Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BRUKARRÅD BEROENDECENTRUMS BRUKARRÅD - MÖTESPLATS FÖR

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BRUKARRÅD BEROENDECENTRUMS BRUKARRÅD - MÖTESPLATS FÖR"— Presentationens avskrift:

1 BRUKARRÅD BEROENDECENTRUMS BRUKARRÅD - MÖTESPLATS FÖR
ERFARENHETSUTBYTE

2 Brukarrådet vid Beroendecentrum
Bakgrund - plats i ledningsgruppen för UBB Start 1999 Förankring i förvaltningsledningen Politisk förankring När projektverksamheten startades med UBB fanns det med i ansökan om att man skulle samarbeta med brukarorganisationerna. Vi kom därför tidigt med i ledningsgruppen för projektet. Vi valde att alla organistioner skulle finnas med och att alla skulle delta i ledningsgruppens arbete. Under projekttiden byggdes ett gott samarbete upp mellan brukarorganisationerna och UBB. En av det som vi bedömer som det allra viktigaste är att brukarrådet har varit förankrad i förvaltningsledningen och att det finns en politisk förankring för arbetet i brukarrådet.

3 Uppdrag Information och kunskapsutbyte
Samverka mellan brukarorganisationerna och vården – både praktiskt som på planeringsnivå

4 Organisation I rådet ingår
Verksamhetschef, bitr. verksamhetschef, och enhetschef samt vid behov övrig personal 10 föreningar Attention Örebro län, AHA (Anhöriga hjälper Anhöriga) Fenix 019 Excon Länkarna, Örebro och Karlskoga Ria-Dorkas, Hela människan RSMH Örebro SIMON, (Sveriges invandrare mot narkotika) Verdandi Örebro NSPH Från början var vi nio föreningar, men en brukarförening har lagts ner.

5 Forts. Organisation Vi har möten c:a var sjätte vecka
Egna förmöten som förberedelse till brukarrådsmötena Protokollen skickas för kännedom till den politiska styrelsen för psykiatrin Verksamhetschefen är ordförande Så här ser det ut.

6 Aktiviteter Samtliga frågor som berör verksamheten som ex. öppettider, eftervårdsprogram, anhörigprogram, vårdprogram som ex. subetexprogrammet och innehållet i dessa Brukarrådets representanter går regelbundet ut på vårdavdelningarna Brukarrevision Gemensamma arrangemang Träffar med den politiska ledningen – såväl i landsting som kommunen Deltagande i kurser, konferenser Vi ger och tar information

7 Erfarenheter Erfarenheterna från brukarna tas tillvara
Vi har respekt för våra olika roller Föreningar har fått stöd i inledningsfasen av sitt arbete Vi har respekt för att vi har olika roller. Vi kan vara mycket kritiska och ta upp vilka obehagliga frågor som hels. Det som också är positivt vi har inga ekonomiska relationer med varandra, vi får inget stöd från beroendecentrum så vi t Vi behöver inte vara hänsynsfulla för att tillfredställa en hand som föder en. Däremot lägger man gärna ut olika uppdrag på oss, endera enskilt eller på hela gruppen och så får vi betalt för det vi gör. Vi har respekt för att vi har olika roller. Vi kan vara mycket kritiska och ta upp vilka obehagliga frågor som hels. Det som också är positivt vi har inga ekonomiska relationer med varandra, vi får inget stöd från beroendecentrum så vi t Vi behöver inte vara hänsynsfulla för att tillfredställa en hand som föder en. Däremot lägger man gärna ut olika uppdrag på oss, endera enskilt eller på hela gruppen och så får vi betalt för det vi gör. Föreningar har fått stöd i inledningsfasen av sitt arbete som ex. Attention Örebro var nystartad hjälpte Beroendecentrum till i deras etablering. Kommunen kunde inte för sitt bidragssystems skull, men på bereoendecentrum hittade man de flexibla lösningar, därför att de såg behovet av en förening för vuxna med ADHD-Damp

8 Forts. Erfarenheter Vi har haft möjlighet att var med i alla processer
Positivt att ansvaret ligger på förvaltningschefsnivå Vi brukarorganisationer får kunskap om vad som sker i förvaltningen Vi delar med oss av våra erfarenheter som våra medlemmar/deltagare har Vi får delta i de utbildnngar som görs. Har alltid plats för oss. Deltar i gemensamma projekt,. Draghjälp gentemot landstingets politiker och Örebro kommuns organistion. Erfarenheterna från brukarrådet har gjort att BRO-rådet startats i Örebro.

9 Forts. erfarenheter Vi gör gemensamma saker Vi kan påverka direkt
Erbjudande om deltagande i utbildningar Draghjälp

10 Nya initiativ Fenix Ungdom 019 medverkan vid motivationsarbete för personer som tas för ringa narkotikabrott AHA del i anhörigprogrammet på Beroendecentrum Verdandi – Start av Hepatit C-grupp

11 ’ 10-puntsprogram för ökad kvalité i brukarsamverkan och ökad delaktighet
Brukarperspektivet Möjligheten till Second – opinion - Rätt att få information om olika behandlingsalternativ - Patientens rätt till information om brukarorganisationerna Behovet av patientombud inom psykiatrin Språksvårigheter Läkare - Patienter

12 Brukarorganisationsperspektivet
Deltagande vid rekrytering av chefer och nyckelpersoner Aktivt deltagande i avvikelse-hanteringen inom psykiatrin Tidig medverkan i utvecklingsarbete och uppföljningsarbete Initiera diskussion om möjligheten till komplett/ersättare i vård- och behandling Brukarorganisationernas ek. förut-sättningaratt delta i brukarinflytande

13 Vi har en medpart i kampen för en bättre och progressiv vård för våra brukare.
Vi har våra egna företrädare, men vi har också Beroendecentrum som våra företrädare.


Ladda ner ppt "BRUKARRÅD BEROENDECENTRUMS BRUKARRÅD - MÖTESPLATS FÖR"

Liknande presentationer


Google-annonser