Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vetenskapliga Presentationer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vetenskapliga Presentationer"— Presentationens avskrift:

1 Vetenskapliga Presentationer
Rosie Perkins, PhD

2 Översikt Inledning Vetenskapliga manuskript Projektplan
Poster presentation Muntlig presentation övning

3 Börja med... Att skriva ner allt du vet om detta område?
Börja från början och fortsätt skriva tills du kommer till slutet? Andra idéer?

4 Hur skriver man en vetenskaplig artikel?

5 Vilka är dina läsare? Medförfattare Tidskriftens redaktör Recensenter
Forskare inom ditt område Forskare inom andra områden

6 Ett läsbart manuskript
Bra struktur Tydligt budskap Enkelt och koncist Uppmärksamhet på läsaren

7 Välj tidskrift Bestäm tidigt Vilka tidskrifter läser du/dina kollegor?
Vilka tidskrifter publicerar liknande artiklar? Fråga dina kollegor Var realistisk 7

8 Att börja Gör figurer och tabeller
Räkna ut vilka data du skall använda, tillräckliga data Skissa på avsnittet ”resultat” med underrubriker Sammanfatta ditt huvudsakliga budskap i två till tre meningar Litteratursökning Fokusera inte för mycket på detaljer 8

9 När skall du använda ditt huvudsakliga budskap
Hypoteser Sista paragrafen i introduktionen Första och sista paragrafen i diskussionen Titeln Abstrakt Referera till det när du skriver resultaten

10 Skrivordning Figurer och tabeller Resultat och metod
Introduktion och diskussion Abstrakt Titel 10

11 Gör tydliga figurer Solrosornas höjd (cm) Tid (dagar)
Decimalpunkter, inte komma 12.5 Vatten Inget vatten 10.0 Beroende variabeln på y-axeln Tydlig tecken- förklaring 7.5 Solrosornas höjd (cm) Linjebredd >1 pt 5.0 Axlarna sträcker sig inte bortom data- omfång 2.5 Märk axlarna och glöm inte enheter 2 4 6 8 10 Oberoende variabeln på x-axeln Tid (dagar)

12 Att göra / inte göra Använd en figur om den ökar förståelsen för dina data Använd samma format för alla figurer Börja med kontrollgrupp (till vänster, först i teckenförklaring) Repetera inte data som redan publicerats

13 Lägg mycket tid på figurer
Skapa ett gott intryck Öka förståelsen Öka läsbarheten

14 Figurtexter Kort titel Beskriv alla delar, tydligt
Figur 1. Brist på vatten minskar tillväxt av solrosor. Beskriv alla delar, tydligt Minimera experimentella detaljer och diskussioner Inkludera statistisk information Data är mean±sd; n = 5; *p<0.05 14

15 Tabeller Inkludera inte för mycket data
Vad behövs för att berätta din historia Använd tabeller för att undvika att skriva ut en massa data i löptexten 15

16 Jämför inte data i rader
No. Ålder, år Kropps-vikt, kg Längd, m Kontroll-grupp 98 54.1±10.7 72.8±7.8 1.6±0.1 Patienter 101 63.9±15.0 85.6±10.4 1.8±0.1

17 Tabell 1. Egenskaper för kontroll- och patientgrupper
Patienter Antal försökspersoner 98 101 Ålder, år 54.1±10.7 63.9±15.0 Kropps, kg 72.8±7.8 85.6±10.4 Längd, m 1.60±0.08 1.83±0.12* 1st enheter *p<0.01 versus kontroll Konsekvent antal siffror Definiera symboler

18 Att citera figurer och tabeller
Hänvisa till ALLA figurer och tabeller i successiv ordning Sikta på en figur per underavsnitt I huvudsak citerade under resultat, ibland i metod, undvik i diskussion Repetera inte data från figurer och tabeller i löptexten

19 Resultat Begränsa tolkning - spara denna för diskussionen
Använd underrubriker för att summera resultat ange huvudsaklig upptäckt orientera läsaren 19

20 Övertolka inte dina resultat
Samband Icke-signifikanta förändringar Lämpliga statistiska tester Jämför med kontroll Granskare kommer att kasta sig över övertolkningar

21 Metoder Skriv parallellt med resultat
Tillräckligt med information så att andra forskare kan upprepa experimentet Behöver inte reproducera detaljer ur ett publicerat protokoll - som tidigare beskrivits (Ref. 37) 21

22 Ett diagram kan förklara ett komplicerat protokoll
Spårämne 30 150 270 390 510 Insulin 1 mU/kg/min Variabel grad of 20% glukos infusion Adiels et al. Diabetologia 2007

23 Metoder Sortera logiskt så att det stämmer överens med ordningen i resultatkapitlet Använd underrubriker Inga resultat här - undantag Inkludera etiska ställningstaganden och statistiska metoder 23

24 Begränsa din introduktion till tre stycken
Bakgrund inte för generell Kunskapsluckor öppnar för frågor Studiens syfte hypotes, mål, huvudsakligt budskap Introduktion

25 Referenser En referens för varje resultat, idée eller citat som kommer från en annan källa Ursprunglig primär studie inte översiktsartikel Undvik plagiat: upprepa författarens slutsatser med egna ord Litteratursökning 25

26 Abstrakt En förkortad version av skrivningen
Skriv (eller skriv om) när du avslutat skrivningen Kolla antal ord och tidskriftens stil Väldigt viktigt eftersom det kommer att uppmuntra forskare att läsa hela texten

27 Diskussion Upprepa inte introduktionen Första paragrafen
Sammanfattning av de viktigaste resultaten, huvudsakligt budskap I resultatet; ett delavsnitt per paragraf Diskutera ALLA dina resultat Slutparagraf konsekvenserna av dina resultat i allmänna sammanhang 27

28 Discussion to mirror introduction
Bakgrund Kunskapsluckor Studiens mål Introduktion Metoder and resultat Summera de viktigaste resultaten Jämför och ställ i motsats till Begränsningar Förslag till fortsatt arbete Slutsatser och konsekvenser Diskussion

29 Detta är en tråkig figur
ns 10 8 6 Plasma insulin (mmol/l) 4 2 Kontroll-grupp Patienter

30 Påverkans faktor Ett mått som speglar hur ofta artiklar i en viss tidskrift citeras NEJM: IF = 50 Nature: IF = 34 Blood: IF = 10.5 JBC: IF = 5.3 Obesity: IF = 3.3

31 PLoS ONE De flesta tidskrifter använder peer-review process för att avgöra om en artikel når den betydelse som krävs i en viss tidskrift PLoS ONE använder peer review för att bestämma om en artikel är tekniskt korrekt och värdig att inkluderas i register för vetenskapliga publikationer IF = 4.3

32 Varför behöver du välja tidigt
Publik Instruktioner för författare och senaste numret av tidskriften ordräkning Antal figurer och tabeller Övergripande stil 32

33 Överväganden ”Open access” Nås av PubMed Kostnad Antal ord
Antal figurer och tabeller 33

34 Abstrakt En förkortad version av skrivningen
Skriv (eller skriv om) när du har avslutat skrivningen Kontrollera tillåten mångd ord och tidskriftens stil Väldigt viktigt eftersom det kommer att uppmuntra forskare att läsa hela texten

35 Titeln skall sammanfatta huvudbudskapet
Inte för tekniskt Kontrollera tillåten mängd ord Inga förkortningar Mycket viktigt eftersom det kommer att inspirera forskare att läsa ditt abstract Berätta vad du kommit fram till

36 Bra titlar? Effekten av lågdos acetylsalicyra vid primär- och sekundärprevention av kardiovaskulär sjukdom Hämmare av leucinrikt repeat-kinas-2 skyddar vid modeller av Parkinsons sjukdom Metaboliskt syndrom

37 Bra titlar? Wnt/beta-kateninvägen är nödvändig för utveckling av leukemiska stamceller vid akut myeloisk leukemi Interleukin 6- och interleukin10-genpolymorfismer, endoteldysfunktion och postoperativ prognos bland patienter med perifer artärsjukdom

38 Bra titlar? Effekten av dimerumsyra på LPS-inducerad nedreglering av Mrp2 hos råtta Skapandet av en baktericell som styrs av ett kemiskt syntetiserat genom Arylkolvätereceptorantagonister framkallar expansion av hematopoetiska stamceller hos människor

39 Första utkast Planera först Skriv utan att tänka på grammatik
Kom ihåg huvudbudskapet Skriv uppsatsen/artikeln i delar Lägg det första utkastet åt sidan ett par dagar

40

41 Första utkast Planera först Skriv utan att tänka på grammatik
Kom ihåg huvudbudskapet Skriv uppsatsen/artikeln i delar Lägg det första utkastet åt sidan ett par dagar Läs igenom

42 Ett läsbart manuskript
God struktur Tydligt budskap Kort och koncist Uppmärksamhet på publiken

43 Skriv god svenska Tydlighet Enkelhet Kortfattat
viktigt att ditt budskap når fram Enkelhet undvik komplicerade ord Kortfattat Kvinnliga individer = kvinnor

44 Use simple terms Instead of Utilize Prior to Demonstrate
Due to the fact that Sacrifice It has long been known that Write Use Before Show Because Kill I’m too lazy to find the correct reference

45 Använd ett tydligt språk
Före avlivning fick mössen fasta över natten Mössen avlivades efter en natts fasta

46 Tänk på att hålla texten kortfattad
Tio patienter, sex mannliga individer och fyra kvinnliga individer, med [sjukdomen] inkluderades I studien under akut återinsjuknande och upprepad blodprovstagning skedde efter ytterligare 3 månader Blodprover togs från sex män och fyra kvinnor med [sjukdomen] vid akut återfall och tre månader senare.

47 Pladdra inte En tanke per mening Undvik meningar med >2 bisatser
Logisk ordning Mening B följer efter mening A… Antag inte att läsaren vet utlämnade delar

48 Paragrafer Samla tankar som hör ihop i samma stycke
Inte för långt Avsluta inte ett stycke med första meningen i nästa stycke Logisk ordning Paragraf B följer efter paragraf A…

49 Använd aktiva verb Passiv: Det måste medges, nu när rapporten har blivit reviderad, att misstag gjordes Aktiv: Jag har läst rapporten, och jag erkänner att jag gjorde ett misstag

50 Använd aktiva verb Mat var konsumerad av överviktiga möss i högre hastighet än deras vilda motsvarigheter. De feta mössen åt fortare än deras vilda motsvarigheter.

51 Tempus Använd förfluten tid när det gäller resultat som är beskrivna i din rapport. Använd presens när det gäller resultat från publicerade artiklar.

52 US vs UK spelling US spelling Color Organize Characterize Analyze
Advertise UK spelling Colour Organise, -ize Characterise, -ize Analyse Advertise

53 US vs UK spelling US spelling Modeling Labeling Enrollment Anemia
Fetus Feces Program UK spelling Modelling Labelling Enrolment Anaemia Foetus Faeces Program(me)

54 Förkortningar Begränsa antalet förkortningar
Definiera inte standardförkortningar DNA, h, min Definiera alla andra förkortningar första gången de nämns Kontrollera när förkortningen används igen Mellanrum mellan antal och enhet 36 h, 35 nmol/l undantag: 53%, 34°C

55 Common word errors Data are plural
Compare with: to examine differences and similarities almost always what you should use in scientific writing Compare to: to liken to without analysis ’shall I compare thee to a summer’s day’

56 Stavning Felstavning typer på en slarvig attityd
Stavningsprogram kommer inte att hitta alla dina felstavningar treating the mouse as a hole were or where pier review witch or which personal or personnel

57 Studier på människor Använd inte man (om du inte menar man man), använd människa Var känslig Undvik diabetiker, astmatiker Använd vem/vilka istället för den när det refererar till människor ... tio försökspersoner från vilka vi hade tillräcklig mängd RNA..

58 Referenser Följ tidskriftens stil
Använd Endnote, men kontrollera i tidskriften Författare, A.B. et al. J. Biol. Chem. 44:760–777. Hur många författare före et al. skall användas? Använd korrekta förkortningar Skall volymnr vara med fetstil? Tankestreck eller bindestreck mellan sidangivelser?

59 Innan du publicerar Kontrollera instruktioner till författare
Kontrollera citerade figurer och tabeller Optimal användning av underrubriker Kontrollera fakta Kontrollera referensnummer, no., korrekthet, stil Kontrollera språk och stavning (US or UK?) Be någon annan att läsa igenom

60 Sammanfattning Berätta en historia God struktur Centralt budskap
Klart, tydligt och konsekvent Tänk på publiken Revision är nödvändigt Det tar mycket längre tid än du tror

61

62 Hur skriver man en projektplan

63 Rubriker Bakgrund Syfte/frågeställning Metod Referenslista Tidplan
Kostnadskalkyl Tänkbar nytta av projektet - viktighet

64 Att börja? Bakgrund? Speciella syften

65 Vilken är din publik? Någon med mycket lite tid
Känner de till området? Följ instruktionerna

66 Speciella syften Bestäm dessa först Hypotes, om möjligt
Har detta gjorts tidigare? Välj specifika syften som passar ihop

67 Arbetsplan Speciellt syfte1 Speciellt syfte 2 Metod/hypotes
Föreslagen forskning (inklusive metoder) Speciellt syfte 2

68 Metoder Välj passande metod för ett specifikt syfte
Kort beskrivning för att visa att du vet vad du talar om Inte för mycket detaljer (dvs. komprimera sammansättningen) Intressant att läsa!

69 Bakgrund Introducera området dvs. sjukdomens inverkan
Bakgrund till speciellt syfte 1 Öppen fråga Bakgrund till speciellt syfte 2

70 Referenser En referens för varje resultat, idé eller citat tagen från en annan källa Original primär studie, inte översiktsartiklar Litteratursökning Inte för många Citera korrekt

71 Referenser Använd Endnote
Författare, A.B. et al. Use a title for references in grants. J. Biol. Chem. 44:760–777. Korrekt använda förkortningar

72 Viktigt Sammanfattning, inkludera huvudbudskap Mycket viktigt
Ofta i slutet, men glöm det inte Visa hur dina resultat kommer att föra forskningen på detta område framåt Var realistisk!

73 Presentation Professionella figurer Formatering Lätt att läsa
Mellanrum mellan paragrafer Konsekvent stil för underrubriker Lätt att läsa Uppmärksamhet på detaljer

74 Vanliga misstag Figurer felaktigt numrerade
Referenser felaktigt citerade Bakgrund krävs för att syfte är utelämnat Syfte har redan gjorts Förkortningar är inte definierade För lång För komplicerad

75

76 Hur formar man en Poster

77 Fånga människors intresse
Reklam för din forskning Klart budskap/titel Använd färgglada bilder Punkter hellre än textblock Färre detaljer än i en text

78 Var uppmärksam på publiken
Logisk struktur Klart, tydligt och konsekvent budskap Två typer av läsare skummare – snabb titt från håll slukare – läser varje ord

79 Planering Nyckelpunkter/Huvudbudskap Disposition
Följ givna instruktioner Ta tid på dig

80 Berätta en historia Varför gjorde du dessa experiment?
Hur gjorde du dessa experiment? Vad kom du fram till? Vad är de mest signifikanta resultaten?

81 Begränsa din introduktion till tre punkter
Bakgrund Kunskapsluckor Syftet med din studie Introduktion

82 Håll metoder kort Var kortfattad, använd diagram
Kom ihåg, du vill att läsarna skall ställa frågor Det går bra att använda textparagrafer, istället för punktlistor för att spara plats Inkludera metoder i figurtexter

83 Presentera dina resultat på det mest attraktiva sättet
Använd figurer Inte för komplexa och använd färger Korta texter för att guida läsaren genom figuren Separata figurer med mycket vitt mellanrum

84 Tabeller och grafer 3D? Linjebredd Färger Visa all data?

85 Figurer skall vara tydliga
Axlarna skall inte gå längre än spannet av värdena Höjd på solrosor (cm) 10 Vatten 8 6 Linjebredd 1.5 pt Rubriker på varje rad 4 Horisontal y-axel rubrik Inget vatten 2 2 4 6 8 10 Glöm inte enhet Tid (dagar)

86 Tabell 1. Egenskaper kontrollgruppen och patientgruppen
Patienter Antal försökspers. 98 101 Ålder, år 54.1±10.7 63.9±15.0 Vikt, kg 72.8±7.8 85.6±10.4 Längd, m 1.60±0.08 1.83±0.12* 1st *p<0.01 kontra kontrollgrupp

87 Slutsatser är viktiga Placera dem på en väl synlig plats
Logisk position, inte i mitten av resultaten Vad har du dragit för slutsatser av dina resultat? Referera tillbaka till syftet med studien

88 Referenser Begränsa antalet referenser Använd mindre textstorlek
Välj en stil och håll dig till den Författare, X.Y. et al. Nature 45:33–63. Ett annat sätt, A.B. and Someone E.L. J. Biol. Chem. 55:666–700.

89 Skall innehålla..? Abstract Material Diskussion

90 Designråd Mörk text på en ljus bakgrund är lättast att läsa på posters
Ha inte jämn höger marginal. Detta är jämn högermarginal och mellanrummet mellan ord kan bli för stort. Kom ihåg, mellanrum gör det lättare att läsa din poster.

91 Typsnitt Använd max två typsnitt Storlek på typsnitt
Utan seriffer och färg för rubriker seriff typsnitt för brödtext Storlek på typsnitt 72 pt titel 36 pt namn och adress 18 pt brödtext 16 pt figurer

92 Sammanfattning Reklam för din forskning
Berätta en historia, men i punktform Var tydlig, kortfattad och konsekvent Tänk på din publik Revision är nödvändigt

93

94 Att förbereda en muntlig presentation

95 Översikt Hur når du fram med ditt budskap Använd Power-Point
Gruppövning Använd Power-Point Kan din publik läsa alla bilder? Kan din publik förstå alla bilder?

96 Hur når du fram med ditt budskap?

97 Hur når du fram med ditt budskap?
Ett tal är inte ett dokument Undvik linjära argument som slutar i en konklusion Upprepa, lägg till nyheter under tiden du talar

98 Hur når du fram med ditt budskap?
Säg det du kommer att säga Säg det Summera vad du har sagt

99 Säg vad du kommer att säga
Beskrivande titel Översikt av hela talet Bakgrund, nyckelfrågor Slutsats

100 Säg det Enkla metoder, lyft fram nya delar Resultat Slutsatser
Upprepa varje ämne

101 Summera vad du sagt Övergripande summering
Upprepa viktiga idéer hela tiden i talet Vad betyder allt?

102 Hur når du fram med ditt budskap?
Ett kraftfullt budskap att ta med hem Anpassa nivån efter publiken ”Röd tråd” Engagera din publik

103 Grupp övning: muntlig presentation
Förbered en kort presentation Välj själva ett ämne Utse en person som skall göra presentationen Längd max 3 min

104

105 Översikt Hur får du fram ditt budskap Använd Power-Point
Säg, vad skall du säga, säg det, summera vad du har sagt Ett budskap att ta med hem Använd Power-Point Kan din publik läsa varje bild? Kan din publik förstå varje bild?

106 Använd Power-Point för att föra fram ditt budskap
Begränsa antalet bilder till <1 per minut 7-per-7 regel Undvik små storlekar på text och för många figurblock Använd som back-up

107 Sammanfattande illustration
Användbar om publiken är van vid komplexa koncept Kom tillbaka till samma basfigurer med tillägg Introducera hypoteser Förklara övergångsfaser Summera resultat

108 Kan din publik förstå dina bilder?

109 Toning kan göra det svårt att läsa en del av texten
Text längst ner är svår att läsa

110 Bakgrundsfärger Ljus text på mörk bakgrund är lätt att läsa
Mörk text på ljus bakgrund kan användas Använd kontrasterande färger gul vit gul rosa lila blå

111 Undvik rött och grönt Mer än 10% av Skandinaviens män är röd/grön färgblinda Vissa spann är extra svåra att urskilja Kan inte förstå grafer i rött och grönt Rött på svart kontrasterar inte bra

112 Undvik rött och grönt Icke färgblinda Svårt att se röd färg
Svårt att se grön färg Källa: Okabe and Ito

113 Typsnitt Använd typsnitt utan seriffer. Renare, modernare
Blanda inte typsnitt slumpmässigt Idealiskt 30 pt text, 40 pt titel Inte mindre än 24 pt 12 pt är för litet att läsa UNDVIK VERSALER: svårt att läsa och korrekturläsa Undvik att betona med understyrkning

114 7-per-7 regeln Använd inte för många ord – punkter istället för kompletta meningar Max 7 ord per rad Max 7 rader

115 Om det är för mycket text i titeln eller på bilden, då blir den svår att läsa och förstå
Om jag skriver ner allt jag vill säga på bilden, kommer en del av publiken försöka läsa vad som står på bilden För at ge dem tid att läsa, så måste jag läsa upp allt jag har skrivit, annars kommer de att missa nyckelpunkter som jag har försökt att visa på min bild Andra kommer att bli avskräckta från att läsa något alls på bilden Man måste också använda ett alltför litet typsnitt så att personer som sitter längst bak inte kommer att kunna läsa Denna storlek på typsnitt är 18 pt. Använd inte mindre än 24 pt om det inte är absolut nödvändigt. Om du vill säga så här mycket, använd fler bilder En bild med så här mycket text är en indikation på att författaren inte har förberett sig tillräckligt. Det är alltid möjligt att gå tillbaka till texten och ta bort onödiga ord. Om du försöker att tala om allt för mycket med en bild kommer du inte att nå fram med ditt budskap Om du har läst så här långt har du förmodligen inte hört ett ord av vad jag har sagt

116 Skall jag använda animering?
Hjälper det? Eller distraherar det? Blir mitt budskap klarare om det snurrar runt? Är detta den sista punkten? Eller var det denna? Oh nej, det var det inte!

117 Undvik att överdriva Bakgrund/färger Animationer Typsnitt Text
Användning av “slide-master”

118 Kan din publik förstå dina bilder?

119 Kan din publik förstå dina bilder?
Sikta på enkelhet Mindre detaljer kan presenteras muntligt istället för i skriftlig form Undvik att göra bilder med tabeller och figurer tagna direkt ur manuskript

120 Kan din publik förstå dina bilder?
Varje bild skall ha en rubrik Begränsa antalet förkortningar Undvik att visa data som du inte kommer att tala om

121 Tabeller Användbart för en liten mängd data
Inte användbart om det är omöjligt att läsa Använd det inte om du behöver säga, jag vet att ni inte kan läsa detta….

122 Tabell 2. Resultat av studerade variabler och deras förändring inom tidsramen1995 to 2007
Yu et al. Icke-kardiologisk kirurgi i utvecklingsländer: Epidemiologiska aspekter och ekonomiska möjligheter – Fallet med Brazil PLoS ONE 5(5): e doi: /journal.pone

123 Tabeller Tabeller kan vara förvirrande eller t om för intressanta: visa på nyckelvärden Titeln skall summera det resultat du vill visa Kom ihåg att ange värden för alla parametrar Ange referenser med minimal information Gordon P et al. JBC 2005 Upphovsmannarätt?

124 Längden har ökat hos patienter
Egenskaper Kontrollgrupp Patienter Antal försökspersoner 98 101 Ålder, år 54.1±10.7 63.9±15.0 Vikt, kg 72.8±7.8 85.6±10.4 Längd, m 1.60±0.08 1.83±0.12* *p<0.01 kontra kontrollgrupp Doflein et al. JCI 2008

125 Figurer Håll det enkelt, max. två fält per bild
Axlar: värden, rubriker, enheter Använd färg, var konsekvent Använd ytan effektivt Ange referenser med minimal information Edwards et al. NEJM 2007 Upphovsmannarätt?

126 Kan du förstå denna bild?

127 Håll texten horisontal
Eller texter i andra konstiga vinklar Det är svårt att läsa vertikal text

128 Figur axlar Höjd på solrosor (cm) Tid (dagar) Linje bredd 1.5 pt
10 Höjd på solrosor (cm) 8 Linje bredd 1.5 pt 6 Horisontal y-axel rubrik 4 Min. storlek på typsnitt 18 pt Begränsa antalet värden på axeln 2 Axelrubriker inkluderar mängd 2 4 6 8 10 Tid (dagar)

129 Brist på vatten minskar tillväxten hos solrosor
10 Höjd på solrosor (cm) Vatten Inget vatten Titel sammanfattning/resultat 8 6 Tydlig nyckel Linje bredd 1.5 pt 4 Axlarna går inte utanför värdena 2 Olika symboler och färger 2 4 6 8 10 Tid (dagar) Katie, Projekt 2007

130 Brist på vatten minskar maximum höjd på solrosor
10 Förklara symbol Maximal höjd (cm) *P < 0.05 8 6 * Konsekvent färg schema Horisontal y-axel rubrik 4 2 Linje bredd 1.5 pt Vatten Inget vatten Rubrik block Katie, Projekt 2007

131 Användning av figurer och tabeller
Förklara först axlar i grafer eller kolumner och rader i tabeller Förklara sedan trender och skillnader Tolka betydelsen efter varje figur eller tabell Kom ihåg, ett tal är inte ett dokument

132 Sammanfattning av Power-Point
Arial, Times New Roman? VERSALER? Minsta typsnitt storlek? Understrykning? Hur många rader, ord per rad? Rätt justerad text?

133 Sammanfattning av muntlig presentation
Tydliga budskap att ta med hem Upprepning av viktig fakta Revidera och förenkla ditt tal Ge dig tid till förberedelser och övning

134 Ge dig tid till förberedelser
”Det tar oftast mer än tre veckor att förbereda ett bra improviserat tal” Mark Twain ( )


Ladda ner ppt "Vetenskapliga Presentationer"

Liknande presentationer


Google-annonser