det finnas information om svarskuvert , tidsangivelser och påminnelser. Ang. intervjuer beskriv hur du tog kontakt, var intervjuerna genomfördes och hur långa de var i genomsnitt. Beskriv också de analysmodeller du tillämpat för att besvara frågeställningarna. Sist i metoden kan man beskriva bortfallet – kan också ligga först i resultatet. När man genomfört undersökningen vet man det s.k. ”externa bortfallet”. Om man har ett bortfall på mer än 20% bör man ta reda på anledningen till detta. En ev. analys av bortfallet bör redovisas. Annat namn kanske mer talande: ”Undersökningens uppläggning och genomförande”. Rubriken ska spegla innehållet!!!! 25

26 METOD Litteratursökning
Denna litteraturstudie är baserad på 14 vetenskapliga artiklar hämtade ur databaserna Pubmed, Cinahl och Scopus och via manuell sökning. De utvalda artiklarna är inriktade på mötet och kommunikation/interaktion mellan sjuksköterskor och äldre patienter och deras närstående och förmågor hos sjuksköterskan som bidrar till ett gott möte. Sökning gjordes även i databasen Svemed+ utan framgång beroende på att artiklarna inte var av tillräcklig vetenskaplig kvalitet. Sökorden som användes var nurse-patient relations, nurse-patient relationship, nurse-patient interaction, nurse-patient communication, communication, elderly, relatives and humor. Sökorden valdes med omsorg för att ha möjlighet att finna artiklar som beskriver mötet. Sökordet humor valdes i första hand av nyfikenhet för att se om något fanns beskrivet om humorns betydelse för det goda mötet, men också av erfarenhet. En framgångsfaktor har varit att använda humor i mötet med patient och närstående. I första urvalet sållades tydligt ovidkommandeartiklar bort utifrån titeln. I nästa urval lästes abstrakten. De artiklar, till antalet 10, som befanns vara intressanta utifrån litteraturstudiens syfte skrevs ut och lästes i sin helhet………. Studentuppsats 2008

27 7. Resultat Andra rubrikförslag: Empiri
presentera resultatet strukturerat -om möjligt utifrån frågeställningar och teorigenomgång tydligt beskrivet utan värdering eller diskussion korrekt och precist det som behövs för att svara på dina frågor gärna illustrerat med figurer, tabeller eller diagram sammanfatta gärna de viktigaste resultaten I Metodbeskrivningen angav du vilken grupp du avsåg att vända dig till – här …… ger du en bild av den grupp som kom att ingå i undersökningen, dvs den faktiska gruppen som ingått/deltagit. Individkaraktäristika är bakgrundsvariabler som man tidigare bestämt kunde vara av intresse, t.ex. ålder, kön, utbildning, tjänsteställning, dvs. hur gruppen som du använt dig av i undersökningen faktiskt kom att se ut i verkligheten. Låt beskrivningen av resultatet utgå från frågeställningen, dvs. samla ihop alla svar du fått på en fråga och sammanställ dem. Redovisa även det s.k. ”interna bortfallet” dvs om någon eller några inte svarat eller svarat besynnerligt på just denna fråga. Resultaten kan presenteras i ord, med komplettering av tabeller eller figurer. Analys – dela in svaren i bakgrundsfaktorer, korsvisa sammanfattningar av olika variabler. Vid kvalitativa undersökningar kan man presentera resultatet och analysen som sedan exemplifieras med ett citat från någon respondent. Konklusion – slutsats – dvs. vilken slutsats du drar från resultaten. Man sammanfattar i princip resultaten genom att beskriva det viktigaste som framkommit. Man kan ju också komma fram till olika slutsatser utifrån de olika frågeställningarna. Knyt ihop säcken – det ser alltid snyggt ut att sammanfatta i någon/några avslutande meningar. 27

28 8. Diskussion / Analys Reflektera över din undersökning
Diskutera resultaten Koppla diskussionen till genomgången av forskningen Diskutera metoden Förslag till fortsatt forskning Ev slutsats här eller som egen rubrik Värdera ditt eget arbete utifrån hur det fungerade – om ngt inte fungerade – beskriv hur det påverkade resultaten – eller om det inte påverkade resultaten, tala om för läsaren varför du anser det. Vrid och vänd på de viktigaste resultaten – Varför blev det så här? – Stämmer resultaten med de teorier och med tidigare forskning/undersökningar som du tog upp i din teoridel? Om inte – varför – borde någon annan teori använts i stället? – Diskutera resultaten i samma ordning som i resultatbeskrivningen – har du disponerat resultatbeskrivningen efter frågeställningen – diskutera nu i samma ordning. Fortsatt forskning – idéer du fått under arbetets gång – en annan fråga som du tycker borde undersökas mer osv. Anteckna under arbetets gång intressanta saker som du kommer på /dyker upp i tankarna – bra att ha i slutfasen när man kanske tycker att man sagt allt man har att säga. 28

29 Diskussion en metoddiskussion som en resultatdiskussion ingår
Slutligen ska uppsatsen mynna ut i ett diskussionsavsnitt där såväl en metoddiskussion som en resultatdiskussion ingår förslag till framtida forskning inom problemområdet

30 - Sopa inte problem under mattan!
Problematisera - Sopa inte problem under mattan! Det ökar din trovärdighet om det är DU som ser och påpekar eventuella brister.

31 9. Källförteckning/ Litteraturförteckning/ Referenslista/
Syfte: att det ska vara lätt att hitta verket och de uppgifter som du hänvisar till i texten Kan delas upp i rubriker: litteratur, muntliga källor, elektroniska källor Alfabetisk ordning Bara de källor som anges i texten ska återkomma i källförteckningen Alla de källor som hänvisas till i texten ska finnas med

32 Olika system för att ange referenser
APA – används framförallt inom beteende- och samhällsvetenskaper Harvard – det mest spridda, används inom flera olika discipliner IEEE – används inom teknikområdet MLA – används inom litteraturvetenskap Oxford – används inom historia, juridik, ekonomi och teologi m.fl. vetenskaper, där man utnyttjar många opublicerade källor Vancouver – används framförallt inom medicin och biomedicin Värsta språket – borde kursiveras tycker jag – kan inte hitta någon bra förklaring 32

33 Källförteckning Harvard
Efternamn, Förnamn (© utgivningsår). Titel kursiverad. Utgivningsort: Förlag. Alltid komma (,) efter efternamn för att inga missförstånd ska ske ex: David Ingvar – Ingvar, David Utgivningsår – det årtal som har ”Copyright-tecknet” © framför sig Titeln på den refererade boken är kursiverad. Utgivningsort är den ort där förlaget ligger, inte tryckort. Förlagets namn

34 Exempel Strömquist, Siv (2008). Konsten att tala och skriva. Malmö: Gleerups. Svenska skrivregler (2000). Skrifter utgivna av Svenska språknämnden. Stockholm: Liber. ISBN X. Östergren, Mats (2005). Marknadsföringens grunder. I: Karlsson, Eva. (red.),Ekonomisk antologi. Lund: Studentlitteratur. 1.En författare- en bok, 2. bok utan författare, 3. artikel i antologi. Observera att det är själva bokens titel som är kursiverad. 34

35 Korresponderar med hänvisningarna i texten
Ax och Ask (1995) menar att företagen har börjat använda olika verktyg med kostnadsfokus för att hantera de nya omvärldsfaktorerna. I Källförteckningen Ax, Christian & Ask, Urban (1995) Cost management: produktkalkylering och ekonomistyrning under utveckling. Lund: Studentlitteratur.

36 Finns det fler än en författare, skriv in dem i den ordning de står på boken, i artikeln
Boström, Lena & Josefsson, Gunlög (2006). Vägar till grammatik. Lund: Studentlitteratur.

37 Andra källor än böcker Broberg, Thomas. (2011) Rekyleffekten. Är energi-effektivisering effektiv miljöpolitik? Specialstudier nr 28. Konjunkturinstitutet. Hämtad 11/ Konjunkturinstitutet (2012). Sveriges ekonomi – ett långsiktsscenario fram till år Specialstudie nr 30. Publicerad 3/ Hämtad 11/ från www. konj.se/550.html --- Dagens Nyheter 11/ Andrén-Sandberg, Åke (2009). Även sjukvårdspersonal ska ha lagstadgad semester. Dagens Nyheter 11/ Viktigast är att man är konsekvent finns inte helt officiella för hur internet hänvisningar ska se ut

38 10. Bilagor Material som tar för stor plats inne i texten
ex. enkäter, intervjuformulär, brev till intervjupersoner

39 Internationellt accepterad grundstruktur
1. Titelblad 2. Sammanfattning 3. Innehållsförteckning 4. Introduktion till problemområdet 5. Litteraturgenomgång 6. Metodbeskrivning 7. Resultatbeskrivning 8. Diskussion 9. Källförteckning 10. Bilagor

40 Organiseringsprincip
Inledning (4) Litteraturgenomgång/ Referensram (5) Resultat/Empiri (7) Diskussion/ Analys (8) Fråga A B C Vad säger forskningen om / Vilka teorier finns om Vilka resultat fick du på Analysera/ Diskutera - bra som en utgångspunkt, det går givetvis in i vartannat

41 Objektivitet – ett ideal
Objektiv – saklig och fri från personliga värderingar Det du påstår ska vara underbyggt med argument från din empiri och/eller från din teori. Stöd alltså diskussion och slutsatser på citat och exempel från materialet

42 Faser i forskningsprocessen
Problemformulering Litteratursökning Val av metod Datainsamling Bearbetning data Analysera och tolka resultaten Utarbetande av uppsatsen/arbetet/rapporten

43 Arbetsprocessen är cyklisk
Skriv hela tiden! Skriv på olika delar! Ändra, ta bort, skriv om! Men se till att du på slutet har tid att få ihop det; att redigera och jobba med språket.

44 Vad kan man lära av erfarna skribenter?
Skriver under hela forskningsprocessen Vet att mycket av det de skriver inte kommer att finnas kvar i den färdiga texten Har en plan, men är också beredda att ändra planen Skriver i första utkastet så sammanhängande som möjligt utan att bry sig så mycket om det formella Vet att de kommer att få nya insikter medan de skriver Ber om feedback under skrivandets gång

45 Margit Nelson-Wareborn 031 – 786 40 07
Språkhandledningen är till för alla studenter på GU Du kan boka tid för individuell handledning Margit Nelson-Wareborn 031 – Anna Winlund


Ladda ner ppt "Akademiskt skrivande, del 2"

Liknande presentationer


Google-annonser