Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den?"— Presentationens avskrift:

1 Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den?
Hur ser väntetiderna ut på UMAS? Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum, Malmö

2 Vårdgarantin Primärvården ska erbjuda kontakt eller besök samma dag.
Om kontakt med läkare i primärvården behövs får väntetiden vara högst 7 dagar från det att beslut om sådant fattats. Från det att beslut om remiss fattats får det gå högst 90 dagar till det första besöket. Från det att beslut om behandling fattats ska behandling påbörjas inom 90 dagar.

3 Fem skäl för vårdgarantin
Att ge mig som patient en starkare ställning Att ge vård på lika villkor i hela landet Att vård efter behov ges ett starkare genomslag Att öka tilltron till vården Att stimulera effektivare resursutnyttjande

4 Bra att känna till: Inget remisstvång i Region Skåne
Remiss till specialist är inte lika med ett besök/ behandling/ operation – man har rätt till en bedömning Remiss till specialist är inte lika med läkarbesök – det kan också vara till annan vårdgivare (sjukgymnast, specialistsjuksköterska m.fl.) Medicinsk prioritering ”överordnad” Vårdgarantin (bortre gräns) All vård utförs inte överallt i Skåne All offentligt finansierad vård är en gemensam resurs i Region Skåne Jag som patient har rätt att välja vart remissen ska skickas Endast en remiss för samma sjukdomstillstånd Röntgen ingår inte i vårdgarantin, men det finns samordning till avdelningar med kortare väntetider även inom detta område

5 Bra att känna till forts:
Second opinion Följande fyra förutsättningar ska vara uppfyllda d.v.s. 1) Patienten vill ha en förnyad bedömning, 2) Sjukdomen ska vara livshotande eller särskilt allvarlig, 3) Det saknas en klar och entydig vägledning för det medicinska ställningstagandet utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och 4) Föreslagna åtgärder innebär särskilda risker för patienten eller kan få stor betydelse för dennes framtida livskvalitet

6 FRITT VÅRDSÖKANDE I REGION SKÅNE
Personer bosatta i Region Skåne har rätt att utan remiss söka: • öppen sjukvård på valfri vårdcentral • öppen sjukvård hos offentligt finansierade privata vårdgivare • öppen och sluten vård på valfritt sjukhus Fritt vårdsökande omfattar inte medicinsk service

7 FRITT VÅRDSÖKANDE T O M LÄNSSJUKVÅRDSNIVÅ I SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN
Personer bosatta i Region Skåne har rätt att utan remiss söka vård i Södra sjukvårdsregionen, d v s Blekinge, Halland och Kronoberg Öppen vård: • på valfri vårdcentral • på offentligt valfritt sjukhus • hos offentligt finansierade privata vårdgivare Sluten vård: Vid fritt vårdsökande får patienten själv stå för resekostnaderna. Patienten betalar avgift i enlighet med vårdgivande landstings regelverk. Förutsättning: Avtal som medger utomlänspatienter samt pris enligt den prislista som finns i avtalet Förutsättning: Avtal som medger utomlänspatienter samt pris enligt den prislista som finns i avtalet

8 FRITT VÅRDSÖKANDE T O M LÄNSSJUKVÅRDSNIVÅ INOM LANDET I ÖVRIGT
Personer bosatta i Region Skåne har rätt att söka: Öppen vård utan remiss: • på valfri vårdcentral på offentligt valfritt sjukhus • hos offentligt finansierade privata vårdgivare Sluten vård och/eller mer kostnadskrävande åtgärder Behov av vård måste vara fastställt i hemlandstinget, d v s för patient bosatt i Skåne ska remiss (betalningsförbindelse) utfärdas av offentligt anställd verksamhetschef inom specialistsjukvård. Patienten har då rätt att välja vård: • på offentligt valfritt sjukhus Förutsättning: Avtal som medger utomlänspatienter samt pris enligt den prislista som finns i avtalet

9 Vård utomlands Det är Försäkringskassan som informerar och eventuellt beviljar detta.

10 Information på remissbekräftelse
Nationell vårdgaranti   Vårdgarantin innebär att du har rätt att få tid inom 90 dagar från beslut om remiss. Ta kontakt med oss om du vill få vård hos annan vårdgivare och få tid inom vårdgarantin. Du behöver inte höra av dig om du vill stå kvar på klinikens väntelista och därmed accepterar du väntetiden hos oss. Ytterligare information finns på eller i Vårdkatalogen, din guide till hälso- och sjukvården inom Region Skåne Fritt vårdsökande och fritt vårdval Ytterligare information finns på eller i Vårdkatalogen, din guide till hälso- och sjukvården inom Region Skåne

11 Viktigt! Samordning av väntande patienter i Region Skåne
Jag som patient har kontakt med den mottagning/klinik där jag väntar Nätverket av tillgänglighetskoordinatorer fungerar som stöd till kliniken Jag som patient är införstådd med att samordning sker i första hand i Skåne, därefter södra sjukvårdsregionen och slutligen landet i övrigt Jag som patient kan i nuläget inte själv påverka var eller när tid för besök eller behandling erbjuds Jag som patient måste vara beredd att ta den tid som erbjuds Vid samordning ska du som patient få: besked om mottagande vårdgivare av den klinik där du väntar Ev remitterande läkare ska också få besked information om sjukresor (eller information om Skånetrafiken) ”Du mister inte ”din plats i kön” förrän du fått besked om vilken vårdgivare som kan ta hand om dig”

12 Patientens rätt i Region Skåne
Sjukvården i Region Skåne handlar om trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet. Du ska alltid bli bemött på ett värdigt och korrekt sätt. Alla ska få vård på lika villkor oavsett ålder, kön, social ställning eller etnisk tillhörighet. Du blir alltid bemött med respekt Vården utgår från dina behov Rätt till information

13 Vad kan jag som patient göra för att underlätta?
Egenvård i första hand Egenvårdsguiden Sjukvårdsrådgivningen ger råd, 1177 Be inte om en remiss ”för säkerhets skull” Be er läkare att notera i remissen om ni vill anta erbjudande om vårdgarantin om väntetiderna är långa om ni kan komma med kort varsel – ange mobilnummer om ni vet att ni har tillfällen ni absolut inte kan komma Kom på överenskommen tid eller lämna återbud i god tid

14 Tillgänglighetsarbetet i Region Skåne
Helhetssyn Samverkan Förändrat arbetssätt Attitydförändringar Information och kommunikation Processutveckling Uppföljning av tillgänglighet Medicinska indikationer Rutiner för väntande Remisshantering Mer info på:

15

16 Hur ser väntetiderna ut på UMAS?
Områden med lång väntetid: ortopedi ögonsjukvård hudsjukdomar handkirurgi kirurgi, mottagning överviktsbehandling ultraljudsundersökningar

17 Här finns uppgifter om väntetider: http://www.vantetider.se

18 Vem redovisar till nationella väntetidsdatabasen?
Primärvården – 2 gånger per år Specialistvården – varje månad

19 Vilket vårdutbud redovisas för primärvården?
Offentligt finansierade vårdcentraler/ hälsocentraler Offentliga Privata

20 Vilket vårdutbud redovisas för specialistvården?
Besök – 26 mottagningar Första besök till läkare Kirurgi (10) Medicin (14) Psykiatri (2) Undersökning – 6 olika Skiktröntgen (1) Magnetröntgen (3) Skopier (2) Operation/ åtgärd – 42 olika Gynekologi (3) Handkirurgi (5) Hjärtsjukvård (2) Kirurgi (8) Ortopedi (8) Plastikkirurgi (3) Ryggkirurgi (4) Urologi (3) Ögonsjukvård (2) Öron-näsa-hals-sjukvård (4) Första besök kan också ske till annan yrkeskategori än läkare

21 Vilka uppgifter redovisas för primärvården?
Erbjuda kontakt eller besök samma dag Samtal för rådgivning eller bokning av läkarbesök (om så behövs) Inkommande samtal - Besvarade/ Ej besvarade Besök inom 7 dagar Till allmänläkare Besök inom 7 dagar/ Längre än 7 dagar

22 Vilka uppgifter redovisas för specialistvården?
Vem har kortast väntetid? ”Aktuellt väntetidsläge” – anges i antal veckor En preliminär uppskattning av hur lång tid patienten får vänta Vem kan ta emot patienter från andra vårdgivare ”Ledig kapacitet” – JA/ NEJ Talar om det finns möjlighet att ta emot patienter från andra vårdgivare Vänteläget ”Totalt antal väntande patienter” ”Väntande patienter längre än 90 dagar” ”Självvald/ medicinskt orsakad väntan” Första besök kan också ske till annan yrkeskategori än läkare

23 Kortast väntetid - Operation/ åtgärd – Grå starr
Exempel

24 Hela listan i Sverige – Grå starr
Exempel

25 Listan i Skåne – Grå starr
Exempel Dubbelklicka på Skåne

26 Exempel Landstingens/regionernas preliminära aktuella väntetidsläge och ledig kapacitet Gråstarr i Skåne Landsting/ region Sjukhus/specialistmottagning Aktuellt väntetidsläge Uppdaterad Ledig Kapacitet Skåne Lasarettet i Landskrona veckor Nej Sjukhuset Ängelholm Ja Universitetssjukhuset MAS Malmö Längre än 13 veckor Lasarettet i Ystad Helsingborgs lasarett Universitetssjukhuset i Lund Centralsjukhuset Kristianstad

27 Sök väntetider - primärvård och specialistvård
Exempel

28 Telefontillgänglighet/ besök samma dag i sydvästra Skåne
Exempel

29 Besök inom 7 dagar i sydvästra Skåne
Exempel


Ladda ner ppt "Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den?"

Liknande presentationer


Google-annonser