Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fakta om undersökningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fakta om undersökningen"— Presentationens avskrift:

0 Örebro kommun Brukarundersökning Maj 2014

1 Fakta om undersökningen
Bakgrund Örebro kommun har genomfört en kundundersökning i förskola, familjedaghem, grundskola och gymnasieskola för att få en bild av elevers och föräldrars uppfattning om verksamhetens kvalitet. Urval Undersökningen var riktat till elever i årskurs 3, 5 och år 8 samt deras föräldrar, elever årskurs 2 i gymnasieskolan, föräldrar till barn födda 2009 och 2010 i förskolan, och till barn och föräldrar på fritidshemmen (årskurs 2 elever). Metod Eleverna fick besvara en webbaserad enkät. Föräldragruppen erbjöds först att svara via webben, men fick även möjlighet att besvara en pappersenkät om så hellre önskades. Datainsamlingen pågick vecka Enkäten Enkäterna innehöll påståenden som föräldrar till respektive elever fick ta ställning till genom att använda följande svarsalternativ: 4 - Stämmer helt 3 - Stämmer ganska bra 2 - Stämmer ganska dåligt 1 - Stämmer inte alls Vet ej. Enkäten fanns i flera olika språkversioner (svenska, arabiska, serbokroatiska, somaliska samt surani). Rapporten I rapporten redovisas årets resultat samt jämförelser mot 2013-år undersökning. Därefter följer tabeller med resultaten uppdelat på kön och härkomst där utländsk härkomst definieras som utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar.

2 Stöd för tolkning av resultat
Svarsfördelning per frågeområde Frågeställningar som har bedömts redovisas enligt figuren nedan. Gröna fält är den andel brukare som har markerat svarsalternativ 3-4 och som anser att påståendet stämmer. Orange fält och rött fält motsvarar de andelar brukare som har markerat svarsalternativ 1-2 och som anser att påståendet inte stämmer. Grått fält motsvarar den andel brukare som markerat 5, vet ej. Se exempel nedan. Till höger om diagrammet visas andel som anser att påståendet stämmer för frågeställningen. Andelar och andel positiva är beräknade endast för dem som har svarat på frågan. Fokusera på andelen grönt och andelen rött vid tolkning av resultaten. En hög andel grönt är positivt, men samtidigt ska andelen rött vara begränsad för att den studerade frågan ska kunna sägas ha ett bra resultat.

3 Stöd för tolkning av resultat
Åtgärdsmatris Prioritera Faktorer som är viktiga för föräldrarnas/ elevernas övergripande bedömning av skolan/förskolan, men där prestationen är låg. Förbättringar får därmed stor positiv inverkan på helhetsinställningen. Vårda Dessa faktorer är också viktiga för nöjdheten och resultatet är bra. Här är det viktigt att säkerställa att den goda prestationen upprätthålls. Kan bli bättre På faktorer i denna del av matrisen är skolans/förskolans resultat höga men samtidigt har dessa faktorer en relativt lägre påverkan på helhetsinställningen. Förbättringar är önskvärda men mindre prioriterade än under Prioritera. Bevaka Här är prestationen på faktorerna låg samtidigt som påverkan på den övergripande nöjdheten också är låg. Här är det viktigt att bevaka prestationsnivån eftersom påståendena kan få högre betydelse om resultaten försämras. Förklaring - Påverkan På denna axel visas om faktorn har en större eller mindre påverkan på helhetsinställningen. Påverkansgraden är framtagen med hjälp av en korrelationsanalys där man undersöker sambandet mellan varje enskild faktor och helhetsattitydfrågan. Förklaring - Resultat Har frågan en hög eller låg andel positiva svar i förhållande till genomsnittet för frågeområdet.

4 Bakgrundsfrågor Kön

5 Bakgrundsfrågor Härkomst
* Utländsk bakgrund har personer som är utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar

6 Resultat

7 Sammanfattning

8 Sammanfattning Andel positiva

9 Normer och värden

10 Normer och värden Andel positiva

11 Normer och värden Åtgärdsmatris

12 Utveckling och lärande

13 Utveckling och lärande
Andel positiva

14 Utveckling och lärande
Åtgärdsmatris

15 Delaktighet och inflytande

16 Delaktighet och inflytande
Andel positiva

17 Delaktighet och inflytande
Åtgärdsmatris

18 Miljö

19 Miljö Andel positiva

20 Gruppjämförelser

21 Sammanfattning Kön Tabellen visar andelen som instämmer i påståendena, d.v.s. de som svarat betyg 3 eller 4.

22 Normer och värden Kön Tabellen visar andelen som instämmer i påståendena, d.v.s. de som svarat betyg 3 eller 4.

23 Utveckling och lärande
Kön Tabellen visar andelen som instämmer i påståendena, d.v.s. de som svarat betyg 3 eller 4.

24 Delaktighet och inflytande
Kön Tabellen visar andelen som instämmer i påståendena, d.v.s. de som svarat betyg 3 eller 4.

25 Miljö Kön Tabellen visar andelen som instämmer i påståendena, d.v.s. de som svarat betyg 3 eller 4.

26 Sammanfattning Barnets härkomst
Tabellen visar andelen som instämmer i påståendena, d.v.s. de som svarat betyg 3 eller 4.

27 Normer och värden Barnets härkomst
Tabellen visar andelen som instämmer i påståendena, d.v.s. de som svarat betyg 3 eller 4.

28 Utveckling och lärande
Barnets härkomst Tabellen visar andelen som instämmer i påståendena, d.v.s. de som svarat betyg 3 eller 4.

29 Delaktighet och inflytande
Barnets härkomst Tabellen visar andelen som instämmer i påståendena, d.v.s. de som svarat betyg 3 eller 4.

30 Miljö Barnets härkomst
Tabellen visar andelen som instämmer i påståendena, d.v.s. de som svarat betyg 3 eller 4.


Ladda ner ppt "Fakta om undersökningen"

Liknande presentationer


Google-annonser