Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Ramavtal i offentlig upphandling Förbundsjurist Ulf Palm Sveriges Kommuner och Landsting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Ramavtal i offentlig upphandling Förbundsjurist Ulf Palm Sveriges Kommuner och Landsting."— Presentationens avskrift:

1 1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Ramavtal i offentlig upphandling Förbundsjurist Ulf Palm Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Avdelningen för juridik Tfn. 08-452 79 81 E-post: ulf.palm@skl.se

2 2 Två lagar Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Lag (2007:1092) om upphandling inom vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF)

3 3 Vilka omfattas av lagarna? Statliga och kommunala myndigheter Kommunala och statliga bolag som tillgodoser behov i det allmännas intresse och som inte bedriver industriell eller kommersiell verksamhet och där det offentliga har ett dominerande inflytande (offentligt styrda organ enligt 2 kap. 12 § LOU/LUF)

4 4 Tröskelvärden 3 kap. 1 § LOU Klassiska lagen Varor: 206 000 euro (1 911 155 SEK) Tjänster: 206 000 euro Byggentreprenader: 5 150 000 euro (47 778 869 SEK) Försörjningslagen Varor: 412 000 euro (3 822 309 SEK) Tjänster 412 000 euro Byggentreprenader: 5 150 000 euro

5 5 Ramavtal Definition (2 kap. 15 § LOU och 2 kap 16 § LUF) ” Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod”

6 6 Ramavtal i klassiska lagen (5 kap. LOU) Vid tilldelning av kontrakt som grundar sig på ett ramavtal får parterna inte väsentligen avvika från villkoren i ramavtalet (5 kap 2 § andra stycket) Ett ramavtal får löpa underlängre tid än fyra (4) år endast om det finns särskilda skäl (t.ex. stora investeringskostnader) Ramavtalsreglerna i 5 kap. gäller också vid upphandling under tröskelvärdena och av B- tjänster (15 kap. 2 § LOU)

7 7 Ramavtal med en leverantör Villkoren i kontraktet som grundar sig på ramavtalet skall överensstämma med villkoren i ramavtalet (5 kap. 4 §) Den upphandlande myndigheten får skriftligen samråda med den leverantör som är part i ramavtalet och vid behov anmoda denne att komplettera sitt anbud (5 kap. 4 §)

8 8 Ramavtal med flera leverantörer (5 kap. 5 – 7 §§) Leverantörerna skall vara minst tre om det finns ett tillräckligt antal kvalificerade leverantörer och tillräckligt många godtagbara anbud som uppfyller tilldelningskriterierna

9 9 Tilldelning av kontrakt med flera leverantörer (villkoren är fastställda) Genom tillämpning av villkoren i ramavtalet utan förnyad inbjudan att lämna anbud (5 kap. 6 §) Kontraktet skall tilldelas den leverantör som har lämnat det bästa anbudet på grundval av de villkor som angetts i ramavtalet (rangordning)

10 10 Tilldelning av kontrakt med flera leverantörer (villkoren är inte fastställda) Om inte alla villkor är angivna i ramavtalet skall parterna inbjudas att på nytt lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet (förnyad konkurrensutsättning). Dessa villkor får om det är nödvändigt preciseras och vid behov kompletteras med andra villkor som angetts i förfrågningsunderlaget till ramavtalet (5 kap. 7 §)

11 11 Förnyad konkurrensutsättning (forts.) För varje kontrakt som tilldelas skall den upphandlande myndigheten skriftligen samråda med de leverantörer som kan genomföra kontraktet (5 kap. 7 § p. 1) Den upphandlande myndigheten skall fastställa en tidsfrist som är tillräcklig för lämnande av anbud för varje kontrakt med hänsyn till upphandlingens art och omfattning (5 kap. 7 § p. 2) Anbuden skall lämnas skriftligen 5 kap. 7 § p. 3) Anbuden får inte öppnas innan anbudstiden har löpt ut (5 kap. 7 § p. 3)

12 12 Förnyad konkurrensutsättning (forts.) Varje kontrakt skall tilldelas den anbudsgivare som har lämnat det bästa anbudet på grundval av de tilldelningskriterier som angetts i förfrågningsunderlaget till ramavtalet (5 kap. 7 § p. 4)

13 13 Propositionen sid 169 ”Om det är fråga om ett ramavtal med flera leverantörer utan krav på förnyad konkurrensutsättning sker tilldelning enligt en i ramavtalet fastställd rangordning eller annan anvisning”.

14 14 Propositionen sid 175 I de fall det inte är möjligt eller förenat med påtagliga nackdelar att ange en fastlagd rangordning i ramavtal med flera leverantörer bör dock avtalet innehålla andra grunder för i vilken ordning leverantörerna skall ha möjlighet att leverera. Dessa grunder måste tillgodose kraven på icke-diskriminering.

15 15 Propositionen sid 175 Kraven kan t.ex. uppfyllas genom att det i ramavtalet anges att de leverantörer som är parter i avtalet fortlöpande skall tillhandahålla tillräckliga uppgifter om sortiment, priser, leveransvillkor m.m. på sådant sätt att den upphandlande myndigheten vid varje tillfälle har möjlighet att välja den leverantör som bäst kan tillgodose myndighetens behov. En sådan metod förefaller kunna tillämpas framför allt när det handlar om homogena varor med priser som förändras snabbt

16 16 Ramavtal i försörjningslagen (5 kap. 1 § LUF) ” En upphandlande enhet får ingå ramavtal med tillämpning av bestämmelserna om upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster i denna lag”


Ladda ner ppt "1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Ramavtal i offentlig upphandling Förbundsjurist Ulf Palm Sveriges Kommuner och Landsting."

Liknande presentationer


Google-annonser