Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett verktyg för systematiskt kvalitetsarbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett verktyg för systematiskt kvalitetsarbete"— Presentationens avskrift:

1 Ett verktyg för systematiskt kvalitetsarbete
Pedagogiskt årshjul Ett verktyg för systematiskt kvalitetsarbete Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

2 Årshjul Traditioner Drop in Vinterfest Lucia & julfirande Påskfirande
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Påskfirande Öppet hus Nobelmiddag FN-dagen Valborg Drop in Drop in Informations-och välkomstmöten samt inskolningar Skolavslutning

3 Informations &-välkomstmöten
Årshjul Förskolan Systematiskt Kvalitetsarbete Observation ”Vuxnas förhållningssätt” 3-4 utvecklingssamtal Drop in Uppföljning-Utveckling-Utvärdering: Barns inflytande 3-4 utvecklingssamtal Observation ”Vuxnas förhållningssätt” 3-4 utvecklingssamtal Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Uppföljning-Utveckling-Utvärdering Utveckling och lärande 3-4 utvecklingssamtal Drop in Observation ”Språkpedagogiskt förhållningssätt” 3-4 utvecklingssamtal Informationsmöte nya barn Lucia- och julfirande Vinterfest Uppföljning-Utveckling-Utvärdering Normer och värden 3-4 utvecklingssamtal Påskfirande Öppet hus Observation ”Språkpedagogiskt förhållningssätt” 3-4 utvecklingssamtal Föräldramöte FN-dagen Valborg Inskolningar Observation ”Barnens behov &intressen” Arbetsplan Föräldramöte Skolavslutning Uppföljning-Utveckling-Utvärdering: Förskola & hem 3-4 utvecklingssamtal Drop in Informations &-välkomstmöten Inskolningar Nya mål & prioriteringar Kvalitetsredovisning Rev. Likabehandlingsplan Utvärdering av läsåret 3-4 utvecklingssamtal

4 Varför pedagogiskt årshjul?
Den reviderade läroplanen för förskolan och den nya skollagen innebär krav på en förväntad kvalitetsutveckling på varje enskild förskola. Det övergripande syftet med uppföljningar och utvärderingar är att de ska bidra till att verksamheten utvecklas och därmed varje barns förutsättningar för utveckling och lärande. Montessoriskolan Centrum förskolas pedagogiska årshjul är en stödstruktur för att ge en översikt och underlätta det systematiska kvalitetsarbetet, samt en överblick för de traditioner vi har på förskolan och skolan. Var och en i arbetslaget har kunskap om verksamheten och hela arbetslaget ska delta i det systematiska kvalitetsarbetet. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbetet genomförs enligt bestämmelserna i skollagen. Det är viktigt att kvalitetsarbetet leder till förändringar i förskolan, som i sin tur gör att verksamheten bättre kan bidra till barnens lärande inom olika målområden.

5 Beskrivning månad för månad
Löpande varje månad Förskolans planering - ”Pedagogisk utvecklingstid” Projektgruppsmöten Skolkonferens- Montessoripedagogik Vid planerade tillfällen under året görs följande: Okt-juni 3-4 utvecklingssamtal varje månad Tre observationsområden där vi går på djupet under ett år Uppföljning-Utveckling-Utvärdering: Ett område i läroplanen Studiedagar kommer att handla om Montessoripedagogik

6 Tre observationsområden
Analys & reflektion utifrån Montessoripedagogik ”Barnens behov och intressen” ”Vuxnas förhållningssätt” ”Språkpedagogiskt förhållningssätt” Utvärderingen dokumenteras i en handlingsplan och läggs på fronter. Bilaga 1. Handlingsplan Observation Förskolan

7 Observationsområde nästa läsår 2015/2016
”Den fysiska miljön på förskolan” Observation/kartläggning och analys – ”Den fysiska miljön på förskolan” Här är det fokus den fysiska miljön på förskolan utifrån Montessoripedagogiken. Flera observationer genomförs under månaden alt. loggboksanteckningar utifrån skolverkets publikation” Lärande och fysisk miljö - En kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola”. Analysera era observationer tillsammans i arbetslaget och skriv ned vad som behöver utvecklas och en plan för hur detta ska ske och vem som gör vad. Skriv ner och dokumentera på fronter.

8 Uppföljning-Utveckling-Utvärdering
Arbetslaget utvärderar och analyserar fyra övergripande mål i förskolans läroplan under läsåret utifrån Montessoripedagogiken. Granska verksamheten och titta på resultatet, gör en analys och beskriv vad som behöver utvecklas. Utvärderingen dokumenteras i en handlingsplan och läggs på fronter. Bilaga 1. Handlingsplan Uppföljning-Utveckling-Utvärdering Förskolan

9 Uppföljning-Utveckling-Utvärdering
Områden ur läroplanen utifrån Montessoripedagogiken 2.1 Normer och värden 2.2 Utveckling och lärande 2.3 Barns inflytande 2.4 Förskola och hem

10 Handlingsplan för förskolan
Exempel: Handlingsplan för förskolan 2.2 Utveckling och lärande- utifrån Montessoripedagogiken Mål för förskolan -utifrån årshjulet Processer “Så här arbetar vi” Dokumentation ”Så här synliggör vi processen för barnen, föräldrarna och förskollärarna” Resultat Sammanfattning av processer och dokumentation Analys ”Vilka förutsättningar har vi gett barnen?” Utveckling Ex. ”Självständighet och tilltro till sin egen förmåga” Vid matsituationen, själv kunna lägga upp mat och skicka vidare till kompisen. Det finns uppläggningsfat och kannor m.m. som barnen kan hantera. Pedagogerna stödjer och vägleder barnen. Barn: Väggdokumentation och bilder i portfolio med uppföljande samtal. Vårdnadshavare: Genom foton, portfolio, fronter. Förskollärare: Dokumentation:Video-observation Genom observation och dokumentation kan vi se att fler barn nu i större utsträckning tar mat själva och med vuxenstöd skickar vidare maten. Vi har konsekvent lagt upp maten i små uppläggningsfat på varje bord, vid varje måltid och uppmärksammat varandra på vårat förhållningssätt. Vi erbjuder barnen möjligheten att bli delaktiga i dukning och avdukning och att vi som pedagoger filmar matsituationer och tittar på filmen tillsammans med barnen.

11 Augusti Förskolans planering- ”Pedagogisk utvecklingstid”
Inskolning och grundverksamhet Barnen och förskollärarna lär känna varandra under inskolningsstiden. Här lägger vi stor vikt på att förskollärarna skall lära känna barnen och ta del av deras erfarenheter och intressen. Varje förskollärare dokumenterar sina ansvarsbarn genom att föra loggboksanteckningar. Dessa ligger sedan till grund för att planera verksamheten så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Verksamheten skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Informations-och välkomstmöten Nya mål & prioriteringar Kvalitetsredovisning

12 September Förskolans planering- ”Pedagogisk utvecklingstid”
Inskolningar Observation/kartläggning och analys – ”Barnens behov och intressen” En eller flera videoobservation/er alt. loggboksanteckningar genomförs under månaden. Den insamlade datan analyseras tillsammans på förskolans planering och skrivs ner och dokumenteras på fronter: Vad behöver vi fokusera på i vår terminsplanering för att möta just den här gruppens behov utifrån Montessoripedagogiken? Vad behöver den här barngruppen just nu? Arbetsplan Utifrån loggar/observationer, förskolans prioriterade mål, läroplanen och montessoripedagogiken utformar arbetslaget en egen arbetsplan för förskolan. Föräldramöte Presentation av förskolans arbetsplan tillsammans med våra prioriterade mål, montessoripedagogikens grunder samt vår likabehandlingsplan. Drop in

13 Oktober Förskolans planering- ”Pedagogisk utvecklingstid”
Utvecklingssamtal På förskolans planering går arbetslaget igenom 3-4 barns portfolio och föregående nuläge samt logganteckningar, analyserar dessa och formulerar nya nulägesbeskrivningar. Uppföljning – Utvärdering – Utveckling – ”2.1 Normer och värden” Arbetslaget utvärderar och analyserar ett mål i avsnittet ”Normer och värden” i förskolans läroplan utifrån Montessoripedagogiken. Titta på de mål och processerna som ni formulerat, alltså hur ni tänkte arbeta. Granska verksamheten och titta på resultatet, gör en analys och beskriv vad som behöver utvecklas. Utvärderingen skrivs ner och dokumenteras på fronter. FN-dagen

14 November Förskolans planering- ”Pedagogisk utvecklingstid”
Utvecklingssamtal Arbetslaget går igenom 3-4 barns portfolio och föregående nuläge samt logganteckningar, analyserar dessa och formulerar nya nulägesbeskrivningar. Uppföljning – Utvärdering – Utveckling – ”2.2 Utveckling och lärande” Arbetslaget utvärderar och analyserar ett mål i avsnittet ”Utveckling och lärande” i förskolans läroplan utifrån Montessoripedagogiken. Titta på de mål och processerna som ni formulerat, alltså hur ni tänkte arbeta. Granska verksamheten och titta på resultatet, gör en analys och beskriv vad som behöver utvecklas. Utvärderingen skrivs ner och dokumenteras på fronter. Drop in

15 December Förskolans planering- ”Pedagogisk utvecklingstid”
Utvecklingssamtal Arbetslaget går igenom 3-4 barns portfolio och föregående nuläge samt logganteckningar, analyserar dessa och formulerar nya nulägesbeskrivningar. Observation/kartläggning och analys – ”Vuxnas förhållningssätt” Observera eller filma varandra, här är det fokus på de vuxnas förhållningssätt gentemot barnen utifrån Montessoripedagogiken. Flera observationer genomförs under december och januari. Analysera det insamlade materialet tillsammans i arbetslaget och skriv ned vad som behöver utvecklas och en plan för hur detta ska ske och hur ni ska stötta varandra. Skriv ner och dokumentera på fronter. Lucia- och julfirande

16 Januari Förskolans planering- ”Pedagogisk utvecklingstid”
Utvecklingssamtal Arbetslaget går igenom 3-4 barns portfolio och föregående nuläge samt logganteckningar, analyserar dessa och formulerar nya nulägesbeskrivningar. Observation/kartläggning och analys – ”Vuxnas förhållningssätt” Observera eller filma varandra, här är det fokus på de vuxnas förhållningssätt gentemot barnen utifrån Montessoripedagogiken. Flera observationer genomförs under december och januari. Analysera det insamlade materialet tillsammans i arbetslaget och skriv ned vad som behöver utvecklas och en plan för hur detta ska ske och hur ni ska stötta varandra. Skriv ner och dokumentera på fronter. Drop in

17 Februari Förskolans planering- ”Pedagogisk utvecklingstid”
Utvecklingssamtal Arbetslaget går igenom 3-4 barns portfolio och föregående nuläge samt logganteckningar, analyserar dessa och formulerar nya nulägesbeskrivningar. Uppföljning – Utvärdering – Utveckling – ”2.3 Barns inflytande” Arbetslaget utvärderar och analyserar ett mål i avsnittet ”Barns inflytande” i förskolans läroplan utifrån Montessoripedagogiken. Titta på de mål och processerna som ni formulerat, alltså hur ni tänkte arbeta. Granska verksamheten och titta på resultatet, gör en analys och beskriv vad som behöver utvecklas. Utvärderingen skrivs ner och dokumenteras på fronter. Vinterfest

18 Mars Förskolans planering- ”Pedagogisk utvecklingstid”
Utvecklingssamtal Arbetslaget går igenom 3-4 barns portfolio och föregående nuläge samt logganteckningar, analyserar dessa och formulerar nya nulägesbeskrivningar. Observation/kartläggning och analys – ”Språkpedagogiskt förhållningssätt” Observera eller filma varandra under mars och april. Utgå från Montessoripedagogiken och använd kompendiet ”Språk och språkutveckling”, analysera och reflektera tillsammans kring det insamlade materialet. Skriv ner och dokumentera på fronter. Påskfirande och Öppet hus Informationsmöte nya barn

19 April Förskolans planering- ”Pedagogisk utvecklingstid”
Utvecklingssamtal På förskolans planering går arbetslaget igenom 3-4 barns portfolio och föregående nuläge samt logganteckningar, analyserar dessa och formulerar nya nulägesbeskrivningar. Observation/kartläggning och analys – ”Språkpedagogiskt förhållningssätt” Observera eller filma varandra under mars och april. Utgå från Montessoripedagogiken och använd kompendiet ”Språk och språkutveckling”, analysera och reflektera tillsammans kring det insamlade materialet. Skriv ner och dokumentera på fronter. Föräldramöte Förskolan har föräldramöte. På detta möte skall föräldrarna ges möjlighet att sitta i smågrupper och diskutera/utvärdera ett eller två målområden i förskolans arbetsplan. Valborgsfirande

20 Maj Förskolans planering- ”Pedagogisk utvecklingstid”
Utvecklingssamtal Arbetslaget går igenom 3-4 barns portfolio och föregående nuläge samt logganteckningar, analyserar dessa och formulerar nya nulägesbeskrivningar. Uppföljning – Utvärdering – Utveckling – ”2.4 Förskola och hem” Arbetslaget utvärderar och analyserar ett mål i avsnittet ”Förskola och hem” i förskolans arbetsplan, utgå från Montessoripedagogiken. Här ligger fokus både på nya vårdnadshavares synpunkter och upplevelser (enkäter) och de synpunkter vi fått tidigare under året. Titta på de mål och processerna som ni formulerat, alltså hur ni tänkte arbeta. Granska enkäter/synpunkter och titta på resultatet, gör en analys och beskriv vad som behöver utvecklas. Utvärderingen skrivs ner och dokumenteras på fronter. Drop in

21 Juni Förskolans planering- ”Pedagogisk utvecklingstid”
Utvecklingssamtal Arbetslaget går igenom 5-6 barns portfolio och föregående nuläge samt logganteckningar, analyserar dessa och formulerar nya nulägesbeskrivningar. Utvärdering av läsåret Skriv ner och dokumentera på fronter. Likabehandlingsplan –revidering Skolavslutning

22 Teamet för en trygg och trivsam skola- TTT
Projektgrupper 2014/2015 Teamet för en trygg och trivsam skola- TTT Utvecklar skolans likabehandlingsarbete Ansvarar för tema- & studiedagar Utför trivselenkäter för eleverna

23 Projektgrupper 2014/2015 SU-gruppen
Ska under läsåret arbeta med elevledda utvecklingssamtal i enlighet med montessoripedagogiken och BFL Ansvarar för planering av skolkonferenser och studiedagar som bygger på montessoripedagogiken och BFL

24 Projektgrupper 2014/2015 Kulturgruppen
Ansvarar för Montessoriskolan Centrums traditioner Ansvarar för Skapande skola projektet film

25 Projektgrupper 2014/2015 Datagruppen
Ansvarar för att utveckla skolan & förskolans användande av fronter Ansvarar för att utveckla IKT Ansvarar för att löpande dokumentera vad som händer i verksamheten på hemsidan

26 Bilaga 1 ”Vuxnas förhållningssätt”
Hur kan man arbeta med sig själv och sina kolleger för att bli skickligare på att utveckla samspelet mellan vuxna och barn? Det är viktigt att ha roligt tillsammans, vara närvarande i relationen och försök lägg märke till barnets fokus. Undvik att tala till barnen och istället gå in i dialog tillsammans med dem. Sätt ord på allt som sker i det vardagliga livet, d.v.s. allt barn gör, känner och upplever. Samtala om barns erfarenheter och fånga situationer vid t.ex. matbordet, vid promenaden, vid påklädning i hallen. Ge stöd och hjälp till barnen att utveckla sina monologer då de ska berätta något. Nyfikna frågor kan fungera som stöttepelare för barnet och hjälpa det att komma vidare med sin berättelse; Vem handlade berättelsen om? Vad hände? Varför hände det? Hos pedagogen måste också finnas en ödmjukhet och acceptans för fel eftersom barnens utforskande av språket ska uppmuntras Hur samtalar jag med mina kollegor/barnen? Hur samtalar barnen med varandra? Spegla barns känslor, det handlar om att sätta ord på de känslor man vet att barnet har och på så sätt göra barnet medvetet om dem. Du som vuxen måste se och förstå vad som hänt så att du kan sätta ord på det. Senare lär barnet sig att kunna uttrycka detta själv.


Ladda ner ppt "Ett verktyg för systematiskt kvalitetsarbete"

Liknande presentationer


Google-annonser