Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EKONOMI OCH LEDARSKAP I TEKNIKINTENSIV VERKSAMHET ME2304 D-NIVÅ, 6P, HT09, PER2 VÄLKOMNA!! Monica Lindgren (Monica.Lindgren@indek.kth.se) Lucia Crevani.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EKONOMI OCH LEDARSKAP I TEKNIKINTENSIV VERKSAMHET ME2304 D-NIVÅ, 6P, HT09, PER2 VÄLKOMNA!! Monica Lindgren (Monica.Lindgren@indek.kth.se) Lucia Crevani."— Presentationens avskrift:

1 EKONOMI OCH LEDARSKAP I TEKNIKINTENSIV VERKSAMHET ME2304 D-NIVÅ, 6P, HT09, PER2
VÄLKOMNA!! Monica Lindgren Lucia Crevani

2 Kursens syfte Kursen, som baserar sig på att teknologerna inhämtat huvuddelen av de tre första årskursernas ämnesinnehåll, syftar till att ge en kvalificerad fördjupning inom industriell och teknisk management och förbereda dem för att studera problem som är så sammansatta att de kräver kompetens från mer än ett område för sin lösning.

3 Kursens mål Efter kursen ska du kunna:
Redogöra och jämföra olika perspektiv på organisationer inom ekonomi och ledarskap; struktur, politik, human resource och symboliska perspektivet Redogöra för de grundläggande begreppen inom ovanstående perspektiv Använda dessa begrepp för att analysera företag och hålla föredrag om detta. Använda begreppen i en avancerad diskussion om ekonomi och ledarskap.

4 Upplägg Kursen innehåller en obligatorisk samt en valbar litteraturdel om managementproblem på olika systemnivåer inom industri och teknik samt hur man analyserar och utreder sådana. Den valbara litteraturdelen avser att möjliggöra för teknologen att välja ett kunskapsområde som anknyter till de problem som kommer att mötas i de projektarbeten som teknologen avslutar sin teknikspecialisering med. Kursen omfattar ett stort mått av självständigt arbete och förmåga att syntetisera kunskap från många källor.

5 Moment i kursen I grupp Muntliga moment Aktivt deltagande i seminarier
Analysera, diskutera och presentera Enskild hemtentamen Kursfordringar Godkänt aktivt deltagande i slutseminarier Godkänt på inlämningsuppgift samt tentamen (INL 1; 3hp, tentamen; 3hp) Förutsättning är att man är godkänd på bägge delarna för godkänt på kursen

6 Examination Enligt betygssystemet ECTS A, B, C, D, E, Fx (dvs möjlighet för komplettering för betyget E), F (U). 50% för rapporten inklusive presentationen (10%) samt 50% för tentamen. Bägge delarna skall vara godkända för att poäng skall kunna ges för kursen. Betyg från momenten: Rapporten: maxpoäng 50. Godkänt dvs E är 25. Kompletteringsmöjlighet ges vid 24. D är 30. C är 35. B är 40. A är 45. Tentamen: maxpoäng 50. Godkänt dvs E är 25. Kompletteringsmöjlighet ges vid 24. D är 30. C är 35. B är 40. A är 45. Tentamen innehåller tre frågor och den baseras på litteraturen på kursen och rapporterna

7 Allmän Info Det mesta står i kursPM!!!
Kursens hemsida viktig! Ni hittar den under indek/utbildning/kurser Kurslitteratur på nätet Informationssökningens när? var? hur? Se

8 Kursinnehåll Klassen kommer att delas upp i fyra grupper. Var och en av dem kommer att utföra ett projekt inom ett företag som väljs av grupperna. Studenterna ansvarar helt för val av företag och kontakterna med företaget. Föreläsningarna introducerar olika perspektiv på organisationer för hela klassen. Gästföreläsningar är obligatoriska.

9 Inlämningsuppgift Kartläggningar och Analyser (projekt)
Klassen har delats upp i fyra storgrupper (ca 28 studenter i varje grupp). Varje sådan grupp ska genomföra en kartläggning och analys av ett företag inom följande områden: (1) Strukturperspektiv (2) Human Resource perspektiv (3) Politiskt perspektiv (4) Symboliskt perspektiv Den stora gruppen delas in i fyra mindre grupper som var och en svarar för sitt perspektiv vad gäller kartläggning, analys, presentation, utseende,m.m. Dessa smågrupper kommer att bestå av ca 7 studenter. Projektarbetet bör planeras enligt ett s k gantschema (dvs tidsplan) och visas upp för lärarna på kursen. Ni skall också lämna in en redogörelse för ansvariga personer enligt nästa OH.

10 Inlämningsuppgift Funktioner som behövs:
Gruppledning: ansvar för helheten och för att alla medlemmar i gruppen tar fram materialet i den takten det behövs. Ansvar även för att kalla till gruppmöten (viktiga), för den interna kommunikationen och för kommunikationen med beställarna (lärarna). Intervjuer (gärna personer av olika kön): ansvar för planering och genomförande av intervjuerna och transkribering av intervjuerna. Analys: ansvar för att formulera och skriva ner den 15 sidiga (6000 ord) rapporten som presenterar gruppens analys. Det behövs också någon som ansvarar för att leda diskussionerna kring analysen. Hela gruppen ska däremot vara involverad i själva analysarbete och i läsningen av relevant teori. Utnyttja möjligheter till att lägga i bilagor om sidantalet känns begränsande.

11 Inlämningsuppgift Rapportskrivning: ev. kan man dela upp så att analysansvariga koncentrerar sig på den delen av rapporten och någon annan ansvarar för resten av rapporten. Redigering och layout: ansvar för att försäkra kvalitén på det svenska språket i analysen. Ansvar för att det ska finnas en röd tråd i rapporten. Ansvar för att den slutgiltiga rapporten ser professionellt ut. Presentation : ansvar för att skapa presentationen. Ansvar för att genomföra presentationen inför hela klassen. Opposition: hela gruppen ansvarar för att läsa och analysera kritiskt en annan grupps arbete samt framföra frågor, kommentarer, konstruktiva förslag. Ni kan ev. välja en/två ansvariga för att leda diskussionen vid redovisningstillfälle.

12 Inlämningsuppgift Den slutgiltiga rapporten skall lämnas in i våra fack (dvs Lucia och Monica) den 3e december kl Vi vill också ha en kopia (utöver den på pappret) av rapporten digitalt via (samma deadline) samt att ni laddar upp rapporten i Bilda. Rapporterna kommer att publiceras på hemsidan. Grupperna ska också ha ett möte i samband med att projektet avslutas för att utvärdera varandras prestationer och hur samarbetet har fungerat. Ett protokoll (1-2 sidor) från detta möte ska lämnas in innan kursen avslutas (betygen registreras inte innan vi har fått in sådana protokoll).

13 Redovisning/opponering
Redovisning av rapporten kommer att ske på ett sätt som främjar konstruktiv kritik och diskussion enligt följande: varje grupp får i uppdrag att utföra en presentation/opposition av en av de andra gruppernas rapport. schema: HR perspektivet tar det strukturella perspektivets rapport, det politiska perspektivet tar HR perspektivets rapport, det kulturella perspektivet tar det politiska perspektivets rapport det strukturella perspektivet tar det kulturella perspektivets rapport. exempel: Grupp HR börjar med en max 10 minuter lång presentation av en grupp strukturellt, enligt vad man har förstått från den rapporten man har läst. Grupp strukturellt har max 5 minuter till förfogande för att rätta ev. felaktigheter eller ta upp viktiga punkter som presentatörerna har ev. missat. Grupp HR ställer frågor om, tar upp intressanta delar av, ger konstruktiv kritik om och kommenterar rapporten i ca 10 minuter. Tanken är att grupp HR ska få igång en diskussion som kan involvera även resten av klassen och som bidrar till att lyfta rapporten.

14 Redovisning/opponering
Efter presentationen/oppositionen ska varje student i den grupp som har skrivit rapporten (strukturellt) skriva ner två bra saker och två negativa saker med presentationen/oppositionen och lämna in lappen till lärarna. Presentationen och oppositionen bedöms beroende på hur bra man har förmedlat den andra gruppens arbete resp. hur bra diskussionen blir, vilket är oberoende av kvaliteten på rapporten.

15 Litteratur - obligatorisk
Bolman, L/ Deal T – Nya perspektiv på organisation och ledarskap Artiklar på hemsidan

16 Litteratur - valbar Kärreman, D/Rehn, A – Organisation – teorier om ordning och oordning Om det strukturella perspektivet: Mintzberg, H. – Structure in fives: Designing effective organization Om HR perspektivet: Tengblad, S. (2003) Den myndige medarbetaren: Strategier för ett konstruktivt medarbetarskap Om det politiska perspektivet: Pfeffer, J. (1992) Managing with power: Politics and influences in organizations Om det kulturella perspektivet: Schein, E. H. (1992) Organizational culture and leadership Om genus: Wahl et al. (2001) Det ordnar sig

17 Schema

18 Schema

19 Schema

20 Schema

21 Schema


Ladda ner ppt "EKONOMI OCH LEDARSKAP I TEKNIKINTENSIV VERKSAMHET ME2304 D-NIVÅ, 6P, HT09, PER2 VÄLKOMNA!! Monica Lindgren (Monica.Lindgren@indek.kth.se) Lucia Crevani."

Liknande presentationer


Google-annonser