Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nytt sjukreseregelverk 1 maj 2009

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nytt sjukreseregelverk 1 maj 2009"— Presentationens avskrift:

1 Nytt sjukreseregelverk 1 maj 2009
Nya regler den 1 maj

2 Regionfullmäktige beslöt den 24 februari 2009 om nya regler för sjukresor i Skåne från den 1 maj 2009 Beslut om regelverket togs med stor majoritet

3 Sjukresa är ersättning för sjukresor med buss, tåg, flyg och privatbil, men också resor med taxifordon som beställs genom det för ändamålet särskilt upprättade beställningscentralerna för sjukresor Är i första hand ersättning i efterhand för resor för sjukresa med taxifordon krävs att den ska beställas genom våra beställningscentraler för sjukresor. Vi har 4 BC i Skåne. Kolla ny karta, nytt tfn nr i NVS. 3

4 Regelverket innebär: Betalning efter avstånd
Ett högkostnadsskydd, årligt Lika avgift för alla patientgrupper Särskild barn och ungdoms taxa Ersättning egen privatbil höjs till 1,70 kr / km Regelverket innebär: Taxan – slopade enhetstaxor. Man betalar mer ju längre man reser I kollektivtrafiken betalar man ordinarie kollektivtrafiktaxa när man reser sjukresa med buss och tåg. Slopad 20 kronors biljett med kallelse på buss och tåg. Kan betala kontant, eller med rabattkort, eller periodkort. Tänk på att man inte får ersättning för sjukresa med kollektivtrafik förrän man haft kostnader upp till högkostnad. För andra färdsätt, (egenavgiften är då dubbelt så dyr som i kollektivtrafik) samma egenavg för alla trafikslag. avståndstaxa – dyrare ju längre man åker kr som maxtaxa Högkostnad, har bara ett årligt högkostnadsskydd på kr. Egenavgift för alla oavsett färdsätt, diagnos, vårdform, etc Tagit bort 20 kr hab, 40 kr FT, fritt dialys, osv, alla ska betala avg upp till högkostnad. Barn kommer att resa kostnadsfritt upp till 7 och för ungdomar gäller att de betalar ca. 60 % av vuxenpriset tom de är 20 år (liksom i KT) En höjning från dagens 1,20 kr till 1,70 kr / km

5 Forts regelverket innebär:
Medresenär införs (bet. samma avgift) Alla under 18 och över 85 år alltid rätt till en ledsagare (kostnadsfritt) Tagit bort 100 kr gräns för utbetalning Medresenär inför för sjukresa med taxifordon, kan ta med sig tre personer som ressällskap. Medresenär betalar avgift enligt sjukresetaxa. Ledsagare införs som begrepp istället för följeslagare. Enklare intygsskrivning gm att tillåta alla att ta med sig ledsagare utan intyg om man är under 18 och över 85 år. (Alla som är under 16 år har rätt till följeslagare idag) Det nya är att alla som är under 18 år och alla över 85 år alltid har rätt till ledsagare utan att detta styrks via sjukreseintyg. Förklara skillnad mellan ledsagare och medresenär - ledagare kostnadsfritt hjälpmedel, medresenär ett rent sällskap. 100 kr utbetalningsgräns borttagen, den har retat många, sjukvården säger att de får ersättning, men sen blir beloppet för lågt – patienter känner sig lurade.

6 Sjukresa erbjuds till och från bostaden
För resa inom Region Skåne till vårdinrättning som kan ge erforderlig vård - Region Skåne finansierad sjukvård Vid behov av akut sjukresa till närmaste mottagning inom Skåne som kan ge akutsjukvård Regelverket gäller för de som är folkbokförda i Skåne Kan resa sjukresa till vård och behandling men inte till hälsovård. (jmf Hälsoval Skåne) Kan resa sjukresa till alla vårdenheter i Skåne som finansieras av Region Skåne. Får alltså efter den 1 maj resa sjukresa mer än till närmaste vårdenhet, – även avtalad vård. För s.k. akut sjukresa kan man bara resa till närmaste mottagning = akut sjukresa innebär att behov av vård och resa uppkommer samtidigt. 6

7 Forts. Sjukresa erbjuds till och från bostaden
för resa enligt vårdgarantin utanför Skåne Remitterad till specialistvård utanför Skåne Utprovning, anpassning och hämtning av hjälpmedel efter ordination av vårdgivare För dessa resor måste det alltid finnas en specialistvårdsremiss som styrker att regionen betalar vården, inte eget val Kan inte resa sjukresa för att laga hjälpmedel 7

8 Sjukreseintyg Sjukresa med billigaste färdsättet utifrån det medicinska hälsotillståndet – kollektivtrafik eller privatbil Sjukreseintyg ska utfärdas av ansvarig vårdgivare hos Region Skåne, från behandlande eller legitimerad personal för att styrka annat än billigaste färdsätt Till billigaste färdsätt räknas alltid kollektivtrafik eller privatbil. Ska man resa sjukresa på annat sätt måste detta styrkas på sjukreseintyg. Tänk på att utfärda sjukreseintyget i god tid före resan. Kan utfärda för ett år i taget. Sjukreseintyg kan även användas för att bl.a. styrka att besök gjorts i vården, att man rest med privatbil, mm 8

9 Sjukresa med taxifordon
Det ska vara medicinska hälsotillståndet som ska avgöra färdsättet vid sjukresa. Resan ska beställas genom beställningscentralerna för sjukresor. Resenär med tillstånd för färdtjänst tillåts resa sjukresa på samma sätt som denne är legitimerad för i färdtjänsten. Sjukresenärer över 85 år tillåts generellt resa sjukresa med taxifordon. Det ska inte vara sociala skäl som ska ligga till grund för val av färdsätt. Inte heller okunskap eller ovana att resa med kollektivtrafik är skäl för sjukresa med taxifordon. Tänk på att vår kollektivtrafik många gånger är anpassad för funktionshindrade, på vår hemsida hittar ni mycket information om vår handikappvänliga kollektivtrafik. För personer som fyllt 85 år utgår man från att de alltid har ett behov av att resa sjukresa med taxifordon – det innebär att ni inte behöver utfärda sjukreseintyg för taxifordon för de som fyllt 85 år. De kan ringa till BC och beställa sjukresa med taxifordon utan intyg.

10 Information Webben; www.skanetrafiken.se/sjukresor Nya blanketter
Nya foldrar Piktogram Webb – här ska finnas allt (utom sjukreseintyget),– tydlighet. Blanketter – begäran om reseersättning, ansökan om högkostnadsskydd och ansökan om delbetalning finns på webben. Patientfolder – tar fram en särskild folder med enkel info till patienter, denna text kommer senare också att finnas översatt på ett antal språk på nätet. Allt nytt som handlar om sjukresor har försetts med vårt lilla gröna piktogram.


Ladda ner ppt "Nytt sjukreseregelverk 1 maj 2009"

Liknande presentationer


Google-annonser