Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Undvik stick- och skärskador hos personal inom Folktandvården!!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Undvik stick- och skärskador hos personal inom Folktandvården!!"— Presentationens avskrift:

1 Undvik stick- och skärskador hos personal inom Folktandvården!!
Hygien och smittskydd Utbildningsdag Per-Olof Svensson Enheten för smittskydd7vårdhygien Landstinget i jönköpings län

2 Blodsmitta Definition
Med blodsmitta avses smitta med mikroorganismer som via blod, blodtillblandade kroppsvätskor och/eller blodprodukter överförs från en individ till en annan…. ….och smittämnet ska kunna ge upphov till en infektion, symtomgivande eller inte hos mottagaren.

3 Smittöverföring... ...genom stick eller skärskada av förorenat föremål
…genom att blod kommer i kontakt med slemhinnor som mun, näsa, ögon eller skadad hud För att framgångsrikt kunna begränsa människans negativa påverkan på naturen, behöver vi gå från att enbart fastställa effekterna av vår påverkan till att hitta dess grundorsaker. Kan vi hitta grundorsakerna till ekologisk icke-hållbarhet? I själva verket är det bara genom tre mekanismer som det mänskliga samhället kan förstöra naturen. Naturen förstörs när: 1. koncentrationen av ämnen från berggrunden hela tiden ökar i naturen. Det sker när samhället bedriver gruvdrift och sprider dessa ämnen i snabbare takt än de hinner läggas fast i berggrunden igen. 2. koncentrationen av ämnen som produceras i samhället hela tiden ökar i naturen. Det sker när samhället producerar ämnen och sprider dessa i snabbare takt än naturen hinner eller kan bryta ner dem och bygga upp nya resurser av dem (eller lägga fast dem i berggrunden). 3. den systematiskt trängs undan med fysiska metoder. Det sker när samhället använder resurser i en snabbare takt än vad naturen hinner återskapa dem, t ex mer skog eller fisk än vad som motsvarar återväxten. Eller genom andra former av manipulation av ekosystemen, t ex när samhället ändrar grundvattenflöden, skapar jorderosion, oförutsedda konsekvenser av genmanipulation eller asfalterar bördig mark. Genom att utgå från ovanstående tre mekanismer att förstöra naturen, och därefter lägga till ordet ”inte”, har Det Naturliga Steget definierat tre grundläggande principer för ett ekologiskt hållbart samhälle. För att kunna definiera hållbarhet så behöver vi även en grundläggande social princip. Ett socialt hållbart samhälle karakteriseras av att det tillgodoser mänskliga behov överallt Den chilenske nationalekonomen Manfred Max-Neef et al har identifierat nio mänskliga behov som varit desamma i alla kulturer och i alla tider. Fysiska behov Trygghet/beskydd Engagemang Avkoppling Tillgivenhet Förståelse Kreativitet Identitet/mening Frihet Ett hållbart samhälle är således ett samhälle som kan bibehålla sin jämvikt gentemot naturen samtidigt som människors förmåga att tillgodose sina behov inte förhindras.

4 Risk för infektion efter ett enda stick av en smittad patient är vid…
Hepatit B % Hepatit C % HIV ,3% Minskat handlingsutrymme I vår strävan att tillgodose våra behov förstör vi systematiskt naturen - det system som vi är helt beroende av. De livsuppehållande naturresurserna, som ren luft och rent vatten, utsätts för allt större tryck från mänsklig verksamhet. Skogsytor går förlorade och allt fler arter utrotas. Samtidigt minskar naturens långsiktiga produktionskraft i åkrar, skogar, hav och sjöar. Orsaken är att vi förorenar och tränger undan naturen på olika sätt, så att det krävs mer och mer resurser för att få ut lika stor skörd eller fångst som tidigare. Samtidigt blir vi allt fler människor på jorden som är beroende av naturens resurser och tjänster. Varje ny generation använder mer resurser och gapet mellan rika och fattiga ökar. Det är som om hela civilisationen befinner sig i en ”resurstratt ”, där väggarnas lutning symboliserar att utrymmet för hälsa, välfärd och god ekonomi ständigt krymper. Möjligheter att förändra Genom insikten om att alla befinner sig i tratten - från enskilda individer till stora företag och hela nationer - har vi även möjligheten att förändra vårt beteende och bli mer strategiska i våra beslut och vår långsiktiga planering.

5

6 Tillbud Folktandvården i Jönköpings län
Totalt 43 anmälningar 2008. 18 incidenter med kanyler. 4 med borrar/filar 3 med suturnålar 18 med övrigt (sonder, tandstensinstrument, skalpeller, excavator, ?, depurationsinstrument och stålstrips) Mörkertal?????

7 Stick och skärskador… utgör den största risken för överföring av blodsmitta i vården är underrapporterade Riskmoment påsättning av skyddshylsa manuell kanylborttagning vid operativt ingrepp bland avfall och sopor överfylld kanylburk Kartan här intill bygger på beräkningar med en regional klimatmodell utvecklad inom det svenska forskningsprogrammet SWECLIM. Den ger en mer detaljerad bild av tänkbara förändringar i våra trakter än de globala beräkningarna. Medeltemperaturen i Sverige kan enligt de regionala modellberäkningarna stiga med omkring 4 grader fram till år 2100 om utsläppen följer scenario A2. I scenario B2 blir uppvärmningen i stället omkring 3 grader. Vintertid kan vi vänta en förhållandevis stor uppvärmning i östra Europa. Där är klimatet kontinentalt och marken oftast snötäckt på vintern, vilket innebär att temperaturen i våra dagar kan sjunka till mycket låga nivåer under den årstiden. Det maritima (havspåverkade) klimatet i västra Europa kännetecknas redan nu av milda vintrar och kortvariga snötäcken, och där blir uppvärmningen mindre. Sommartid finns det risk att temperaturen stiger mycket kraftigt i Sydeuropa, även om beräkningarna på den punkten är tämligen osäkra. De beräkningar som utgår från utsläppsscenario A2 antyder att Medelhavsländerna under sommaren skulle kunna drabbas av ren ökenhetta, med dagstemperaturer som når över 40 grader och i enstaka fall rentav kan överstiga 50 grader.

8 Undvik tillbud och skador 1
Skapa goda rutiner som används ALLTID, oavsett om det finns en känd smitta eller inte. Tillämpa basala hygienrutiner Tänk på andras säkerhet-lämna aldrig kanyler, suturnålar eller andra vassa föremål bland sopor. Hantera flergångsmaterial så att den som tar hand om det inte utsätts för fara. Hållbarhet Brundtland-kommissionen definierade hållbar utveckling som en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Men för att som företag eller organisation kunna planera från ett framgångsrikt resultat i framtiden, när samhället är hållbart, förutsätts en heltäckande definition av de villkor som är gemensamma för alla hållbara samhällen. Dessa villkor kallas de fyra systemvillkoren och har utvecklats och använts av ett internationellt nätverk av forskare sedan 1990. blodsmitta

9 Undvik tillbud och skador 2
Använd sticksäkra produkter där det finns. Handskar vid risk för blodkontakt. Munskydd/skyddsglasögon alternativt visir vid risk för stänk. Kanylbehållare där stickande/skärande föremål kan läggas direkt. Undvik dubbeländade vassa instrument. (”dubbelelände”) Hållbarhet Brundtland-kommissionen definierade hållbar utveckling som en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Men för att som företag eller organisation kunna planera från ett framgångsrikt resultat i framtiden, när samhället är hållbart, förutsätts en heltäckande definition av de villkor som är gemensamma för alla hållbara samhällen. Dessa villkor kallas de fyra systemvillkoren och har utvecklats och använts av ett internationellt nätverk av forskare sedan 1990.

10 Överfyll aldrig en kanylburk och sätt aldrig tillbaka skyddshylsan på kanylen!!!

11 Blodsmitta handskar Kanyl 0,5 - 6 µL blod. Vid stick genom handske minskar mängden med 46%. Suturnål 0,5- 2,5 µL blod. Vid stick genom handske minskar mängden med 86%. Ref Mast ST, WoodbineJD, Gerberding JL. J Infect Dis 1993;168:

12 AJ DÅ… Vad gör du när du stuckit dig?

13 Åtgärd vid tillbud 1 Skölj omedelbart bort blodet med vatten.
Desinfektera skadad hud med alkohol. Vid stänk i munnen, ögonen eller på skadad hud skölj med rikliga mängder vatten. Jorden är ett öppet system när det gäller energi. Energin tillförs i form av solstrålning hela tiden. Den totala mängden energi som strålar in är ca gånger större än det globala samhällets totala energianvändning. Samtidigt lämnar energi jorden som värmestrålning ut i den kalla rymden. Det råder balans mellan mängden instrålad och utstrålad energi. VÄXTECELLEN KONCENTRERAR OCH STRUKTURERAR Fotosyntesen skapar nettoökning av materians koncentration och struktur med hjälp av energi från solen. Men om all materia sprids, så borde ju det mesta ha omvandlats till blandat avfall vid det här laget? Eller har ny materiell kvalitet skapats av avfallet, och hur har det i sådana fall gått till? Genom fotosyntesen kan gröna celler, såsom växter, ta tillvara den solenergi som hela tiden flödar in till jorden. I fotosyntesen samlas spridd materia ihop och organiseras i nya strukturer –växterna – vilket skapar nettoökning av materiell koncentration och struktur på jorden. Växternas unika egenskap är att de hämtar sin energi utanför systemet. De skapar byggstenarna och bränslet för alla levande varelser på jorden, samtidigt som de ”håller rent”. Inte ens naturens egna mekanismer skulle kunna fungera hållbart om de naturliga kretsloppen inte tillfördes energi från solen. Om växter behövde bensin för att genomföra sitt arbete, skulle också de sprida mer materia än de skulle kunna koncentrera och strukturera. Vi är alltså helt beroende av fotosyntesen för vår välfärd.

14 Åtgärd vid tillbud 2 Känd HIV smittad patient 00-24
Kontakt med infektionsjouren omedelbart. Känd hepatit B eller C smittad patient Kontakta infektionsjouren kontorstid men inom 24 timmar. 00-24 Jorden är ett öppet system när det gäller energi. Energin tillförs i form av solstrålning hela tiden. Den totala mängden energi som strålar in är ca gånger större än det globala samhällets totala energianvändning. Samtidigt lämnar energi jorden som värmestrålning ut i den kalla rymden. Det råder balans mellan mängden instrålad och utstrålad energi. VÄXTECELLEN KONCENTRERAR OCH STRUKTURERAR Fotosyntesen skapar nettoökning av materians koncentration och struktur med hjälp av energi från solen. Men om all materia sprids, så borde ju det mesta ha omvandlats till blandat avfall vid det här laget? Eller har ny materiell kvalitet skapats av avfallet, och hur har det i sådana fall gått till? Genom fotosyntesen kan gröna celler, såsom växter, ta tillvara den solenergi som hela tiden flödar in till jorden. I fotosyntesen samlas spridd materia ihop och organiseras i nya strukturer –växterna – vilket skapar nettoökning av materiell koncentration och struktur på jorden. Växternas unika egenskap är att de hämtar sin energi utanför systemet. De skapar byggstenarna och bränslet för alla levande varelser på jorden, samtidigt som de ”håller rent”. Inte ens naturens egna mekanismer skulle kunna fungera hållbart om de naturliga kretsloppen inte tillfördes energi från solen. Om växter behövde bensin för att genomföra sitt arbete, skulle också de sprida mer materia än de skulle kunna koncentrera och strukturera. Vi är alltså helt beroende av fotosyntesen för vår välfärd. 8-16

15 Åtgärd vid tillbud 3 Känd patient Provtagning Vid negativt svar ingen vidare åtgärd. Känd patient Provtagning Vid positivt svar Kontakta infektionsjouren kontorstid men inom 24 timmar. Okänd patient eller patient som nekar provtagning Kontakta infektionsjouren kontorstid men inom 24 timmar. Jorden är ett öppet system när det gäller energi. Energin tillförs i form av solstrålning hela tiden. Den totala mängden energi som strålar in är ca gånger större än det globala samhällets totala energianvändning. Samtidigt lämnar energi jorden som värmestrålning ut i den kalla rymden. Det råder balans mellan mängden instrålad och utstrålad energi. VÄXTECELLEN KONCENTRERAR OCH STRUKTURERAR Fotosyntesen skapar nettoökning av materians koncentration och struktur med hjälp av energi från solen. Men om all materia sprids, så borde ju det mesta ha omvandlats till blandat avfall vid det här laget? Eller har ny materiell kvalitet skapats av avfallet, och hur har det i sådana fall gått till? Genom fotosyntesen kan gröna celler, såsom växter, ta tillvara den solenergi som hela tiden flödar in till jorden. I fotosyntesen samlas spridd materia ihop och organiseras i nya strukturer –växterna – vilket skapar nettoökning av materiell koncentration och struktur på jorden. Växternas unika egenskap är att de hämtar sin energi utanför systemet. De skapar byggstenarna och bränslet för alla levande varelser på jorden, samtidigt som de ”håller rent”. Inte ens naturens egna mekanismer skulle kunna fungera hållbart om de naturliga kretsloppen inte tillfördes energi från solen. Om växter behövde bensin för att genomföra sitt arbete, skulle också de sprida mer materia än de skulle kunna koncentrera och strukturera. Vi är alltså helt beroende av fotosyntesen för vår välfärd. 8-16

16 Provtagning Detta ingår alltid:
HIV-antikroppar HBsAg Anti-HBc (på personal) Hepatit C-antikroppar

17 Provtagning patient Remiss: Skrivs av ansvarig tandläkare.
Papper: Mikrobiologi, använd tom rad i ruta virologi / serologi. Skriv blodsmittescreening patient. LabRoS: mikrobiologi / virus / övriga virus.  Proverna behöver inte akut-märkas.  Tas lämpligen på vårdcentralen.

18 Rapportera Utredningen ”Stick- och skärskador samt blodexponering inom sjukvården” från Vårdförbundet visar att mer än 35 procent av dem som råkat ut för stickskador inte hade rapporterat händelsen.

19 Rapportera Till arbetsledare Till Synergi Till AME (infektionsläkare)
Arbetsskadeanmälan

20 Följ upp och utvärdera!! Utvärdera vidtagna åtgärder för att förebygga nya tillbud på arbetsplatsen.

21 ”Stick är ingen bisak!!!”


Ladda ner ppt "Undvik stick- och skärskador hos personal inom Folktandvården!!"

Liknande presentationer


Google-annonser