Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jakobsgårdskolan ansvar - kunskap - självkänsla - framtid Lokal arbetsplan 2008-2009 Prioriterade mål under året! Pedagogik i klassrummet För att uppnå.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jakobsgårdskolan ansvar - kunskap - självkänsla - framtid Lokal arbetsplan 2008-2009 Prioriterade mål under året! Pedagogik i klassrummet För att uppnå."— Presentationens avskrift:

1 Jakobsgårdskolan ansvar - kunskap - självkänsla - framtid Lokal arbetsplan 2008-2009 Prioriterade mål under året! Pedagogik i klassrummet För att uppnå kunskapsmålen samt god elev- och personalvård bygger vi vårt utvecklingsarbete på: Elevdelaktighet Föräldradelaktighet Kontaktlärare Arbetslag

2 Vi arbetar enligt följande handlingsplan: Dialogen i centrum Dialogen ska genomsyra all verksamhet på skolan och möjliggöra positiva möten mellan alla berörda.

3 Hälsoprofil Elevens val fördjupning breddning stöd Skolan har hälsoprofil. Det innebär att vi arbetar utifrån att samtliga elever får kunskaper om hur man själv kan styra de faktorer som påverkar välmåendet. Vi har även en hälsoklass där vi arbetar mera med motion och hälsa. Skol IF,som styrs av elever,är ett sätt att motivera eleverna till fysisk aktivitet och därigenom främja hälsa och välbefinnande både psykiskt och fysiskt. Vi har elevens val åtta heldagar per läsår. Eleverna får inför varje tillfälle välja bland samtliga läroämnen och erbjudna aktiviteter. Arbetet de utför bedöms av undervisande lärare och påverkar betyget. Vi satsar speciellt på att ge stöd åt de elever som behöver hjälp i kärnämnen.

4 Det är skolans mål att eleverna ska lämna år 9 med minst godkänt i alla ämnen Individuell utvecklingsplan upprättas i samråd med elev, föräldrar och kontaktlärare. Elev som behöver extra hjälp i något ämne uppmanas att välja detta under elevens val. Åtgärdsprogram upprättas vid behov och följs upp. Eventuella betygsvarningar skickas hem till vårdnadshavare. Elever med särskilda behov får hjälp i liten grupp och av speciallärare.

5 Alla föräldrar ska känna delaktighet när det gäller barnens vistelse och arbete i skolan Alla föräldrar ska känna sig välkomna till skolan och vara delaktiga i skolans verksamhet. Föräldrarna inbjuds till informationsmöten, klassmöten, föräldraråd och ”Öppet hus”. Föräldrarna deltar varje termin i utvecklingssamtal. Skolan skickar ut skriftlig information, bl.a. ”föräldrainfo”, till föräldrarna. Mycket av informationen kan också fås genom e-post. Kontaktlärare och föräldrar informerar varandra om sådant som berör elevens situation. Beslut om elevens skolsituation fattas i samråd mellan skola, elev och föräldrar.

6 Vi arbetar för en god och trygg arbetsmiljö Alla klasser har ett eget hemklassrum. Mycket arbete läggs ned på att eleverna ska känna sig trygga i skolan, och eventuella tendenser till mobbing eller kränkande behandling ska åtgärdas omedelbart. Skolans ”lokala resursteam” kontaktas vid behov. Kamratstödjare utbildas bland elever i år 9 som ett stöd för samtliga elever. Skolan samarbetar med fritidsgården i entréhallen.

7 Eleverna ska ha inflytande, ansvar och delaktighet i verksamheten och undervisningen Klassråd hålls regelbundet, och klasserna väljer representanter till elevrådet. Elevdemokrati är en viktig del av det gemensamma arbetet på skolan. Eleverna deltar i planeringen av undervisningen och kan själva välja fördjupningar. Elever medverkar vid besök på andra skolor för att presentera Jakobsgårdskolan. Skolan arbetar kontinuerligt med de fortbildningsbe hov som finns Prioriterade fortbildningsområden: Skolutveckling, hälsa samt pedagogik i klassrummet.

8 Eleven Läraren Är delaktig i planering, genomförande och utvärdering av sin undervisning. Tar ansvar för sin egen inlärning med hjälp av lärare och föräldrar. Är kunskapsförmedlare och handledare och planerar arbetssätt och arbetsformer tillsammans med eleverna. Tydliggör målen och arbetar aktivt med elevernas eget lärande. Strävar efter att göra eleverna medvetna om sin egen roll i samspelet mellan människor. Kontaktläraren är den viktigaste kontakten med elever och föräldrar.

9 Föräldern Arbetslaget Har huvudansvaret för elevens fostran. Delar ansvaret för information till och från skolan. Ses som en resurs och ges möjlighet att delta i skolarbetet i skolan och hemma. Kan påverka skolans utveckling. Har det övergripande ansvaret för planering av klassernas skolarbete. Har gemensamt ansvar för elevvården. Träffas varje vecka för konferens under ledning av samordnare.


Ladda ner ppt "Jakobsgårdskolan ansvar - kunskap - självkänsla - framtid Lokal arbetsplan 2008-2009 Prioriterade mål under året! Pedagogik i klassrummet För att uppnå."

Liknande presentationer


Google-annonser