Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Diskussionsfrågor Vilka viktiga frågor tror ni skulle komma upp om ni frågade ”brukare” i er verksamhet? Hur skulle ni kunna tillfråga dem?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Diskussionsfrågor Vilka viktiga frågor tror ni skulle komma upp om ni frågade ”brukare” i er verksamhet? Hur skulle ni kunna tillfråga dem?"— Presentationens avskrift:

1 Diskussionsfrågor Vilka viktiga frågor tror ni skulle komma upp om ni frågade ”brukare” i er verksamhet? Hur skulle ni kunna tillfråga dem?

2 Exempel 2 Ökat brukarinflytande för en bättre psykiatri inom landsting och kommuner i Östergötland

3 Syfte Huvudsyftet för projektet var att finna former för att stärka brukarnas inflytande över kommunernas socialpsykiatriska verksamheter och landstingets psykiatriska vård. 3

4 Tre delsyften har definierats, dessa är:
1. Sammanställa kunskap över hur brukarinflytande har realiserats i omvärlden 2. Ta reda på vilka behov brukare själva har av att kunna påverka utformning och innehåll av kommunernas socialpsykiatri och landstingets psykiatriska vård. 3. Tillsammans med verksamhetsföreträdare och politiker diskutera hur brukarnas önskemål om inflytande kan realiseras inom respektive verksamhet.

5 Genomförande Tre workshops med chefer och politiker Fyra fokusgrupper;
Deltagare och personal informerades om projektet muntligt och skriftligt. Fyra fokusgrupper; - tre med deltagare från Daglig verksamhet (23), - en med representanter för NSPH (8) (Nationell samverkan för psykisk hälsa; RSMH, Schizofreniförbundet, Attention, Anorexi/bulimi-kontakt, SPES - Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandesstöd, Autism- och Aspergerförbundet). Tre workshops med chefer och politiker

6 Fokusgruppsfrågan Vad är viktigt för att du ska kunna vara med och påverka utformning och innehåll i kommunens socialpsykiatri och landstingets psykiatriska vård?

7 Resultat av fokusgruppintervjuer A. För brukarna viktiga frågor
Bristande resurser (landstinget) Det satsas inte på psykiatrin För få vårdplatser Tillgänglighet dygnet runt Svårt att få träffa läkare

8 Bristande resurser (kommunerna)
Personalneddragning inom daglig verksamhet Oro för avveckling av dagverksamhet Ökat öppethållande och bredare utbud av aktiviteter

9 Resultat av fokusgruppintervjuer A. Viktiga frågor
Förändra attityder till personer med psykisk sjukdom Allmänheten behöver mer information kring psykisk sjukdom i syfte att förändra negativa attityder (Attitydambassadörer) Bättre möjligheter att delta i samhällslivet utifrån egna förutsättningar.

10 Viktiga frågor Psykiatripersonal försummar somatiska hälsoproblem
Vill inte ses som offer som värderas utifrån sjukdomen, funktionsnedsättningen. Önskar att närstående ses som en resurs. Många personer har en negativ självbild och behöver hjälp med att stärka sin självbild.

11 Resultat av fokusgruppintervjuer A. Viktiga frågor
Kompetensutveckling Personalen inom psykiatriområdet behöver bättre kunskap. Kommunen och landstinget måste bli bättre på att stötta barn till psykiskt funktionsnedsatta och erbjuda föräldrarna stöd i föräldrarollen.

12 Viktiga frågor Samverkan mellan myndigheter
Brister i samverkan mellan olika vårdgivare och myndigheter drabbar den enskilde.

13 Resultat av fokusgruppintervjuer B. Hur man vill påverka
Att påverka beslut Vill vara delaktiga i landstings- och kommunbeslut som gäller psykiatrifrågor. Terminsvisa träffar med representanter från kommunens vård- och omsorgsnämnd/socialnämnd NSPH vill träffa ansvariga från psykiatrin/socialpsykiatrin för att diskutera viktiga frågor.

14 Resultat av fokusgruppintervjuer B. Hur man vill påverka
Driva dagverksamhet gemensamt mellan kommunen och brukarorganisationer/enskilda. Det bör finnas förslagslådor på alla enheter där man kan lämna förbättringsförslag.

15 Resultat av fokusgruppintervjuer B. Hur brukarna vill påverka
Information och kommunikation Brukarna vill ha bättre information, i god tid, när det gäller planerade verksamhetsförändringar Sjukvårdpersonal besöker brukarna i deras dagliga miljöer, dagverksamheter och stödboenden NSPH önskar bli inbjudna till ledningsgrupper och politikerträffar för att sprida sin syftesförklaring Använd brukarenkäter regelbundet för att fånga deras synpunkter

16 Resultat av fokusgruppintervjuer B. Hur man vill påverka
Kompetensutveckling Det är viktigt att beslutsfattare skaffar sig omvärldskunskap i form av goda exempel som underlag för beslut. Verksamheterna ska bedriva patient- och närståendeutbildningar.

17 Resultat av fokusgruppintervjuer B. Hur man vill påverka
Gemensam planering för individen Det ska finnas en skriftlig, gemensam planering av vård och stöd för varje individ. För den enskilde är den gemensamma planeringen den viktigaste möjligheten att påverka sin nuvarande situation och framtid. Många personer behöver stöd vid myndighetskontakter. De upplever sig ofta ”överkörda”.

18 Resultat Workshops med chefer och politiker 36 chefer och politiker, deltog

19 Resultat från workshop: Värdet av ett ökat brukarinflytande?
Endast vinster. Organisationerna kan ”göra rätt saker”. Koncentrera sig på vad som är viktigt. Inflytande bidrar till att kraven på tillgänglighet, säkerhet och kontinuitet kan uppfyllas. Verksamheten blir mer anpassad efter målgruppens behov.

20 För individen Personen växer som människa.
”Alla” måste få göra sin röst hörd. Vi får aldrig glömma den enskilde individen. Ökat inflytande förpliktigar till ökat ansvar. Ytterst bidrar det till att individen blir mer självständig. Genomförandeplanen är viktig.

21 Svårigheter: att inte alla ”vill ta emot hjälp”, stöd, fast ”stödet” kan behövas.

22 Vilka av de förslag som kommit fram kan realiseras?
Förslagslåda införs direkt! Förslag att driva dagverksamhet intressant värt att prova. Det behöver utvecklas fler arbetsinriktade dagverksamheter. Viktigt att vara tydlig med information att den kommer i god tid. Personal och brukare ska ha information samtidigt.

23 Förslag som kan realiseras
Brukarråden är viktiga. Information om vad som är på gång ges idag till brukarråden, men det finns brister i ”brukarnas” möjlighet att påverka beslut. Detta kan förbättras genom att informationen ges tidigare.

24 Förslag som kan realiseras
Utveckla arbetet med kontaktpolitiker. Det ska vara obligatoriskt för kontaktpolitiker att besöka dagverksamheter och stödboenden. Attitydambassadörerna bör användas för att utbilda politiker och myndighetspersoner.

25 Förslag som kan realiseras
Kommun och landsting diskuterar vem som har ansvar för vad. De myndigheter som ”brukare” har kontakt med måste utveckla arbetsmetoder så att brukaren får de insatser de har rätt till.

26 Förslag som kommit fram och där arbete pågår:
Kompetensutbildning till personal är viktig och pågår ständigt. Psykiatriska kliniken har regelbunden kontakt med polisen. Samarbetet kan utvecklas mer. Idag följs patientens fysiska hälsa upp.

27 Svårigheter I västra länsdelen är det ett problem att det inte finns en brukarorganisation.

28 Exempel som går att omsätta i praktisk verksamhet?
Genomförandeplan Fokusgrupp Pict-O-Stat Brukarrevision

29 Presentation av färdig rapport för:
Brukarrådet i centrala länsdelen Psykiatrichefsnätverket (landstinget) Regionförbundet De dagverksamheterna som deltog i fokusgrupperna FoU-enheten för närsjukvården (landstinget) Socionomprogrammet (Universitetet)

30 Viktiga frågor att arbeta vidare med
Individnivå Alla ska ha en individuell genomförandeplan/handlingsplan. Flera kommuner arbetar med/ska börja arbeta med studiematerialet Ett självständigare liv (ESL).

31 Verksamhetsnivå Gruppnivå
- Gemensamma utbildningar där attitydambassadörerna medverkar - Regelbunden kontakt med berörda chefer och politiker

32 Vägvisarprojektet 6 brukar psykiskt funktionsnedsatta
låter sig intervjuas av arbetsterapeutstudenter Varje student får intervjua en ”vägvisare” under 20 minuter. Därefter får studenten återkoppling av ”vägvisaren” tillsammans med mig som handledare.

33 Kommentar ”Vi visar vägen så att studenterna inte behöver begå fel i mötet med patienter/klienter/brukare”.

34 Bedömningsvariabler Lyssnar Verbal kommunikation
Icke verbal kommunikation Frågeinnehåll Frågeformulering Leder samtalet Bekräftar Värderingar Empatisk Engagerad

35 Bedömningsvariabler forts.
Behärskar situationen Förtroendeskapande Sammanfattar Egenbedömning ________________________________________________ Fungerar mycket bra fungerar inte så bra

36 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Diskussionsfrågor Vilka viktiga frågor tror ni skulle komma upp om ni frågade ”brukare” i er verksamhet? Hur skulle ni kunna tillfråga dem?"

Liknande presentationer


Google-annonser