Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsberedning förebygger risker och fel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsberedning förebygger risker och fel"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsberedning förebygger risker och fel
Riskbedömning och riskanalys ger underlag Beställarens krav kan innehålla kvalitetskritiska moment som också måste säkras. Förebyggande insatser i form av väl genomtänkta arbetsberedningar är ett bra sätt att informera alla som ska medverka vid olika arbetsmoment att göra rätt från början. Fångar upp materialleveranserna mm Riskbedömning och riskanalys ger underlag för vilka arbetsmoment och byggdelar som det kan vara aktuellt att angripa med förebyggande insatser. Beställarens krav kan innehålla kvalitetskritiska moment som också måste säkras. Förebyggande insatser i form av väl genomtänkta arbetsberedningar är ett bra sätt att informera alla som ska medverka vid olika arbetsmoment att göra rätt från början. Arbetsberedningar hänger ofta ihop med kontroll av arbetsmomentet. Man kan säga att det vi gör är en arbets- och kontrollberedning för att undvika fel. Egenkontroll och kontrollinstruktioner kan vara lämpligt att ta fram i samband med arbetsberedningen. Kontroll utförs under arbetsmomentet eller direkt efter.

2 Vad skall beredas? Arbetsmoment med identifierade risker
HUH PROJEKTET Vad skall beredas? Arbetsmoment med identifierade risker Kritiska och styrande aktiviteter • Arbetsmoment där det finns hårda tolerans och/eller kvalitetskrav • Ofta återkommande aktiviteter Arbeten med särskilda arbetsmiljörisker Det är lämpligt att alla arbetsmoment med risker och kritiska aktiviteter beredes enligt modellen. Bara diskussionen kring vad som ska beredas ger mycket. Man kan också behöva diskutera hur arbetsberedningen skall dokumenteras. Allt från noggrann dokumentation till i huvudsak muntlig beredning med lite minneslappar kan vara aktuellt. Det kan också finnas beställarkrav/myndighetskrav som styr det hela.

3 Vad skall beredas? • Arbetsmoment med nya metoder
HUH PROJEKTET Vad skall beredas? • Arbetsmoment med nya metoder • Arbetsmoment med nya material • Arbetsmoment som organisationen inte har utfört tidigare • Arbetsmoment där ev. tillrättande blir kostsamt Det finns alltid anledning att upprätta arbetsberedning när helt nya metoder eller material skall användas. Detsamma gäller arbetsmoment som hantverkarna inte har utfört tidigare. Använd gärna blankett och skriv ner.

4 Rätt från början med allas medverkan
HUH PROJEKTET Rätt från början med allas medverkan Samverkan med dem som deltar och medverkar vid arbetsmomentet Arbetsledning och arbetslaget tillsammans Arbetsberedningar görs i samverkan med dem som deltar och medverkar vid arbetsmomentet. Det är ett bra sätt att involvera och engagera arbetslaget men också leverantörer och underentreprenörer. Med detta arbetssätt fångas allas samlade kompetens upp. Det är ytterligare ett skäl att ta med så många som möjligt i beredningsarbetet. Glöm inte att efter genomfört berett arbetsmoment gå igenom resultatet med alla. Så säkerställs lärandet och speciellt vid arbetsmoment som upprepas kan genomgångarna initiera förbättringar. Rätt från början blir då bättre i fortsättningen och arbetsmetoderna utvecklas.

5 Hur, när och varför? Arbetsberedningen kan vara muntlig
Vid svårare och farligare moment skriftlig Arbetsberedningar i förväg ger ofta bättre påverkan på slutresultatet Arbetet går att genomföra utan störningar Alla vet vad som gäller Arbetsberedningen kan vara muntlig, men när det gäller mer komplicerade moment bör den vara skriftlig. Arbetsberedningar i förväg ger ofta bättre påverkan på slutresultatet än enbart kontrollinsatser som ofta görs i efterhand. Arbetsberedningar upprättas i tidigt skede för att fånga in svåra och kvalitetskritiska arbetsmoment som påverkar arbetsutförandet. Fånga gärna in de moment som ska arbetsberedas redan i projektplanen. Lämpligen görs arbetsberedningen senast 3-6 veckor före tidpunkten för arbetsmomentet, så att man har handlingsutrymme i fall något saknas.

6 Så gör vi en arbetsberedning
5 M som utgångspunkt Metod Människor Material Maskiner Miljö Använd blanketten som hjälp Kontrollpunkter mm anges Platschefen förbereder genomgången och arbetsplatsträffen när arbetsberedningen ska tas fram. Ha gällande arbetsritningar med mera tillhands. Arbetslaget tillsammans med arbetsledningen diskuterar genomförandet och planerar systematiskt enligt punkterna i 5 M-principen. METOD Bestäm metod! • Välj metod utifrån allas tidigare erfarenheter. • Inventera risker och svårigheter genom brainstorming. • Kolla erfarenheter från referensprojekt. • Vilka hjälpmedel och vilken utrustning behövs för metoden. MÄNNISKOR Vilka ska delta? • Diskutera vilka som är bäst lämpade att utföra arbetsmomenten. • Fördela arbetet mellan personerna och notera de ansvariga på blanketten. • Fyll i vilka som har deltagit vid arbetsberedningen och lämna över en kopia. MATERIAL Vilka material ingår? • Kolla beställning, inköpsspecifikation och inköpsplan. • Leveranstider, material på plats? • Vad ingår i arbetsmomentet inkl fäst- och hjälpmaterial med mera? • Leverans till arbetsstället i lämpliga förpackningar. MASKINER Vilka maskiner behövs? • Vilka maskiner behövs på plats, reservutrustning, avbrottssäkerhet? • Elkraft och belysning, reserver? MILJÖ Arbetsmiljökrav – inre och yttre miljökrav? • Arbetsmiljökrav och risker. Stäm av mot arbetsmiljöplanen. Kolla säkerheten. • Krav på miljöpåverkan, restprodukter, farligt avfall. • Hushålla med resurser och tillämpa ”rent bygge”. • Lämpliga väderskydd under produktionen. • Täckning, skydd av material och färdigt arbete mot ogynnsam påverkan. Foldrar, blanketter etc kan hämtas under fliken ”Praktiska hjälpmedel” på

7 Arbetsgång Läs igenom beskrivning och ritningarna, senaste utgåvor.
Vilka krav är det som gäller. Klarlägg alla förutsättningar på plats, vad som gäller. Planera tillsammans – arbetsledning-arbetslaget. Diskutera alternativa arbetssätt. Arbeta enligt 5 M-principen. Kontrollera tider, materialflöden mm Notera beslutade åtgärder på blanketten. • Läs igenom handlingarna och ritningarna, senaste utgåvor. Många svar på frågor finns här. Det är tyvärr inte heller ovanligt att det finns brister och oklarheter i handlingarna. Ju tidigare de upptäcks ju mindre risk för att kostsamma störningar ska uppstå i produktionen. • Klarlägg alla krav som gäller. • Klarlägg alla förutsättningar på plats, vad som gäller. • Planera tillsammans med dem som ska göra arbetet. Detta avlastar arbetsledningen senare i processen. • Diskutera alternativa arbetssätt med arbetslaget. Hos dem finns idéer och det är ett oslagbart sätt att öka engagemanget • Utvärdera delmomenten enligt 5 M-principen. • Kolla att alla resurser enligt 5 M finns på plats. • Kolla att hjälpmaterial med mera finns på plats. • Notera beslutade åtgärder på blanketten.

8 Bättre resultat och mindre störningar genom samverkan
HUH PROJEKTET Bättre resultat och mindre störningar genom samverkan Skapar delaktighet Alla kan påverka Förbättrar informationen Bidrar till leveranser i tid Påverkar arbetsmiljön Förebygger fel Bidrar till AHA-effekter Upprätta beredning i tidigt skede för att fånga in svåra och kvalitetskritiska arbetsmoment som påverkar arbetsutförandet. Fånga gärna in de moment som ska arbetsberedas redan i projektplanen. Lämpligen görs arbetsberedningen senast 3-6 veckor före tidpunkten för arbetsmomentet, så att man har handlingsutrymme i fall något saknas. Arbetsberedningar i samverkan med arbetslaget för svårare moment är ett modernt sätt att leda arbetet på en byggarbetsplats. Alla är väl överens om framförhållning är viktigt och att göra arbetsberedningar är just ett sätt att skapa framförhållning. Modern planering har som ett av sina huvudmål att minska antalet störningar i produktionen. Här är arbetsberedning verktyget nummer ett.


Ladda ner ppt "Arbetsberedning förebygger risker och fel"

Liknande presentationer


Google-annonser