Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Skogsduvans föräldramöte!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Skogsduvans föräldramöte!"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Skogsduvans föräldramöte!

2 Organisationen Barn och utbildningsförvaltningen Verksamhetschef
Anneli Weman Förskolechef Ann-Charlotte Jern Förskolorna (Skogsduvans förskola) Lotta chef över Södra 1, totalt 5 förskolor Ped.kons.= Stöd för både ped. o barn (familjer) i pedagogiska frågor. M.fl=Logopeder, gryningen, psykolog m.fl. Stödresurser Pedagogkonsulent m.fl.

3 Förvaltningens prioriterade uppdrag 2014/2015
Det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) Utveckla lärandeuppdraget: Språkstödjande miljöer/modersmålsstöd FramKaNT (Matematik och experimentlådor) IKT (informations- och kommunikationsteknologi) Samverkan om övergången mellan förskola, förskoleklass och fritidshem.

4 Hur arbetar vi på Skogsduvans förskola med detta?
Läroplanens riktlinjer Mål från kommunfullmäktige Mål från Barn- och utbildningsförvaltningen Egna mål för Skogsduvans förskola

5 Skogsduvans egna mål Lärande och utveckling
Skogsduvans förskola har en attraktiv inomhusmiljö som lockar till lek och lärande där vi använder modern teknik som ett verktyg Normer och värden Skogsduvans förskola ger trygga förhållanden för utbildning och omsorg Samhälle, samverkan och övergång Skogsduvans förskola har ett förtroendefullt samarbete med mottagande skolor Skogsduvans förskola finner former för att avrunda och avsluta förskoleperioden Skogsduvans förskola finner former för att samverka med hemmet Tre block i SKA.

6 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan
Förskolans främjande insatser Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för alla människors lika värde. Mål Alla barn på Skogsduvans förskola ska känna att de är lika mycket värda oavsett utseende, kläder, förmågor mm Kommungemensam och en egen för varje enhet. Finns på nätet- Karlskoga.se-Utbildning Barnomsorg-Förskola-kvalitetsarbete. Karlskoga.se/skogsduvan för att komma direkt till oss.

7 Rutinssituationer på förskolan
Tvätt- och skötrum Inomhus- pedagogik Utomhus- pedagogik Matsituationen Vilan Tambur-situation

8 Inomhuspedagogik Sortering/kategorisering Finmotorik Siffror och antal
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära” (Lpfö 98/10) Skapande

9 Utomhuspedagogik Turtagning Skapande Grovmotorik/kroppsuppfattning
”Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad- och naturmiljö” (Lpfö 98/10) Skapande Grovmotorik/kroppsuppfattning Rumsuppfattning

10 Vad händer vid måltiderna
Vad händer vid måltiderna? Måltiderna är en viktig del i vår verksamhet och i barns lärande. När barnen äter tränar de samtidigt på att: Visa hänsyn - hjälpa varandra och dela med sig Matematik - turtagning, mängd och antal Språk – uttrycka sig verbalt, benämna och samtala Ta ansvar för sin hälsa – näring ger ork och energi Enligt Lpfö 98/10 ska förskolan sträva efter att varje barn: ”utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” och ”utvecklar grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning.” ”Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra.” Hur gör vi det på bästa sätt? Positiv uppmuntran Vägledning Ge tid – lyssna in Utmanar – ställer frågor

11 Vad händer i skötrummet?
Skötrummet är en viktig del i vår verksamhet och i barns lärande. När barnen är i skötrummet tränar de samtidigt: Motorik Vänta på sin tur Samspela och hjälpa varandra Språket, användning av vardagliga begrepp Matematik, t.ex. båda händerna God hygien Självständighet Enligt Lpfö 98/10 ska förskolan sträva efter att varje barn: ”utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga” och ”utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelsen för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” Hur gör vi det på bästa sätt? Några barn i taget i skötrummet De vuxna ger barnen tid att prova själva Föra en dialog med och visa respekt för barnen

12 Vad händer i tamburen? Tamburen är en viktig del i vår verksamhet och i barns lärande.
När barnen klär på sig tränar de samtidigt: Sina motoriska färdigheter Vänta på sin tur Samspela och hjälpa varandra Språket, användning av vardagliga begrepp Matematik, t.ex. ett par skor Sin förmåga att välja lämpliga kläder för väder Lära sig ta ansvar för sina egna skor och kläder Enligt Lpfö 98 ska förskolan sträva efter att varje barn:  ”utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga” och ”utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning” Hur gör vi det på bästa sätt? Några barn i taget i tamburen De vuxna ger barnen tid att prova själva Föra en dialog med och visa respekt för barnen

13 Vad händer vid vilan? Vilorna är en viktig del i vår verksamhet och i barns lärande. När barnen vilar erbjuds de att delta i en vila som passar varje barns individuella behov: ökat ordförråd, språkförståelse, lyssna turtagning, demokrati En lugn stund Trygghet Enligt Lpfö 98/10 ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar: nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.  I förskolans läroplan står det att barnen ska erbjudas en väl avvägd dagsrytm. Hur gör vi det på bästa sätt? Sovvila, sover ute i vagn Läsvila, läser bok eller flanosaga som barnen får turas om att välja Band och filmvila Närvarande pedagoger

14 FramKaNT BALLONGHELIKOPTER - Kommer vi få ballongen att flyga?
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera ställa frågor om och samtala om naturvetenskap” Lpfö 98/10

15 FramKaNT RUSSINHISSEN - Vad händer när man stoppar ner russin i kolsyrat vatten? -De åker upp och ner! D-Det fastnar bubblor på russinen, så åker de upp. Sen blir de tunga och åker ner igen!

16 FramKaNT Det får ni se på en liten film!
BAKPULVERBOMB - Vad kan man göra med en burk bakpulver, vatten och en sked? Det får ni se på en liten film!

17 Dator, iPad och projektorn i vardagen
Samspel Koncentration

18 Frågor att diskutera På vilket sätt känner
Du dig delaktig i förskolans verksamhet? Hur tycker du/ni att föräldrarnas inflytande kan förbättras?

19 Tack för att du lyssnade!


Ladda ner ppt "Välkommen till Skogsduvans föräldramöte!"

Liknande presentationer


Google-annonser