Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell psykiatrisamordning “Ambition och ansvar”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell psykiatrisamordning “Ambition och ansvar”"— Presentationens avskrift:

1

2 Nationell psykiatrisamordning 2003-2006 “Ambition och ansvar”
Förbättra tillgänglighet till vård och stöd Stödja, stimulera verksamhetsutveckling Länsmedel Riktade projekt Nationell psykiatrisamordning identifierar behovet av att stödja psykiatrisk forskning och utvecklingsarbete bl.a. inom området psykosociala insatser Stärka utveckling mot evidensbaserade insatser

3 Kommunernas insatser för psykiskt funktionshindrade (SoS, Nationell tillsynsrapport 2005)
Inventerande och uppsökande verksamheter måste intensifieras Planering av vård, stöd och rehabilitering i samverkan måste intensifieras Personalens kompetens behöver förstärkas En fortsatt utbyggnad av evidensbaserade verksamheter och insatser behövs för att möta målgruppens behov

4 Nationell Psykiatrisamordning påtalar behovet av FoU inom området psykosociala insatser
Behov av forskning Inom vissa områden saknas i stort systematisk kunskap Behov av kunskapsspridning och implementering Inom andra områden finns systematisk kunskap som inte tillämpas Behov av implementeringsforskning Ingen organisation eller modeller för hur evidensbaserade insatser skall överföras och anpassas till vardagsarbete

5 Psykosociala insatser – psykoser
Arbetsrehabilitering Familjeinterventioner, psykoedukativa program Integrerade insatser - intensiv Case Management Social färdighetsträning Psykoterapeutiska insatser (KBT) Tidig intervention/insatser för förstagångssjuka i psykos Insatser för att öka ”compliance” Träning av kognitiva funktioner Boendestöd Daglig sysselsättning Se aktuell kunskapsöversikt från IMS/SoS

6

7 Nationell Psykiatrisamordning Forskningsinitiativ
Utlysning maj 2006 20 miljoner i startbidrag till Nationellt kunskapscentrum avseende psykosociala insatser för personer med psykiska funktionshinder Förslag i slutbetänkandet november 2006 Strategisk satsning tvärvetenskaplig forskning:100 miljoner/år i sju år inom området psykisk ohälsa VR Utvecklingssatsning inom området psykisk ohälsa med fokus på allvarliga psykiska sjukdomar och psykiska funktionshinder: 100 miljoner/år under 7 år, SoS

8 Nationellt kunskapscentrum för psykosociala insatser för personer med psykiska funktionshinder Utlysning våren 2006 7 ansökningar Sakkunnigförfarande CEPI 20 miljoner under 5 år i startbidrag CEPI – forskarnätverk, Lund, Malmö, Växjö och Umeå universitet CEPI startade 1 februari 2007

9 CEPI - Verksamhetsområden
Forskning Forskning psykosociala insatser (CEPI) Nationellt forskarnätverk Internationellt forsknings- och kunskapsutbyte Kunskapsspridning Utveckla och initiera fortbildningsinsatser Upprätthålla en kunskapsbank inom området Arrangera seminarier och konferenser Utbildning Upprätthålla tvärvetenskapliga kontakter mellan lärosäten Relevant forskningsbaserad kunskap förmedlas vid högskoleutbildningar Stödja implementering av evidensbaserade insatser Stödja SoS och IMS utvecklingsarbete

10 CEPI Forskning – Exempel
Stöd till anhöriga Case management – personliga ombud Arbetsrehabilitering Psykosocial rehabilitering (”Bostonmodellen”) Daglig sysselsättning Boende med stöd Samsjuklighet Psykisk sjukdom – fysisk hälsa Stigma – attityder till psykisk sjukdom

11 Tillhandahåller kommunala sysselsättningsformer meningsfull daglig sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder? Projekt fokuserar på möjligheten bli involverade i meningsfulla dagliga aktiviteter i kommunala sysselsättningsformer. Projektet syftar till att Utvärdera existerande kommunala sysselsättningsformer jämfört med ingen strukturerad daglig sysselsättning  Identifiera de belönande egenskaperna hos arbete och andra sysselsättningsformer  Utveckla ett instrument för att bedöma i vilken utsträckning en verksamhet tillhandahåller sådana belönande inslag  Implementera en intervention som innebär att existerade sysselsättningsformer berikas med de egenskaper som identifierats   Samt utvärdera utfallet av denna intervention (RCT) Professor Mona Eklund

12 Sysselsättningsgrad hos personer med schizofreni och i befolkningen (Storbritannien)
Marwaha & Johnson 2003

13 Arbete med stöd – Supported employment
Utgår från individens specifika behov Integration: Personer med psykiska funktionshinder skall integreras i ett ”riktigt” arbete Lönearbete: Anställningen skall vara baserad på lön och normala arbetsvillkor Individualiserat stöd: Biståndet till den funktionshindrade skall vara anpassat till den enskildes behov och förmåga. Kontinuerligt stöd: Stödet är inte tidsbegränsat utan behovsbaserat med sikte på att bibehålla arbetet

14 Arbetsrehabilitering enligt supported employment modellen
Randomiserad kontrollerad studie där SE jämförs med ”traditionell” rehabilitering Effektivitet med avseende på att erhålla arbete, inkomst, vårdutnyttjande, livskvalitet, socialt nätverk, självkänsla mm. Två-årsuppföljning av en grupp som erhåller SE

15 Stigmastudier Psykiskt funktionshindrades upplevelser av stigma (Bertil Lundberg) Utbildning och stigmatiserande attityder Har kunskap om psykisk sjukdom betydelse? Har kontakt med psykiskt funktionshindrade betydelse? Stigmatiserande attityder bland vårdpersonal (Tommy Björkman) Stigmatiserande attityder i befolkningen Interventioner för att påverka stigma Riktade till olika yrkesgrupper Riktade till personer med psykiska funktionshinder

16 CEPI Kunskapsspridning – Exempel
Kunskapsbank på hemsidan ( Vad vet vi om.. Länkar till guidelines, manualer, ”gör så här” information Länkar till verksamheter som använder… Erbjuda introduktion/fortbildning Familjeinsatser ACT/Case management Arbetsrehabilitering enligt SE Bemötande – attitydfrågor – stigmatisering Seminarier, konferenser

17 CEPI Implementering – Exempel
Modellstudier Arbetsrehabilitering enligt supported employment Annan rehabilitering Utvärdering av implementeringsinsatser Effektivitet Hinder, problem, framgångsrika strategier? Struktur- och systemfrågor?

18 CEPI Brukarforskningsråd
Utbildning i forskningsmetodik för brukare Brukarforskningsråd deltar i styrgrupp för forskning Forskningsprioritering Syfte, uppläggning av projekt Diskussioner och spridning av resultat Projekt med brukare som forskare Kunskapsspridning Efter: SURE, Service User Research Enterprise, Institute of Psychiatry, London

19 Brukarutbildningen Från samhällsproblem till forskningsfråga. Vad kan forskning vara bra för? Lagstiftning, forskningsfusk, forskningsetik Kan man lita på forskningsresultat? Trovärdighet, objektivitet Socialpsykiatriska forskningsmetoder: Intervjuundersökning, enkätundersökning, epidemiologisk studie, fall-kontrollstudie, registerstudie Socialpsykiatriska forskningsmetoder: interventionsforskning, RCT. Socialpsykiatriska forskningsmetoder: Kvalitativa metoder Brukarmedverkan i forskning Forskaren och det omgivande samhället Att läsa och sprida forskningsresultat

20 CEPI – Organisation Brukarforskningsråd Centrets forskning CEPI
Ledning Kansli Informatör/webb VU Forskningssamver-kan/Forskarnätverk Implementering Utbildning Kunskapsspridning Forskargrupp 2 möten/termin Strategigrupp Psykiatri/SoS SKL Brukarnätverk Universitet möten/år

21 CEPI – Forskargrupp Anita Bengtsson-Tops, Docent, Växjö universitet
Tommy Björkman, Docent, LU David Brunt, Lektor, Växjö universitet Mona Eklund, Professor, Malmö högskola Amanda Gyllensten, Lektor, LU Lars Hansson, Professor, LU Urban Markström, Lektor, Umeå universitet Mikael Sandlund, Docent, Umeå universitet Bengt Svensson, Lektor, LU Agneta Öjehagen, Professor, LU Margareta Östman, Docent, Malmö högskola

22 CEPI – Strategigrupp Socialstyrelsen
Claes-Göran Stefansson Birgitta Hagström Nationell samverkan för psykisk hälsa Kjell Broström RSMH Ulf Ringdahl Sveriges Fontänhus Ersättare: Pia Johansson Föreningen Autism, Sven-Olof Johansson, HSO Sveriges Kommuner och Landsting Ing-Marie Wieselgren (Lars Fredriksson) Universitetsvärlden Rafael Lindqvist, Socialt arbete, GU Kim Lützén, Vårdvetenskap, Ersta-Sköndal Frits-Axel Wiesel, Psykiatri, UU

23 .


Ladda ner ppt "Nationell psykiatrisamordning “Ambition och ansvar”"

Liknande presentationer


Google-annonser