Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Oktoberrapport Oktoberrapport

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Oktoberrapport Oktoberrapport"— Presentationens avskrift:

1

2 Oktoberrapport

3 Resultatprognos

4 Vision och mål Vision Övergripande mål Strategiskt mål Strategiskt mål
Framgångs- faktorer Framgångs- faktorer Framgångs- faktorer Framgångs- faktorer Framgångs- faktorer

5 Vision Mark är känd som en attraktiv kommun
en bra kommun att bo och verka i en kommun där livskvalitet sätts i fokus Vår vision vilar på de kärnvärden, som är gemensamt framtagna av kommunens politiker, företagare, byalag och andra intressenter. De ger uttryck för vår identitet, våra tankar om önskvärd utveckling och det vi ser som våra starka sidor. Med kärnvärden och vision som grund ger vi löftet att ”Här är det läge för det goda livet”. <DATUM>

6 Övergripande mål Långsiktigt hållbar utveckling ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv är vårt övergripande mål. Det innebär att vi ska tillgodose dagens behov utan att begränsa kommande generationers möjligheter till utveckling. <DATUM>

7 Strategiska mål Hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet
Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar Trygghet vid behov av omsorg och stöd i vardagen Hållbar personalförsörjning Hållbar ekonomi och finansiering <DATUM>

8 Framgångsfaktorer Finns för varje strategiskt mål
Visar ur ett medborgarperspektiv på viktiga aspekter och kvalitetskriterier Ska tillsammans bidra till att visionen, målen och löftet om ”läge för det goda livet” i Mark uppfylls. <DATUM>

9 Mål- och resultatplan 2010 - 2013

10 Mål- och resultatplanens innehåll
Planeringsförutsättningar Uppdrag och resurser Finansiella rapporter Finansiell analys Tidplan för planering och uppföljning 2010 Taxor och avgifter

11 Planeringsförutsättningar
Omvärlds- och verksamhetsanalys Samhällsekonomisk utveckling Skatteintäkter och utjämning God hushållning

12 Finansiering Skatteintäkter, utjämning och finansnetto

13 Ekonomiska resurser 2 115 mnkr

14 Uppdrag och resurser Grunduppdrag och finansieringsramar per nämnd och styrelse Upplåning och leasing Driftbudget Investeringsplan Exploateringsplan Ägarstyrning av de kommunala bolagen Grunduppdrag samt ekonomisammandrag per bolag <DATUM>

15 Grunduppdrag per huvudverksamhet
Ungdomsgymnasium   Utbildningsnämnden skall erbjuda ungdomar gymnasial utbildning som förbereder för övergång till arbetsliv eller vidare studier. Nämnden skall utforma verksamheten så att den stödjer elevers lärande mot nationellt fastlagda mål och garantera att alla får en likvärdig utbildning samt erbjuda stöd så att målen för utbildningen nås. Verksamheten skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar, främja jämställdhet och motverka alla former av kränkande behandling. Nämnden skall inom ramen för det kommunala uppföljningsansvaret följa upp unga under 20 år som inte går i gymnasieskolan. Nämnden skall aktivt arbeta för att stärka de ungas intresse för och möjlighet att genomföra en gymnasial utbildning. <DATUM>

16 Nyckeltal och mål - exempel
Strategiska mål Framgångsfaktorer Nyckeltal Målvärden Strategiskt mål: Hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet Framgångsfaktor: Jämn och hållbar befolkningsutveckling Nyckeltal: Befolkningsökning i snitt under en femårsperiod Mål: 0,5 procent

17 Nyckeltal och mål - exempel
Strategiska mål Framgångsfaktorer Nyckeltal Målvärden Strategiskt mål: Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar Framgångsfaktor: Trygga, hälsosamma och stimulerande miljöer Nyckeltal a: Genomsnittligt antal barn per personal i förskolan Mål: 6 Nyckeltal b: NöjdFörälderIndex Mål: 80 (maxvärde 100)

18 Nyckeltal och mål - exempel
Strategiska mål Framgångsfaktorer Nyckeltal Målvärden Strategiskt mål: Trygghet vid behov av omsorg och stöd i vardagen Framgångsfaktor: God tillgänglighet Nyckeltal: Genomsnittlig väntetid för att få plats i äldreboende från ansökan till erbjudande om plats Mål: < 80 dagar

19 Nyckeltal och mål - exempel
Strategiska mål Framgångsfaktorer Nyckeltal Målvärden Strategiskt mål: Hållbar personalförsörjning Framgångsfaktor: Friska medarbetare Nyckeltal: Andel sjukfrånvaro Mål: < 4 procent

20 Nyckeltal och mål - exempel
Strategiska mål Framgångsfaktorer Nyckeltal Målvärden Strategiskt mål: Hållbar ekonomi och finansiering Framgångsfaktor: Effektivt resursutnyttjande Nyckeltal: Effektivitetstal (rankingvärde i SKL:s Öppna jämförelser som anger placering bland landets 290 kommuner) Mål: 70

21 Kommunen

22 Koncernen

23 Boende och företagsamhet

24 Barns och ungdomars uppväxtvillkor

25 Stöd och omsorg i vardagen

26 Hållbar ekonomi och finansiering

27 Finansiell analys Likvida medel minskar genom att avsättningen till framtida pensions-åtaganden används till investeringar och deponier Minskande likvida medel innebär att ränteintäkterna minskar vilket medför lägre resultat En ökning av de likvida medlen kräver högre resultat genom lägre driftkostnader och lägre investeringar För långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling krävs en positiv resultatnivå med handlingsutrymme för att möta den osäkerhet som planeringen innebär

28 Ekonomiska resurser 2 115 mnkr


Ladda ner ppt "Oktoberrapport Oktoberrapport"

Liknande presentationer


Google-annonser