Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell cancerstrategi - aktiviteter inom SÖ-regionen Bildande av ett Regionalt CancerCentrum - RCC-SÖ Försöksverksamhet– ”patientfokuserade cancervårdkedjor”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell cancerstrategi - aktiviteter inom SÖ-regionen Bildande av ett Regionalt CancerCentrum - RCC-SÖ Försöksverksamhet– ”patientfokuserade cancervårdkedjor”"— Presentationens avskrift:

1 Nationell cancerstrategi - aktiviteter inom SÖ-regionen Bildande av ett Regionalt CancerCentrum - RCC-SÖ Försöksverksamhet– ”patientfokuserade cancervårdkedjor” - Regionalt koloncancerprojekt

2 RCC-SÖ uppdrag RSL har gjort en uppdragsbeskrivning Hans Starkhammar är projektledare Christina Källgren Pettersson är projektsekr Centrumrådet kir/onk är styrgrupp Projektgrupp ska utses gemensamt – god geografisk förankring och representativitet Återkoppling till RSN 5maj 2010

3 RCC-SÖ aktuella uppgifter Befintliga nätverksstrukturer ska nyttjas och utvecklas regionalt Förstärkning av vårdkedjeperspektivet Förstärkning av klinisk patientfokuserad forskning, kompetensöverföring- och samverkan Folkhälsoperspektivet belyses

4 2009-11-05: Info om utredningen VINKcancer Samordningsgrupp på SKL. Stockholm 2009-11-09: Centrumråd kir/ onk. LiÖ 2009-11-16: SKL "Cancervården i Sverige skall förbättras". Stockholm 2009-12-02: RMPG onkologi. Vimmerby 2009-12-07: RSN. Kalmar 2009-12-14: Centrumråd kir/ onk. LiÖ 2009-12-15: Vård/symtom-utvecklingsgrupp, US 2010-01-07: Vård/symtom-utvecklingsgrupp, US 2010-01-15: Infomöte nationella samordnare Kjell Asplund. Stockholm, 2010-01-19: Personaldir Mats Uddin, LiÖ 2010-01-22: Förmöte ”reg cancerrehab-grupp,US 2010-01-28: RMPG kirurgi, Ullinge 2010-02-05: Dekanus Mats Hammar, HU. US 2010-02-08: Nationell samordn Kjell Asplund. US/LiÖ 2010-02-09: Centrumråd kir/onk, LiÖ 2010-02-11: RMPG lungmedicin. US 2010-02-16: RMPG onkologi, Vimmmerby 2010-02-16: RMPG folkhälsa, US, 2010-02-17: RSL. Fredensborg 2010-03-04: RMPG ortopedi 2010-03-10: RSN. Jönköping 2010-03-15: RMPG barn.Västervik 2010-03-30: RMPG folkhälsa. Jönköping, 2010-04-13: Centrumråd kir/onk. Vimmerby 2010-04-13: RMPG kvinnosjukvård. Eksjö 2010-04-14: RSL.Vimmerby 2010-04-26: Regional kliniskprövningsseminar Jönköping 2010-04-27: RMPG onkologi, Vimmerby 2010-05-03. RCC-SÖ-möte. Jönköpings landsting 2010-05-05: RSN, Linköping 2010-05-05: RMPG urologi, Linköping 2010-05-11: RMPG hematologi, Västervik 2010-05-21. RCC-SÖ-möte, Kalmar landsting Mötesaktiviteter kring projektet RCC-SÖ

5 RCC-SÖ Förutsättningar Regionen har till Socialdepartementet lämnat ett gemensamt yttrande med tydlig viljeyttring om att bilda ett RCC som täcker behoven av god cancervård inom de tre landstingen i SÖ-regionen. Regionens samtliga enheter/grupperingar/nätverk skall ges likvärdiga möjligheter att arbeta med behovsanalys och förbättringsförslag Frågorna får tydligt fokus på patientnytta (ex: behovsanpassad vård, förbättrade processer i samtliga led i vårdkedjan, ökat patientinflytande, patientorienterad forskning).

6 RCC-SÖ Förutsättningar (forts) Förbättringsåtgärders resultat skall vara mätbara Arbetet först i ett senare skede tar sig an organisatoriska och ekonomiska överväganden Slutliga förslaget ges möjlighet att stödjas av de tre landstingen och lärosätena i regionen.

7 RCC-SÖ Mål Minska risken för insjuknande i cancer Förbättra kvaliteten i omhändertagandet av patienter med cancer Förlänga överlevnaden och förbättra livskvaliteten efter en cancerdiagnos Minska skillnader mellan befolkningsgrupper i insjuknandet och överlevnadstid

8 RCC-SÖ Avgränsningar Projektet skall sträva efter att utnyttja och utveckla befintliga organisatoriska konstella- tioner och alltså i möjligaste mån undvika att bilda nya grupper, som kan uppfattas vara parallella till de redan existerande. Särskild regional projektgrupp under nov 2009 tillsatt för att arbeta fram förslag till ”Försöksverksamhet med sammanhållen cancervårdkedja”

9 2009-11-05: Info om utredningen VINKcancer Samordningsgrupp på SKL. Stockholm 2009-11-09: Centrumråd kir/ onk. LiÖ 2009-11-16: SKL "Cancervården i Sverige skall förbättras". Stockholm 2009-12-02: RMPG onkologi. Vimmerby 2009-12-07: RSN. Kalmar 2009-12-14: Centrumråd kir/ onk. LiÖ 2009-12-15: Vård/symtom-utvecklingsgrupp, US 2010-01-07: Vård/symtom-utvecklingsgrupp, US 2010-01-15: Infomöte nationella samordnare Kjell Asplund. Stockholm, 2010-01-19: Personaldir Mats Uddin, LiÖ 2010-01-22: Förmöte ”reg cancerrehab-grupp,US 2010-01-28: RMPG kirurgi, Ullinge 2010-02-05: Dekanus Mats Hammar, HU. US 2010-02-08: Nationell samordn Kjell Asplund. US/LiÖ 2010-02-09: Centrumråd kir/onk, LiÖ 2010-02-11: RMPG lungmedicin. US 2010-02-16: RMPG onkologi, Vimmmerby 2010-02-16: RMPG folkhälsa, US, 2010-02-17: RSL. Fredensborg 2010-03-04: RMPG ortopedi 2010-03-10: RSN. Jönköping 2010-03-15: RMPG barn.Västervik 2010-03-30: RMPG folkhälsa. Jönköping, 2010-04-13: Centrumråd kir/onk. Vimmerby 2010-04-13: RMPG kvinnosjukvård. Eksjö 2010-04-14: RSL.Vimmerby 2010-04-26: Regional kliniskprövningsseminar Jönköping 2010-04-27: RMPG onkologi, Vimmerby 2010-05-03. RCC-SÖ-möte. Jönköpings landsting 2010-05-05: RSN, Linköping 2010-05-05: RMPG urologi, Linköping 2010-05-11: RMPG hematologi, Västervik 2010-05-21. RCC-SÖ-möte, Kalmar landsting Mötesaktiviteter kring projektet RCC-SÖ

10 RCC-SÖ återkommande ämnesområden Palliativ vård Kompetensförsörjning Patologi PET/CT Cancerläkemedel Vårdprogram och kvalitetsregister Nivåstrukturering IT-stöd

11 Förbättringsområden definierade inom projektet RCC-SÖ Samtliga områden har/får tydligt fokus på patientnytta Flera områden -> ekonomiska konsekvenser Vissa -> organisatoriska konsekvenser Några -> både ekonomiska och organisatoriska konsekvenser Inga uppdrag har ännu fördelats Organiseringen av ett RCC-SÖ är inte beslutad

12 RCC-SÖ Tidsplan 2010-05-05: Rapport till RSN 2010-05-14: Ansökan till SoS om statsbidrag 2010-05-21: Dialogmöte RCC-SÖ, Kalmar 2010-07-…: Besked från SoS och fördelning av statsbidrag 2010-…-…: Organisatoriska/ekonomiska regionala beslut

13 Försöksverksamhet inom ramen för nationell cancerstrategi ”Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård” SÖ-reg valt diagnosen koloncancer –Vanlig cancertyp –Multidisciplinär handläggning –Både bot och sjukdom som leder till död –Ett vårdprogram – ändå skillnader –God kännedom om vårdflöden och ledtider RSL styrgrupp Göran Henriks, regional projektledare

14 Försöksverksamhet inom ramen för nationell cancerstrategi 3 x 3 förbättringsprojekt i SÖ- reg Starkt fokus på vårdkedjan (”patientens väg”) och patientens upplevelser och delaktighet Mätbart, vetenskapligt, beständigt, generaliserbart 1:a ansökningen till SKL mottogs positivt Fördjupad ansökan inlämnas 28/5 Sommaren 2010 besked om statsbidrag

15 Gemensamt arbetssätt för RCC-SÖ och vårdkedjeprojektet Övergå från ett traditionellt organisationsperspektiv till ett mer Patientorienterat vårdkedjeperspektiv


Ladda ner ppt "Nationell cancerstrategi - aktiviteter inom SÖ-regionen Bildande av ett Regionalt CancerCentrum - RCC-SÖ Försöksverksamhet– ”patientfokuserade cancervårdkedjor”"

Liknande presentationer


Google-annonser